NUTRIFLEX

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NUTRIFLEX LIPID PERI 1250 ML INTRAVENOZ INFUZYONLUK EMULSIYON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NUTRIFLEX LIPID PERI 1250 ML INTRAVENOZ INFUZYONLUK EMULSIYON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kombinasyonları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699736690412
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

NUTRİFLEX ®

LİPİDPERİ

infüzyonlukemülsiyon

Damariçineuygulanır.

Etkinmadde:

Sol, üst odadan

(glukozçözeltisi) 1000 ml 1250 ml 1875 ml 2500 ml

Glukozmonohidrat

anhidr glukozaeşdeğer 70.4 g

64.0 g 88.0 g

80.0 g 132.0 g

120.0 g 176.0 g

160.0 g

Sodyum dihidrojen fosfatdihidrat 0.936 g 1.170 g 1.755 g 2.340 g

Çinko asetat dihidrat 5.30 mg 6.625 mg 9.938 mg 13.250 mg

Sağ, üst odadan

(yağemülsiyonu) 1000 ml 1250 ml 1875 ml 2500 ml

Soyayağı,rafine

20.0 g 25.0 g 37.5 g 50.0 g

Orta-zincirli trigliseridler 20.0 g 25.0 g 37.5 g 50.0 g

Alt odadan

(amino asit çözeltisi) 1000 ml 1250 ml 1875 ml 2500 ml

İzolösin

1.87 g 2.34 g 3.51 g 4.68 g

Lösin 2.50 g 3.13 g 4.70 g 6.26 g

Lizin hidroklorür

lizine eşdeğer 2.27 g

1.81g 2.84 g

2.26 g 4.26 g

3.39 g 5.68 g

4.52 g

Metiyonin 1.57 g 1.96 g 2.94 g 3.92 g

Fenilalanin 2.81 g 3.51 g 5.27 g 7.02 g

Treonin 1.46 g 1.82 g 2.73 g 3.64 g

Triptofan 0.46 g 0.57 g 0.86 g 1.14 g

Valin 2.08 g 2.60 g 3.90 g 5.20 g

Arjinin 2.16 g 2.70g 4.05 g 5.40 g

Histidin hidroklorürmonohidrat

histidineeşdeğer 1.35 g

1.00 g 1.69 g

1.25 g 2.54 g

1.88 g 3.38 g

2.50 g

Alanin 3.88 g 4.85 g 7.28 g 9.70 g

Aspartik asit 1.20 g 1.50 g 2.25 g 3.00 g

Glutamik asit 2.80 g 3.50 g 5.25 g 7.00 g

Glisin 1.32 g 1.65 g 2.48 g 3.30 g

Prolin 2.72 g 3.40 g 5.10 g 6.80 g

Serin 2.40 g 3.00 g 4.50 g 6.00 g

Sodyum hidroksit 0.640 g 0.800 g 1.200 g 1.600 g

Sodyum klorür

0.865 g 1.081 g 1.622 g 2.162 g

Sodyum asetat trihidrat 0.435 g 0.544 g 0.816 g 1.088 g

Potasyum asetat 2.354 g 2.943 g 4.415 g 5.886 g

Magnezyum asetattetrahidrat 0.515 g 0.644 g 0.966 g 1.288 g

Kalsiyum klorürdihidrat

0.353 g 0.441 g 0.662 g 0.882 g

Elektrolitler 1000 ml 1250 ml 1875 ml 2500 ml

Sodyum 40 mmol 50 mmol 75 mmol 100 mmol

Potasyum 24 mmol 30 mmol 45 mmol 60 mmol

Magnezyum 2.4 mmol 3.0 mmol 4.5 mmol 6.0mmol

Kalsiyum 2.4 mmol 3.0 mmol 4.5 mmol 6.0mmol

Çinko 0.024 mmol 0.03 mmol 0.045 mmol 0.06 mmol

Klor 38.4 mmol 48 mmol 72 mmol 96 mmol

Asetat 32 mmol 40 mmol 60 mmol 80 mmol

Fosfat 6 mmol 7.5 mmol 11.25 mmol 15 mmol

Amino asitiçeriği 32 g 40 g 60 g 80 g

Azot içeriği 4.6 g 5.7 g 8.6 g 11.4 g

Karbohidrat içeriği

64 g 80 g 120 g 160 g

Lipid içeriği

40 g 50 g 75 g 100 g

Lipid formundakienerji 1590 kJ

(380kcal) 1990 kJ

(475kcal) 2985 kJ

(715kcal) 3980 kJ

(950kcal)

Karbohidrat formundakienerji 1075 kJ

(255kcal) 1340 kJ

(320kcal) 2010 kJ

(480kcal) 2680 kJ

(640kcal)

Amino asitformundaki enerji 535 kJ

(130kcal) 670 kJ

(160kcal) 1005 kJ

(240kcal) 1340 kJ

(320kcal)

Protein dışı enerji

2665 kJ

(635kcal) 3330 kJ

(795kcal) 4995 kJ

(1195kcal) 6660 kJ

(1590kcal)

Toplam enerji 3200 kJ

(765kcal) 4000 kJ

(955kcal) 6000 kJ

(1435kcal) 8000 kJ

(1910kcal)

Ozmolalite 950

mOsm/kg 950

mOsm/kg 950

mOsm/kg 950

mOsm/kg

Teorik ozmolarite 840

mOsm/l 840

mOsm/l 840

mOsm/l 840

mOsm/l

pH 5.0–6.0 5.0–6.0 5.0–6.0 5.0–6.0

Yardımcımaddeler:

Sitrik asitmonohidrat,yumurtalesitini, gliserol, sodyum oleat veenjeksiyonluk su.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa lütfen, doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. NUTRİFLEX ®

LİPİDPERİnedir veneiçinkullanılır?

2. NUTRİFLEX ®

LİPİDPERİ’yi kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3. NUTRİFLEX ®

LİPİDPERİ nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. NUTRİFLEX ®

LİPİDPERİ’ninsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. NUTRİFLEX ®

LİPİDPERİnedir veneiçinkullanılır?

NUTRİFLEX ®

LİPİDPERİvücudungelişmesiveyaiyileşmesiiçingerekliolanaminoasit,

elektrolitveyağasitleriolarakadlandırılanmaddeleriveayrıcakarbohidratveyağşeklinde

kaloriiçerir.

NUTRİFLEX ®

LİPİDPERİ,normalbeslenmenizinmümkünolmadığıdurumlardaverilir.

Örneğinameliyatsonrası,kazalarveyayanıklardansonrayadamidevebağırsaktangıda

emiliminin gerçekleşemediği durumlarda.

NUTRİFLEX

LİPİD PERİ:

-1250 ml(500 mlamino asitçözeltisi+250 mlyağemülsiyonu +500 mlglukozçözeltisi)

-1875 ml(750 mlamino asitçözeltisi+375 mlyağemülsiyonu +750 mlglukozçözeltisi)

-2500ml(1000mlaminoasitçözeltisi+500mlyağemülsiyonu+1000mlglukozçözeltisi)

içerenesnekçoklu bölmelitorbalardatemin edilmektedir.

Glukozveaminoasitçözeltileriberrakverenksizveyasamanrengindedir.Yağemülsiyonu

süt-beyazdır.Çoklubölmelitorbakoruyucutorbaiçerisindebulunur.Torbailekoruyucutorba

arasınaoksijenabsorbanıyerleştirilmiştir.Aradakiseam’inaçılmasıileüsttekiikibölmealt

bölmeilebağlanılabilir.

Çeşitliambalaj büyüklükleri 5 torbaiçeren kartonlardasunulmaktadır.

Ambalaj büyüklükleri: 5 x1250 ml, 5x1875mlve5 x2500 ml

Tüm ambalaj boyutlarıpiyasadabulunmayabilir.

2. NUTRİFLEX ®

LİPİD PERİ’yi kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

NUTRİFLEX ®

LİPİDPERİ’yi aşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Yumurta,yerfıstığıveyasoyafasulyesiveyabuilacıniçerdiğidiğermaddelerden

(etkin veyardımcı maddeleraltında listelenmiş)herhangi birinekarşı alerjik iseniz.

Bu ilaçyenidoğanlara, bebeklereveikiyaşın altındaki çocuklaraverilmemelidir.

Ayrıca, aşağıdakişikayetlerden biri sizdevarsa,NUTRİFLEX ®

LİPİDPERİ’yi kullanmayınız:

kollaps veyaşok durumundaikengelişebilen hayatitehlikesi olan dolaşımproblemleri

kalp krizi veyafelç

şiddetli bozulmuş kan pıhtılaşma fonksiyonu (kanama riski)

kan pıhtıları veyayağnedeniyle damarların tıkanması (emboli)

şiddetli karaciğeryetmezliği

safraakışının bozulduğu durumlar(intrahepatik kolestaz)

diyalizin mümkün olmadığı şiddetli böbrekyetmezliği

vücudunuzun tuzbileşiminin bozuklukları

vücudunuzdasıvıeksikliği veyaaşırı subirikmesi

akciğerinizdesıvı(pulmoner ödem)

şiddetli kalpyetmezliği

-kandalipid(yağ)fazlası

-doğuştanamino asitmetabolizma bozuklukları

-kontroledilebilmesiiçinsaatte6ünitedenfazlainsülineihtiyaçduyananormal

yüksekkan şekeri seviyesi

-ameliyatlar veyayaralanmalardan sonragelişebilen metabolizma anomalileri

-sebebi bilinmeyen koma

-dokulardayetersizoksijen temini

-kandaanormalyüksek asitseviyesigibi, belirli metabolik bozukluklar.

NUTRİFLEX ® LİPİDPERİ’yiaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer kalp, karaciğer veyaböbrek probleminizvarsa,

Eğerdiyabet,anormalkanyağıdeğerlerivevücudunuzunsıvıvetuzbileşiminde

bozuklukgibibelirlimetabolizmabozukluklarınızvarsa,lütfendoktorunuzu

bilgilendiriniz.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

Builacıkullanırkenalerjikreaksiyonların(ateş,titreme,kızarıklık,veyanefesdarlığıgibi)

erken belirtilerinin tayinedilebilmesi içinyakından izleneceksiniz.

Vücudunuzunuygulananbesinmaddelerinidoğrubirşekildeişlediğindeneminolmakiçinkan

örneklerinin çeşitlianalizleri gibi, ilavetakip vetestler uygulanacaktır.

Sağlıkpersoneli,vücudunuzunsıvıveelektrolitgereksinimlerinizinkarşılandığındanemin

olmakiçingerekliönlemlerialacaktır.Gereksinimlerinizitamolarakkarşılamakiçin,

NUTRİFLEX ®

LİPİD PERİ’yeilaveolaraksizebaşka besin maddeleriverilebilir.

Çocuklar

Bu ilaçyenidoğanlara, bebeklereveikiyaşın altındaki çocuklaraverilmemelidir.

NUTRİFLEX ®

LİPİDPERİ’ninyiyecekveiçecekilekullanılması

NUTRİFLEX ®

LİPİDPERİ’ninyiyecek veiçeceklerle etkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileiseniz,hamileolabileceğinizidüşünüyorsanızveyahamileliğiplanlıyorsanızbuilacı

kullanmadanöncedoktorunuzadanışınız.Builaçsizesadecedoktorunuziyileşmeniziçin

mutlakagerekliolduğunudüşünürse,verilecektir.NUTRİFLEX ®

LİPİDPERİ’ningebe

kadınlardakullanımı ile ilgili veri mevcut değildir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Damardanbeslenenannelerdeemzirmetavsiyeedilmemektedir.

Araçvemakinekullanımı

NUTRİFLEX ®

LİPİDPERİ,normaldehastanedeveyaklinikteyatanhastayaverilmektedir.Bu

nedenle, bu durumdaki hastanın araçvemakinekullanması mümkün değildir.

Bu ürünün kullanımı ile ilgili başkasorularınızvarsa, doktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

NUTRİFLEX ®

LİPİDPERİ’niniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında

önemlibilgiler:

NUTRİFLEX ®

LİPİDPERİhemetkinmaddehemyardımcımaddeolaraksodyum

içermektedir.Toplamsodyummiktarıbireyseldozajagöredeğişmektedir.Butıbbiürünher

1250ml’likdozunda50mmol,her1875ml’likdozunda75mmolveher2500ml’likdozunda

100mmolsodyumihtivaeder.Budurum,kontrollüsodyumdiyetindeolanhastalariçingöz

önündebulundurulmalıdır.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

NUTRİFLEX ® LİPİDPERİbaşkailaçlarlaetkileşebilir.Builaçlardanherhangibirini

kullanıyorsanızlütfen doktorunuzahaber veriniz:

İnsülin

Heparin

Warfarinveyadiğerkumarintürevlerigibiistenmeyenkanpıhtılaşmasınıönleyen

ilaçlar

İdrarakışını fazlalaştıranilaçlar(diüretikler)

Yüksek kan basıncı tedavisindekullanılan ilaçlar(ACE-inhibitörleri)

Yüksekkanbasıncıveyakalpproblemlerinitedavietmekiçinkullanılanilaçlar

(anjiotensinII-reseptörantagonistler)

Siklosporin vetakrolimusgibiorgan naklindekullanılan ilaçlar

Yangıtedavisindekullanılan ilaçlar(kortikosteroidler)

Sıvıdengenizietkileyenhormonpreparatları(adrenokortikotropikhormonveya

ACTH)

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızsa lütfendoktorunuza veya eczacınızabunlarhakkında bilgiveriniz.

3. NUTRİFLEX ®

LİPİDPERİnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Nekadarilacaihtiyacınızolduğunavetedavininnekadarsüreceğinedoktorunuzkarar

verecektir.

Uygulama yoluvemetodu:

Builaçintravenözdamlaile,yani,küçükbirtüpyoluyladoğrudandamariçineuygulanır.Bu

ilaçsizedahaküçük(periferal)veyadahabüyük(santral)venlerdenbiriüzerinden

uygulanabilir.

Değişikyaş grupları:

Çocuklardakullanımı:

Bu ilaçyenidoğanlara, bebeklereveikiyaşın altındaki çocuklaraverilmemelidir.

Yaşlılarda kullanımı:

Genelolarak,dozlardiğeryetişkinleriçintavsiyeedilenlerdenfarklıdeğildir,ancak,kalpveya

böbrekyetmezliğigibifarklı hastalıklar mevcut ise, dikkatle izlenmelidir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Karaciğerveyaböbrekbozukluğunuzvarsa, dozihtiyacınızagöreözel olarak ayarlanır.

Eğer NUTRİFLEX ®

LİPİDPERİ’ninetkisinin çokgüçlü veya zayıfolduğuna dairbir izleniminiz

var isedoktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaNUTRİFLEX ®

LİPİDPERİkullandıysanız:

NUTRİFLEX ®

LİPİDPERİ’den kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor

veyaeczacı ilekonuşunuz.

Eğerbuilaçtançokfazlaaldıysanız,“fazlayüklemesendromu”olarakadlandırılansendromve

aşağıdaki belirtilerdenrahatsızolabilirsiniz:

Sıvıfazlalığı ve elektrolit bozuklukları

Akciğerinizdesu (pulmonerödem)

İdrar ileamino asitkayıpları ve amino asit dengesinin bozulması

Kusma, midebulantısı

Titreme

Yüksek kan şekeri seviyesi

İdrardaglukoz

Sıvıeksikliği

Normalden çok dahakonsantrekan(hiperozmolalite)

Aşırıyüksekkan şekeri seviyesinebağlıbilinç kaybı veyabilinç bulanıklığı

Sarılık (ikterus) varlığındaveyayokluğundakaraciğer büyümesi (hepatomegali)

Dalak büyümesi (splenomegali)

İçorganlardayağbirikimi

Anormal karaciğerfonksiyonutestideğerleri

Kırmızı kan hücreleri sayısının azalması (anemi)

Beyazkan hücreleri sayısının azalması (lökopeni)

Trombositsayısının azalması (trombositopeni)

Oluşumutamamlamamışkırmızı kan hücreleri sayısının artışı (retikülositoz)

Kan hücrelerininyıkımı(hemoliz)

Kanama veyakanama eğilimi

Kan pıhtılaşma bozuklukları (kanamazamanı, pıhtılaşma zamanı, protrombin zamanı

vs. değişikliklerindengörülebileceğigibi)

Ateş

Kandakiyüksekyağ seviyeleri

Bilinç kaybı

Busemptomlardan herhangi birigelişirse,infüzyon derhal durdurulmalıdır.

NUTRİFLEX ®

LİPİDPERİ’yikullanmayı unutursanız

NUTRİFLEX ®

LİPİDPERİdoktortarafındanveyadoktorkontrolüaltındauygulandığından

dozatlama olasılığıyoktur.

NUTRİFLEX ®

LİPİDPERİiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Tedavisadecedoktorkontrolüaltındasonlandırılacağından,istenmeyenetkilerinoluşması

beklenmez.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,NUTRİFLEX ®

LİPİDPERİiçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolan

kişilerdeyan etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,NUTRİFLEX ®

LİPİDPERİ’yikullanmayıdurdurunve

DERHAL doktorunuzabildirinveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Seyrek (1000 hastanın birinden azgörülebilir):

Alerjik reaksiyonlar, örneğin deri reaksiyonları, nefesin çabuk kesilmesi, dudaklarda,ağızda

veboğazdaşişme, nefesalmadazorluk.

Diğeryanetkileraşağıdakileri içerir:

Yaygın(10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir):

Venlerintahrişiveyayangısı(flebit, tromboflebit)

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat1000 hastanın birinden fazla görülebilir):

hasta hissetme, kusma, iştah kaybı

Seyrek (1000 hastanın birinden azgörülebilir):

Kanınızın pıhtılaşmameyilindeartış

cilttemavimsi renk

nefesin çabuk kesilmesi

başağrısı

yüzveboyundakızarma(flushing)

cildin kızarması (eritem)

terleme

titreme

üşümehissi

yüksekvücut sıcaklığı

uyuşukluk

göğüs, sırt, kemik veyabel ağrısı

kan basıncındadüşmeveyaartış

Çok seyrek(10000 hastanın birinden azgörülebilir):

kandaanormalyüksekyağveyaşeker seviyeleri

kanınızdaasidik maddelerinyüksekseviyedeolması

Çokfazlayağ,yağyüklemesisendromu’nasebepolabilir.Dahafazlabilgiiçinlütfen

“KullanmanızgerekendendahafazlaNUTRİFLEX ®

LİPİDPERİkullandıysanız”başlığı

altındaki bölüm3’ebakınız. Uygulama durdurulduğundasemptomlargenelliklekaybolur.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada0800314

0008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

hakkındadahafazla bilgiedinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. NUTRİFLEX ® LİPİDPERİ’ninsaklanması

NUTRİFLEX ®

LİPİDPERİ’yiçocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerde veambalajında

saklayınız.

C’nin altındaki odasıcaklığındasaklayınız.

Işıktan korumak için torbalarıdış ambalajında saklayınız.

Dondurmayınız. Eğeryanlışlıkladonarsa, torbayıatınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Etiket üzerindeki sonkullanma tarihinden sonra NUTRİFLEX ®

LİPİDPERİ’yikullanmayınız.

RuhsatSahibi:

B.Braun Medikal DışTicaret A.Ş.

SefaköyTevfikBeyMah. 20 TemmuzCad. No:40, A Blok, Kat:3-4

Küçükçekmece,İstanbul

Üretici:

B. Braun Melsungen AG/ Almanya

Bu kullanma talimatı12/08/2014tarihindeonaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAKSAĞLIKPERSONELİ İÇİNDİR

NUTRİFLEX ® LİPİD PERİtek kullanımlık ambalajlardadır.Kullandıktan sonrakullanılmayan

kısım ve ambalaj atılmalıdır.

Kısmenkullanılmış ambalajlarıyenidenkullanmayınız.

Sadecehasargörmemiş,aminoasitveglukozçözeltileriberrakverenksizdensaman-rengine

doğruolançözeltilerikullanınız.Lipidemülsiyonununbulunduğubölmederenktebozulmaveya

fazayrışması varsa(yağdamlacıkları)ürünü kullanmayınız.

Eğer filtrekullanılıyorsa,lipid-geçirgen olmalıdır.

Emülsiyon karışımının hazırlanması:

Torbayı koruyucu torbasından çıkarınızveaşağıdaki talimatlarauyunuz:

 torbayı sert,düzbiryüzeyekoyunuz

 üstsolodayabastırarakglukozveaminoasitlerinkarışmasınısağlayınız,dahasonraüstsağ

odayabastırarakyağemülsiyonunu ilaveediniz

 torbanın içeriğiniiyicekarıştırınız.

İnfüzyoniçin hazırlanması:

 torbayıkatlayınızveortadaki halkadan tutarak infüzyon standına asınız

 infüzyonportununkoruyucukapağınıçıkartınızvenormalteknikkullanarakinfüzyonu

uygulayınız.

Karışımsüt-beyazhomojen su içindeyağemülsiyonudur.

İnfüzyonabaşlamadan önceemülsiyonunher zamanodasıcaklığına ısıtılması gerekir.

Koruyucu ambalajıçıkardıktan vetorbanın içindekileri karıştırdıktan sonraki rafömrü:

İçindekilerin karıştırılmasından sonrakimyasal vefiziksel kullanımstabilitesi 2-8˚Carasında7

güniçinveilaveten 25˚C’de48 saatiçingösterilmiştir.

Geçimliaditiflerineklenmesinden sonraki rafömrü:

Mikrobiyolojikaçıdanürünaditiflerinilavesindensonrahemenkullanılmalıdır.Eğeraditiflerin

ilavesindensonrahemenkullanılmazsakullanımöncesivekullanım-sırasındakidepolama

süreleri ve koşulları kullanıcının sorumluluğundadır.

Emülsiyonambalajıaçıldıktan sonrahemen kullanılmalıdır.

EmülsiyonunstabilitesininuygunluğunugarantilemekmümkünolmadığıiçinNUTRİFLEX ®

LİPİDPERİtestetmedenfarmasötikleriçintaşıyıcıçözeltisiolarakkullanılmamalıdırveyadiğer

infüzyonçözeltileriilekarıştırılmamalıdır.Çeşitliaditifler(örn.elektrolitler,eserelementler,

vitaminler)içinkompatibiliteverileriveböylekarışımlarınilgilirafömrüisteküzereüretici

tarafından temin edilebilir.

Bu ürünle ilgili güvenlik uyarısı bulunmamaktadır.

5-7-2018

Scientific guideline: Draft guideline on the use of adjuvanted veterinary vaccines, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft guideline on the use of adjuvanted veterinary vaccines, draft: consultation open

The main aim of the guideline is to outline the information which should be included for the adjuvant in the marketing authorisation application (MAA) of an immunological veterinary medicinal product (IVMP). This guideline replaces the ‘Note for Guidance on the use of adjuvanted veterinary vaccines’. The guideline discusses the important aspects to consider for the adjuvant in an IVMP and provides guidance on the information on the adjuvant which should be included in Parts 2, 3 and 4 of the MAA. The d...

Europe - EMA - European Medicines Agency