NUFRO 60 ML SUSPANSIYON

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NUFRO 60 ML SUSPANSIYON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NUFRO 60 ML SUSPANSIYON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • nifuroxazide

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699523700027
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/5

KULLANMA TALİMATI

NÜFRO ®

süspansiyon

Ağızdanalınır

Etkinmadde:Bir ölçek (5ml), 200mgnifuroksazidiçerir.

Yardımcımaddeler:Sitrikasitanhidrat(E330),sükroz,metilparaben(E218),etil

alkol, karboksipolimetilen,sodyum hidroksit (E524), portakal esansı, deiyonizesu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veyahastaneyegittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

Bukullanma Talimatında:

1.NÜFROnedir veneiçinkullanılır?

2.NÜFRO’yukullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.NÜFROnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.NÜFRO’nunsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır

1.NÜFROnedir veneiçinkullanılır?

NÜFRO,nifuroksazidetkinmaddesiniiçerir.Ağızdanalınacaksüspansiyonformundadır.

1ölçek(5ml)içinde200mgetkinmaddebulunur.60mlsarırenklisolüsyoniçerenşişede

kullanımasunulmuştur.

NÜFRObölgesel(lokal)etkilibirbarsakantiseptiğidir.Geneldurumbozukluğu,ateş,

enfeksiyonveyazehirlenmebelirtileriningörülmediğibakteriyelkökenliolduğudüşünülen

akut ishal tedavisinde, su kaybınıngiderilmesineek olarak kullanılır

Sukaybınınderecesiveuygulamayolu(ağızdanveyadamardan),ishalinşiddetineve

yaşınızailedurumunuza(eşlik eden hastalıklar vs.)bağlıolarak değişir.

2.NÜFRO’yukullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

NÜFRO’yuaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Nitrofurantürevlerine veyailacın içerdiği diğer maddelerekarşı alerjinizvarsa

Erkendoğanveyenidoğanlarda(0-1ay)ve2yaşınaltındakiçocuklarda

kontrendikedir.

2/5

NÜFRO’yuaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Çocuklardagörülenakutishalintedavisinde,sukaybınıngiderilmesi(rehidratasyon)

çok önemli bir faktördürveher zamangözönündebulundurulmalıdır.

İkigünlük uygulamadansonraishal devam ederse

Günde6defadanfazlasuludışkılamaylaseyredenveya24saattenuzunsürenveya

kilokaybınayolaçanishaldurumunda,yadaateşvekusmabaşlarsa(derhaldoktora

başvurunuz).

Uzun süren şiddetli ishal, şiddetlikusmaveyayemeği reddetmedurumunda

Dışkıdakan veyamukusbulunursa

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyse,lütfen

doktorunuzadanışınız.

NÜFRO’nunyiyecekveiçecekilekullanılması

Sukaybınıngiderilmesi:İshalinnedenolduğusıvıkaybınıyerinekoymakiçin,

çocuğunuzabolmiktardaşekerliveyaşekersiziçecekleriçirilmelidirÇocuğasıksık,

örneğin 15 dakikadabir,sıvıverilmesi gereklidir.

Birkuralolarak,uygulanmasıönerilenağızdanalınansukaybınıgidermekiçinkullanılan

çözeltimiktarı,çocuğunkilokaybınaeşitolmalıdır;örneğin,vücutağırlığının%5-10’ukadar

kilo kaybı bulunan bir çocuğauygulanmasıgereken çözelti miktarı, 50-100 ml/kgolmalıdır.

Beslenmenin sürdürülmesi:İshal sırasında beslenme sürdürülmelidir, ancak;

-Çiğsebzeler,meyve,yeşilsebzeler,baharatlıyiyecekler,buzluiçecekveya

yiyeceklerin verilememelidir.

-Izgaraetler vepirinceağırlık verilmelidir.

-Sütvesütürünlerinin kesilip kesilmemesi, herhasta için ayrıcadeğerlendirilmelidir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu tıbbi ürün çocuklardakullanımayöneliktir.

Hamileliksırasındakullanımıylailgiliyeterlibilgibulunmamaktadır,bunedenlehamilelik

sırasında kullanımından mümkün olduğuncakaçınılmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu tıbbi ürün çocuklardakullanımayöneliktir.

KısasüreliNÜFROkullanımı sırasında bebek emzirmeyi sürdürebilirsiniz.

Araçvemakinekullanımı

NÜFRO’nunaraçvemakine kullanımıüstündebilinen bir etkisiyoktur.

3/5

NÜFROiçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

Butıbbiürünsükroziçerir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşı

intoleransınız(dayanıksızlığınız)olduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanönce

doktorunuzla temasageçiniz.

Butıbbiürünmetilparaben(E218)içerir.Alerjikreaksiyonlara(muhtemelengecikmiş)

sebebiyet verebilir.

Bu tıbbi ürün bir ölçekte100 mg’dan dahaazetanol (alkol) içerir.

Butıbbiürünherdozunda1mmol(23mg)’dandahaazsodyumihtivaeder;yaniesasında

sodyum içermez.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Alkol bağımlılığı için disülfiramgibibir ilaçalıyorsanızveyamerkezi sinir sistemi baskılayan

ilaçlaralıyorsanızNÜFRO’yubu ilaçlarlabirlikte kullanmayınız.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.NÜFROnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

2yaşından büyük çocuklar: Günde3 defa1 ölçek.

Tedavi 7günden fazla sürdürülmemelidir.

Doktorun tavsiyeettiği dozaşılmamalıdır.

Uygulama yoluvemetodu:

Ağızdan alınır.

Kullanmadan önceşişeyiçalkalayınız.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Yukarıdabelirtilmektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Klinik olarak gençhastalardakullanımından farkıgösterenyeterli çalışmayapılmamıştır.

Doktorunuzsiziniçin uygun dozu vetedavi şeklini belirleyecektir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/ Karaciğeryetmezliği:

Klinikolarak,normalböbrek/karaciğerfonksiyonlarıolanhastalardanfarkıgösterenyeterli

çalışma bulunmamaktadır.

Doktorunuzsiziniçin uygun dozu vetedavi şeklini belirleyecektir.

EğerNÜFRO’nunetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazla NÜFROkullandıysanız

NÜFRO’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

4/5

NÜFRO’yukullanmayı unutursanız

Birdozuatlarsanızvesonrakidozunsaatiçokyakındeğilse,hatırlarhatırlamazunuttuğunuz

dozu alınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

NÜFRO iletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

NÜFROtedavisinidoktorunuzunonayıolmadanbırakırsanız,hastalığınızlailgili

şikâyetleriniztekrar ortayaçıkabilir.

4. Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiNÜFRO’nuniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,NÜFRO’yualmayıdurdurunuzveDERHALdoktorunuza

bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilservisinebaşvurunuz:

Eller,ayaklar,bilekler,yüzvedudaklarınşişmesiyadaözellikleağızveyaboğazın

yutmayı veyanefes almayızorlaştıracak kadar şişmesi

Ani aşırı duyarlılık tepkisi

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinNFRO’yakarşıciddialerjinizvardemektir.Acil

tıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacil bölümünebaşvurunuz:

Döküntü

Kurdeşen

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumunda,hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunutıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.NÜFRO’nunsaklanması

NÜFRO’yu çocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki odasıcaklığındaveorijinal ambalajında saklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak saklayınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihindensonra NÜFRO’yukullanmayınız.

5/5

Ruhsat sahibi:

Münir ŞahinİlaçSanayiveTicaret A.Ş.

Yunus Mah. Sanayi Cad.No:22 Kartal /İstanbul

Üretici:

Münir ŞahinİlaçSanayiveTicaret A.Ş.

Yunus Mah. Sanayi Cad.No:22 Kartal /İstanbul

Bu kullanma talimatı ../../…. tarihinde onaylanmıştır.

22-11-2018

Safety and efficacy of Monteban® G100 (narasin) for ducks for fattening

Safety and efficacy of Monteban® G100 (narasin) for ducks for fattening

Published on: Wed, 21 Nov 2018 Following a request from the European Commission, the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) was asked to deliver a scientific opinion on the safety and efficacy of Monteban® G100 for ducks. Monteban® G100, containing narasin, is intended for the prevention of coccidiosis in ducks for fattening at a dose range of 60–70 mg/kg of complete feed. Narasin from Monteban® G100 is safe for ducks for fattening at a level of 70 mg/kg complete feed...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-11-2018

Safety and efficacy of Monteban® G100 (narasin) for chickens for fattening

Safety and efficacy of Monteban® G100 (narasin) for chickens for fattening

Published on: Tue, 20 Nov 2018 The feed additive Monteban® G100, containing the active substance narasin, an ionophore anticoccidial, is intended to control coccidiosis in chickens for fattening at a dose of 60–70 mg/kg complete feed. Narasin is produced by fermentation. Limited data on the taxonomic identification of the production strain did not allow the proper identification of strain NRRL 8092 as Streptomyces aureofaciens. The FEEDAP Panel cannot conclude on the absence of genetic determinants for ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-10-2018

Maribel’s Sweets Inc. Allergy Alert on Undeclared Milk Allergens in Chocolate Bars

Maribel’s Sweets Inc. Allergy Alert on Undeclared Milk Allergens in Chocolate Bars

Maribel’s Sweets Inc. of Brooklyn, NY is recalling its 2.82oz MarieBelle Japanese Matcha Japanese Green Tea and White Chocolate Bar, container code 101619, Cacao Market by MarieBelle Rosemary Truffle Salt 60% Dark Chocolate Bar, all container codes, and the Cacao Market by MarieBelle Orange Peels 60% Dark Chocolate Bar, all container codes, because they may contain undeclared milk allergens. Consumers who are allergic to milk allergens may run the risk of serious or life-threatening allergic reactions if...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-10-2018

Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411): 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide from chemical group 30 (miscellaneous substances)

Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411): 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide from chemical group 30 (miscellaneous substances)

Published on: Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0200 EFSA was requested to deliver a scientific opinion on the implications for human health of the flavouring substance 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide [FL‐no: 16.133], in the Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411), according to Regulation (EC) No 1331/2008 of the European Parliament and of the Council. The substance has not been reported to occur in natural source materials of botanical or animal origin. It is intende...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-8-2018

Westminster Pharmaceuticals, LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) Due to Risk of Adulteration

Westminster Pharmaceuticals, LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) Due to Risk of Adulteration

Westminster Pharmaceuticals, LLC is voluntarily recalling all lots, within expiry, of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) 15 mg, 30 mg, 60 mg, 90 mg, & 120 mg to the wholesale level. These products are being recalled as a precaution because they were manufactured using active pharmaceutical ingredients that were sourced prior to the FDA’s Import Alert of Sichuan Friendly Pharmaceutical Co., Ltd., which as a result of a 2017 inspection were found to have deficiencies with Current Good Ma...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-11-2018

Benlysta (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Benlysta (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Benlysta (Active substance: belimumab) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7679 of Fri, 16 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2015/T/60

Europe -DG Health and Food Safety

25-9-2018

The #FDA is extending the comment period by 60 days for the Pediatric Device Development Public Meeting docket.

The #FDA is extending the comment period by 60 days for the Pediatric Device Development Public Meeting docket.

The #FDA is extending the comment period by 60 days for the Pediatric Device Development Public Meeting docket.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-8-2018

#FDA issues FR notice on proposed list of #MedicalDevice accessories suitable for class I. Comments open for 60 days. View the list here: https://go.usa.gov/xUe37  #FDARA

#FDA issues FR notice on proposed list of #MedicalDevice accessories suitable for class I. Comments open for 60 days. View the list here: https://go.usa.gov/xUe37  #FDARA

#FDA issues FR notice on proposed list of #MedicalDevice accessories suitable for class I. Comments open for 60 days. View the list here: https://go.usa.gov/xUe37  #FDARA

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-6-2018

#FDA announces draft Guidance: “Requests for Feedback and Meetings for #MedicalDevice Submissions: The Q-Submission Program”. Comment period closes in 60 days https://go.usa.gov/xQsCe 

#FDA announces draft Guidance: “Requests for Feedback and Meetings for #MedicalDevice Submissions: The Q-Submission Program”. Comment period closes in 60 days https://go.usa.gov/xQsCe 

#FDA announces draft Guidance: “Requests for Feedback and Meetings for #MedicalDevice Submissions: The Q-Submission Program”. Comment period closes in 60 days https://go.usa.gov/xQsCe 

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-5-2018

Xarelto (Bayer AG)

Xarelto (Bayer AG)

Xarelto (Active substance: rivaroxaban) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3264 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/944/R/60

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Clopidogrel Zentiva (Zentiva, k.s.)

Clopidogrel Zentiva (Zentiva, k.s.)

Clopidogrel Zentiva (Active substance: Clopidogrel) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2776 of Thu, 03 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/975/T/60

Europe -DG Health and Food Safety