NOXAFIL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NOXAFIL 40 MG/ML ORAL SUSPANSIYON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NOXAFIL 40 MG/ML ORAL SUSPANSIYON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • posaconazole

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699636280799
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

NOXAFIL

40 mg / ml oral süspansiyon

2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

Etkin madde: 1 ml oral süspansiyon 40 mg posakonazol içerir.

Yardımcı maddeler: 350 mg sıvı glukoz içerir.

2.0 mg/ml sodyum benzoat içerir.

0.6 mg/ml sodyum sitrat dihidrat içerir.

5.0 mg/ml benzil alkol içeren ve propilen glikol içeren yapay kiraz aroması #13174

100 mg/ml gliserol içerir.

Yardımcı maddeler için, bkz. Bölüm 6.1

3.FARMASÖTİK FORM

Oral süspansiyon.

Beyaz süspansiyon.

4.KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

NOXAFIL

yetişkinlerde (13 yaş ve üstünde) aşağıda belirtilen mantar enfeksiyonlarının

tedavisinde endikedir

Amfoterisin B ya da itrakonazol ile tedaviye refrakter ya da bu tıbbi ürünleri tolere

edemeyen invazif asperjiloz hastalığı olan hastalarda;

Itrakonazol

ve/veya

flukonazol

tedavisinde

refrakter

orofarengeal

kandidiyazisli

hastalarda: topikal tedaviye cevabın düşük olacağı düşünülen immün yetmezliği veya

ağır hastalığı olan hastalarda ilk seçenek tedavi olarak.

NOXAFIL

yetişkinlerde (18 yaş ve üstünde) aşağıda belirtilen mantar enfeksiyonlarının

tedavisinde endikedir

Amfoterisin B ile tedaviye refrakter ya da amfoterisin B’yi tolere edemeyen fusariozis

hastalığı olan hastalarda;

İtrakonazol

tedaviye

refrakter

itrakonazol’ü

tolere

edemeyen

kromoblastomikoz ve miçetoma hastalığı olan hastalarda;

Amfoterisin B ya da itrakonazol veya flukonazol ile tedaviye refrakter ya da bu tıbbi

ürünleri tolere edemeyen koksidiodomikoz hastalığı olan hastalarda;

Tedaviye refrakter olmak, mevcut enfeksiyona yönelik etkin bir antifungal tedavi en az 7 gün

uygulandıktan

sonra

enfeksiyonda

ilerleme

iyileşme

gösterememe

olarak

tanımlanmaktadır.

NOXAFIL

aşağıda

tanımlanan

yaş

üzeri

hastalardaki

invazif

aspergillozis

kandidiazis enfeksiyonlarının profilaksisinde de endikedir:

İnvazif mantar enfeksiyonu gelişme riski yüksek olan ve uzun süreli nötropeni

oluşabileceği düşünülen Akut Miyeloid Lösemi (AML) veya Miyelodisplastik

Sendrom (MDS) nedeniyle remisyon–indüksiyon kemoterapisi alan hastalarda

İnvazif mantar enfeksiyonu gelişme riski yüksek olan ve Graft versus host

hastalığına yönelik olarak yüksek doz immünsupresif tedavi alan hematopoetik

kök hücre transplantı ( HSCT ) alıcısı olan hastalarda

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

NOXAFIL

Tablet ve NOXAFIL

Oral Süspansiyon arasında değişiklik yapılmaması:

Her iki formülasyonun dozlama sıklıkları, yiyecek ile uygulanması ve ulaşılan plazma ilaç

konsantrasyonlarının farklı olması nedeniyle tablet ve oral süspansiyon birbiriyle değişimli

olarak kullanılamaz. Bundan dolayı, her formülasyon için spesifik doz önerilerini takip ediniz.

Pozoloji:

NOXAFIL

100mg enterik tablet ve 300 mg infüzyon için konsantre çözelti formu da

mevcuttur. NOXAFIL

tablet, plazma konsantrasyonlarını optimize etmek için tercih edilen

formülasyondur ve genel olarak NOXAFIL

oral süspansiyondan daha yüksek plazma ilaç

maruziyetleri sağlamaktadır.

Uygulama sıklığı ve süresi

Tedavi, mantar enfeksiyonlarının tedavisinde veya NOXAFIL

’in profilaktik olarak endike

olduğu

invazif

mantar

enfeksiyonu

gelişme

riski

yüksek

olan

hastaların

destekleyici

tedavisinde deneyimli bir hekim tarafından başlatılmalıdır.

Uygulama şekli:

Önerilen doz Tablo 1’de gösterilmiştir. NOXAFIL

yemeklerle veya 240 ml destekleyici

besinlerle birlikte verilmelidir. Yemeklerle birlikte veya yemeklerden hemen sonra 20 dakika

içinde alınmalıdır.

Tablo 1. Endikasyona Göre Önerilen Doz

Endikasyon

Doz ve Tedavi Süresi

Refrakter İnvazif Mantar Enfeksiyonları

(IFI) / İnvazif Mantar Enfeksiyonu olan ve

diğer antifungal ajanları tolere edemeyen

Günde iki defa 400 mg (10 ml). Yemeği veya

destekleyici

besini

tolere

edemeyen

hastalarda, NOXAFIL

günde dört defa 200

mg (5 ml) dozda uygulanmalıdır.

Tedavi

süresi

altta

yatan

hastalığın

ciddiyetine, immünosupresyonun düzelmesine

ve klinik cevaba bağlı olarak belirlenmelidir.

Koksidiodomikoz

Günde iki defa 400 mg (10 ml). Yemeği veya

destekleyici

besini

tolere

edemeyen

hastalarda, NOXAFIL

günde dört defa 200

mg (5 ml) dozda uygulanmalıdır.

Tedavi

süresi

altta

yatan

hastalığın

ciddiyetine, immünosupresyonun düzelmesine

ve klinik cevaba bağlı olarak belirlenmelidir.

Orofarengeal Kandidiyazis

İlk gün yükleme dozu olarak günde bir defa

200 mg (5ml), bunu takiben 13 gün süreyle

günde bir defa 100 mg (2.5 ml) uygulanır.

Refrakter

Orofarengeal

veya

Özofageal

Kandidiyazis

Günde iki defa 400 mg (10 ml).

Tedavi süresi altta yatan hastalığın ciddiyetine

ve klinik cevaba bağlı olarak belirlenmelidir.

İnvazif

Mantar

Enfeksiyonlarının

Profilaksisi

Günde 3 defa 200 mg (5ml) uygulanır. Tedavi

süresi nötropeninin veya immünosupresyonun

iyileşmesi

esasına

dayanır.

Akut

myeloid

lösemi

veya

miyelodisplastik

sendromlu

hastalarda NOXAFIL

’le profilaksi, beklenen

nötropeni

başlangıcından

günler

önce

başlamalı ve nötrofil sayısı 500 hücre/mm

‘ün üzerine çıktıktan sonra, 7 gün daha devam

etmelidir.

Günlük 800 mg'ın üstündeki dozlar NOXAFIL'e maruz kalmayı arttırmaz.

Şiddetli

gastrointestinal

fonksiyon

bozukluğu

(örneğin

şiddetli

diyare)

olan

hastalardaki

farmakokinetik veriler sınırlıdır. Ağır diyaresi olan veya kusan hastalar şiddetli mantar

enfeksiyonu atakları açısından yakından izlenmelidir.

Oral süspansiyon kullanılmadan önce iyice çalkalanmalıdır.

Özel popülasyonlara ilşkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği

Böbrek yetmezliğinin NOXAFIL

’in farmakokinetiği üzerinde etkisi olması beklenmemekte

ve herhangi bir doz ayarlaması önerilmemektedir (bkz.Bölüm 5.2).

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer yetmezliğinin posakonazolun farmakokinetiği üzerindeki etkisi (kronik karaciğer

yetmezliğinin

Child-Pugh

sınıflaması

dahil)

üzerine

olan

sınırlı

veriler,

karaciğer

fonksiyonu

normal

olan

bireylerle

karşılaştırıldığında

plazma

maruziyetinde

artış

göstermektedir, fakat bu doz ayarlamasının gerekli olduğunu göstermez (Bölüm 4.4 ve 5.2).

Daha yüksek plazma maruziyeti ihtimaline karşı dikkat edilmesi önerilir.

Pediyatrik popülasyon

Çocuklarda ve 13 yaş altındaki adolesanlarda etkililiği ve güvenliliği belirlenmemiştir.

Bu nedenle NOXAFIL

’in 13 yaş altındaki hastalarda kullanımı önerilmemektedir (bkz.

Bölüm 5.1 ve 5.2 ).

Geriyatrik popülasyon:

Klinik etkililik çalışmalarında NOXAFIL

’in güvenlilik profili

yaşlılarda ve

gençlerde

benzer bulunmuştur.

4.3 Kontrendikasyonlar

Etkin maddeye, bölüm 6.1’de belirtilen herhangi bir yardımcı madde bileşenine veya

diğer azol grubu antifungal ajanlara karşı aşırı duyarlılık

Ergot alkaloidleriyle birlikte eşzamanlı uygulama ( bkz. Bölüm 4.5).

CYP3A4 substratları olan terfenadin, astemizol, sisaprid, pimozid, halofantrin veya

kinidin

birlikte

eşzamanlı

uygulanması,

tıbbi

ürünlerin

plazma

konsantrasyonlarında artışa yol açabilir; bu da QTc uzamasına ve nadir olarak da

torsades de pointes gelişimine neden olabilir (bkz. Bölüm 4.4 ve 4.5).

HMG-CoA

redüktaz

inhibitörleri

olan

simvastatin,

lovastatin

atorvastatin

birlikte eşzamanlı uygulama (bkz. Bölüm 4.5).

NOXAFIL, sirolimus ile kontrendikedir. NOXAFIL’in sirolimus ile birlikte kullanımı,

sirolimusun kandaki konsatrasyonunu yaklaşık 9 kat arttırır ve bu durum sirolimus

toksisitesine neden olabilir (bkz. Bölüm 4.5)

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Aşırı duyarlılık

NOXAFIL

ve diğer azol grubu antifungal ajanlar arasında çapraz duyarlılığa ilişkin bilgi

bulunmamaktadır.

Diğer

azollere

karşı

aşırı

duyarlılığı

bulunan

hastalara

NOXAFIL

reçetelenirken dikkat edilmelidir.

Karaciğer toksisitesi:

Klinik çalışmalarda, NOXAFIL

ile tedavi sırasında gelişen karaciğer reaksiyonları (örn.

ALT; AST, alkalin fosfataz, total bilirubin seviyelerinde hafif ile orta derece yükselme ve

/veya klinik hepatit) bildirilmiştir. Yükselen karaciğer fonksiyon testi değerleri genellikle

tedavinin kesilmesi ile normale dönmektedir; bazı vakalarda tedaviye ara verilmeden de bu

test değerleri normale dönmüştür. Nadiren, fatal olabilen daha şiddetli hepatik reaksiyonlar

bildirilmiştir.

NOXAFIL

kısıtlı

klinik

deneyim

posakonazol

plazma

seviyelerinin

yükselme

ihtimalinden

dolayı

ağır

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda

dikkatli

kullanılmalıdır.

Karaciğer fonksiyonlarının izlenmesi:

NOXAFIL

tedavisi

sırasında

karaciğer

fonksiyon

testlerinde

anormallik

ortaya

çıkan

hastalar, daha ağır karaciğer hasarlarının oluşumunu takip açısından rutin olarak izlenmelidir.

Hastanın takibi, karaciğer fonksiyonlarının (özellikle karaciğer fonksiyon testleri ve bilirübin)

laboratuvar değerlendirmesini içermelidir. Eğer klinik belirti ve bulgular karaciğer hastalığı

gelişimi ile tutarlılık gösteriyorsa, NOXAFIL

tedavisinin kesilmesi düşünülmelidir.

Böbrek yetmezliği

400 mg’lık oral süspansiyonun tek doz uygulamasını takiben, hafif (eGFR: 50-80 ml/ dk

/1.73m

, n=6) veya orta (eGFR: 20-49 ml/ dk /1.73m

, n=6) derecedeki böbrek yetmezliğinin

posakonazolün farmakokinetiği üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır; bu nedenle hafif

ila orta derecedeki böbrek

yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Şiddetli böbrek yetmezliği olan kişilerde (eGFR: <20 ml/ dk /1.73m

), ortalama plazma

maruziyeti (EAA’sı), normal böbrek fonksiyonu olan hastalar ile benzerdir (eGFR: >80 ml/

dk /1.73m

); ancak şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalar, diğer böbrek yetmezliği grupları

karşılaştırıldığında

(<%40

varyasyon

katsayısı)

büyük

farklılıklar

göstermektedir

[varyasyon katsayısı=%96]. Maruziyet çeşitliliğinden dolayı, şiddetli böbrek yetmezliği olan

hastalar fungal enfeksiyonların alevlenmesi açısından yakın takip edilmelidir (bkz. bölüm

4.2). Posakonazol enterik

tablet için de bu öneriler geçerlidir; ancak, posakonazol enterik

tablet için spesifik bir çalışma gerçekleştirilmemiştir.

QTc uzaması:

Bazı

azollerin

aralığının

uzaması

ilişkili

oldukları

bilinmektedir.

NOXAFIL

CYP3A4’nın

substratı

olan

aralığını

uzattığı

bilinen

tıbbi

ürünlerle

birlikte

uygulanmamalıdır

(bkz.Bölüm

4.5).

NOXAFIL

aşağıda

listelenen

pro-aritmik

durumları olan hastalarda dikkatle uygulanmalıdır:

Konjenital veya edinsel QTc uzaması

Kardiyomiyopati, özellikle kalp yetmezliği varlığında

Sinus bradikardisi

Mevcut olan semptomatik aritmi

QTc aralığını uzattığı bilinen tıbbi ürünlerle (bölüm 4.3. de konu edilenlerden başka)

birlikte kullanım

Elektrolit bozuklukları, özellikle de potasyum, magnezyum veya kalsiyum düzeylerindeki

bozukluklar,

izlenmeli

NOXAFIL

tedavisi

öncesinde

tedavi

sırasında

gerekli

olduğunda düzeltilmelidir.

NOXAFIL

bir CYP3A4 inhibitörüdür ve CYP3A4 ile metabolize olan diğer tıbbi ürünlerle

tedavi sırasında, yalnızca spesifik koşullarda kullanılmalıdır (bakınız Bölüm 4.5).

Gastrointestinal fonksiyon bozukluğu

Ciddi gastrointestinal fonksiyon bozukluğu olan (örn., şiddetli diyare) hastalara ilişkin sınırlı

farmakokinetik verileri mevcuttur. Şiddetli diyare veya kusma yaşayan hastalar yeni gelişen

mantar enfeksiyonları yönünden yakından takip edilmelidir.

Rifamisin içeren antibakteriyel ilaçlar (rifampisin, rifabutin), bazı antikonvülzanlar (fenitoin,

karbamazepin, fenobarbital, primidon) efavirenz ve simetidin:

ilaçlarla

birlikte

kombine

kullanımda

NOXAFIL

konsantrasyonları

anlamlı

ölçüde

azalabilir;

nedenle,

hastaya

olan

fayda

riskten

daha

ağır

basmadıkça

ilaçların

NOXAFIL

ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır (bkz. Bölüm 4.5).

Midazolam ve CYP3A4’ün metabolize ettiği diğer benzodiazepinler

Sedasyon süresinin uzaması ve olası respiratuvar depresyon riski nedeniyle, posakonazolün

CYP3A4

tarafından

metabolize

edilen

herhangi

benzodiazepinle

(örn.

midazolam,

triazolam,

alprazolam)

birlikte

kullanılması,

eğer

sadece

olarak

gerekliyse

düşünülmelidir.

CYP3A4

tarafından

metabolize

edilen

benzodiazepinlerin

dozunun

ayarlanması düşünülmelidir (bkz. Bölüm 4.5).

Bu tıbbi ürün, süspansiyonun her 5 ml’sinde yaklaşık 1.75 g glukoz içermektedir. Glukoz-

galaktoz malabsorbsiyonu olan hastalar bu ilacı kullanmamalıdır.

Bu tıbbi ürün; benzil alkol, propilen glikol, sodyum benzoat ve sodyum sitrat dihidrat

içermektedir.

Kullanım

yolu

içerdiği

miktarlar

nedeni

herhangi

uyarı

gerekmemektedir.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Diğer tıbbi ürünlerin NOXAFIL

üzerindeki etkileri:

NOXAFİL

glukuronidasyon

(faz

emzimleri)

yoluyla

metabolize

olur

glikoprotein (P-gp) dışa atım mekanizmasının substratıdır. Bu nedenle, inhibitör ajanlar (örn.

verapamil, siklosporin, kinidin, klaritromisin, eritromisin vs.) veya indükleyici ajanlar (örn.

rifampisin,

rifabutin,

bazı

antikonvülsanlar

vb.)

sırasıyla

NOXAFIL

’in

plazma

konsantrasyonlarını artırabilir veya azaltabilirler.

Rifabutin (günde tek doz 300 mg), NOXAFIL

’in C

maks

(maksimum plazma konsantrasyonu)

ve EAA (plazma konsantrasyonu - zaman eğrisinin altında kalan alan) değerlerini sırasıyla

%57 ve % 51’e düşürmüştür. Hastaya sağlayacağı fayda riskten daha ağır basmadıkça

NOXAFIL

’i

rifabutin

benzer

indükleyici

ajanlar

(örn.

rifampisin)

birlikte

kullanmaktan

kaçınılmalıdır.

NOXAFIL

’in

rifabutin’in

plazma

düzeyleri

üzerine

olan

etkileri için aşağıdaki bilgilere de bakınız.

Efavirenz (günde bir kez 400 mg) NOXAFIL

’in C

maks

ve EAA değerlerini sırasıyla %45 ve

oranında

düşürmüştür.

Hastaya

sağlayacağı

fayda

riskten

daha

ağır

basmadıkça,

NOXAFIL

’i efavirenz ile birlikte kullanmaktan kaçınılmalıdır.

Fosamprenavir: Fosamprenavir ile posakonazolün birlikte kullanılması, posakonazol plazma

konsantrasyonlarında azalmaya yol açabilir. Eşzamanlı uygulama gerekirse, tedavi sırasında

gelişen

fungal

enfeksiyonların

açısından

yakından

izlenmesi

önerilmektedir.

Fosamprenavirin tekrarlı doz uygulaması (700 mg BID x 10 gün), posakonazolün C

maks

EAA değerini (1. günde 200 mg QD, 2. günde 200 mg BID, ardından 400 mg BID x 8 Gün)

sırasıyla %21 ve %23 oranında azaltmıştır.

Fenitoin (günde tek doz 200 mg) NOXAFIL

’in C

maks

ve EAA değerlerini sırasıyla % 41 ve

oranında

düşürmüştür.

Hastaya

sağlayacağı

fayda

riskten

daha

ağır

basmadıkça,

NOXAFIL

’i

fenitoin

benzer

indükleyici

ilaçlar

(örn.

karbamazepin,

fenobarbital,

primidon) ile birlikte kullanmaktan kaçınılmalıdır.

reseptör antagonistleri ve proton pompa inhibitörleri: Simetidin (400 mg, günde iki defa)

ile birlikte verildiğinde, muhtemelen gastrik asit üretiminde azalmaya bağlı olarak emilimin

azalması nedeniyle NOXAFIL

’in (C

maks

ve EAA) plazma konsantrasyonları % 39 oranında

azalmıştır.

Hastaya

sağlayacağı

fayda

riskten

daha

ağır

basmadıkça

NOXAFIL

simetidin’in birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Benzer şekilde, 400 mg posakonazolün esomeprazol (günde 40 mg) ile birlikte uygulanması

ortalama C

maks

ve EAA'yı tek başına 400 mg posakonazol uygulamasına kıyasla sırasıyla %46

ve %32 oranında

azaltmıştır. Mümkünse posakonazol ile proton pompa inhibitörlerinin

birlikte uygulanmasından kaçınılmalıdır.

Gıdalar: Posakonazolün emilimi gıdalar ile önemli ölçüde artar. (bkz. Bölüm 4.2 ve 5.2)

Alkol: Posakonazol ile alkol arasında etkileşime dair herhangi bir veri yoktur.

Bitkisel tıbbi ürünler: Posakonazol ile etkileşime dair herhangi bir veri yoktur.

Sigara kullanımı: Posakonazol ile sigara kullanımı arasında etkileşime dair herhangi bir veri

yoktur.

NOXAFIL

’in Diğer Tıbbi Ürünlere Etkisi :

NOXAFIL

güçlü

CYP3A4

inhibitörüdür.

NOXAFIL

intravenöz

yolla

uygulanan

CYP3A4 substratları ile eş zamanlı uygulanırken; örnekleri aşağıda takrolimusla, sirolimusla,

atazanavirle ve midazolamla verildiği gibi, CYP3A4 substratına maruz kalınmasını büyük

ölçüde artırabilir. Posakonazol, intravenöz yoldan CYP3A4 substratlarıyla eşzamanlı olarak

dikkatle verilmelidir; CYP3A4 substratının dozunun azaltılması gerekebilir. NOXAFIL

’in

oral

yolla

verilen

CYP3A4

substratlarının

plazma

konsantrasyonları

üzerindeki

etkisi

bilinmemektedir, fakat intravenöz yolla verilen substratlara göre daha büyük bir etkinin

oluşması beklenebilir. Eğer NOXAFIL

oral yolla uygulanan bir CYP3A4 substratı ile

birlikte eşzamanlı uygulanırsa, bu durum CYP3A4 substratının plazma konsantrasyonlarında

kabul edilemez istenmeyen etkilere neden olan bir artışa neden olabilir, bu nedenle CYP3A4

substratının

plazma

konsantrasyonları

veya

istenmeyen

etkiler

yakından

izlenmeli

gerektiğinde doz ayarlaması yapılmalıdır. Sağlıklı gönüllülerdeki posakonazol maruziyetinin,

aynı dozun verildiği hastalardakinden çok daha yüksek olduğunu gösteren, çeşitli etkileşim

çalışmaları

yapılmıştır.

Posakonazolün

hastalardaki

CYP3A4

substratları

üzerine

etkisi,

sağlıklı

gönüllülerde

gözlenenden

daha

olabilir

hastalardaki

söz

konusu

etkinin,

posakonazole

maruz

kalan

hastalar

arasında

değişken

olması

beklenebilir.

Besinlerin

posakonazole maruz kalınması üzerinde büyük etkisi olduğundan; eşzamanlı olarak verilen

posakonazolün CYP3A4 substratlarının plazma düzeyleri üzerindeki etkisi; besinlerle birlikte

kesinlikle standardize edilmiş bir şekilde kullanılmadığı sürece, aynı hastada bile farklı

olabilir (bkz bölüm 5.2).

Terfenadin, astemizol, sisaprid, pimozid, halofantrin ve kinidin (CYP3A4 substratları ):

NOXAFIL

’in, terfenadin, astemizol, sisaprid, pimozid, halofantrin ve kinidin ile eşzamanlı

olarak

uygulanması

kontrendikedir.

Eşzamanlı

uygulama,

tıbbi

ürünlerin

plazma

konsantrasyonlarında artışa neden olabilir, bu da QTc uzamasına ve nadiren torsades de

pointes gelişimine yol açabilir (bkz. Bölüm 4.3).

Ergot Alkaloidleri: NOXAFIL

ergot alkaloidlerinin (ergotamin ve dihidroergotamin) plazma

konsantrasyonlarını artırabilir, bu da ergotizme yol açabilir. Ergot alkaloidlerinin NOXAFIL

ile eşzamanlı olarak uygulanması kontrendikedir (bkz.Bölüm 4.3).

CYP3A4 Yoluyla Metabolize Olan HMG-CoA Redüktaz İnhibitörleri (örneğin simvastatin,

lovastatin

atorvastatin):

NOXAFIL

CYP3A4

yoluyla

metabolize

olan

HMG-CoA

redüktaz inhibitörlerinin plazma seviyelerini önemli ölçüde artırabilir. NOXAFIL

’le tedavi

sırasında, bu HMG-CoA redüktaz inhibitörleri ile yapılan tedavi, artan plazma seviyelerinin

rabdomiyolize yol açabilmesi nedeniyle kesilmelidir (bkz.Bölüm 4.3).

Vinka

Alkaloidleri:

NOXAFIL

vinka

alkaloidlerinin

(örneğin

vinkristin

vinblastin)

plazma konsantrasyonlarını artırarak nörotoksisiteye neden olabilir. Bu nedenle, hasta için

faydaları risklerinden daha ağır basmadıkça, NOXAFIL

ve vinka alkaloidlerinin birlikte

kullanımından kaçınılmalıdır. NOXAFIL

ve vinka alkaloidleri eşzamanlı uygulanırsa, vinka

alkaloidlerinde doz ayarlaması yapılması önerilmektedir.

Rifabutin: NOXAFIL

rifabutinin C

maks

ve EAA değerlerini sırasıyla %31 ve %72 oranında

artırmıştır. Hasta için faydaları risklerinden daha ağır basmadıkça, NOXAFIL

ve rifabutinin

birlikte kullanımından kaçınılmalıdır (rifabutinin NOXAFIL

’in plazma seviyeleri üzerindeki

etkileri için yukarıya bakınız). Eğer bu tıbbi ürünler eşzamanlı olarak verilirse, tam kan

sayımının ve artan rifabutin seviyelerine bağlı istenmeyen etkilerin (örneğin üveit) dikkatle

takip edilmesi önerilmektedir.

Sirolimus: Oral posakonazolün tekrarlanan dozlar şeklinde (16 gün boyunca günde 2 defa 400

mg dozunda) verilmesi; sirolimusun (2 mg, tek doz) sağlıklı deneklerdeki C

maks

ve EAA

değerlerini, sırasıyla ortalama 6.7 kat ve 8.9 kat (3.1 – 17.5 kat arasında) artırmıştır.

Posakonazol

beraber

kullanılan

sirolimusun

hastalardaki

etkisi

bilinmemekte;

ancak

hastalardaki posakonazole maruz kalınmasının değişken olması nedeniyle, bu etkinin de

değişken

olması

beklenmektedir.

Posakonazol,

sirolimusla

birlikte

kullanılması

kontrendikedir.

Eğer

mümkün

değilse,

sirulimus

dozunun,

posakonazol

tedavisine

başlandığında

büyük

ölçüde

azaltılması

örneğindeki

doz-öncesi

sirolimus

konsantrasyonlarının çok sık izlenmesi önerilir. Sirolimus konsantrasyonları, posakonazolle

beraber

verilmeye

başlanırken,

verilirken

posakonazol

verilmesi

durdurulduğunda

ölçülmeli ve sirolimus dozları, bu ölçüm sonuçlarına gore ayarlanmalıdır. Sirolimusun doz-

öncesi konsantrasyonlarıyla EAA değeri arasındaki ilişkinin, eşzamanlı olarak posakonazol

verildiğinde

değiştiğine

dikkat

etmek

gerekir.

Sonuç

olarak

sirolimusun

doz-öncesi

konsantrasyonlarının alışıldık terapötik sınırların altına düşmesi, tedavinin yetersiz kalmasına

neden

olabilir.

nedenle

sirolimus

dozlarının;

alışıldık

terapötik

sınırların

altına

düşmeyecek konsantrasyonları sağlaması hedef alınmalı ve klinik belirtilerle semptomlara,

laboratuvar değerlerine ve doku biyopsisi sonuçlarına dikkat edilmelidir.

Siklosporin: Sabit siklosporin dozu almakta olan kalp nakli hastalarında, günde tek doz 200

mg şeklinde verilen NOXAFIL

, siklosporin konsantrasyonlarını artırarak doz azaltılmasını

gerektirebilir.

Klinik

etkililik

çalışmalarında,

nefrotoksisite

ölümle

sonuçlanan

lökoensefalopati vakası da dahil olmak üzere ciddi istenmeyen etkilere neden olan yüksek

siklosporin

düzeyleri

bildirilmiştir.

Halihazırda

siklosporin

almakta

olan

hastalarda

NOXAFIL

ile tedaviye başlarken, siklosporinin dozu (örneğin hastanın kullanmakta olduğu

dozun 3/4’ü kadar) azaltılmalıdır. Daha sonra, siklosporinin kan seviyeleri NOXAFIL

eşzamanlı tedavi sırasında ve NOXAFIL

tedavisinin kesilmesini takiben dikkatle izlenmeli

ve siklosporin dozu gerektiği gibi ayarlanmalıdır.

Takrolimus: NOXAFIL

takrolimusun C

maks

ve EAA (tek doz 0.05mg/kg vücut ağırlığı)

değerlerini sırasıyla %121 ve % 358 oranında artırmıştır. Klinik etkililik çalışmalarında,

hastaneye yatışla ve/veya NOXAFIL

’in kesilmesi ile sonuçlanan klinik olarak önemli

etkileşimler bildirilmiştir. Halihazırda takrolimus almakta olan hastalarda NOXAFIL

tedaviye başlarken, takrolimus dozu azaltılmalıdır (örneğin hastanın kullanmakta olduğu

dozun yaklaşık üçte birine kadar). Daha sonra, takrolimusun kan seviyeleri, NOXAFIL

eşzamanlı tedavi sırasında ve NOXAFIL

tedavisinin kesilmesini takiben dikkatle izlenmeli

ve takrolimus dozu gerektiği gibi ayarlanmalıdır.

HIV Proteaz İnhibitörleri: HIV proteaz inhibitörleri CYP3A4’ün substratları olduğu için,

NOXAFIL

’in bu antiretroviral ajanların plazma seviyelerini artırması beklenmektedir.

Sağlıklı deneklere 7 gün boyunca günde iki defa 400 mg posakonazolün, günde bir defa 300

mg atazanavirle eşzamanlı olarak verilmesini takiben atazanavirin C

maks

ve EAA değerleri,

sırasıyla ortalama 2.6 kat ve 3.7 kat (1,2-26 kat arasında) artmıştır. Sağlıklı gönüllülere oral

posakonazolün (7 gün süreyle günde iki kez 400 mg) tekrarlı dozlar şeklinde, atazanavir ve

ritonavir ile birlikte güçlendirilmiş rejim şeklinde uygulanması (7 gün boyunca günde bir kez

300 mg atazanavir + ritonavir 100 mg) atazanavirin C

maks

ve EAA değerlerini daha düşük

oranda, sırasıyla ortalama 1.5 kat ve 2.5 kat artırmıştır. Hastalar NOXAFIL

ve CYP3A4'ün

sübstratları olan antiretroviral ajanların eşzamanlı olarak uygulanması sırasında oluşabilecek

herhangi bir toksisite ve istenmeyen olaylar yönünden sık aralıklarla dikkatle izlenmelidir.

Midazolam ve CYP3A4 ile metabolize edilen diğer benzodiazepinler: Sağlıklı gönüllülerde

yapılan

diğer

çalışmada

tekrarlanan

gün

boyunca

günde

defa

oral

posakonazol tedavisi, tek bir doz şeklinde verilen 0.4 mg intravenöz midazolamın C

maks

EAA değerlerini; sırasıyla ortalama 1.3 ve 4.6 kat artırmıştır; 7 gün boyunca günde 2 defa 400

mg pozakonazol ise intravenöz midazolamın C

maks

ve EAA değerlerinin sırasıyla ortalama 1.6

kat ve 6.2 kat artmasına neden olmuştur. Her iki posakonazol dozu da 2 miligramlık tek bir

doz şeklinde verilen oral midazolamın C

maks

ve EAA değerlerini, sırasıyla 2.2 ve 4.5 kat

yükseltmiştir. Ayrıca, 200 mg veya 400 mg oral posakonazol, beraber verildiği midazolamın

ortalama terminal eliminasyon yarılanma ömrünü, ortalama 3-4 saatten 8-10 saate uzatmıştır.

NOXAFIL

eşzamanlı

uygulama

sırasında,

CYP3A4

yoluyla

metabolize

olan

tüm

benzodiazepinler

(örneğin

midazolam,

triazolam,

alprazolam)

için

ayarlamaları

düşünülmelidir.

CYP3A4 yoluyla metabolize olan kalsiyum kanal blokörleri (örneğin diltiazem, verapamil,

nifedipin, nizoldipin): NOXAFIL

ile birlikte eşzamanlı kullanımı sırasında kalsiyum kanal

blokörlerine bağlı toksisite ve istenmeyen etkilerin sık aralıklarla izlenmesi önerilmektedir.

Kalsiyum kanal blokörleri için doz ayarlaması gerekebilir.

Digoksin : Diğer azollerin digoksinle birlikte uygulanmasının, digoksin seviyelerinde artışa

neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, NOXAFIL

digoksinin plazma konsantrasyonunu

artırabilir ve NOXAFIL

ile tedavinin başlangıcında veya NOXAFIL

tedavisi kesildiğinde

digoksin seviyelerinin izlenmesi gereklidir.

Sulfonilüre:

NOXAFIL

glipizid

eşzamanlı

olarak

verildiği

zaman,

bazı

sağlıklı

gönüllülerde

glukoz

konsantrasyonları

düşmüştür.

Diyabetik

hastalarda

glukoz

konsantrasyonlarının izlenmesi önerilmektedir.

Pediyatrik popülasyon: Yalnızca yetişkinlerde etkileşim çalışmaları yapılmıştır.

4.6 Gebelik ve laktasyon

Genel Tavsiye

Gebelik kategorisi C’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Gebe kalma potansiyeli olan kadınlar tedavi süresince etkili doğum kontrol yöntemlerini

kullanmak durumundadır. NOXAFİL® oral yolla alınan doğum kontrol ilaçları ile etkileşime

geçmektedir.

Bu nedenle, tedavi süresince etkili ve güvenilir

başka bir doğum kontrol

yöntemi uygulanmalıdır.

Gebelik Dönemi

NOXAFIL

’in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar

üzerinde yapılan araştırmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir. (Bölüm 5.3’e

bakınız.)

İnsanlara

yönelik

potansiyel

risk

bilinmemektedir.

Gebelik

döneminde

tedavinin

anne

açısından

yararı

fetusa

yönelik

potansiyel

riskten

fazla

olmadıkça

posakonazol

kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Posakonazol’ün insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Hayvanlar üzerinde yapılan

çalışmalar,

Posakonazol’ün

sütle

atıldığını

göstermektedir.

Posakonazol

tedaviye

başlamadan önce emzirme kesilmelidir.

Üreme yeteneği/Fertilite

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermistir.

(bkz. kısım 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Erkek sıçanlarda 180 mg/kg'a kadar dozlarda (sağlıklı gönüllülerde kararlı durum plazma

konsantrasyonlarına dayanarak 400 mg BID rejiminin 1.7 katı) veya dişi sıçanlarda 45 mg/kg

dozda (400 mg BID rejiminin 2.2 katı) posakonazol fertilite üzerinde herhangi bir etkiye yol

açmamıştır. İnsanlarda posakonazolün etkisini değerlendiren herhangi bir klinik deneyim

mevcut değildir.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Posakonazol kullanımı sırasında, araç veya makine kullanma becerisini etkileyebilen belirli

istenmeyen

reaksiyonlar

bildirildiğinden

(örn.,

baş

dönmesi,

uyku

hali

vs.)

dikkatli

olunmalıdır.

4.8 İstenmeyen etkiler

Güvenlilik profilinin özeti

Posakonazol oral süspansiyonunun güvenliliği, klinik deneylere dahil edilen > 2.400 hastada

ve sağlıklı gönüllüde pazarlama sonrası deneyime dayanılarak değerlendirilmiştir. En sık

bildirilen ciddi ilgili advers reaksiyonlar bulantı, kusma, ishal, pireksi ve bilirubin artışıdır.

Posakonazol tabletin güvenliliği, klinik deneylere dahil edilen > 336 hastada ve sağlıklı

gönüllüde değerlendirilmiştir. Tabletlerin güvenlilik profili oral süspansiyonunkine benzer

olmuştur.

İstenmeyen etkiler aşağıdaki kategorilere göre listelenmiştir:

Çok yaygın(

1/10), yaygın (

1/100 ve < 1/10), yaygın olmayan (

1/1000 ve <1/100), seyrek

1/10.000 ve <1/1000), çok seyrek (<1/10.000) ve bilinmeyen (mevcut olan verilere göre

sıklık tahmini yapılamayan) şeklindedir.

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Yaygın:

Yaygın olmayan:

Seyrek :

Nötropeni

Trombositopeni, lökopeni, anemi, eozinofili,

lenfadenopati, splenik infarkt

Hemolitik üremik sendrom, trombotik trombositopenik

purpura, pansitopeni, koagülasyon bozukluğu, hemoraji

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın :

Seyrek:

Alerjik reaksiyon

Aşırı duyarlılık reaksiyonu

Endokrin hastalıkları

Seyrek :

Adrenal yetmezlik, gonadotropinlerin azalması

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın:

Yaygın olmayan:

Elektrolit

dengesizliği,

anoreksi,

iştahta

azalma,

hipomagnezemi, hipokalemi

Hiperglisemi, hipoglisemi

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın olmayan: Anormal rüyalar, konfüzyon hali, uyku bozuklukları

Seyrek: Psikoz, depresyon

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın:

Yaygın olmayan:

Seyrek:

Parestezi, baş dönmesi, uyku hali, baş ağrısı, disguz

Konvülsiyon,

nöropati,

hipoestezi,

tremor,

afazi,

uykusuzluk

Serebrovasküler

olay,

ensefalopati,

periferal

nöropati,

senkop

Göz hastalıkları

Yaygın olmayan:

Seyrek:

Bulanık görme, fotofobi, görüş keskinliğinde azalma

Diplopi, skotom

Kulak ve iç kulak sistemi hastalıkları

Seyrek:

İşitme bozukluğu

Kardiyak hastalıklar

Yaygın olmayan:

Seyrek:

Uzamış QT sendromu

, anormal EKG

, çarpıntı,

bradikardi, supraventriküler ekstrasitol, taşikardi

Torsades

pointes,

ölüm,

ventriküler

taşikardi,

kardiyak-solunum

arresti,

kalp

yetmezliği,

miyokard

enfarktüsü

Vasküler hastalıklar

Yaygın

Yaygın olmayan:

Seyrek:

Hipertansiyon

Hipotansiyon, vaskülit

Pulmoner emboli, derin ven trombozu

Solunum, göğüs hastalıkları ve

mediyastinal hastalıklar

Yaygın olmayan:

Seyrek:

Öksürük, epistaksis, hıçkırık, nazal konjesyon, plöritik

ağrı, takipne

Pulmoner hipertansiyon, interstisyel pnömoni, pnömonit

Gastrointestinal hastalıklar

Çok yaygın:

Yaygın:

Yaygın olmayan:

Bulantı

Kusma, karın ağrısı, diyare, dispepsi, ağız kuruluğu, mide

gazı, anorektal rahatsızlık, konstipasyon

Pankreatit,

abdominal

şişme,

enterit,

epigastrik

Seyrek:

rahatsızlık,

erüktasyon,

gastroözofageal

reflü,

ağız

ödemi

Gastrointestinal kanalda kanama, ileus

Hepatobilier hastalıklar

Yaygın:

Yaygın olmayan:

Seyrek:

Yükselmiş

karaciğer

fonksiyon

testleri

(ALT,

AST,

bilirübin, alkalin fosfataz, GGT artışı)

Hepatosellüler

hasar,

hepatit,

sarılık,

hepatomegali,

kolestaz,

hepatik

toksisite,

hepatik

fonksiyonda

anormallik

Karaciğer yetmezliği, kolestatik hepatit, hepatosplenomegali,

karaciğer hassasiyeti, asteriksis

Deri ve deri altı dokusu hastalıkları

Yaygın:

Yaygın olmayan:

Seyrek:

Döküntü, kaşıntı

Ağızda ülserasyon, alopesi, dermatit, eritem, peteşi

Stevens-Johnson sendromu, vesiküler döküntü

Kas-iskelet bozuklukları ve bağ doku

ve kemik hastalıkları

Yaygın olmayan:

Sırt ağrısı, boyun ağrısı,

kas-iskelet ağrısı, ekstemitede

ağrı

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Yaygın olmayan:

Seyrek:

Akut böbrek yetmezliği, böbrek yetmezliği, kan kreatininde

artış

Renal tübüler asidoz, interstisyel nefrit

Meme ve üreme sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan:

Seyrek:

Menstruasyon bozuklukları

Meme ağrısı

Genel bozukluklar ve uygulama

bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın:

Yaygın olmayan:

Ateş, asteni, yorgunluk

Ödem, halsizlik, ağrı, katılık, kırıklık,

göğüs ağrısı, ilaç

intoleransı, gergin hissetme, mukozal enflamasyon

Seyrek:

Dilde ödem, yüzde ödem

Araştırmalar

Yaygın olmayan:

Değişen

ilaç

düzeyleri,

fosforunda

azalma,

anormal göğüs röntgeni

Oral süspansiyon, enterik tabletler ve infüzyon için konsantre çözelti ile gözlenen advers

reaksiyonlara dayanır.

: Bölüm 4.4’e bakınız.

Hepatobiliyer hastalıklar

Posakonazol oral süspansiyon için pazarlama sonrası izleme sırasında ölümle sonuçlanabilen,

ciddi karaciğer hasarı bildirilmiştir (bkz bölüm 4.4).

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir.

(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Klinik çalışmalar sırasında, günde 1600 mg’a ulaşan dozlarda NOXAFIL

alan hastalarda,

daha

düşük

dozlar

alan

hastalarda

bildirilenlerden

farklı

istenmeyen

reaksiyon

bildirilmemiştir.

3 gün boyunca kazara günde iki defa 1200 mg alan bir hastada doz aşımı bildirilmiştir.

Araştırmacı tarafından herhangi bir istenmeyen reaksiyon gözlenmemiştir.

NOXAFIL

hemodiyaliz ile uzaklaştırılamamaktadır. Posakonazol ile doz aşımı durumunda

kullanılabilecek herhangi bir özel tedavi yoktur. Destekleyici bakım düşünülebilir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik Grup: Sistemik olarak kullanılan triazol türevi antimikotikler

ATC Kodu: J02A C04

Etki Mekanizması:

NOXAFIL

ergosterol

biyosentezinde

temel

basamağı

katalize

eden

lanosterol

14-alfa-

demetilaz

(CYP51)

enzimini

inhibe

eder.

Ergosterol

mantar

hücre

zarının

zorunlu

bileşenidir. Ergosterolde azalma ile birlikte metillenmiş sterol ara maddelerinin birikimi

mantar hücresinin büyümesinin inhibisyonu ve/veya hücre ölümüyle sonuçlanır.

Mikrobiyoloji:

NOXAFIL

‘in

aşağıdaki

mikroorganizmalara

karşı

in

vitro

ortamda

etkili

olduğu

gösterilmiştir:

Aspergillus türleri (Aspergillus fumigatus, A.flavus, A.terreus, A.nidulans, A.niger, A.ustus),

Candida

türleri

(Candida

albicans,

C.glabrata,

C.crusei,

C.parapsilosis,

C.tropicalis,

C.dubliniensis, C.famata, C.inconspicua, C.lipolytica, C.norvegensis, C.pseudotropicalis),

Coccidioides immitis, Fonsecaea pedrosoi ve Fusarium, Rhizomucor, Mucor ve Rhizopus

türleri. Mikrobiyolojik veriler NOXAFIL

’in Rhizomucor, Mucor ve Rhizopus’ karşı etkili

olduğunu

düşündürmektedir.

Ancak

klinik

veriler,

NOXAFIL

’in

nedensel

mikroorganizmalara karşı etkinliğini değerlendirmek için halihazırda çok sınırlıdır.

Direnç:

NOXAFIL

’e karşı duyarlılığı azalan klinik izolatlar tanımlanmıştır. En önemli direnç

mekanizması hedef protein, CYP 51’deki değişikliklerin olmasıdır.

Aspergillus spp. için epidemiyolojik kesme (ECOFF) değerler:

Yabani tip popülasyonu, direnç kazanmış popülasyondan ayırt eden posakonazol için ECOFF

değerleri EUCAST (Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri Komitesi) yöntemi ile tespit

edilmiştir.

EUCAST ECOFF değerleri:

Aspergillus flavus: 0.5 mg/L

Aspergillus fumigatus: 0.25 mg/L

Aspergillus nidulans: 0.5 mg/L

Aspergillus niger: 0.5 mg/L

Aspergillus terreus: 0.25 mg/L

Eşik değerler

EUCAST'ın (Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri Komitesi) posakonazol için MİK

(minimum inhibitör konsantrasyonu) eşik değerleri [duyarlı (S); dirençli (R)]:

Candida albicans: S ≤0.06 mg/L, R>0.06 mg/L

Candida tropicalis: S ≤0.06 mg/L, R>0.06 mg/L

Candida parapsilosis: S ≤0.06 mg/L, R>0.06 mg/L

Diğer Candida türleri için klinik eşik değerler oluşturmaya yetecek miktarda veri halihazırda

mevcut değildir.

Diğer antifungal ajanlarla kombinasyon:

Antifungal

kombinasyon

tedavilerinin

kullanılmasının

NOXAFIL

’in

diğer

tedavilerin

etkinliğini

azaltmayacağı

düşünülmekle

birlikte,

halihazırda

kombinasyon

tedavisinin ek bir fayda sağladığına dair herhangi bir klinik kanıt yoktur.

Farmakokinetik / Farmakodinamik İlişkiler :

Tıbbi ürüne total maruz kalmanın minimum etkili konsantrasyonuna oranın (EAA/MİK)

klinik sonuçla ilişkili olduğu gözlenmiştir. Aspergillus enfeksiyonu olan kişilerde kritik oran

~ 200 dür. Bu, Aspergillus ile enfekte olan hastalarda maksimum plazma seviyelerine

ulaşılmasının sağlanması açısından özellikle önemlidir (önerilen doz rejimleri ve yiyeceklerin

emilim üzerindeki etkileri için Bölüm 4.2 ve 5.2’ye bakınız).

Klinik Deneyim

İnvazif Aspergilloz

Oral yolla bölünmüş dozlarda günde 800 mg olarak uygulanan NOXAFIL

, refrakter invazif

Aspergilloz hastalığında amfoterisin B (lipozomal formulasyonlar da dahil) veya itrakonazol

ya da bu ilaçları tolere edemeyen hastalarda değerlendirilmiştir. Klinik sonuçlar, bir önceki

çalışmalardaki, retrospektif kayıtlardan elde edilen kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. Bu

kontrol grubu hemen hemen aynı zaman dilimi içinde ve aynı merkezlerde mevcut olan

tedaviyi

alan

posakonazol

tedavi

edilen

hastayı

içermekteydi.

Aspergilloz

vakalarının

çoğunun

NOXAFIL

’le

tedavi

edilen

grupta

(%88)

kontrol

grubunda (%79) önceki tedaviye refrakter olduğu düşünülmüştür.

Tablo 2’de gösterildiği gibi, tedavi sonunda başarılı yanıt (tam veya kısmi iyileşme), dış

kontrol grubunda % 26 (22/86) olmasına karşılık, NOXAFIL

’le tedavi edilen hastalarda

%42 (45/107) olarak bulunmuştur. Ancak, bu prospektif, randomize kontrollü bir çalışma

değildir

nedenle

kontrol

grubu

yapılan

tüm

karşılaştırmalara

temkinli

yaklaşılmalıdır.

Tablo 2 . Bir önceki çalışmalardaki, retrospektif kayıtlardan elde edilen kontrol grubuna

kıyasla, invazif aspergilloz tedavisi sonunda NOXAFIL

’in genel etkililiği

NOXAFIL

Kontrol Grubu

Genel yanıt

45/107 (42 %)

22/86 (26 %)

Türlere göre başarı

Aspergillus spp.*

34/76

( %45 )

19 / 74

( %26 )

A.fumigatus

12/29

( % 41)

12/34

( %35 )

A.flavus

10/19

( %53)

3/16

( %19 )

A.terreus

4/14

( %29 )

2/13

( % 15)

A. niger

( % 60 )

( % 29 )

*daha az görülen diğer türleri veya bilinmeyen türleri içerir.

Fusarium spp.: Kanıtlanmış veya olası fusariyozu olan 24 hastadan 11'i bölünen dozlarda

posakonazol oral süspansiyon 800 mg/gün ile medyan 124 gün süreyle ve 212 güne kadar

başarıyla tedavi edilmiştir.

Amfoterisin B'ye veya itrakonazole intolerant olan veya bunlara dirençli enfeksiyonları olan

on sekiz hastadan yedisi yanıt verenler olarak sınıflandırılmıştır.

Kromoblastomikoz/Miçetoma:

hastadan

bölünen

dozlarda

posakonazol

oral

süspansiyon 800 mg/gün ile medyan 268 gün süreyle ve 377 güne kadar başarıyla tedavi

edilmiştir. Bu hastaların beşinde, Fonsecaea pedrosoi nedeniyle kromoblastomikoz ve 4'ünde

çoğunlukla Madurella türleri nedeniyle misetom gözlenmiştir.

Koksidioidomikoz: 16 hastadan 11'i bölünen dozlarda posakonazol oral süspansiyon 800

mg/gün ile medyan 296 gün süreyle ve 460 güne kadar başarıyla tedavi edilmiştir (tedavinin

sonunda,

başlangıçta

mevcut

olan

belirti

semptomlarda

veya

kısmi

düzelme

gözlenmiştir).

Azole-duyarlı Orofarengeal Kandidiyazis Tedavisi :

Azole duyarlı orofarengeal kandidiyazis (çalışmaya alınan hastaların çoğunda başlangıçta

C.Albicans izole edilmiştir) olan HIV enfeksiyonlu hastalarda yürütülen randomize, kontrollü

bir çalışmada posakonazol ile tedavinin 14. gününde (sırasıyla %91.7, 155/169’a karşı

%92.5, 148/160) ve ayrıca tedavi bitiminden 4 hafta sonra (sırasıyla %68.5, 98/143’e karşı

%61.8

84/125)

klinik

başarı

oranları

bakımından

flukonazol

eşdeğer

olduğu

gösterilmiştir.

Hastalar

aşağıdaki

şekilde

uygulanan

NOXAFIL

veya

flukonazol

oral

süspansiyon ile tedavi edilmiştir: Hem NOXAFIL

hem de flukonazol 1. gün günde iki defa

100 mg, daha sonra 13 gün boyunca günde bir defa 100 mg olarak verilmiştir.

Tablo 3.

Orofarengeal Kandidiyazda klinik başarı oranları

Bitiş noktası

Posakonazol

Flukonazol

gün

klinik

çalışma

oranları

% 91.7 (155/169)

% 92.5 (148/160)

Tedavinin bitiminden 4 hafta

sonra klinik başarı oranları

%68.5 (98/143)

%61.8 (84/136)

Klinik başarı oranı, klinik yanıt (iyileşme veya düzelme) gösterdiği değerlendirilen vaka

sayısı bölü analiz için uygun olan vakaların toplam sayısı olarak tanımlanmıştır.

İnvazif Fungal Enfeksiyonların (İFE) Profilaksisi (Çalışma 316 ve Çalışma 1899)

İnvazif fungal enfeksiyon geliştirme riski yüksek olan hastalarda iki randomize, kontrollü

profilaksi çalışması yürütülmüştür.

Çalışma 316, graft-versus-host hastalığı (GVHD) olan allojeneik hematopoietik kök hücre

nakli alıcılarında flukonazol kapsüle (günde bir defa 400 mg) kıyasla posakonazol oral

süspansiyon (günde üç defa 200 mg) randomize, çift kör çalışmasıdır.

Birincil etkililik sonlanım noktası, randomizasyondan 16 hafta sonra bağımsız, körleştirilmiş

bir harici uzman paneli tarafından belirlenen kanıtlanmış/olası İFE insidansı olmuştur.

ikincil

sonlanım

noktası,

tedavi

dönemi

sırasında

(çalışma

tıbbi

ürününün

dozundan son dozuna kadar geçen süre + 7 gün) kanıtlanmış/olası İFE insidansı olmuştur.

Dahil edilen hastaların çoğunluğunda (377/600, [%63]) çalışma başlangıcında Akut Derece 2

ya da 3 veya kronik yaygın (195/600, [%32.5]) GVHD vardı.

Ortalama tedavi süresi posakonazol için 80 gün ve flukonazol için 77 gün olmuştur.

Çalışma

1899,

akut

miyelojen

lösemi

veya

miyelodisplastik

sendromlar

için

sitotoksik

kemoterapi alan nötropenik hastalarda flukonazol süspansiyona (günde bir defa 400 mg) ya da

itrakonazol oral çözeltiye (günde iki defa 200 mg) kıyasla posakonazol oral süspansiyon

(günde üç defa 200 mg) randomize, körleştirilmiş değerlendiricili çalışmasıdır.

Birincil etkililik sonlanım noktası, tedavi dönemi sırasında bağımsız, körleştirilmiş bir harici

uzman paneli tarafından belirlenen kanıtlanmış/olası İFE insidansı olmuştur.

Bir ana ikincil sonlanım noktası, randomizasyondan 100 gün sonra kanıtlanmış/olası İFE

insidansı olmuştur. Yeni akut miyelojen lösemi tanısı, en yaygın altta yatan rahatsızlık

olmuştur (435/602, [%72]).

Ortalama tedavi süresi posakonazol için 29

gün ve flukonazol/itrakonazol için 25 gün

olmuştur.

Her iki profilaksi çalışmasında, aspergillozis en yaygın tedavi sırasında gelişen enfeksiyon

olmuştur.

Her iki çalışmadan alınan sonuçlar için, bkz. Tablo 5 ve Tablo 6.

Posakonazol

profilaksisi

alan

hastalarda

kontrol

hastalarına

kıyasla

tedavi

gelişen

Aspergillus enfeksiyonu daha az görülmüştür.

Tablo 4.

İnvazif Fungal Enfeksiyonların profilaksisinde klinik çalışmalardan alınan

sonuçlar

Çalışma

Posakonazol oral

süspansiyon

Kontrol

P-değeri

Kanıtlanmış / Olası Invazif Mantar Enfeksiyonlu Hastaların Oranı ( %)

Tedavi periyodu sırasında

1899

7/304(2)

25/298(8)

0.009

7/291(2)

22/288(8)

0.0038

Belirli zaman periyotunda

1899

14/304(5)

33/298(11)

0.0031

16/301(5)

27/299(9)

0.0740

FLU = flukonazol; ITZ = itrakonazol; POS = posakonazol.

a: FLU/ITZ (1899); FLU (316).

b: 1899'da, bu, randomizasyondan çalışma tıbbi ürününün son dozuna kadar geçen süre artı 7 güne kadarki dönem olmuştur;

316'da, bu, çalışma tıbbi ürününün ilk dozundan son dozuna kadar geçen süre artı 7 güne kadarki dönem olmuştur.

c: 1899'da, bu, randomizasyon ile randomizasyondan 100 gün sonrası arasındaki dönem olmuştur; 316'da, bu, başlangıç günü

ile başlangıçtan 111 gün sonrası arasındaki dönem olmuştur.

d: Tümü randomize edilmiş

e: Tümü tedavi edilmiş

Tablo 5.

İnvazif Fungal Enfeksiyonların profilaksisinde klinik çalışmalardan alınan

sonuçlar

Çalışma

Posakonazol oral

süspansiyon

Kontrol

Kanıtlanmış / Olası Invazif Mantar Enfeksiyonlu Hastaların

Oranı ( %)

Tedavi periyodu sırasında

1899

2/304(1)

20/298(7)

3/291(1)

17/288(6)

Sabit süreli dönem

1899

4/304(1)

26/298(9)

7/301(2)

21/299(7)

FLU = flukonazol; ITZ = itrakonazol; POS = posakonazol.

a: FLU/ITZ (1899); FLU (316).

b: 1899'da, bu, randomizasyondan çalışma tıbbi ürününün son dozuna kadar geçen süre artı 7 güne kadarki dönem olmuştur;

316'da, bu, çalışma tıbbi ürününün ilk dozundan son dozuna kadar geçen süre artı 7 güne kadarki dönem olmuştur.

c: 1899'da, bu, randomizasyon ile randomizasyondan 100 gün sonrası arasındaki dönem olmuştur; 316'da, bu, başlangıç günü

ile başlangıçtan 111 gün sonrası arasındaki dönem olmuştur.

d: Tümü randomize edilmiş

e: Tümü tedavi edilmiş

Çalışma 1899'da, her türlü nedenden dolayı mortalitede posakonazol lehine önemli bir azalma

gözlenmiştir [FLU/ITZ'ye 67/298 (%22) karşı POS 49/304 (%16) p= 0,048]. Kaplan-Meier

tahminlerine dayanılarak, randomizasyondan sonraki 100.

güne

kadar sağkalım olasılığı

posakonazol alıcıları için anlamlı düzeyde daha yüksek olmuştur; bu sağkalım faydası, analiz

tüm ölüm nedenlerini (P= 0,0354) ve İFE ile bağlantılı ölümleri (P = 0,0209) dikkate

aldığında gösterilmiştir.

Çalışma 316'da, genel mortalite benzer olmuştur (POS, %25; FLU, %28); ancak, İFE ile

bağlantılı ölümlerin oranı FLU grubuna (12/299) kıyasla POS grubunda (4/301; P= 0.0413)

anlamlı ölçüde daha düşük olmuştur.

Pediyatrik Hastalarda Kullanım:

Bir çalışmada (Çalışma 0041) 8-17 yaş arasındaki 16 hasta günde 800 mg ile invazif mantar

enfeksiyonlarına yönelik olarak tedavi edilmişlerdir. Bu 16 pediyatrik hastadan elde edilen

verilere dayalı olarak, güvenlilik profilinin 18 ve üstündeki hastalarınkine benzer olduğu

söylenebilir.

Buna ek olarak, 13-17 yaş arasında on iki hasta invazif mantar enfeksiyonlarının (Çalışma

316 ve 1899) profilaksisine yönelik olarak günde 600 mg almışlardır. 18 yaşından küçük bu

hastalardaki

güvenlilik

profili,

yetişkinlerde

gözlenen

güvenlilik

profiline

benzerlik

göstermektedir. Bu 10 pediyatrik hastadan elde edilen farmakokinetik verilere dayalı olarak,

farmakokinetik profil, 18 yaş ve üstündeki hastaların profiline benzer görünmektedir. Günde

3 kere olacak şekilde 18 mg/kg/gün’e kadar dozda posakonazol oral süspansiyon ile tedavi

edilen 11 aylık – 17 yaş arası 136 nötropenik pediyatrik hastanın katıldığı bir çalışmada

(Çalışma 03579), önceden belirlenen hedefin yaklaşık % 50’si karşılanmıştır (Gün 7 ortalama

plazma konsantrasyonu 500 ng/mL-2.500 ng/mL arasında) (bkz. Bölüm 5.2).

13 yaş altındaki pediyatrik hastalarda güvenlilik ve etkililik henüz belirlenmemiştir.

Elektrokardiyogram değerlendirmesi :

QTc (Fridericia) aralığında başlangıca kıyasla klinik olarak anlamlı herhangi bir değişiklik

gözlenmemiştir.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim :

NOXAFIL

tok hastalarda ortalama t

maks

'ı 3 saat olacak şekilde emilir. 800 mg'a kadar yüksek

yağ

içeren

diyetle

beraber

tekli

çoklu

dozlar

uygulandıktan

sonra

posakonazolün

farmakokinetiği doğrusaldır. Sağlıklı gönüllülere ve hastalara günlük 800 mg’ın üstünde

dozlar uygulandığında, ilaca maruz kalmada artış gözlenmemiştir. Açlık durumunda ise, 200

mg’ın

üzerindeki

dozlara

oranla

daha

artmıştır.

Sağlıklı

gönüllülerde

açlık

durumunda, günlük toplam dozun (800mg) günde iki kez 400 mg şeklinde uygulanması ile

günde

dört

şeklinde

uygulanması

karşılaştırıldığında,

günde

dört

uygulamanın NOXAFIL

®’

e maruz kalmayı 2.6 kat artırdığı gözlenmiştir.

Sağlıklı gönüllülerde yiyeceklerin oral emilim üzerindeki etkileri

Posakonazolün emilimi, posakonazol 400 mg (QD) yüksek oranda yağ (~50 gram yağ) içeren

öğünün

tüketilmesi

sırasında

hemen

sonrasında

uygulandığında

öğün

öncesinde

uygulamaya kıyasla anlamlı düzeyde artmış ve C

maks

ve EAA sırasıyla %330 ve %360

oranında yükselmiştir. Açken uygulamaya kıyasla posakonazolün EAA değeri, posakonazol

yüksek oranda yağ (~50 gram yağ) içeren bir öğün ile uygulandığında 4 kat daha yüksek ve

yağ içermeyen bir öğün veya besin takviyesi (14 gram yağ alımı) sırasında uygulandığında

yaklaşık 2.6 kat daha yüksek bulunmuştur (bkz. Bölüm 4.2 ve 4.5).

Dağılım:

NOXAFIL

yavaşça emilir ve elimine olur, sanal dağılım hacmi 1774 lt'dir. En fazla serum

albuminine bağlı olmak kaydıyla, proteinlere yüksek oranda (> %98) bağlanır.

Biyotransformasyon :

NOXAFIL

’in ana bir metaboliti yoktur ve dolaşımdaki konsantrasyonlarının CYP450 enzim

inhibitörleri ile değiştirilme olasılığı yoktur. Dolaşımdaki metabolitlerinin büyük bölümü

posakonazolün glukuronat konjugatları olup, sadece küçük bir kısmı oksidatif (CYP450

aracılı) metabolitlerdir. İdrar ve feçesle atılan metabolitler uygulanan radyoaktif madde

işaretli dozun yaklaşık % 17’sini teşkil eder.

Eliminasyon:

NOXAFIL

’in eliminasyonu yavaştır ve ortalama yarılanma ömrü (t 1/2) 35 saat (20 ile 66

saat arasında)'tir. C

-posakonazolün verilmesinden sonra, en fazla feçesle (radyoaktivite

işaretli dozun %77’si) atılır. Major komponent ana bileşik olarak (%66) atılır. Böbrek yoluyla

atılım minör bir atılım yoludur; radyoaktif madde ile işaretli dozun %14’ü idrarla atılır

(radyoaktif madde ile işaretli dozun %2’sinden azı ana bileşiktir). Kararlı duruma, çoklu doz

uygulamasının 7 ile 10. günlerini takiben ulaşılır.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:

NOXAFIL

’in farmakokinetiği, fazla miktarda yağ içeren yiyeceklerle birlikte alındığında

800 mg’a kadar tek ve çoklu doz uygulamasını takiben doğrusaldır.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Çocuklar (18 yaşından küçüklerde)

İnvazif mantar enfeksiyonlarının tedavisi için NOXAFIL

’in bölünmüş dozlarda her gün 800

verilmesini

takiben,

yaşları

8-17

olan

hastadaki

ortalama

çukur

plazma

konsantrasyonları (776 ng/ml), yaşları 18-64 arasında olan 194 hastanın ortalama çukur

konsantrasyonları (817ng/ml) ile benzer bulunmuştur. 8 yaşından küçük çocuklardan elde

edilen

farmakokinetik

veri

bulunmamaktadır.

Benzer

şekilde,

profilaksi

çalışmalarında,

yaşları 13-17 olan 10 adolesanda NOXAFIL

’in ortalama kararlı durum konsantrasyonları,

yaşları 18 ve daha büyük olan yetişkinlerde ulaşılabilen konsantrasyonlarla karşılaştırılabilir

bulunmuştur. Günde 3 kere olacak şekilde 18 mg/kg/gün’e kadar dozda posakonazol oral

süspansiyon ile tedavi edilen 11 aylık – 17 yaş arası 136 nötropenik pediyatrik hastanın

katıldığı

çalışmada

(Çalışma

03579),

önceden

belirlenen

hedefin

yaklaşık

50’si

karşılanmıştır (Gün 7 ortalama plazma konsantrasyonu 500 ng/mL-2.500 ng/mL arasında).

Genel olarak, maruziyet eğilimi yaşça büyük hastalarda (7’den 18 yaşa kadar) küçük hastalara

(2’den 7 yaşa kadar) göre daha yüksek görülmüştür.

Cinsiyet

NOXAFIL

’in farmakokinetik özellikleri erkekler ve kadınlarda karşılaştırılabilir düzeydedir.

Cinsiyete bağlı olarak da doz ayarlaması gerekmez.

Yaşlılarda (65 yaş ve üstü)

Yaşlılarda (65 yaş ve üstü 24 kişi), daha gençlere (18-45 yaş arası 24 kişi) kıyasla C

maks

EAA değerlerinde (sırasıyla %26 ve %29’luk) artışlar gözlenmiştir. Ancak, klinik etkililik

çalışmalarında, NOXAFIL

’in güvenlilik profili yaşlılarda ve gençlerde benzer bulunmuştur.

Siyah ırkta, beyaz ırka kıyasla NOXAFIL

’in EAA ve C

maks

değerlerinde hafif bir azalma

(%16) bulunmaktadır. Ancak, siyah ve beyaz ırklarda NOXAFIL

’in güvenlilik profili

benzerdir.

Böbrek Yetmezliği

Tek doz uygulamayı takiben, hafif ve orta derecedeki böbrek yetmezliğinin (n=18, kreatinin

klerensi (n=18, Cl

≥ 20 ml/ dk /1.73m

) NOXAFIL

’in farmakokinetiği üzerinde herhangi

bir etkisi bulunmamaktadır; ve bu nedenle doz ayarlaması gerekmemektedir. Ağır böbrek

yetmezliği olan kişilerde (n=6, Cl

< 20ml/dk /1.73 m

), NOXAFIL

’in maruz kalımı diğer

böbrek

grupları

karşılaştırıldığında

(<%40

varyasyon

katsayısı)

büyük

farklıklar

göstermektedir [> %96 varyasyon katsayısı]. Ancak NOXAFIL

böbrek yoluyla önemli

miktarda elimine edilmediği için, ağır böbrek yetmezliğinin NOXAFIL

’in farmakokinetiği

üzerinde bir etkisi olması beklenmemekte; bu nedenle doz ayarlaması önerilmemektedir.

NOXAFIL

hemodiyaliz ile uzaklaştırılamamaktadır.

Karaciğer Yetmezliği

400 mg posakonazolün tekli bir oral dozu hafif (Child-Pugh sınıf A), orta (Child-Pugh sınıf

B) veya ciddi (Child-Pugh sınıf C) karaciğer

yetmezliği

olan hastalara uygulandığında

ortalama EAA, karaciğer fonksiyonu normal kişilerden oluşan eşleştirilmiş kontrole kıyasla

1.3 -1.6 kat daha yüksek bulunmuştur. Serbest konsantrasyonlar ölçülmemiştir ve serbest

posakonazole

maruz

kalım

artışının

toplam

EAA'da

gözlenen

artıştan

daha

fazla

olabileceği dışlanamaz. Bu gruplarda eliminasyon yarılanma ömrü (t

) yaklaşık 27 saatten

~43 saate uzamıştır. Hafiften ciddiye kadar derecelerde karaciğer yetmezliği olan hastalarda

doz ayarlaması önerilmez ancak daha yüksek plazma düzeyleri potansiyeli nedeniyle dikkatli

olunması önerilir.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Azol grubu diğer antifungal ajanlar ile gözlendiği gibi, NOXAFIL

ile yapılan tekrarlanan

toksisite

çalışmalarında

steroid

hormon

sentezinin

inhibisyonuna

bağlı

etkiler

görülmüştür. Sıçan ve köpekler üzerinde yapılan ve insanlardaki terapötik dozlarda elde

edilene eşit ya da daha yüksek maruz kalma değerlerindeki toksisite çalışmalarında adrenal

bezin fonksiyonunu baskılayıcı etkiler gözlenmiştir.

İnsanlardaki terapötik dozlarda elde edilenden daha düşük oranda sistemik maruz kalma

oluşacak şekilde, üç ay ya da daha uzun süre doz uygulanan köpeklerde nöronal fosfolipidoz

gelişmiştir. Bu bulgu bir yıl süreyle doz uygulanan maymunlarda görülmemiştir. Köpeklerde

maymunlarda

süreyle

yapılan

nörotoksisite

çalışmalarında,

terapötik

olarak

ulaşılandan daha fazla sistemik maruz kalma durumunda merkezi ve periferik sinir sistemi

üzerinde herhangi bir fonksiyonel etki görülmemiştir.

Sıçanlarla yapılan iki yıllık çalışmada, alveollerin genişlemesi ve daralması ile sonuçlanan

pulmoner fosfolipidoz görülmüştür. Bu bulgular insanlarda fonksiyonel değişimlere yönelik

bir potansiyelin belirleyicisi değildir.

İnsanlarda terapötik dozlarda elde edilen maruz kalmalardan 4.6 kat daha fazla sistemik

maruz kalmaya uğrayan maymunlarda yapılan bir tekrarlanan doz güvenlilik farmakoloji

çalışmasında, elektrokardiyogramda QT ve QTc aralıklarını da içeren herhangi bir etki

görülmemiştir. Terapötik olarak ulaşılandan 1.4 kat daha yüksek sistemik maruz kalmalara

uğrayan

sıçanlarda

yapılan

tekrarlanan

güvenlilik

farmakoloji

çalışmasında,

ekokardiyogramda kardiyak dekompansasyona ilişkin bir bulgu ortaya çıkmamıştır.

Terapötik dozlarla ulaşılandan 1.4 kat ve 4.6 kat daha yüksek sistemik maruz kalmaya

uğrayan sıçanlar ve maymunlarda, artmış sistolik ve arteryel kan basınçları (29 mm Hg’ye

kadar) saptanmıştır.

Sıçanlarda üreme, perinatal ve postnatal gelişim çalışmaları yapılmıştır. İnsanlarda ulaşılan

terapötik

dozlardan

daha

düşük

maruz

kalma

değerlerinde,

NOXAFIL

iskelet

değişikliklerine ve malformasyonlara, distosiye, gestasyon süresinin uzamasına, ortalama

cenin boyutunun küçülmesine ve postnatal yaşam yeteneğinin azalmasına neden olmuştur.

Tavşanlarda, NOXAFIL

terapötik dozlarda

elde edilenden daha

yüksek maruz kalma

durumunda embriyotoksik olmuştur. Azol grubu diğer antifungal ajanlarda gözlendiği gibi,

üreme üzerindeki bu etkilerin, steroidogenez üzerindeki tedaviyle ilişkili etkiye bağlı olduğu

düşünülmüştür.

NOXAFIL

in-vivo ve in-vitro çalışmalarda genotoksik değildir. Karsinogenisite çalışmaları

insanlar için herhangi bir özel tehlikeye işaret etmemiştir.

Erkek sıçanlarda 180 mg/kg'a kadar dozlarda (sağlıklı gönüllülerde kararlı durum plazma

konsantrasyonlarına dayanarak 400 mg BID rejiminin 1.7 katı) veya dişi sıçanlarda 45 mg/kg

dozda (400 mg BID rejiminin 2.2 katı) posakonazol fertilite üzerinde herhangi bir etkiye yol

açmamıştır. İnsanlarda posakonazolün etkisini değerlendiren herhangi bir klinik deneyim

mevcut değildir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Polisorbat 80

Simetikon

Sodyum benzoat ( E211)

Sodyum sitrat dihidrat

Sitrik asit monohidrat

Gliserol

Ksantan gamı

Sıvı glukoz

Titanyum dioksit (E 171)

Benzil alkol ve propilen glikol içeren yapay kiraz aroması

Saf su

6.2 Geçimsizlikler

Yeterli veri yoktur.

6.3 Raf Ömrü

Açılmamış şişede: 24 ay

Şişeyi ilk açış sonrası: 28 gün

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Dondurmayınız.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

Polipropilen, plastik çocuk emniyetli, kapağı olan Tip IV 123ml’lik amber cam şişelerde

ambalajlanacaktır. Her bir şişe 105 ml’lik etiket değeri olan ürün dolumu içermekte ve her bir

şişe beraberinde polistiren yapımı 2.5 ve 5 ml’lik doz derecelemesi yapılmış ölçüm kaşığı

bulundurmaktadır.

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Geçerli olduğu takdirde kullanılmış olan ürünler ya da atık materyaller ‘Tıbbi Atıkların

Kontrolü Yönetmeliği’ ve ‘Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri’ne uygun olarak

imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad.

No:199 Levent 199 Ofis Blok Kat:13

Levent 34394 İstanbul

Tel: (0212) 336 10 00

Fax: (0212) 355 02 02

8. RUHSAT NUMARASI (LARI)

125/67

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 25.09.2008

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

Bu ürünle ilgili güvenlik uyarısı bulunmamaktadır.

10-7-2018

Noxafil (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Noxafil (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Noxafil (Active substance: Posaconazole) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4476 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/610/T/54

Europe -DG Health and Food Safety