NOVOMIX

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NOVOMIX 70 FLEXPEN 100 IU / ML 3 ML KULL. HAZIR DOLU ENJ. KALEMI ICINDE SUSPANSIYON,5 FLEXPEN
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NOVOMIX 70 FLEXPEN 100 IU / ML 3 ML KULL. HAZIR DOLU ENJ. KALEMI ICINDE SUSPANSIYON,5 FLEXPEN
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kombinasyonları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699676950843
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 28-05-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

.8//$10$7$/ø0$7,1RYR0L[ Š 3HQILOO Š POQLWHPO

(QMHNVL\RQLoLQNDUWXúLoLQGHVVSDQVL\RQ'HULDOWÕQDX\JXODQÕUx(WNLQPDGGHøQVOLQDVSDUWU'1$6DFFKDURP\FHVFHUHYLVLDH¶GDUHNRPELQDQW'1$

WHNQRORMLVLLOHHOGHHGLOPLúLQVOLQDVSDUWWÕU o|]QUNÕVÕPGDLQVOLQDVSDUWYH

SURWDPLQNULVWDOL]HLQVOLQDVSDUW PO¶VLQLWH PJ LQVOLQDVSDUWLoHULU

+HUELUNDUWXúPOHQMHNVL\RQOXNVVSDQVL\RQLoLQGHQLWHLQVOLQDVSDUWLoHULU

x<DUGÕPFÕPDGGHOHU*OLVHUROIHQROPHWDNUH]ROoLQNRNORUUVRG\XPNORUU

GLVRG\XPIRVIDWGLKLGUDWSURWDPLQVOIDWVRG\XPKLGURNVLWKLGURNORULNDVLWYH

HQMHNVL\RQOXNVX

%XLODFÕNXOODQPD\DEDúODPDGDQ|QFHEX.8//$10$7$/ø0$7,1,GLNNDWOLFH

RNX\XQX]oQNVL]LQLoLQ|QHPOLELOJLOHULoHUPHNWHGLU

x%XNXOODQPDWDOLPDWÕQÕVDNOD\ÕQÕ]'DKDVRQUDWHNUDURNXPD\DLKWL\DoGX\DELOLUVLQL]

x(÷HULODYHVRUXODUÕQÕ]ROXUVDOWIHQGRNWRUXQX]DYH\DHF]DFÕQÕ]DGDQÕúÕQÕ]

x%XLODoNLúLVHORODUDNVL]LQLoLQUHoHWHHGLOPLúWLUEDúNDODUÕQDYHUPH\LQL]

x%XLODFÕQNXOODQÕPÕVÕUDVÕQGDGRNWRUDYH\DKDVWDQH\HJLWWL÷LQL]GHGRNWRUXQX]DEXLODFÕ

NXOODQGÕ÷ÕQÕ]ÕV|\OH\LQL]

%XWDOLPDWWD\D]ÕODQODUDD\QHQX\XQX]øODoKDNNÕQGDVL]H|QHULOHQGR]XQGÕúÕQGD\NVHN

YH\DGúNGR]NXOODQPD\ÕQÕ]%X.XOODQPD7DOLPDWÕQGD

1RYR0L[3HQILOOQHGLUYHQHLoLQNXOODQÕOÕU"

1RYR0L[ Š 3HQILOO¶LNXOODQPDGDQ|QFHGLNNDWHGLOPHVLJHUHNHQOHU

1RYR0L[3HQILOOQDVÕONXOODQÕOÕU"

2ODVÕ\DQHWNLOHUQHOHUGLU"

1RYR0L[3HQILOO¶LQVDNODQPDVÕ%DúOÕNODUÕ\HUDOPDNWDGÕU1RYR0L[ Š 3HQILOO Š QHGLUYHQHLoLQNXOODQÕOÕU"1RYR0L[3HQILOORUDQÕQGDKÕ]OÕHWNLOLYHRUWDHWNLOLELUPRGHUQLQVOLQGLU LQVOLQ

DQDORJX 0RGHUQLQVOLQUQOHULLQVDQLQVOLQOHULQLQJHOLúWLULOPLúoHúLWOHULGLU

1RYR0L[3HQILOOúHNHUKDVWDOÕ÷Õ GL\DEHW RODQKDVWDODUGD\NVHNNDQúHNHULVHYL\HVLQL

GúUPHNLoLQNXOODQÕOÕUùHNHUKDVWDOÕ÷Õ GL\DEHW YFXGXQX]XQNDQúHNHULVHYL\HVLQLNRQWURO

HWPHNLoLQ\HWHUOLLQVOLQUHWPHGL÷LELUKDVWDOÕNWÕU1RYR0L[3HQILOOPHWIRUPLQLOH

NRPELQHNXOODQÕODELOLU

1RYR0L[3HQILOOHQMHNWHHGLOGLNWHQGDNLNDVRQUDNDQúHNHULQL]LGúUPH\H

EDúOD\DFDNHQMHNVL\RQGDQVRQUDVDDWVRQUDHQID]ODHWNLROXúDFDNYHHWNLVLVDDWH

NDGDUVUHFHNWLU

1RYR0L[HQMHNVL\RQOXNVVSDQVL\RQRODUDNVXQXOPDNWDGÕU.DUÕúPDVÕQÕNROD\ODúWÕUPDN

LoLQNDUWXúLoHULVLQGHELUDGHWFDPWRSEXOXQPDNWDGÕU.DUÕúDQVÕYÕHúLWRUDQGDEH\D]EXODQÕN

YHVXOXJ|UQPHOLGLU.DUÕúWÕNWDQVRQUDKRPRMHQúHNLOGHEH\D]EXODQÕNYHVXOX

J|UQP\RUVDLQVOLQLNXOODQPD\ÕQÕ]

3HQILOODGÕYHULOHQPO¶OLNNDUWXúODULoLQGHNXOODQÕPDVXQXOPXúWXU%LUNXWXQXQLoLQGHDGHW

NDUWXúEXOXQXU

1RYR0L[ Š 3HQILOO Š ¶LNXOODQPDGDQ|QFHGLNNDWHGLOPHVLJHUHNHQOHU1RYR0L[3HQILOO¶LDúD÷ÕGDNLGXUXPODUGD.8//$10$<,1,=

(÷HU

xøQVOLQDVSDUWDYH\DEXLODFÕQLoLQGHNLGL÷HUPDGGHOHUGHQKHUKDQJLELULQHNDUúÕDOHUMLN

LVHQL] EDNÕQÕ]<DUGÕPFÕPDGGHOHU 

x+LSRJOLVHPLQLQ NDQúHNHULGúPHVL EDúODGÕ÷ÕQÕKLVVHGHUVHQL] EDNÕQÕ]2ODVÕ\DQ

HWNLOHUQHOHUGLU"E|OP&LGGL\DQHWNLOHULOHoRN\D\JÕQ\DQHWNLOHULQ|]HWL 

x.DUWXúYH\DNDUWXúXLoHUHQFLKD]\HUHGúHUVHKDVDUJ|UUVHYH\DNÕUÕOÕUVD

x'R÷UXúHNLOGHVDNODQPDPÕúVDYH\DGRQGXUXOPXúVD EDNÕQÕ]1RYR0L[3HQILOO¶LQ

VDNODQPDVÕ 

xøQVOLQoDONDODQGÕ÷ÕQGDKRPRMHQRODUDNEH\D]EXODQÕNYHVXOXJ|UQP\RUVD

x.DUÕúWÕUGÕNWDQVRQUDVVSDQVL\RQXQLoLQGHGD÷ÕOPD\DQSDUWLNOOHUYH\DNDUWXúXQGLS

NÕVPÕQGDYH\DGXYDUÕQD\DSÕúPÕúNDWÕYHEH\D]SDUWLNOOHUYDUVD

øQVOLQLQI]\RQSRPSDODUÕQGD1RYR0L[3HQILOO¶LNXOODQPD\ÕQÕ]

(÷HUEXQODUGDQKHUKDQJLELULYDUVD1RYR0L[3HQILOO¶LNXOODQPD\ÕQÕ]'RNWRUXQX]D

KHPúLUHQL]HYH\DHF]DFÕQÕ]DGDQÕúÕQÕ]

1RYRPL[3HQILOO¶LNXOODQPDGDQ|QFHx'R÷UXLQVOLQLNXOODQGÕ÷ÕQÕ]GDQHPLQROPDNLoLQHWLNHWLNRQWUROHGLQL]

x.DUWXúXQDOWÕQGDNLODVWLNSLVWRQWDUDIÕGDGDKLOROPDN]HUHNDUWXúXKHU]DPDQ

NRQWUROHGLQL]+HUKDQJLELUKDVDUROXúPXúVDYH\DNDUWXúXQDOWÕQGDNLEH\D]HWLNHW

EDQGÕQÕQ]HULQGHODVWLNSLVWRQoL]LOPLúVHNDUWXúXNXOODQPD\ÕQÕ]%XLQVOLQ

VÕ]ÕQWÕVÕQÕQELUVRQXFXRODELOLU(÷HUNDUWXúXQ]DUDUJ|UPúROGX÷XQGDQ

úSKHOHQL\RUVDQÕ]NDUWXúXDOGÕ÷ÕQÕ]\HUHLDGHHGLQL]'DKDD\UÕQWÕOÕELOJLLoLQNDOHP

NXOODQPDNÕODYX]XQDEDNÕQÕ]

x%XODúPD\Õ|QOHPHNLoLQKHUHQMHNVL\RQLoLQKHU]DPDQ\HQLELUL÷QHXFXNXOODQÕQÕ]

xø÷QHXoODUÕQÕYH1RYR0L[3HQILOO¶LEDúNDODUÕ\ODSD\ODúPD\ÕQÕ]1RYR0L[3HQILOO¶LDúD÷ÕGDNLGXUXPODUGD'ø..$7/ø.8//$1,1,=

%D]ÕNRúXOODUYHDNWLYLWHOHULQVOLQLKWL\DFÕQÕ]ÕHWNLOH\HELOLU(÷HUx%|EUHNNDUDFL÷HUE|EUHNVWEH]LKLSRIL]EH]LYH\DWLURLWEH]LQL]LOHLOJLOLELU

SUREOHPLQL]YDUVD

x+HU]DPDQNLQGHQID]ODHJ]HUVL]\DSDUVDQÕ]YH\DKHU]DPDQNLGL\HWLQL]GHELU

GH÷LúLNOLN\DSPDNLVWHUVHQL]dQNEXNDQúHNHULG]H\LQL]LGH÷LúWLUHELOLU

x+DVWD\VDQÕ]LQVOLQDOPD\DGHYDPHGLQL]YHGRNWRUXQX]DGDQÕúÕQÕ]

x<XUWGÕúÕQDVH\DKDWHGHFHNVHQL]ONHOHUDUDVÕQGDNLVDDWIDUNÕQHGHQL\OHLQVOLQ

LKWL\DFÕQÕ]YHHQMHNVL\RQ]DPDQODUÕQÕ]GH÷LúHELOLU

%XX\DUÕODUJHoPLúWHNLKHUKDQJLELUG|QHPGHGDKLROVDVL]LQLoLQJHoHUOL\VHOWIHQ

GRNWRUXQX]DGDQÕúÕQÕ]1RYR0L[3HQILOO¶LQ\L\HFHNYHLoHFHNLOHNXOODQÕOPDVÕ

(÷HUDONRONXOODQÕ\RUVDQÕ]NDQúHNHULG]H\LQL]LQ\NVHOPHVLYH\DGúPHVLQHED÷OÕRODUDN

LQVOLQHRODQLKWL\DFÕQÕ]GH÷LúHELOLU'LNNDWOLWDNLS|QHULOLU+DPLOHOLNøODFÕNXOODQPDGDQ|QFHGRNWRUXQX]DYH\DHF]DFÕQÕ]DGDQÕúÕQÕ]

+DPLOHLVHQL]KDPLOHNDOGÕ÷ÕQÕ]ÕGúQ\RUVDQÕ]YH\DKDPLOHNDOPD\ÕSODQOÕ\RUVDQÕ]EXLODFÕ

DOPDGDQ|QFHWDYVL\HLoLQOWIHQGRNWRUXQX]DGDQÕúÕQÕ]øQVOLQDVSDUWÕQKDPLOHOLNWHNXOODQÕPÕ

LOHLOJLOLNOLQLNGHQH\LPVÕQÕUOÕGÕU+DPLOHOLNWHYHGR÷XPGDQVRQUDLQVOLQGR]XQX]XQ

D\DUODQPDVÕJHUHNHELOLUùHNHUKDVWDOÕ÷ÕQÕ]ÕQ GL\DEHW GLNNDWOLNRQWURO|]HOOLNOH

KLSRJOLVHPLQLQ NDQúHNHULGúPHVL |QOHQPHVLEHEH÷LQL]LQVD÷OÕ÷ÕLoLQ|QHPOLGLU7HGDYLQL]VÕUDVÕQGDKDPLOHROGX÷XQX]XIDUNHGHUVHQL]KHPHQGRNWRUXQX]DYH\DHF]DFÕQÕ]D

GDQÕúÕQÕ](P]LUPHøODFÕNXOODQPDGDQ|QFHGRNWRUXQX]DYH\DHF]DFÕQÕ]DGDQÕúÕQÕ]

(P]LUPHG|QHPLQGH1RYR0L[3HQILOOLOHWHGDYLGHKHUKDQJLELUNÕVÕWODPD\RNWXU

$UDoYHPDNLQHNXOODQÕPÕ

x(÷HUVÕNOÕNODKLSRJOLVHPL NDQúHNHULGúPHVL \DúÕ\RUVDQÕ]

x(÷HUKLSRJOLVHPL\L NDQúHNHULGúPHVL IDUNHWPHNWH]RUOXN\DúÕ\RUVDQÕ]DUDoYH\D

PDNLQHNXOODQÕSNXOODQDPD\DFD÷ÕQÕ]ÕOWIHQGRNWRUXQX]DVRUXQX]

.DQúHNHULQL]GúNYH\D\NVHNVHEXGXUXPNRQVDQWUHROPDYH\DUHDNVL\RQJ|VWHUPH

\HWHQH÷LQL]LYHGROD\ÕVÕ\ODDUDo\DGDPDNLQHNXOODQPD\HWHQH÷LQL]LHWNLOH\HELOLU.HQGLQL]L

YH\DEDúNDODUÕQÕWHKOLNH\HDWDELOHFH÷LQL]LJ|]|QQGHWXWXQX]

1RYR0L[3HQILOO¶LQLoHUL÷LQGHEXOXQDQED]Õ\DUGÕPFÕPDGGHOHUKDNNÕQGD|QHPOL

ELOJLOHU6RG\XP1RYR0L[3HQILOOKHUPO¶VLQGHPPRO PJ ¶GDQGDKDD]VRG\XP PJPO

VRG\XPNORUUPJPOGLVRG\XPIRVIDWGLKLGUDWYH\DNODúÕNPJPOVRG\XPKLGURNVLW 

LKWLYDHGHU\DQLHVDVÕQGD³VRG\XPLoHUPH]´

'L÷HULODoODULOHELUOLNWHNXOODQÕPÕ

(÷HUKHUKDQJLEDúNDELULODoDOÕ\RUVDQÕ]\DNÕQELU]DPDQGDDOPÕúLVHQL]YH\DDOPDLKWLPDOLQL]

YDUVDGRNWRUXQX]DKHPúLUHQL]HYH\DHF]DFÕQÕ]DELOGLULQL]%D]ÕLODoODUNDQúHNHULG]H\LQL]L

HWNLOHUYHEXGDLQVOLQGR]XQX]XQGH÷LúPHVLJHUHNWL÷LDQODPÕQDJHOHELOLU$úD÷ÕGDLQVOLQ

WHGDYLQL]LHWNLOH\HELOHFHNHQ\D\JÕQNXOODQÕODQLODoODUÕQOLVWHVL\HUDOPDNWDGÕU

$úD÷ÕGDNLLODoODUGDQKHUKDQJLELULQLNXOODQÕ\RUVDQÕ]NDQúHNHULG]H\LQL]GúHELOLU

KLSRJOLVHPL 

xùHNHUKDVWDOÕ÷Õ GL\DEHW WHGDYLVLLoLQNXOODQÕODQGL÷HULODoODU

x0RQRDPLQRNVLGD]LQKLELW|UOHUL 0$2ø GHSUHV\RQWHGDYLVLQGHNXOODQÕOÕU 

x%HWDEORNHUOHU \NVHNNDQEDVÕQFÕWHGDYLVLQGHNXOODQÕOÕU 

x$QMLRWHQVLQG|QúWUFHQ]LP $'( LQKLELW|UOHUL ED]ÕNDOSVRUXQODUÕYH\D\NVHN

NDQEDVÕQFÕWHGDYLVLQGHNXOODQÕOÕU 

x6DOLVLODWODU D÷UÕ\ÕGLQGLUPHNYHDWHúLGúUPHNLoLQNXOODQÕOÕU 

x$QDEROLNVWHURLGOHU WHVWRVWHURQJLEL 

x6OIRQDPLGOHU HQIHNVL\RQODUÕQWHGDYLVLQGHNXOODQÕOÕU 

$úD÷ÕGDNLLODoODUGDQKHUKDQJLELULQLNXOODQÕ\RUVDQÕ]NDQúHNHULG]H\LQL]\NVHOHELOLU

KLSHUJOLVHPL 

x2UDONRQWUDVHSWLIOHU GR÷XPNRQWUROKDSODUÕ 

x7L\D]LGOHU \NVHNNDQEDVÕQFÕYH\DDúÕUÕVÕYÕWXWXOXPXWHGDYLVLQGHNXOODQÕOÕU 

x*OXNRNRUWLNRLGOHU LQIODPDV\RQWHGDYLVLQGHNXOODQÕODQ³NRUWL]RQ´JLEL 

x7LURLWKRUPRQODUÕ WLURLWEH]LER]XNOXNODUÕQÕQWHGDYLVLQGHNXOODQÕOÕU 

x6HPSDWRPLPHWLNOHU HSLQHIULQ>DGUHQDOLQ@YH\DDVWÕPWHGDYLVLQGHNXOODQÕODQ

VDOEXWDPROWHUEXWDOLQJLEL 

x%\PHKRUPRQX LVNHOHWE\PHVLYHVRPDWLNE\PHQLQX\DUÕOPDVÕQGDNXOODQÕODQ

YHYFXGXQPHWDEROLNSURVHVOHUL]HULQGHEHOLUJLQHWNLVLRODQLODo 

x'DQD]RO RYODV\RQ]HULQGHHWNLOLRODQLODo 

2NWUHRWLGYHODQUHRWLG JHQHOOLNOHRUWD\DúOÕ\HWLúNLQOHUGHKLSRIL]EH]LQLQID]ODPLNWDUGD

E\PHKRUPRQXUHWPHVL\OHROXúDQQDGLUJ|UOHQELUKRUPRQDOER]XNOXNRODQDNURPHJDOL

WHGDYLVLQGHNXOODQÕOÕU NDQúHNHULG]H\LQL\NVHOWHELOLUYH\DGúUHELOLUOHU

%HWDEORNHUOHU \NVHNNDQEDVÕQFÕWHGDYLVLQGHNXOODQÕOÕU GúNNDQúHNHULQLIDUNHWPHQL]L

VD÷OD\DQLONX\DUÕEHOLUWLOHULQL]D\ÕIODWDELOLUYH\DWDPDPHQ|QOH\HELOLU

3LRJOLWD]RQ WLSGL\DEHWWHGDYLVLQGHNXOODQÕODQWDEOHWOHU 

8]XQVUHGLUWLSGL\DEHWLYHNDOSKDVWDOÕ÷ÕRODQYH\D|QFHGHQIHOo LQPH JHoLUPLúRODQED]Õ

KDVWDODUGDSLRJOLWD]RQYHLQVOLQLOHWHGDYLHGLOGLNOHULQGHNDOS\HWPH]OL÷LJ|UOPúWU

2OD÷DQROPD\DQQHIHVGDUOÕ÷ÕKÕ]OÕNLORDOÕPÕYH\DE|OJHVHOúLúOLNOHU |GHP JLELNDOS

\HWPH]OL÷LEHOLUWLOHUL\DúDUVDQÕ]DFLOHQGRNWRUXQX]XELOJLOHQGLULQL]

(÷HUUHoHWHOL\DGDUHoHWHVL]KHUKDQJLELULODFÕúXDQGDNXOODQÕ\RUVDQÕ]YH\DVRQ]DPDQODUGD

NXOODQGÕQÕ]LVHOWIHQGRNWRUXQX]DYH\DHF]DFÕQÕ]DEXQODUKDNNÕQGDELOJLYHULQL]1RYR0L[ Š 3HQILOO Š QDVÕONXOODQÕOÕU"

8\JXQNXOODQÕPYHGR]X\JXODPDVÕNOÕ÷ÕLoLQWDOLPDWODU

øQVOLQLQL]LKHU]DPDQGRNWRUXQX]XQVL]HV|\OHGL÷LúHNLOGHNXOODQÕQÕ]YHGR]XQX]XWDPRODUDN

D\DUOD\ÕQÕ](PLQGH÷LOVHQL]GRNWRUXQX]KHPúLUHQL]YH\DHF]DFÕQÕ]LOHGR÷UXOX÷XQXNRQWURO

HGLQL]

1RYR0L[3HQILOOJHQHOOLNOH\HPHNWHQKHPHQ|QFHDOÕQÕU.DQúHNHULQLQGúPHVLQL

HQJHOOHPHNLoLQHQMHNVL\RQGDQVRQUDNLGDNLNDLoLQGH\HPH÷LQL]L\L\LQ*HUHNWL÷LQGH

1RYR0L[3HQILOO\HPHNWHQKHPHQVRQUDGDNXOODQÕODELOLU1DVÕOYHQHUH\HHQMHNWH

HGLOHFH÷LQHGDLUELOJLLoLQDúD÷Õ\DEDNÕQÕ]

1RYR0L[3HQILOOPHWIRUPLQLOHELUOLNWHNXOODQÕOGÕ÷ÕQGDGR]D\DUODPDVÕ\DSÕOPDOÕGÕU

'RNWRUXQX]V|\OHPHGLNoHLQVOLQLQL]LGH÷LúWLUPH\LQ(÷HUGRNWRUXQX]LQVOLQLQL]LELUWLSYH\D

PDUNDGDQGL÷HULQHGH÷LúWLUPLúVHGRNWRUXQX]WDUDIÕQGDQGR]D\DUODPDVÕQÕQ\DSÕOPDVÕ

JHUHNHELOLU8\JXODPD\ROXYHPHWRGX1RYR0L[3HQILOOGHULDOWÕQDHQMHNVL\RQLoLQGLUøQVOLQLDVODGR÷UXGDQELUGDPDUYH\DNDV

LoLQHX\JXODPD\ÕQÕ]

+HUHQMHNVL\RQODELUOLNWH|]HOOLNOHD\QÕGHULE|OJHVLQGHNLHQMHNVL\RQ\HULQLGH÷LúWLULQL]%X

GXUXPúLúOLNYH\DFLOWWHWDKULúROXúPDULVNLQLD]DOWDELOLU %N]%|OP2ODVÕ\DQHWNLOHU

QHOHUGLU" (QMHNVL\RQLoLQHQL\LE|OJHOHU.DUQÕQÕ]ÕQ|QNÕVPÕNDOoDODUÕQÕ]X\OX÷XQX]YH\D

VWNROXQX]XQ|QNÕVÕPODUÕ.DUÕQoHYUHQL]H\DNÕQ\HUHHQMHNVL\RQ\DSDUVDQÕ]LQVOLQLQL]GDKD

oDEXNHWNLJ|VWHULU.DQúHNHULQL]LG]HQOLRODUDN|OoWUPHOLVLQL]

x.DUWXúXWHNUDUGROGXUPD\ÕQÕ]

x1RYR0L[3HQILOONDUWXúODUÕ1RYR1RUGLVNLQVOLQHQMHNVL\RQVLVWHPOHULYH

1RYR)LQHYH\D1RYR7ZLVW L÷QHXoODUÕLOHNXOODQÕOPDN]HUHWDVDUODQPÕúWÕU

x(÷HU1RYR0L[3HQILOOYHEDúNDELULQVOLQNDUWXúXLOHWHGDYLHGLOL\RUVDQÕ]KHU

LQVOLQoHúLGLLoLQD\UÕHQMHNVL\RQVLVWHPLNXOODQPDOÕVÕQÕ]

x.XOODQPDNWDROGX÷XQX]NDUWXúXQND\EROPDVÕ\DGDKDVDUJ|UPHVLGXUXPXQD

NDUúÕ\DQÕQÕ]GDKHU]DPDQ\HGHNELU3HQILOONDUWXúXWDúÕ\ÕQÕ]

1RYRPL[¶LQNDUÕúWÕUÕOPDVÕ.DUÕúWÕUPDLúOHPLQL\DSDELOPHNLoLQNDUWXúLoLQGH\HWHUOLLQVOLQ HQD]QLWHLQVOLQ 

ROGX÷XQGDQHPLQROXQX](÷HU\HWHUOLLQVOLQNDOPDPÕúVD\HQLELUNDUWXúNXOODQÕQÕ]

$\UÕQWÕOÕDoÕNODPDLoLQNDOHPNXOODQPDNÕODYX]XQDEDNÕQÕ]

¾<HQLELU1RYR0L[3HQILOO¶LKHUNXOODQÕúWD NDUWXúXLQVOLQHQMHNVL\RQVLVWHPLQH

NR\PDGDQ|QFH 

x.XOODQPDGDQ|QFHLQVOLQLQRGDVÕFDNOÕ÷ÕQDXODúPDVÕQÕEHNOH\LQ%XúHNLOGHNDUÕúPDVÕ

NROD\ODúÕU

x.DUWXúXDYXoODUÕQÕ]DUDVÕQGDNH]\XYDUOD\ÕQÕ]±NDUWXúXQ\DWD\GXUXPGD \HUH

SDUDOHO WXWXOPDVÕ|QHPOLGLU EDNÕQÕ]5HVLP$ 

x.DUWXúLoLQGHNLXIDNFDPWRSXQELUXoWDQGL÷HUXFDKDUHNHWLQLVD÷ODPDNLoLQNDUWXúXHQ

D]GHIDDYHEQRNWDODUÕDUDVÕQGD\XNDUÕDúD÷ÕoHYLULQ EDNÕQÕ]5HVLP% 

x<XYDUODPDYHoHYLUPHLúOHPOHULQL EDNÕQÕ]5HVLP$YH% LQVOLQEH\D]EXODQÕNYH

VXOXELUJ|UQPDODQDNDGDUWHNUDUOD\ÕQÕ].DUÕúWÕUÕODQLQVOLQHúLWúHNLOGHEH\D]

EXODQÕNYHVXOXJ|UQP\RUVDNDUWXúXNXOODQPD\ÕQÕ]

x'DKDVRQUDJHFLNPHGHQGL÷HUHQMHNVL\RQLúOHPOHULQLWDPDPOD\ÕQÕ]

¾ø]OH\HQKHU\HQLHQMHNVL\RQLoLQ

x.DUWXúX\HUOHúWLUGL÷LQL]HQMHNVL\RQVLVWHPLQLDYHEQRNWDODUÕDUDVÕQGD EDNÕQÕ]5HVLP

% HQD]GHIDVÕYÕWDPDPHQEH\D]EXODQÕNYHVXOXELUJ|UQPDODQDNDGDUKDUHNHW

HWWLULQL].DUÕúWÕUÕODQLQVOLQHúLWúHNLOGHEH\D]YHEXODQÕNJ|UQP\RUVD

NDUWXúXNXOODQPD\ÕQÕ]

x(÷HUNDUÕúWÕUPDLQVOLQLQKRPRMHQRODUDNEH\D]EXODQÕNYHVXOXELUJ|UQPDOPDVÕ

LoLQWHNEDúÕQD\HWHUOLROPD]VDVÕYÕLVWHQLOHQJ|UQW\DODQDNDGDU\XYDUODPDYH

oHYLUPHLúOHPLQOHULQLWHNUDUOD\ÕQÕ]

x%HNOHPHGHQHQMHNVL\RQXQGL÷HUDúDPDODUÕQÕWDPDPOD\ÕQÕ]

1RYR0L[QDVÕOHQMHNWHHGLOPHOL"

xøQVOLQLGHULQL]LQDOWÕQDHQMHNWHHGLQL]'RNWRUXQX]XQYH\DKHPúLUHQL]LQWDYVL\HHWWL÷L

YHNDOHPLQL]LQNXOODQPDNÕODYX]XQGDWDULIHGLOHQHQMHNVL\RQWHNQL÷LQLNXOODQÕQÕ]

xø÷QH\LGHULDOWÕQÕ]GDHQD]VDQL\HWXWXQX]ø÷QHGHULGHQJHULoHNLOLQFH\HNDGDU

EDVPDEXWRQXQDWDPRODUDNEDVÕQÕ]%XGR÷UXPLNWDUÕQHQMHNWHHGLOPHVLQLVD÷OD\DFDN

YHL÷QHQLQLoLQH\DGDLQVOLQUH]HUYXDUÕQDPXKWHPHONDQDNÕúÕQÕNÕVÕWOD\DFDNWÕU

x+HUHQMHNVL\RQGDQVRQUDL÷QH\LoÕNDUÕSDWWÕ÷ÕQÕ]GDQHPLQROXQYH1RYR0L[¶L

XFXQGDL÷QHROPDGDQVDNOD\ÕQÕ]<RNVDVÕYÕVÕ]DELOLUYHLQVOLQLQGR]XGH÷LúHELOLU

'H÷LúLN\DúJUXSODUÕ

dRFXNODUGDYHDGROHVDQODUGDNXOODQÕPÕ

\DúDOWÕQGDNLoRFXNODUGDYHHUJHQOHUGH1RYR0L[3HQILOOLOHKLoELUNOLQLNoDOÕúPD

\DSÕOPDPÕúWÕU

<DúOÕODUGDNXOODQÕPÕ

\Dú]HULQGH\VHQL]NDQúHNHULQL]LGDKDG]HQOLNRQWUROHWPHQL]YHLQVOLQGR]XQX]GDNL

GH÷LúLNOLNOHULGRNWRUXQX]ODNRQXúPDOÕVÕQÕ]g]HONXOODQÕPGXUXPODUÕ

%|EUHNNDUDFL÷HU\HWPH]OL÷L

%|EUHNYH\DNDUDFL÷HU\HWPH]OL÷LQL]YDUVDNDQúHNHULQL]LGDKDG]HQOLRODUDNNRQWURO

HWPHOLVLQL]YHLQVOLQGR]XQX]GDNLGH÷LúLNOLNOHULGRNWRUXQX]ODNRQXúPDOÕVÕQÕ](÷HU1RYR0L[3HQILOO¶LQHWNLVLQLQoRNJoOYH\D]D\ÕIROGX÷XQDGDLUELUL]OHQLPLQL]YDU

LVHGRNWRUXQX]YH\DHF]DFÕQÕ]LOHNRQXúXQX]

.XOODQPDQÕ]JHUHNHQGHQGDKDID]OD1RYR0L[3HQILOONXOODQGÕ\VDQÕ]

1RYR0L[3HQILOO¶GHQNXOODQPDQÕ]JHUHNHQGHQID]ODVÕQÕNXOODQPÕúVDQÕ]ELUGRNWRUYH\D

HF]DFÕLOHNRQXúXQX]

(÷HUoRNID]ODLQVOLQDOÕUVDQÕ]NDQúHNHULQL]oRNGúHELOLU KLSRJOLVHPL %DNÕQÕ]2ODVÕ\DQ

HWNLOHUQHOHUGLU"E|OP&LGGL\DQHWNLOHULOHoRN\D\JÕQ\DQHWNLOHULQ|]HWL1RYR0L[3HQILOO¶LNXOODQPD\ÕXQXWXUVDQÕ]8QXWXODQGR]ODUÕGHQJHOHPHNLoLQoLIWGR]DOPD\ÕQÕ]

%|\OHELUGXUXPGDOWIHQGRNWRUXQX]DGDQÕúÕQÕ]

(÷HULQVOLQLQL]LDOPD\ÕXQXWXUVDQÕ]NDQúHNHULQL]oRN\NVHOHELOLU KLSHUJOLVHPL %DNÕQÕ]

2ODVÕ\DQHWNLOHUQHOHUGLU"E|OP'L\DEHWLQHWNLOHUL

1RYR0L[3HQILOOLOHWHGDYLVRQODQGÕUÕOGÕ÷ÕQGDROXúDELOHFHNHWNLOHU

'RNWRUXQX]ODNRQXúPDGDQLQVOLQDOPD\ÕGXUGXUPD\ÕQÕ]'RNWRUXQX]VL]HQH\DSPDQÕ]

JHUHNWL÷LQLDQODWDFDNWÕU%XFLGGLKLSHUJOLVHPL\H oRN\NVHNNDQúHNHUL YHNHWRDVLGR]D

YFXGXQúHNHU\HULQH\D÷SDUoDODPDVÕQGDQND\QDNODQDQNDQGDDVLWELULNPHVL \RODoDELOLU

%DNÕQÕ]2ODVÕ\DQHWNLOHUQHOHUGLU"E|OP'L\DEHWLQHWNLOHUL

%XUQQNXOODQÕPÕLOHLOJLOLGDKDID]ODVRUXQX]ROXUVDGRNWRUXQX]DKHPúLUHQL]HYH\D

HF]DFÕQÕ]DGDQÕúÕQÕ]2ODVÕ\DQHWNLOHUQHOHUGLU"

7PLODoODUJLELEXLODoKHUNHVWHROPDVDELOHVL]GH\DQHWNLOHUHQHGHQRODELOLU

&LGGL\DQHWNLOHULOHoRN\D\JÕQ\DQHWNLOHULQ|]HWL

&LGGL\DQHWNLOHU dRNVH\UHN+HUNXOODQÕFÕGD¶GHQD]ÕQÕHWNLOH\HQ 

1RYR0L[YH\DLoLQGHNLPDGGHOHUGHQELULQHNDUúÕFLGGLDOHUMLNUHDNVL\RQ VLVWHPLNDOHUMLN

UHDNVL\RQRODUDNELOLQLU KD\DWLULVNROXúWXUDELOLU

$úD÷ÕGDNLOHUGHQELULROXUVD1RYR0L[3HQILOO¶LNXOODQPD\ÕGXUGXUXQX]YH'(5+$/

GRNWRUXQX]DELOGLULQL]YH\DVL]HHQ\DNÕQKDVWDQHQLQDFLOE|OPQHEDúYXUXQX]

x$OHUMLEHOLUWLOHULYFXGXQX]XQGL÷HUE|OPOHULQH\D\ÕOÕUVD

x.HQGLQL]LDQLGHQN|WKLVVHGHUYHWHUOHUVHQL]KDVWDKLVVHWPH\HEDúODU NXVPD VROXN

DOPDGDJoONoDUSÕQWÕVHUVHPOLNKLVVHGHUVHQL]

%XQODUÕQKHSVLoRNFLGGL\DQHWNLOHUGLU(÷HUEXQODUGDQELULVL]GHPHYFXWLVHVL]LQ1RYR0L[

¶DNDUúÕFLGGLDOHUMLQL]YDUGHPHNWLU$FLOWLEELPGDKDOH\HYH\DKDVWDQH\H\DWÕUÕOPDQÕ]D

JHUHNRODELOLU

dRN\D\JÕQ\DQHWNLOHU +HUNXOODQÕFÕGD¶GHQID]ODVÕQÕHWNLOH\HQ 

'úNNDQúHNHUL KLSRJOLVHPL 

'úNNDQúHNHULDúD÷ÕGDNLGXUXPODUGDRUWD\DoÕNDELOLU

xdRNID]ODLQVOLQHQMHNWHHGHUVHQL]

xdRND]\HPHN\HUVHQL]YH\DELU|÷QDWODUVDQÕ]

x+HU]DPDQNLQGHQID]ODHJ]HUVL]\DSDUVDQÕ]

x$ONRODOÕUVDQÕ] EDNÕQÕ]E|OP³1RYR0L[3HQILOO¶LQ\L\HFHNYHLoHFHNLOH

NXOODQÕOPDVÕ´ 

'úNNDQúHNHULQLQEHOLUWLOHUL6R÷XNWHUOHPHVR÷XNVROJXQGHULEDúD÷UÕVÕKÕ]OÕNDOSDWÕPÕ

NHQGLQLKDVWDKLVVHWPHDúÕUÕDoOÕNKLVVLJHoLFLJ|UPHGH÷LúLNOLNOHULEDúG|QPHVLROD÷DQ

ROPD\DQ\RUJXQOXNYH\DJoV]ONVLQLUOLOLNYH\DWLWUHPHHQGLúHKLVVLELOLQoEXODQÕNOÕ÷Õ

NRQVDQWUDV\RQJoO÷

&LGGLNDQúHNHULGúNO÷ELOLQoND\EÕQD\RODoDELOLU(÷HUX]D\DQFLGGLNDQúHNHUL

GúNO÷WHGDYLHGLOPH]VHEH\LQKDVDUÕQD JHoLFLYH\DNDOÕFÕ YHKDWWD|OPHQHGHQRODELOLU

%LOLQoND\EÕGXUXPODUÕQGDQGDKDKÕ]OÕRODUDN|QFHGHQQDVÕO\DSÕODFD÷ÕDQODWÕOPÕúELUNLúL

WDUDIÕQGDQJOXNDJRQKRUPRQXHQMHNWHHGLOHUHNoÕNDELOLUVLQL]*OXNDJRQHQMHNWHHGLOGL÷LQGH

úXXUXQX]DoÕOÕUDoÕOPD]D÷Õ]\ROX\ODJOXNR]YH\DúHNHUOL\L\HFHNOHUGHDOPDOÕVÕQÕ]*OXNDJRQ

WHGDYLVLQHFHYDSYHUPH]VHQL]ELUKDVWDQHGHWHGDYLHGLOPHQL]JHUHNOLGLU

.DQúHNHULQL]GúW÷QGH\DSÕOPDVÕJHUHNHQOHU

¾(÷HUNDQúHNHULQL]LQGúW÷QKLVVHGHUVHQL]JOXNR]WDEOHWOHULYH\DGL÷HU\NVHN

úHNHUOLELU\L\HFHN úHNHUOHPHOHUELVNYLOHUPH\YHVX\X DOÕQ0PNQVHNDQ

úHNHULQL]L|OoQYHLVWLUDKDWHGLQ+HU]DPDQ\DQÕQÕ]GDJHUHNHELOHFH÷LQLGúQHUHN

JOXNR]WDEOHWOHULYH\DoRNúHNHUOLDWÕúWÕUPDOÕNODUWDúÕ\ÕQ

¾'úNNDQúHNHULEHOLUWLOHULND\EROGX÷XQGDYH\DNDQúHNHULG]H\LQL]VDELWOHQGL÷LQGH

LQVOLQWHGDYLQL]HKHU]DPDQNLúHNLOGHGHYDPHGLQ

¾(÷HUED\ÕOPDQÕ]D\RODoDQNDQúHNHULGúPHQL]ROXUVDJOXNDJRQHQMHNVL\RQXQD

LKWL\DFÕQÕ]ROPXúVDYH\DELUoRNNDQúHNHULGúPHVLGXUXPX\DúDPÕúVDQÕ]

GRNWRUXQX]ODNRQXúXQX]øQVOLQGR]XQX]XQYH\D]DPDQÕQÕQJÕGDYH\DHJ]HUVL]

GXUXPXQX]XQD\DUODQPDVÕJHUHNL\RURODELOLU

<DNÕQODUÕQÕ]DGL\DEHWLQL]ROGX÷XQXV|\OH\LQYHNDQúHNHULGúPHVLQGHQGROD\ÕED\ÕOPD

ELOLQoND\EÕ ULVNLGDKLOKDQJLVRQXoODUÕQRUWD\DoÕNDELOHFH÷LQLDQODWÕQ%XNLúLOHUHH÷HU

ED\ÕOÕUVDQÕ]VL]L\DQWDUDIÕQÕ]D\DWÕUPDODUÕQÕYHKHPHQWÕEEL\DUGÕPoD÷ÕUPDODUÕJHUHNWL÷LQL

ELOGLULQ%LOLQFLQL]L\LWLUGL÷LQL]GXUXPODUGDVL]HD÷Õ]\ROXQGDQKLoELU\L\HFHNYHLoHFHN

YHUPHPHOHULJHUHNWL÷LQLELOPHOLGLUOHUDNVLWDNGLUGHER÷XODELOLUVLQL]

'L÷HU\DQHWNLOHU<D\JÕQROPD\DQ\DQHWNLOHU +HUNXOODQÕFÕGD¶GHQD]ÕQÕHWNLOH\HQ $OHUMLEHOLUWLOHUL(QMHNVL\RQE|OJHVLQGHORNDODOHUMLNUHDNVL\RQODU D÷UÕNÕ]DUÕNOÕNUWLNHU

NXUGHúHQ LQIODPDV\RQPRUDUWÕúLúNLQOLNYHNDúÕQWÕ ROXúDELOLU%XQODUJHQHOOLNOHLQVOLQ

WHGDYLVLQHGHYDPHGLOLUNHQELUNDoKDIWDLoLQGHND\EROXU(÷HUND\EROPD]VDGRNWRUXQX]D

EDúYXUXQX]

*|UPHSUREOHPOHULøQVOLQWHGDYLVLQHLONEDúODQGÕ÷ÕQGDJ|UPHER]XNOX÷XRODELOLUDQFDNEX

ER]XNOXNJHQHOOLNOHJHoLFLGLU

(QMHNVL\RQE|OJHVLGH÷LúLNOLNOHUL OLSRGLVWURIL 'HULQLQDOWÕQGDNL\D÷GRNXVXD]DODELOLU

OLSRDWURIL YH\DNDOÕQODúDELOLU OLSRKLSHUWURIL +HUHQMHNVL\RQGDE|OJHQLQGH÷LúWLULOPHVLEX

WDU]GHULGH÷LúLNOLNOHULQLQROXúPDULVNLQLD]DOWÕU(÷HUHQMHNVL\RQE|OJHVLQGHGHULQL]LQ

oXNXUODúWÕ÷ÕQÕ\DGDNDOÕQODúWÕ÷ÕQÕIDUNHGHUVHQL]GRNWRUXQX]DYH\DKHPúLUHQL]HELOGLULQL]%X

UHDNVL\RQODUFLGGLKDOHJHOHELOLUYH\DLQVOLQLQL]LEXE|OJH\HHQMHNWHHWWL÷LQL]GHHPLOLPLQL

GH÷LúWLUHELOLU

(NOHPOHUGHúLúOLNøQVOLQDOPD\DEDúODGÕ÷ÕQÕ]GDELOHNOHULQL]LQYHGL÷HUHNOHPOHULQ

oHYUHVLQGHVXWRSODQPDVÕQHGHQLLOHúLúOLNJ|UOHELOLU%XGXUXPQRUPDOGHoRNNÕVDELUVUH

LoLQGHND\EROXU.D\EROPD]VDGRNWRUXQX]ODLOHWLúLPHJHoLQL]

'L\DEHWLNUHWLQRSDWL J|UPHND\EÕQD\RODoDELOHQGL\DEHWOHLOLúNLOLELUJ|]KDVWDOÕ÷Õ 

'L\DEHWLNUHWLQRSDWLQL]YDUVDYHNDQúHNHULG]H\LQL]oRNKÕ]OÕ\NVHOLUVHUHWLQRSDWL

N|WOHúHELOLU%XQXQODLOJLOLGRNWRUXQX]DGDQÕúÕQÕ]

6H\UHN\DQHWNLOHU +HUNXOODQÕFÕGD¶GHQD]ÕQÕHWNLOH\HQ 

$÷UÕOÕQ|URSDWL VLQLUKDVDUÕQGDQGROD\ÕD÷UÕ (÷HUNDQúHNHULG]H\LQL]oRNKÕ]OÕ\NVHOLUVH

VLQLUHED÷OÕD÷UÕJ|UOHELOLU%XQDDNXWD÷UÕOÕQ|URSDWLGHQLUYHJHQHOOLNOHJHoLFLGLU

'L\DEHWLQHWNLOHUL

<NVHNNDQúHNHUL KLSHUJOLVHPL 

<NVHNNDQúHNHULDúD÷ÕGDNLGXUXPODUGDRUWD\DoÕNDELOLU

<HWHUOLGR]GDLQVOLQHQMHNWHHWPHPLúVHQL]

øQVOLQLQL]LDOPD\ÕXQXWXUVDQÕ]YH\DLQVOLQDOPD\ÕGXUGXUXUVDQÕ]

$UNDDUND\DLKWL\DFÕQÕ]GDQGDKDD]LQVOLQDOÕUVDQÕ]

(QIHNVL\RQYHYH\DDWHúLQL]YDUVD

+HU]DPDQNLQGHQID]OD\HPHN\HUVHQL]

+HU]DPDQNLQGHQGDKDD]HJ]HUVL]\DSDUVDQÕ]

<NVHNNDQúHNHULQLQX\DUÕFÕEHOLUWLOHUL

%HOLUWLOHU\DYDú\DYDúRUWD\DoÕNDU%XEHOLUWLOHUVÕNLGUDUDoÕNPDVXVX]OXNKLVVLLúWDKND\EÕ

NHQGLQLKDVWDKLVVHWPH EXODQWÕYH\DNXVPD X\NXOXYH\D\RUJXQKLVVHWPHNÕUPÕ]ÕNXUXGHUL

NXUXD÷Õ]YHQHIHVWHPH\YHPVL DVHWRQ NRNXGXU

.DQúHNHULQL]\NVHOGL÷LQGH\DSÕOPDVÕJHUHNHQOHU

¾<XNDUÕGDNLEHOLUWLOHUGHQKHUKDQJLELULQLKLVVHGHUVHQL]NDQúHNHULG]H\LQL]LYH

PPNQVHLGUDUNHWRQXQX|OoPHOLVLQL]GDKDVRQUDKHPHQGRNWRUXQX]DGDQÕúÕQÕ]

¾%XEHOLUWLOHUGL\DEHWLNNHWRDVLGR]GHQHQoRNFLGGLELUGXUXPXQEHOLUWLOHULRODELOLU

(÷HUWHGDYLHGLOPH]VHGL\DEHWLNNRPDYHVRQXQGD|OPHQHGHQRODELOLU

<DQHWNLOHULQUDSRUODQPDVÕ

.XOODQPDWDOLPDWÕQGD\HUDODQYH\DDOPD\DQKHUKDQJLELU\DQHWNLPH\GDQDJHOPHVL

GXUXPXQGDKHNLPLQL]HF]DFÕQÕ]YH\DKHPúLUHQL]LOHNRQXúXQX]$\UÕFDNDUúÕODúWÕ÷ÕQÕ]\DQ

HWNLOHUL ZZZWLWFNJRYWU VLWHVLQGH\HUDODQ³øODo<DQ(WNL%LOGLULPL´LNRQXQDWÕNOD\DUDN\DGD

QXPDUDOÕ\DQHWNLELOGLULPKDWWÕQÕDUD\DUDN7UNL\H)DUPDNRYLMLODQV0HUNH]L

7h)$0 ¶QHELOGLULQL]0H\GDQDJHOHQ\DQHWNLOHULELOGLUHUHNNXOODQPDNWDROGX÷XQX]LODFÕQ

JYHQOLOL÷LKDNNÕQGDGDKDID]ODELOJLHGLQLOPHVLQHNDWNÕVD÷ODPÕúRODFDNVÕQÕ]

(÷HUEXNXOODQPDWDOLPDWÕQGDEDKVLJHoPH\HQKHUKDQJLELU\DQHWNLLOHNDUúÕODúÕUVDQÕ]

GRNWRUXQX]XYH\DHF]DFÕQÕ]ÕELOJLOHQGLULQL]

1RYR0L[ Š 3HQILOO Š ¶LQVDNODQPDVÕ1RYR0L[3HQILOO¶LoRFXNODUÕQJ|UHPH\HFH÷LHULúHPH\HFH÷L\HUOHUGHYHDPEDODMÕQGD

VDNOD\ÕQÕ]6RQNXOODQPDWDULKL\OHX\XPOXRODUDNNXOODQÕQÕ]

.DUWRQYHNDUWXúHWLNHWL]HULQGHEHOLUWLOHQVRQNXOODQPDWDULKLQGHQVRQUDEXLODFÕ

NXOODQPD\ÕQÕ]

6RQNXOODQPDWDULKLRD\ÕQVRQJQQJ|VWHULU

,úÕNWDQNRUXPDNLoLQNXOODQPDGÕ÷ÕQÕ]]DPDQODUGDNDUWXúODUÕGDLPDRULMLQDODPEDODMÕQGD

VDNOD\ÕQÕ]1RYR0L[3HQILOODúÕUÕÕVÕYHÕúÕNWDQNRUXQPDOÕGÕU.XOODQPDGÕ÷ÕQÕ]1RYR0L[3HQILOOEX]GRODEÕQGDƒ&ƒ&¶GHGRQGXUXFXNÕVPÕQ

X]D÷ÕQGDVDNODQPDOÕGÕU'RQGXUPD\ÕQÕ]

1RYR0L[3HQILOO¶LNXOODQPDGDQ|QFHEX]GRODEÕQGDQoÕNDUÕQÕ]+HU\HQL1RYR0L[

3HQILOONXOODQGÕ÷ÕQÕ]GDNXOODQÕPÕQGDEHOLUWLOGL÷LJLELLQVOLQLQ\HQLGHQoDONDODQPDVÕ|QHULOLU

%|OP¶GH³1RYR0L[¶LQ.DUÕúWÕUÕOPDVÕ´E|OPQHEDNÕQÕ]

.XOODQPDNWDROGX÷XQX]YH\D\HGHNRODUDNWDúÕGÕ÷ÕQÕ]1RYR0L[3HQILOOEX]GRODEÕQGD

VDNODQPDPDOÕGÕU<DQÕQÕ]GDWDúÕ\DELOLUYHRGDVÕFDNOÕ÷ÕQGD ƒ&¶QLQDOWÕQGD KDIWD\DNDGDU

VDNOD\DELOLUVLQL]

dHYUH\LNRUXPDNDPDFÕ\ODNXOODQPDGÕ÷ÕQÕ]1RYR0L[3HQILOO¶LúHKLUVX\XQDYH\Do|SH

DWPD\ÕQÕ]%XNRQXGDHF]DFÕQÕ]DGDQÕúÕQÕ]5XKVDW6DKLEL

1RYR1RUGLVN6D÷OÕNhUQOHUL7LF/WGùWL

1LVSHWL\H&DG$NPHUNH](%ORN.DW

(WLOHUøVWDQEXO7UNL\HhUHWLP\HUL

1RYR1RUGLVN$6

1RYR$OOp'.%DJVYDHUG'DQLPDUND%XNXOODQPDWDOLPDWÕ«««WDULKLQGHRQD\ODQPÕúWÕU

21-6-2018

FDA approves automated insulin delivery and monitoring system for use in younger pediatric patients

FDA approves automated insulin delivery and monitoring system for use in younger pediatric patients

FDA approves automated insulin delivery and monitoring system for use in younger pediatric patients

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-10-2018

EU/3/18/2076 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/18/2076 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/18/2076 (Active substance: Glycine, L-alanine, L-arginine, L-aspartic acid, L-cysteine, L-cystine, L-glutamic acid, L-histidine, L-lysine monohydrate, L-methionine, L-phenylalanine, L-proline, L-serine, L-threonine, L-tryptophan, L-tyrosine, taurine) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7277 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/100/18

Europe -DG Health and Food Safety

22-10-2018

EU/3/15/1532 (Sirius Regulatory Consulting EU Limited)

EU/3/15/1532 (Sirius Regulatory Consulting EU Limited)

EU/3/15/1532 (Active substance: Insulin human) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6985 of Mon, 22 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

27-9-2018

We want to help patients/caregivers know how to use pen needles correctly. FDA received reports of patients using standard pen needles to inject insulin w/o removing the inner needle cover. The cover stopped patients from getting the right amnt of insulin

We want to help patients/caregivers know how to use pen needles correctly. FDA received reports of patients using standard pen needles to inject insulin w/o removing the inner needle cover. The cover stopped patients from getting the right amnt of insulin

We want to help patients/caregivers know how to use pen needles correctly. FDA received reports of patients using standard pen needles to inject insulin w/o removing the inner needle cover. The cover stopped patients from getting the right amnt of insulin https://go.usa.gov/xPWZq  pic.twitter.com/LT9SptJge1

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-9-2018

Ryzodeg (Novo Nordisk A/S)

Ryzodeg (Novo Nordisk A/S)

Ryzodeg (Active substance: Insulin degludec/insulin aspart) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6242 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Tresiba (Novo Nordisk A/S)

Tresiba (Novo Nordisk A/S)

Tresiba (Active substance: Insulin degludec) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6244 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2058 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2058 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2058 (Active substance: 1-(3-methylbutanoyl)-L-aspartyl-L-threonyl-L-histidyl-L-phenylalanyl-L-prolyl-(L-cystinyl-L-isoleucyl-[(N6-(S)-4-carboxy-4-palmitamidobutanoyl)-L-lysinyl]-L-phenylalanyl-L-glutamyl-L-prolyl-L-arginyl-L-serinyl-L-lysinyl-L-glycinyl-L-cystinyl)-L-lysinamide, disulfide, acetate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5730 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/099/18

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2061 (Pharma Gateway AB)

EU/3/18/2061 (Pharma Gateway AB)

EU/3/18/2061 (Active substance: Autologous glioma tumour cells treated with antisense molecule directed against the insulin-like growth factor type 1 receptor) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5739 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/049/18

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Insulin lispro Sanofi (Sanofi-Aventis groupe)

Insulin lispro Sanofi (Sanofi-Aventis groupe)

Insulin lispro Sanofi (Active substance: insulin lispro) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5375 of Mon, 06 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

27-7-2018

EU/3/14/1410 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1410 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1410 (Active substance: Recombinant human aspartylglucosaminidase) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5051 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/172/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

22-6-2018

FDA expands approval of hybrid closed loop system for monitoring and delivering insulin to pediatric patients as young as 7. #cgm #diabetes #pediatrics #fdaapproval #medicaldevice http://go.usa.gov/xUqgQ pic.twitter.com/wZdrU6tTzf

FDA expands approval of hybrid closed loop system for monitoring and delivering insulin to pediatric patients as young as 7. #cgm #diabetes #pediatrics #fdaapproval #medicaldevice http://go.usa.gov/xUqgQ pic.twitter.com/wZdrU6tTzf

FDA expands approval of hybrid closed loop system for monitoring and delivering insulin to pediatric patients as young as 7. #cgm #diabetes #pediatrics #fdaapproval #medicaldevice http://go.usa.gov/xUqgQ  pic.twitter.com/wZdrU6tTzf

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-6-2018

Insuman (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Insuman (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Insuman (Active substance: human insulin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3889 of Tue, 19 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Lusduna (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Lusduna (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Lusduna (Active substance: insulin glargine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3918 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4101/T/6

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Xultophy (Novo Nordisk A/S)

Xultophy (Novo Nordisk A/S)

Xultophy (Active substance: insulin degludec / liraglutide) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3779 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2647/II/23

Europe -DG Health and Food Safety