NORVASC

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NORVASC 10 MG 90 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NORVASC 10 MG 90 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kullanılmaları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699532014085
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 19-01-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

NORVASC

10 mg ağızda dağılan tablet

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Amlodipin besilat

13.86 mg (10 mg amlodipin baza eşdeğer)

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Tablet.

Açık sarı, yuvarlak, bir yüzü “A10” baskılı, diğer yüzü düz tablet

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.

Terapötik endikasyonlar

1. Esansiyel Hipertansiyon:

Kan basıncını kontrol altına almada tek başına ya da diğer antihipertansiflerle kombine

olarak kullanılabilir.

2. Koroner Arter Hastalığı:

Kronik stabil anjina: Kronik stabil anjinanın semptomatik tedavisinde endikedir. Tek başına

ya da diğer antianjinal ilaçlarla beraber kullanılabilir.

Vazospastik ya da Prinzmetal Anjina:

Koroner damarlarda vazospazma bağlı gelişen anjina ataklarının tedavisinde endikedir. Tek

başına ya da diğer antianjinal ilaçlarla beraber kullanılabilir.

4.2.

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi:

Hipertansiyon ve anjina için mutad başlangıç dozu günde bir defa 5 mg NORVASC'dır ve

hastanın kişisel cevabına bağlı olarak, doz maksimum 10 mg'a arttırılabilir.

Hipertansif hastalarda Norvasc; tiyazid diüretikleri, alfa blokörler, beta blokörler veya bir

anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü ile kullanılmıştır. Anjina için; Norvasc anjinası

olan ancak nitratlar ve/veya diğer uygun beta blokör dozlarına cevap vermeyen hastalarda

monoterapi veya diğer antianjinal ilaçlarla kombine olarak kullanılabilir.

NORVASC ile beraber tiyazid diüretiklerin, beta blokörlerin ve anjiotensin dönüştürücü

enzim inhibitörlerinin kullanıldığı hallerde NORVASC dozunun ayarlanması gerekmez.

Uygulama şekli:

Ağızdan kullanım içindir.

Hasta ağızda dağılan tableti diline yerleştirmeli ve çözünmesini beklemelidir.

Özel popülasyona ilişkin ek bilgiler:

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ila orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalar için doz önerisi oluşturulmamıştır; bu

nedenle

seçimi

dikkatle

yapılmalıdır

dozlama

aralığının

düşük

dozu

başlanmalıdır

(bkz.

Bölüm

5.2).

Şiddetli

karaciğer

yetmezliğinde

amlodipin

farmakokinetiği çalışılmamıştır. Amlodipin kullanımına en düşük doz ile başlanmalıdır ve

şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda yavaş yavaş doz arttırılmalıdır.

Böbrek yetmezliği:

NORVASC bu hastalarda normal dozlarda kullanılabilir. Amlodipin plazma konsantrasyon

değişiklikleri, böbrek yetmezliğinin derecesi ile ilişkili değildir. Amlodipin diyaliz edilemez.

Pediyatrik popülasyon:

6-17 yaşlar arasındaki pediyatrik hipertansif hastalarda önerilen antihipertansif oral doz

baslangıç dozu olarak günde bir kez 2.5 mg’dır. Dört hafta sonra hedeflenen kan basıncına

ulaşılamazsa doz, günde 5 mg’a çıkarılabilir Günde 5 mg’ın üzerindeki dozlar pediyatrik

hastalarda incelenmemiştir (bkz. bölüm 5.1 ve 5.2). Bu ilaç ile amlodipinin 2.5 mg dozda

uygulanması mümkün değildir.

Amlodipinin 6 yaşın altındaki hastalarda kan basıncı üzerine etkisi bilinmemektedir.

Geriyatrik popülasyon:

NORVASC,

yaşlı

veya

genç

hipertansif

hastalarda

benzer

dozlarda

kullanıldığında

eşit

derecede

tolere

edilmiştir.

Dolayısıyla

yaşlılarda

normal

uygulamaları

tavsiye

edilmektedir; fakat doz arttırımı dikkatle yapılmalıdır (bkz. Bölüm 4.4 ve 5.2).

4.3.

Kontrendikasyonlar

NORVASC aşağıdaki hastalıkları olanlarda kontrendikedir:

Dihidropridinler

(amlodipin,

dihidropiridin

kalsiyum

kanal

blokörüdür),

amlodipine ve ilacın bileşiminde bulunan herhangi bir maddeye hassasiyeti

Şiddetli hipotansiyon

Kardiyojenik şoku içeren şok

Sol ventrikül çıkış obstrüksiyonu (örn. yüksek dereceli aortik stenoz)

Miyokart infarktüsü sonrası hemodinamik olarak stabil olmayan kalp yetmezliği

4.4.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Genel

NORVASC’ın

vazodilatör

etkisi

yavaş

yavaş

başlar.

sebeple

NORVASC’ın

oral

kullanımından sonra nadir akut hipotansiyon vakaları bildirilmiştir. NORVASC, özellikle

ciddi

aort

stenozu

bulunan

hastalarda

diğer

periferik

vazodilatörler

gibi

dikkatli

kullanılmalıdır.

Beta blokörlerin kesilmesi

NORVASC

beta

blokör

değildir.

sebeple

beta

blokörlerin

kullanımının

birden

kesilmesi durumunda ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı hiçbir koruma sağlamaz. Böyle bir

kesilme durumunda beta blokör dozu yavaş yavaş azaltılmalıdır.

Kalp yetmezliği olan hastalarda kullanım

Kalp yetmezliği olan hastalar tedavi edilirken dikkatli olunmalıdır. Şiddetli kalp yetmezliği

olan hastalarda (New York Kalp Cemiyeti - NYHA III ve IV) plasebo kontrollü, uzun

dönemli bir çalışmada, rapor edilen pulmoner ödem insidansı amlodipin ile tedavi edilen

grupta

plaseboya

göre

daha

yüksek

bulunmuştur.

(bkz.

bölüm

Farmakodinamik

özellikler)

Amlodipinin

dahil

olduğu

kalsiyum

kanal

blokörleri;

ilerİde

ortaya

çıkabilecek

kardiyovasküler olay ve mortalite riskinde artışa yol açabileceğinden konjestif kalp yetmezliği

olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanım

Tüm diğer kalsiyum kanal antagonistlerinde olduğu gibi, NORVASC’ın yarılanma ömrü

karaciğer fonksiyonları bozulmuş hastalarda uzamaktadır ve bu hastalarda dozaj önerileri

oluşturulmamıştır. NORVASC bu hastalarda dikkatle uygulanmalıdır.

Yaşlı hastalarda kullanım:

Yaşlı hastalarda doz arttırımı dikkatli yapılmalıdır (bkz. Bölüm 4.2 ve 5.2).

Böbrek yetmezliğinde kullanım:

Bu hastalarda amlodipin normal dozlarda kullanılabilir. Amlodipin plazma

konsantrasyonlarındaki değişiklikler böbrek yetmezliğinin derecesiyle korele değildir.

Amlodipin diyaliz edilemez.

Nadir kalıtımsal fruktoz intolerans problemi (örneğin glukoz – galaktoz malabsorsiyonu) olan

hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

4.5.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Diğer ajanların amlodipin üzerine etkisi

CYP3A4 inhibitörleri: Yaşlı (69 ila 87 yasş arasında) hipertansif hastalara 5 mg amlodipinin

günlük 180 mg dozda diltiazemle birlikte uygulanması, amlodipinin sistemik maruziyetinde

% 57’lik bir artışla sonuçlanmıştır. Sağlıklı gönüllülerde (18 ila 43 yaş arası) eritromisin ile

birlikte kullanım; amlodipinin sistemik maruziyetini belirgin olarak değiştirmemiştir (EAA’da

%22 artış). Bu klinik bulguların klinik anlamlılığı belirsiz olsa da, yaşlılarda farmakokinetik

değişiklikler daha belirgin olabilir.

Güçlü CYP3A4 inhibitörleri (örn. ketokonazol, itrakonazol, ritonavir), amlodipin plazma

konsantrasyonlarını diltiazemden daha fazla yükseltebilir. Amlodipin, CYP3A4 inhibitörleri

ile birlikte dikkatli kullanılmalıdır.

CYP3A4

indükleyicileri:

CYP3A4

indükleyicilerinin

amlodipin

üzerine

etkilerine

dair

herhangi bir veri bulunmamaktadır. CYP3A4 indükleyicilerinin (rifampisin, sarı kantaron

gibi)

birlikte

kullanımı,

düşük

amlodipin

plazma

konsantrasyonlarına

sebep

olabilir.

Amlodipin, CYP3A4 indükleyicileri ile birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Greyfurt suyu: 20 sağlıklı gönüllüde oral tek doz 10 mg amlodipin ile 240 mL greyfurt

suyunun birlikte uygulaması; amlodipinin farmakokinetiğinde belirgin bir etki yaratmamıştır.

Çalışma;

amlodipinin

metabolizmasından

sorumlu

olan

primer

enzim

olan

CYP3A4’ün

genetik polimorfizminin etkisinin değerlendirilmesine olanak sağlamamıştır. Bu nedenle,

amlodipinin greyfurt veya greyfurt suyu ile kullanımı; bazı hastalarda kan basıncını düşürücü

etkide

artış

sonuçlanabilecek

biyayararlanım

artışına

sebep

olabileceğinden

önerilmemektedir.

Dantrolen (infüzyon): Hayvanlarda, verapamil ve intravenöz dantrolen uygulaması sonrası

hiperkalemi

birlikte

ölümcül

ventriküler

fibrilasyon

kardiyovasküler

kollaps

gözlenmiştir. Hiperkalemi riski nedeni ile, malign hipertermi şüphesi olan hastalarda ve

malign

hiperterminin

tedavisinde

amlodipin

gibi

kalsiyum

kanal

blokörlerinin

birlikte

uygulanmasından kaçınılması önerilmektedir.

Amlodipinin diğer ajanlar üzerine etkisi

Amlodipinin kan basıncı düşürücü etkisi, antihipertansif özellikleri olan diğer ilaçlarların kan

basıncı dürürücü etkisine ek katkı sağlar.

Klinik etkileşim çalışmalarında amlodipin; atorvastatin, digoksin, varfarin veya siklosporinin

farmakokinetiğini etkilememiştir.

Simvastatin: Amlodipinin 10 mg’lık tekrarlayan dozlarının 80 mg simvastatin ile birlikte

uygulanması; simvastatin maruziyetinde, tek başına simvastatin uygulamasına göre %77’lik

bir artışa neden olmuştur. Amlodipin tedavisi alan hastalarda simvastatin dozu günlük 20

mg’a sınırlandırılmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Karaciğer/ böbrek yetmezliği:

Etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

Etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye:

Gebelik kategorisi C’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü ( Kontrasepsiyon)

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/ ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim/ve-veya/

doğum/ ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz bölüm

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar etkin doğum kontrol yöntemi kullandığından emin

olmalıdır.

Gebelik dönemi

NORVASC’ın

insanlarda

gebelik

dönemindeki

emniyeti

saptanmamıştır.

Buna

göre

hamilelerde kullanımı ancak daha emin bir tedavi alternatifi bulunmadığı ve hastalığın

kendisinin anne ve fetüs için daha büyük risk taşıdığı hallerde tavsiye edilebilir.

Laktasyon dönemi

NORVASC’ın insanlarda süte geçip geçmediği saptanmamıştır. Emzirmeye devam etme /

etmeme veya amlodipin tedavisine devam etme / etmeme ile ilgili karar; emzirmenin çocuğa

yararı ve amlodipin tedavisinin anneye faydası göz önünde bulundurularak verilmelidir.

Üreme yeteneği /Fertilite

Kalsiyum kanal blokörleri ile tedavi edilen bazı hastalarda sperm hücresi başında

geri

dönüşümlü biyokimyasal değişiklikler rapor edilmiştir. Amlodipinin fertiliteye potansiyel

etkisine dair klinik veriler yetersizdir. Bir sıçan çalışmasında, erkek fertilitesi üzerine yan

etkiler saptanmıştır (bkz bölüm 5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri).

4.7.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Amlodipinin araç ve makine kullanma üzerine minör veya orta derece etkisi olabilir. Eğer

amlodipin alan hastalarda sersemlik, baş ağrısı, yorgunluk veya bulantı olursa, reaksiyon

verme

yeteneği

bozulabilir.

Özellikle

tedavinin

başında

olmak

üzere

dikkatli

olunması

önerilir.

4.8.

İstenmeyen etkiler

Güvenlilik profilinin özeti

Tedavi sırasında en sık gözlenen yan etkiler uyku hali, sersemlik, başağrısı, palpitasyonlar,

yüzde kızarıklık, karın ağrısı, bulantı, eklem şişmesi, ödem ve yorgunluk olmuştur.

Yan etkilerin tablo şeklinde listesi:

Aşağıdaki yan etkiler şu sıklıklarla gözlenmiştir: çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila

<1/10); yaygın olmayan (≥1/1000 ila <1/100); seyrek (≥1/10000 ila <1/1000); çok seyrek

(<1/10000) ve bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor) açısından aşağıda

listelenmiştir:

Kan ve lenf sistemi bozuklukları

Çok seyrek:

Trombositopeni, lökopeni

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Çok seyrek:

Alerjik reaksiyon

Metabolizma ve beslenme bozuklukları

Çok seyrek:

Hiperglisemi

Psikiyatrik bozukluklar

Yaygın olmayan:

Uykusuzluk,

duygu

durum

dalgalanmaları

(anksiyete

dahil),

depresyon

Seyrek:

Konfüzyon

Sinir sistemi bozuklukları

Yaygın:

Uyku hali,

sersemlik,

baş

ağrısı

(özellikle

tedavinin

başlangıcında)

Yaygın olmayan:

Tremor, tat almada bozulma, senkop, hipoestezi, parestezi,

Çok seyrek:

Hipertoni, periferik nöropati

Göz bozuklukları

Yaygın olmayan:

Görme bozukluğu (diplopi dahil)

Kulak ve iç kulak bozuklukları

Yaygın olmayan:

Kulak çınlaması

Kardiyak bozukluklar

Yaygın:

Çarpıntı (palpitasyon)

Çok seyrek:

Miyokart enfarktüsü, aritmi (bradikardi, ventriküler taşikardi, atriyal

fibrilasyon dahil)

Vasküler bozukluklar

Yaygın:

Yüzde kızarma

Yaygın olmayan:

Hipotansiyon

Çok seyrek:

Vaskülit

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal bozuklukları

Yaygın olmayan:

Dispne, rinit

Çok seyrek:

Öksürük

Gastrointestinal bozukluklar

Yaygın:

Karın ağrısı, bulantı

Yaygın olmayan:

Kusma, dispepsi ve barsak hareketlerinde değişiklik (ishal ve kabızlık

dahil), ağız kuruluğu

Çok seyrek:

Diş eti hiperplazisi, pankreatit, gastrit

Hepato-bilier bozukluklar

Çok seyrek:

Hepatit,

sarılık

karaciğer

enzim

yükselmeleri

(çoğunlukla

kolestazis ile uyumlu)

Deri ve deri altı doku bozuklukları

Yaygın olmayan:

Alopesi,

purpura,

terlemede

artış,

kaşıntı

(prurit),

deride

renk

değişikliği, döküntü, eksantem

Çok seyrek:

Anjiyoödem,

eritema

multiforma,

ürtiker,

eksfoliatif

dermatit,

Stevens-Johnson sendromu, Quincke ödemi, ışığa karşı duyarlılık,

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik bozuklukları

Yaygın

Eklem şişmesi

Yaygın olmayan:

Artralji, kas krampları, miyalji, sırt ağrısı

Böbrek ve idrar bozuklukları

Yaygın olmayan:

İdrar çıkma sıklığında artma, miksiyon bozukluğu, noktüri

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Yaygın olmayan:

İmpotans, jinekomasti

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Yaygın:

Yorgunluk, ödem

Yaygın olmayan:

Göğüs ağrısı, asteni, kırıklık hali, ağrı

Araştırmalar

Yaygın olmayan:

Kilo artışı/azalması

İstisnai ekstrapiramidal sendrom vakaları gözlenmiştir.

4.9.

Doz aşımı ve tedavisi

İnsanlarda bilinçli doz aşımına dair deneyim sınırlıdır.

Semptomlar

Mevcut

veriler,

yüksek

miktarlardaki

aşımının

aşırı

periferik

vazodilatasyona

muhtemel refleks taşikardiye yol açabileceğini düşündürmektedir. Belirgin ve muhtemelen

uzun süreli sistemik hipotansiyon ile başlayıp, ölümle sonuçlanan şoka uzanan birkaç vaka da

rapor edilmiştir.

Tedavi

Amlodipin

aşımına

bağlı

klinik

olarak

anlamlı

hipotansiyonda

kalp

solunum

fonksiyonlarının sık izlenmesi, ekstremitelerin yükseğe kaldırılması, dolaşımdaki sıvı hacmi

ve atılan idrar hacminin kontrolü dahil olmak üzere aktif kardiyovasküler destek sağlanması

gerekir.

Vasküler

tonus

basıncını

düzeltmek

için,

kullanımına

kontrendikasyon

bulunmaması

şartıyla

vazokonstriktör

yararlı

olabilir.

İntravenöz

kalsiyum

glukonat,

kalsiyum kanal blokajı etkilerini gidermede faydalı olabilir.

Bazı durumlarda gastrik lavaj yararlı olabilir. Sağlıklı gönüllülere, oral 10 mg amlodipin

alımının 2 saat sonrasına kadar aktif kömür verildiğinde, amlodipin emiliminde anlamlı bir

azalma meydana gelmiştir.

Amlodipin yüksek oranda proteine bağlı olduğu için diyaliz muhtemelen yararlı olmayacaktır.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1.

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik

grup:

Kardiyovasküler

sistem,

temelde

vasküler

etkileri

olan

selektif

kalsiyum kanal blokörü

ATC kodu: C08CA01

Amlodipin, dihidropiridin grubu bir kalsiyum iyon akışı inhibitörüdür (yavaş kanal blokörü

veya kalsiyum iyon antagonisti) ve kalp ve damar düz kaslarında kalsiyum iyonunun hücre

membranından geçerek hücre içine girişini inhibe eder.

Amlodipinin antihipertansif etki mekanizması vasküler düz kaslar üzerindeki direkt gevşetici

etkiye bağlıdır. Amlodipinin anjina pektoris'i giderici etkisinin kesin mekanizması tam olarak

belirlenmemiştir ama amlodipin total iskemik yükü aşağıdaki iki etki yolu ile azaltmaktadır:

Amlodipin

periferik

arteriyolleri

dilate

ederek

kalbin

karşı

karşıya

olduğu

total

periferik

rezistansı

(afterload)

azaltır.

Kalp

atım

hızı

stabil

kaldığından,

kalbin

yükünün hafifletilmesi, miyokart enerji tüketimini ve oksijen gereksinimini azaltır.

Amlodipinin etki mekanizması muhtemelen, hem normal hem de iskemik bölgelerdeki

ana koroner arterlerin ve koroner arteriyollerin dilate olmasıyla da alakalıdır. Bu

dilatasyon koroner arter spazmı olan hastalarda (Prinzmetal veya varyant anjina)

miyokarta oksijen ulaşımını arttırmaktadır.

Hipertansiyonlu hastalarda günde tek doz, hem yatar vaziyette hem de ayakta ölçülen kan

basıncında 24 saatlik süre boyunca klinik olarak anlamlı azalmalar meydana getirir. Etkisinin

yavaş başlaması nedeniyle, amlodipin kullanımında akut hipotansiyon görülmez.

Anjinalı hastalarda amlodipinin günde tek doz uygulanması, toplam egzersiz zamanını, anjina

başlangıcı için geçen süreyi, 1 mm ST segmenti çökmesi görülmesine kadar geçen süreyi

uzatır ve hem anjina atak sıklığını hem de nitrogliserin tablet tüketimini azaltır.

Amlodipin

metabolik

advers

etkiler

veya

plazma

lipidlerinde

değişiklik

meydana

gelmemiştir ve astımlı, diyabetli, gutlu hastalarda kullanıma uygundur.

Amlodipinin

koroner

arter

hastalığı

(KAH)

olan

hastalarda

klinik

olayları

önlemedeki

etkinliği, 1997 hastanın dahil edildiği bağımsız, çok merkezli, çift kör, plasebo kontrollü bir

çalışmada

değerlendirilmiştir,

Tromboz

Olgularının

Sınırlandırılmasında

Amlodipin

Enalaprilin Karşılaştırılması (Comparison of Amlodipine vs Enalapril to Limit Occurrences of

Thrombosis, CAMELOT)

. Statinler, beta blokörler, diüretikler ve aspirin ile standart bakımın

yanı sıra, bu hastaların 663’ü amlodipin 5-10 mg, 673’ü enalapril 10-20 mg ve 655’i plasebo

ile 2 yıl boyunca tedavi edilmiştir. Başlıca etkinlik sonuçları Tablo 1’de gösterilmektedir.

Sonuçlar,

hastalarında

amlodipin

tedavisinin

anjinaya

bağlı

hospitalizasyonu

revaskülarizasyon girişimini azalttığını göstermiştir.

Tablo 1. CAMELOT’ta Önemli Klinik Sonuçların Sıklığı

Kardiyovasküler olay oranı

No. (%)

Amlodipin vs. plasebo

Klinik Sonuç

Amlodipin

Plasebo

Enalapril

Risk

oranı

(%95 Güven

Aralığı -GA)

P değeri

Primer sonlanım noktası

Kardiyovasküler

yan etkiler

110 (16.6)

151 (23.1)

136 (20.2)

0.69

(0.54

0.88)

.003

Bireysel bileşenler

Koroner

revaskülerizasyon

78 (11.8)

103 (15.7)

95 (14.1)

0.73

(0.54

0.98)

Anjina Sebebiyle

Hospitalizasyon

51 (7.7)

84 (12.8)

86 (12.8)

0.58

(0.41

0.82)

.002

Ölümcül olmayan

miyokart

infarktüsü

14 (2.1)

19 (2.9)

11 (1.6)

0.73

(0.37

1.46)

İnme veya geçici

iskemik atak

6 (0.9)

12 (1.8)

8 (1.2)

0.50

(0.19

1.32)

Kardiyovasküler

ölüm

5 (0.8)

2 (0.3)

5 (0.7)

2.46

(0.48

12.7)

Konjestif

kalp

yetmezliği

için

hospitalizasyon

3 (0.5)

5 (0.8)

4 (0.6)

0.59

(0.14

2.47)

Resusitasyon

yapılmış kardiyak

arrest

4 (0.6)

1 (0.1)

Yeni

başlamış

periferik vasküler

hastalık

5 (0.8)

2 (0.3)

8 (1.2)

(0.50

13.4)

Kalp Yetersizliği olan hastalarda kullanım

NYHA Sınıf II - IV kalp yetersizliği hastalarında yapılan hemodinamik ve egzersize dayalı

kontrollü klinik çalışmalar amlodipinin; egzersiz toleransı, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu

ölçümleri ve klinik semptomatoloji ile belirlenebilen bir klinik bozulmaya yol açmadığını

göstermiştir.

Digoksin, diüretikler ve anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri alan NYHA Sınıf

III - IV kalp yetersizliği olan hastalarda yapılan plasebo kontrollü bir çalışmada (PRAISE),

amlodipinin kalp yetersizliği olan hastalarda mortalite veya kombine mortalite ve morbidite

riskinde bir artışa yol açmadığı gösterilmiştir.

Non-iskemik etyolojiye bağlı NYHA III ve IV kalp yetersizliği olan ve stabil dozlarda ACE

inhibitörleri, digital ve diüretikler kullanan hastalarda yapılan uzun süreli, plasebo kontrollü

bir izleme çalışmasında (PRAISE - 2), amlodipin total veya kardiyovasküler mortalite üzerine

etki

yapmamıştır.

Aynı

popülasyonda,

amlodipin

kullanımıyla

beraber

pulmoner

ödem

raporlarında artış olmuştur, ancak plaseboyla kıyaslandığında kalp yetersizliğinin ağırlaşma

insidansında anlamlı bir fark olmamıştır.

Kalp Krizini Önleme Tedavisi Çalışması (ALLHAT)

Kalp

Krizini

Önlemek

Üzere

Antihipertansif

Lipid

Düşürücü

Tedavi

Çalışması

(Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial, ALLHAT),

hafif ve orta hipertansiyonun başlangıç tedavisinde yeni ilaçlar olan amlodipin (kalsiyum

kanal

blokörü)

(2.5-10

mg/gün)

lisinoprili

(anjiyotensin

dönüştürücü

enzim

(ACE)

inhibitörü)

(10-40

mg/gün)

tiazid

diüretiği

olan

klortalidon

(12.5-25

mg/gün)

karşılaştırmak için yapılmış randomize, çift kör bir morbidite-mortalite çalışmasıdır.

55 yaş veya üzerindeki toplam 33 357 hipertansif hasta randomize edilmiş ve ortalama 4.9 yıl

boyunca takip edilmiştir. Hastalarda aşağıdakilerden en az bir ilave KAH risk faktörü vardı:

>6 ay öncesinde miyokart enfarktüsü veya inme ya da belgelenmiş başka bir kardiyovasküler

hastalık

(toplam

%51.5),

diyabet

(%36.1),

HDL-C

<35

mg/dL

(%11.6),

elektrokardiyogram veya ekokardiyografi ile tanı konmuş sol ventrikül hipertrofisi (%20.9),

sigara içme (%21.9).

Primer sonlanım noktası, fatal KAH ve fatal olmayan miyokart enfarktüsü bileşimi idi. Primer

sonlanım noktasında, amlodipine dayalı tedavi ile klortalidona dayalı terapi arasında anlamlı

bir fark yoktu: RR 0.98 %95 GA [0.90-1.07] p=0.65. Sekonder sonlanım noktaları arasında,

kalp yetmezliği insidansı (bir karma kombine kardiyovasküler sonlanım noktasının bileşeni)

klortalidon grubuna göre amlodipin grubunda belirgin olarak yüksekti (%10.2 ye karşı %7.7,

RR 1.38, %95 GA [1.25-1.52] p<0.001). Ayrıca, herhangi bir sebebe bağlı mortalitede

amlodipine dayalı tedavi ile klortalidona dayalı tedavi arasında anlamlı bir fark yoktu: RR

0.96 %95 GA [0.89-1.02] p=0,20.

Pediyatrik hastalarda kullanım (6-17 yaşlar arası)

Predominant olarak sekonder hipertansiyonu olan 6-17 yaşlar arasındaki 268 çocuğu içeren

bir çalışmada 2.5 mg ve 5 mg dolarda amlodipin plasebo ile karşılaştırılmış, her iki dozun da

plaseboya

göre

belirgin

olarak

sistemik

basıncını

plasebodan

daha

fazla

azalttığı

görülmüştür. İki doz arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Amlodipinin büyüme, ergenlik ve genel gelişim üzerine uzun dönem etkileri çalışılmamıştır.

Yetişkin

dönemde

kardiyovasküler

morbidite

mortaliteyi

azaltmak

için

çocukluk

döneminde amlodipin tedavisinin uzun dönem etkisi de gösterilmemiştir.

5.2.

Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

Terapötik dozların oral uygulanmasından sonra, amlodipin iyi absorbe olur ve doz sonrası

6 - 12 saatler arasında doruk kan seviyeleri oluşturur. Mutlak biyoyararlanım % 64 - 80

arasında hesaplanmıştır.

Gıda ile alınması, amlodipin emilimini etkilemez.

Dağılım:

Dağılım hacmi takriben 21 L/kg'dır.

In vitro çalışmalar dolaşımdaki amlodipinin yaklaşık % 97.5'inin plazma proteinlerine bağlı

olduğunu göstermiştir.

Biyotransformasyon:

Kararlı durum (steady state) plazma seviyelerine birbirini takip eden dozlarla 7 - 8 gün sonra

erişilir. Amlodipin karaciğerde yoğun bir şekilde metabolize olarak inaktif metabolitlere

dönüşür ki ana ilacın %10'u ile metabolitlerinin %60'ı idrarla atılır.

Amlodipin ağızda dağılan tabletleri benzer emilim hızı ve oranı ile amlodipin tabletlerle

biyoeşdeğerdir. Amlodipin ağızda dağılan tabletler, amlodipin tabletlere alternatif olarak

kullanılabilir.

Eliminasyon:

Terminal plazma eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 35 - 50 saattir ve günde tek doz kullanım

tavsiyesi ile tutarlıdır.

Doğrusallık / Doğrusal olmayan durum

Veri mevcut değildir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Yaşlı hastalarda kullanımı:

Amlodipinin

doruk

plazma

konsantrasyonlarına

ulaşma

zamanı

yaşlılarda

gençlerde

benzerdir. Yaşlılarda amlodipin klerensi; eğri altı alanı (EAA) ve eliminasyon yarılanma

ömründe artmayla sonuçlanacak şekilde azalma eğilimi gösterir. Konjestif kalp yetersizliği

olan hastalarda eğri altı alanı (EAA) ve eliminasyon yarılanma ömründeki artış, çalışılan

hasta yaş grubu için beklenildiği gibi olmuştur.

Karaciğer bozukluğu olan hastalarda kullanımı:

Karaciğer bozukluğu olan hastalarda amlodipin kullanımına dair çok sınırlı klinik veri

mevcuttur.

Karaciğer

yetersizliği

olan

hastalarda

daha

uzun

yarı

ömre

EAA’da

yaklaşık %40-60’lık bir artışa sebep olacak şekilde düşük amlodipin klerensine sahiptir.

Pediyatrik hastalarda kullanımı:

Günde bir veya iki kez olacak şekilde 1.25 ila 20 mg arasında amlodipin alan 1 ile 17 yaş

arası (34 hasta 6-12 yaş arası ve 28 hasta 13-17 yaş arası) 74 hipertansif çocukta bir

popülasyon farmakokinetik çalışması yapılmıştır. 6-12 yas arası çocuklarda ve 13-17 yaş

arasındaki adolesanlarda tipik oral klerens (CL/F) sırasıyla erkeklerde 22.5 ve 27.4 l/sa ve

dişilerde 16.4 ve 21.3 L/sa olarak bulunmuştur. Bireyler arası maruziyette yüksek değişkenlik

gözlenmiştir. 6 yaş altındaki çocuklarda raporlanan veriler sınırlıdır.

5.3.

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Üreme toksikolojisi:

Sıçan

farelerde

yapılan

üreme

çalışmalarında

mg/kg

bazında

insanlarda

önerilen

maksimum dozun yaklaşık 50 katından fazla dozlarda gecikmiş doğum, uzamış doğum sancısı

süresi ve yavru sağkalımında azalma gözlenmiştir.

Karsinojenez

İki

yıl

boyunca

günde

0.5,

1.25

mg/kg

seviyelerine

denk

gelecek

konsantrasyonlarda amlodipin verilen fare ve sıçanlarda, karsinojeneze ait herhangi bir bulgu

elde edilememiştir. En yüksek doz (mg /m2 olarak, fareler için insanda önerilen maksimum

klinik doz olan 10 mg’a benzer ve sıçanlar için insanda önerilen maksimum klinik doz olan 10

mg’ın iki katı*) fareler için maksimum tolere edilen doza yakın; ancak sıçanlar için değildir.

Mutajenez

Mutajenez çalışmalarında, gen veya kromozom seviyesinde ilaca bağlı herhangi bir etki

görülmemiştir.

Fertilite Bozuklukları

Sıçanlarda, 10 mg/kg/gün dozlarına kadar (insanda mg/m

bazında önerilen maksimum doz

olan 10 mg’ın sekiz katı*) kullanımda (çiftleşme öncesi erkeklerde 64 gün dişilerde 14 gün)

fertilite

üzerine

herhangi

etki

görülmemiştir.

mg/kg

bazında

insan

dozuyla

karşılaştırılabilir bir dozda 30 gün boyunca amlodipin ile tedavi edilen erkek sıçanlarda

yapılan başka bir sıçan çalışmasında; sperm yoğunluğu ve erişkin spermatidlerin ve sertoli

hücrelerinin sayısında azalmalar gibi plazma folikül uyarıcı hormon ve testesteron miktarında

da azalma gözlenmiştir.

*Hasta ağırlığı 50 kg varsayılmıştır.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1.

Yardımcı maddelerin listesi

Mannitol, krospovidon, polivinil asetat ve Povidon K 30 içeren Ludiflash

Dekstroz, doğal ve suni tatlandırıcı ajanlar içeren Prosweet N&A FL PWD

Tatlandırıcı bileşenler, mısır maltodekstrini ve şeker içeren nane aroması

Sükraloz

Krospovidon (Tip B)

Kolloidal silika, susuz

Ksilitol

Sarı demir oksit (E172)

Magnezyum stearat

6.2.

Geçimsizlikler

Bulunmamaktadır.

6.3.

Raf ömrü

24 ay

6.4.

Saklamaya yönelik özel tedbirler

25 ˚C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

6.5.

Ambalajın niteliği ve içeriği

Al/Al blisterde ambalajlanmaktadır.

30, 60 ve 90 tabletlik ambalajlar

6.6.

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7.

RUHSAT SAHİBİ

Pfizer İlaçları Ltd.Şti.

34347 Ortaköy-İSTANBUL

Tel : 0 212 310 70 00

Faks : 0 212 310 70 58

8.

RUHSAT NUMARASI

2014/294

9.

İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 10.04.2014

Ruhsat yenileme tarihi:

10.

KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

4-12-2018

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

– Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is expanding its consumer-level voluntary nationwide recall to include all lots of Valsartan-containing products within expiry. The 104 additional lots include 26 lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, 5mg/320mg and 10mg/320mg strengths), 51 lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg and 320 mg strengths), and 27 lots of Valsartan and Hydrochloroth...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-11-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of All Amlodipine/Valsartan Combination Tablets and Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Combination Tablets That Are Within Expiry

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of All Amlodipine/Valsartan Combination Tablets and Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Combination Tablets That Are Within Expiry

Teva Pharmaceuticals has initiated a voluntary recall in the United States, to the patient level, of all lots of Amlodipine / Valsartan combination tablets and Amlodipine / Valsartan / Hydrochlorothiazide combination tablets (see table below) due to an impurity detected above specification limits in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Mylan India. The impurity found in Mylan’s valsartan API is known as N-nitroso-diethylamine (NDEA), which has been classified as a probable human carc...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is conducting a voluntary nationwide recall to the consumer level of select lots of Valsartan-containing products, including six lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, and 10mg/320mg strengths), seven lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg, and 320 mg strengths), and two lots of Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP 320mg/25mg strength. ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-8-2018

UPDATED: Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan Tablets

UPDATED: Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited is voluntarily recalling ALL LOTS within expiry of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan tablets to the consumer level due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. The impurity detected in the API is N-nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industr...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-8-2018

Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan / Amlodipine / HCTZ Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan / Amlodipine / HCTZ Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited is voluntarily recalling 14 lots of Valsartan/Amlodipine/HCTZ tablets to the consumer level due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. The impurity detected in the API is N-nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industrial processes, and has been classified as a probabl...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-6-2018

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4082 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1159/T/67

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Exforge (Novartis Europharm Limited)

Exforge (Novartis Europharm Limited)

Exforge (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4085 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/716/T/96

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4084 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1160/T/68

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3752 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1068/T/66

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Dafiro (Novartis Europharm Limited)

Dafiro (Novartis Europharm Limited)

Dafiro (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3753 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/776/T/99

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Copalia (Novartis Europharm Limited)

Copalia (Novartis Europharm Limited)

Copalia (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3695 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/774/T/97

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Twynsta (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Twynsta (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Twynsta (Active substance: telmisartan / amlodipine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3625 of Mon, 04 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety