NOROTROP

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NOROTROP 1 GR/5 ML IM/IV 12 AMPUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NOROTROP 1 GR/5 ML IM/IV 12 AMPUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • piracetam

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8697772750015
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 22-07-2014
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

NÖROTROPampul, 1 g/5ml

Damardanuygulanır.

Etkinmadde:5 ml’lik NÖROTROP Ampul’de1gpirasetam

Yardımcımaddeler:sodyum asetat, asetik asitveenjeksiyonluk su içerir.

BuKullanma Talimatında:

1. NÖROTROPnedir veneiçinkullanılır?

2. NÖROTROPkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3. NÖROTROPnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. NÖROTROP’unsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.NÖROTROPnedir veneiçinkullanılır?

NÖROTROP, berrak verenksizbir çözeltidir. Her kutuda12 ampulbulunur.

NÖROTROP,nootropikilaçgrubundadır.Nootropikler,öğrenme,hafıza,dikkatve

farkındalıkgibibilişsel süreçleri,yatıştırıcı veyauyarıcı etki ile bağlantılı olmaksızın

geliştirir.

Builacı kullanmaya başlamadanoncebuKULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa lütfen doktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizereçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacıkullandığınızı

doktora söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaçhakkında size önerilen dozun dışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

2

NÖROTROP;

Erişkinlerde

-Hafızakaybı, dikkat eksikliği ve araçkullanmayeteneğinin kaybıgibibulgularla seyreden

psiko-organik sendromların belirtiyeyönelik (semptomatik) tedavisi,

-Kortikal kaynaklımiyoklonus(bir veyadahafazla uzuvdaveyagövdedekısa, ani

("flas-benzeri") kas kasılmaları)tedavisi(tek basına veyadiğer ilaçlarla birlikte),

-Baş dönmesi ve ilişkilidengebozuklukları (vazomotorveyapsişik kökenli sersemlik hissi

hariç) için kullanılır.

Çocuklarda

-8yaş ve üzeri çocuklardakonuşmaterapisigibiuygunyaklaşımlarilebirlikte disleksi

(okuma/yazmagüçlüğü) tedavisindekullanılır.

2. NÖROTROPkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

NÖROTROP’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

-NÖROTROP’un etkinmaddesi pirasetamaveyadiğer pirolidon türevlerineyadaiçerdiği

yardımcı maddelerdenherhangi birinekarşı alerjinizvar ise, aşırı duyarlıiseniz,

-Beyin kanamanızvarsa,

-Son-dönemböbrek hastalığınızvarsa,

-Huntington Koresi hastalığınızvarsabu ilacı kullanmayınız.

NÖROTROP’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLEKULLANINIZ

-Pirasetamın kanama zamanını uzatabilmesi nedeniyle, kanama ile ilgili alttayatan

bozukluğunuzvarsa,belirlibirhastalıknedeniylekanamariskitaşıyorsanız,beyinkanaması

geçirdiyseniz,düşükdozdaasprindahilkanpıhtılaşmasınıönleyenilaçlarkullanıyorsanız

veyaağır kanamalı ve büyük cerrahigirişimli bir hasta iseniz,

-BöbrekyetmezliğinizvarsaNÖROTROP’u dikkatlekullanınız.

-Yaşlıysanızveuzun suresidirNÖROTROPkullanıyorsanızböbrek işlevinizdoktorunuz

tarafından düzenliolarak izlenmelivegerekirsedozayarlamasıyapılmalıdır.

-NÖROTROP’u miyoklonus için alıyorsanız, doktorunuzun sizereçete ettiği dozaveverdiği

talimatlaramutlakauyunuz.

Bu uyarılargeçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyselütfen doktorunuza

danışın.

NÖROTROP’unyiyecekveiçecekilekullanılması

NÖROTROP’unyiyecekveyaiçeceklerlebir etkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Eğerhamileisenizveyahamileolduğunuzudüşünüyoriseniz,lütfendoktorunuzahaber

veriniz.

NÖROTROP’un hamile kadınlardakullanımınailişkinyeterli veri mevcut değildir.

DoktortarafındangerekligörülmedikçeNÖROTROPhamile kadınlardakullanılmamalıdır.

3

Bu ilacı kullanıyorsanızhamile kalmamak için etkili bir şekildegebelikten korunmalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

NÖROTROPannesütünegeçtiği için,NÖROTROP’ukullanan anneleremzirmeyi

bırakmalı veyaemzirmesırasında ilacı kesmelidir.

Araçvemakinekullanımı

NÖROTROP baş dönmesi, uyku hali,yorgunluğasebep olabileceğinden araçyadamakine

kullanırken dikkatliolunuz.

NÖROTROP’uniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

NÖROTROP’uniçeriğindebulunan sodyum nedeniyle kontrollü sodyum diyetindeolan

hastalar bu durumu dikkate almalıdır.

Diğerilaçlarla birliktekullanımı

NÖROTROPbir tiroid ekstresi (T3 +T4)ileeş zamanlı kullanıldığında, konfüzyon (zihin

karışıklığı), irritabilite(uyarıyaaşırı tepkigösterme) veuyku bozukluğugözlemlenmiştir.

Kan pıhtılaşmasınıazaltan (kumaringrubu)ilaçların etkilerini artırabilir.

Pirasetam üzerinediğerilaçların belirgin bir etkisibeklenmez. Pirasetamın diğer ilaçların

metabolizmasınıetkilemesi beklenmez.

4 haftaboyuncagünlük 20g'lık dozdaalınan pirasetam, epilepsi hastalarındasabit dozlarda

alınan antiepileptik ilaçların (karbamazepin, fenitoin, fenobarbiton, sodyum valproat) doruk

vetaban serum düzeylerini değiştirmemiştir.

Eşzamanlı alkol kullanımı, pirasetam serum düzeylerinideğiştirmemiştir. Ağızdan alınan

1.6 gpirasetamın alkol seviyesi üzerinebir etkisi yoktur.Bununla birlikte,NÖROTROPile

tedavi sırasında alkoltüketimiönerilmez.

Eğer reçeteliya da reçetesizherhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanızveya son zamanlarda

kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3. NÖROTROPnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Doktorunuzhastalığınızabağlıolarak ilacınızın dozunu belirleyecek vesizeuygulayacaktır.

NÖROTROPampulformuyutmagüçlüğü, bilinç kaybıgibiağızdan uygulamanın mümkün

olmadığı durumlardadamariçineuygulanarak verilir.

Uygulama yoluvemetodu:

NÖROTROPampuldamariçine enjeksiyonilesağlık personelitarafındanuygulanmalıdır.

4

Değişikyaş grupları:

Yaşlılarda kullanım:

Böbrekfonksiyon bozukluğu olanyaşlıhastalardadoktorun dozu ayarlaması önerilir.

Çocuklarda kullanım:

NÖROTROP’un8yasın altındaki çocuklardakullanılması önerilmez.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Böbrekyetmezliği olan hastalardadoktor tarafından dozun ayarlanmasıgerekir.

Sadecekaraciğeryetmezliğiolanhastalardadozunayarlanmasıgerekmez.Karaciğer

yetmezliği ile birlikte böbrekyetmezliği varsadozun ayarlanması önerilir.

Eğer NÖROTROP’un etkisinin çokgüçlü veya zayıfolduğuna dair bir izleniminizvar ise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazla NÖROTROPkullandıysanız:

NÖROTROP’dankullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız hemen birdoktor veya

eczacı ilekonuşunuz.

NÖROTROP’u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

NÖROTROPiletedavisonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

NÖROTROPiletedavinin süresi, hastalığın belirtilerinin şiddetine, tipine vehastanın

tedaviyeverdiğiyanıtabağlıdır. Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz, çünkü

bu durum hastalığın belirtilerinin tekrar ortayaçıkmasınayadadahadakötüleşmesine neden

olabilir.NÖROTROPiletedavinin sonlandırılmasınadoktorunuzkarar vermelidir.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibiNÖROTROP’un içeriğinde bulunan maddelereduyarlı olan kişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiri olursa NÖROTROP’u kullanmayı durdurunveDERHAL

doktorunuza bildirinveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Anafilaktoid reaksiyon,

Aşırı duyarlılık

Koordine hareket bozukluğu (Ataksi),

Dengebozukluğu,

Epilepsinin şiddetlenmesi,

Varsanı,gerçekte olmayan şeylerigörmek veyaduymak (Halusinasyon),

5

Anjiyonörotik ödem (eller, ayaklar, bilekler,yüz, dudakların şişmesiyadaözellikleağız

veyaboğazınyutmayı veyanefesalmayı zorlaştıracak şekildeşişmelerinde)

Bunlarhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin

NÖROTROP’akarsı ciddi alerjinizvar demektir.Aciltıbbi müdaheleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkedersenizhemendoktorunuza bildiriniz veya size

enyakınhastaneninAcilbölümünebaşvurunuz:

Aşırı hareketlilik (Hiperkinezi),

Sinirlilik,

Aşırı huzursuzluk hali (Ajitasyon),

Kaygı(Anksiyete),

Zihin karışıklığı(Konfüzyon),

Tromboflebit,

Kan basıncındadüşme(Hipotansiyon)

Kanama bozukluğu

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Ciddiyan etkilerçok seyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkedersenizdoktorunuza söyleyiniz:

Kilo artışı,

Depresyon,

Yorgunluk (Asteni),

Baş dönmesi (Vertigo),

Karın ağrısı,

Üst karın ağrısı,

İshal,

Midebulantısı,

Kusma

Baş ağrısı,

Uykusuzluk,

Cildin üst tabakasınınyangısı(Dermatit),

Kaşıntı,

Kurdeşen(Ürtiker),

Enjeksiyon bölgesindeağrı,

Ateş

BunlarNÖROTROP’unhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

6

Yan etkilerin raporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz, eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz. Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan‟İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgiedinilmesinekatkısağlanmışolacaksınız.

5. NÖROTROP’unsaklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklıklarında vekuru biryerdesaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

AmbalajveyaetiketüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraNÖROTROP’u

kullanmayınız.

RuhsatSahibi:RSY&İLSANİlaçveHammaddeleri San. Tic.A.Ş.

Kavacık Mah. ÖzgürCad.No: 20 Kat:3

Kavacık-BeykozİSTANBUL

Üretimyeri:MefarİlaçSanayiiA.Ş.

Ramazanoglu Mah. Ensar Cad. No: 20

Kurtköy,Pendik/İSTANBUL

Bu kullanma talimatı ........ tarihindeonaylanmıştır.