NOROFREN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NOROFREN 2 MG 30 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NOROFREN 2 MG 30 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • devam edilmesi

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699809018068
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/11

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

NÖROFREN

2 mg tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

Etkin madde:

Pimozid

2 mg

Yardımcı madde(ler):

Laktoz 108 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Tablet

Sarı renkli, çentikli tabletler

Tabletlerde iki eşit parçaya bölünmesi amacıyla çentik bulunmaktadır.

4.KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonları

NÖROFREN esas olarak, nöroleptiklerin spesifik antipsikotik etkilerine cevap veren kronik

şizofreni hastalarında, sosyal entegrasyonu teşvik etmek, düzeltmek veya korumak amacıyla

yapılan uzun süreli idame tedavisinde ana ilaç olarak kullanılır.

NÖROFREN, psikomotor ajitasyon, saldırganlık veya ağır anksiyetenin baskın semptomlar

arasında yer almaması kaydıyla, ayaktan tedavi gören hastalar ile hastaneye yeni veya tekrar

başvuran hastaların başlangıç tedavisinde de kullanılır.

Tourette bozukluğu olan ve standart tedaviye yeterli yanıt vermeyen hastaların motor veya

vokal tiklerinin baskılanmasında da endikedir.

4.2.

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji:

NÖROFREN tablet yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda oral yoldan günde bir defa

kullanılır.

Antipsikotik

ilaçlara

bireysel

cevap

farklı

olabileceği

için

hastaya

uygun

olarak

düzenlenmeli ve hekim tarafından yakın denetim altında doz ayarlanmalıdır.

Başlangıç dozu tayin edilirken, hastanın yaşı, semptomların şiddeti ve başka nöroleptiklere

hastanın göstermiş olduğu tepki dikkate alınmalıdır.

Erişkinler:

Kronik şizofreni hastalarında önerilen başlangıç dozu günde bir kez 2-4 mg’dır. Daha sonra

doz, istenen terapötik etki elde edilinceye veya

hastanın tolere edebileceği doza kadar

arttırılır.

Dozun

artırılması

birer

haftalık

aralarla

olmalı

günlük

artış

mg’ı

geçmemelidir.

Ortalama

idame

dozu

mg/gün

olmak

üzere,

olağan

aralığı

2-12

mg/gün’dür. Maksimum günlük doz 20 mg’dır.

Minimum etkili dozun uygulanmasını sağlamak üzere hastalar düzenli olarak kontrol altında

tutulmalıdır.

2/11

Diğer psikozlar (paranoid durumlar ve monosemptomatik hipokondriak psikozda) doz:

Günlük başlangıç dozu 4 mg olup, gerektiğinde derece derece, cevaba göre, maksimum

günlük doz 16 mg’a çıkarılabilir.

Uygulama sıklığı ve süresi:

Oral yoldan sabahları günde bir defa kullanılır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek ve Karaciğer yetmezliği:

Pimozid

karaciğerde

metabolize

olduğundan

böbreklerden

itrah

edildiğinden

dolayı,

karaciğer ve böbrek hastalığı olan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır.

Pediyatrik popülasyon:

12 yaşından küçük çocuklarda kullanımı ilgili yeterli etkililik ve güvenlilik çalışması yoktur,

bu yaş grubunda kullanılması önerilmez.

12 yaşın üzerindeki çocuklarda tedaviye bir defada uygulanmak üzere 0,05 mg/kg’lık dozla

başlanmalıdır.

Doz,

fazla

mg/kg

olacak

şekilde,

üç

günlük

aralarla

artırılabilir.

Maksimum günlük doz 10 mg’ı aşmamalıdır.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı

hastalarda

idame

dozu

erişkinlerdekiyle

aynıdır,

ancak

tedaviye

erişkin

başlangıç

dozunun yarısı ile başlanması önerilir.

4.3.

Kontrendikasyonlar

NÖROFREN, ağır santral sinir sistemi depresyonu olanlarda, komadaki hastalarda, pimozid

veya

ilaç

içindeki

yardımcı

maddelere

karşı

aşırı

duyarlılık

hikayesi

bulunanlarda

kontrendikedir. Depresif bozukluklarda veya Parkinson sendromunda da kullanılmamalıdır.

Tourette bozukluğundaki tikler dışındaki tiklerin tedavisinde kullanılmamalıdır.

Uzun QT sendromu / Torsades de Pointes’e neden olabilir. Bu nedenle tanısı konmuş veya

şüpheli

konjenital

uzamış

sendromu

veya

Torsades

Pointes

hastalarında

kullanılmamalıdır.

QT aralığını uzattığı bilinen ilaçların birlikte kullanımı (bkz. Bölüm 4.5) gibi, sonradan

edinilmiş QT aralığı uzamasında, hipokalemi, hipomagnezemi veya klinik olarak anlamlı

kardiyak

bozukluklar

(örneğin

kısa

süre

önce

geçirilmiş

akut

miyokard

enfarktüsü,

dekompanse kalp yetmezliği, Sınıf IA ve III antiaritmik ilaçlarla tedavi edilen aritmiler) veya

klinik olarak anlamlı bradikardi olduğu bilinen hastalarda pimozid kullanılmamalıdır.

Azol antimikotikleri, antiviral proteaz inhibitörleri, makrolid antibiyotikleri ve nefazodon gibi

CYP 3A4 inhibe edici ilaçlarla birlikte kullanımı kontrendikedir. Kinidin gibi CYP 2D6

inhibe edici ilaçlarla birlikte kullanımı da kontrendikedir. Her bir veya her iki sitokrom P450

sisteminin

inhibisyonu,

kandaki

pimozid

konsantrasyonunu

arttırabilir

aralığını

uzatabilir.

Pimozidin sertralin, paroksetin, sitalopram ve essitalopram gibi SSRI’lar ile birlikte kullanımı

da CYP 2D6 inhibisyonu nedeniyle kontrendikedir.

3/11

4.4.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Konvansiyonel ve atipik antipsikotik ilaçlar demansa bağlı psikozu olan yaşlı hastaların

tedavisinde kullanıldığında ölüm riskinde artışa neden olmaktadır.

Kardiyak takip:

Pimozid ile terapötik dozda ve doz aşımında, QT uzaması için risk faktörü taşımayan

hastalarda QT uzaması, ventriküler aritmiler ve Torsades de Pointes çok seyrek olarak rapor

edilmiştir. Çok nadir olarak bildirilen ani ölüm ve kalp durması vakalarının yanı sıra,

ventriküler

taşikardi

bazı

vakalarda

ölümle

sonlanabilen

ventriküler

fibrilasyon

bildirilmiştir.

Diğer

nöroleptiklerde

olduğu

gibi

pimozid

önerilen

dozlarda

aşımında

beklenmedik ölüm vakaları bildirilmiştir. Pimozid ile tedavinin öncelikle başlangıcında

olmak üzere, tedavi süresinde EKG periyodik olarak uygulanmalıdır. Eğer repolarizasyon

değişiklikleri (QT aralığında uzama, T-dalgası değişiklikleri veya U-dalgası gelişimi) belirirse

veya

aritmiler

ortaya

çıkarsa,

hastaların

pimozid

tedavisine

olan

ihtiyacı

yeniden

değerlendirilmelidir. Bu hastalar yakından denetlenmeli ve pimozid dozu bu kişilerde tercihen

azaltılmalı veya kesilmelidir. Eğer QT ve OTc 500 ms’nin üzerinde ise, pimozid kesilmelidir.

Diğer nöroleptiklerde olduğu gibi, kardiyovasküler bozukluğu ve ailesinde QT uzaması

hikayesi olan hastalara dikkatli olunması gerektiği tavsiye edilmelidir. Hipotansiyon çok

seyrek olarak meydana gelebilir.

Elektrolit dengesizliği risk faktörü olarak değerlendirilmelidir ve periyodik elektrolit kontrolü

tavsiye edilir (Bkz. Bölüm 4.3 ve 4.5).

Uzun

süreli

pimozid

alan

hastalara,

elektrolit

dengesizliğine

neden

olan

ilaçlar

tavsiye

edilmemektedir (Bkz. Bölüm 4.5).

Venöz tromboembolizm (VTE):

Antipsikotik ilaçlarla venöz tromboembolizm (VTE) vakaları rapor edilmiştir. Antipsikotik

ilaçlarla

tedavi

edilen

hastalar,

için

edinilmiş

risk

faktörlerine

sıklıkla

sahip

olduklarından, pimozid ile tedavi öncesinde ve tedavi süresince VTE için bütün risk faktörleri

belirlenmelidir ve koruyucu önlemler alınmalıdır.

Karaciğer hastalığı:

Pimozid

karaciğerde

metabolize

edildiğinden,

karaciğer

hastalığı

olanlarda

dikkatli

kullanılmalıdır.

Tedavi cevabı ve tedavinin kesilmesi ile ilgili özellikler:

Şizofrenide antipsikotik ilaç tedavisine cevap gecikebilir. Eğer ilaç kesilirse semptomlar

birkaç hafta hatta birkaç ay ortaya çıkmayabilir.

Yüksek dozda uygulanan antipsikotik ilaçların birdenbire kesilmesini takiben, bulantı, kusma,

geçici

diskinetik

belirtiler

uykusuzluk

gibi

akut

kesilme

semptomları,

nadir

olarak

bildirilmiştir. İlacın kademeli olarak kesilmesi tavsiye edilir.

Ekstrapiramidal semptomlar:

Bütün nöroleptiklerde olduğu

gibi, ekstrapiramidal semptomlar meydana

gelebilir (Bkz.

Bölüm

4.8).

Antikolinerjik

tipteki

antiparkinson

ilaçları

durumu

azaltmak

için

4/11

reçetelenebilir ancak koruyucu önlem için rutin olarak reçetelendirilmemelidir (Bkz. tardif

diskinezi).

Tardif diskinezi

Tüm

antipsikotiklerde

olduğu

gibi,

uzun

süreli

tedavi

gören

hastalarda

veya

tedavinin

kesilmesini takiben, tardif diskinezi ortaya çıkabilir. Sendromun en belirgin özelliği, dil, yüz,

ağız veya çenede istemsiz ritmik hareketlerdir. Bunlar bazı hastalarda kalıcı olabilir. Yeniden

tedaviye başlandığında, doz yükseltildiğinde veya başka bir antipsikotik ilaca geçildiğinde,

sendrom maskelenebilir. Mümkün olan en kısa sürede tedaviye son verilmelidir.

Tardif diskinezi için bilinen bir tedavi yoktur. Antikolinerjikler tardif diskineziye yatkınlık

oluşturmamalarına

rağmen,

tardif

diskinezinin

erken

belirtilerini

maskeleyebileceğinden

antipsikotik ilaçlar Parkinson etkilerini maskelemede rutin olarak kullanılmamalıdırlar.

Nöroleptik malign sendrom:

Diğer

antipsikotiklerde

olduğu

gibi,

pimozidle

ilişkili

nöroleptik

malign

sendrom

bildirilmiştir. Bu sendrom, hipertermi, yaygın kas sertliği, otonomik dengesizlik (düzensiz

nabız veya kan basıncı, taşikardi, terleme ve kardiyak aritmiler), ve bilinç bozukluğu ile

karakterize,

idiyonsenkratik

reaksiyondur.

Hipertermi

sıklıkla

sendromun

erken

belirtilerinden biridir.

Antipsikotik ilaç tedavisi hemen durdurulmalı, uygun destek tedavisine başlanmalı ve hasta

yakın takibe alınmalıdır.

Nöbetler:

Diğer antipsikotik ilaçlarda olduğu gibi, nöbet hikayesi veya nöbet eşiğini potansiyel olarak

düşüren durumlardaki hastalarda pimozid dikkatli kullanılmalıdır (ör. alkol kesilmesi veya

beyin hasarı). Ayrıca pimozid ile ilişkili olarak grand-mal konvülziyonlar bildirilmiştir.

Vücut sıcaklığının düzenlenmesi:

Antipsikotik

ajanların,

vücut

sıcaklığını

azaltma

yeteneğinin

bozulmasına

neden

olduğu

düşünülmektedir. Ağır egzersiz, aşırı sıcağa maruz kalma, pimozidle birlikte antikolinerjik

etkili ilaç kullanımı veya dehidratasyon gibi, vücut sıcaklığında artışa yol açabilen durumlarla

karşı karşıya kalan hastalara pimozid reçete edilirken, dikkatli olunması tavsiye edilmelidir.

Endokrin etkiler:

Antipsikotik

nöroleptik

ilaçların

hormonal

etkileri;

amenore,

galaktore,

jinekomasti,

oligomenore ve erektil disfonksiyona yol açabilen hiperprolaktinemidir.

Pimozid, tirotoksikozu olan hastalarda çok dikkatli kullanılmalıdır.

Diğer:

Böbrek

yetmezliği,

Parkinson

hastalığı

feokromasitoması

olan

hastalarda

dikkatli

olunmalıdır.

Diğer nöroleptiklerle pimozidin birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Nadir

kalıtımsal

galaktoz

intoleransı,

Lapp

laktoz

yetmezliği

glukoz-galaktoz

malabsorbsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

5/11

4.5.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Diğer tüm nöroleptiklerde olduğu gibi pimozid, alkol, hipnotikler, sedatifler ve kuvvetli

analjezikler

gibi

diğer

santral

sinir

sistemi

(SSS)

depresyonu

yapan

ilaçlarla

birlikte

kullanıldığında, SSS depresyonu artabilir.

Pimozid, dozla ilişkili olarak levodopanın antiparkinson etkisini bozabilir. Düşük nöbet eşiği

dikkate alınarak antikonvülzanların dozunun artırılması gerekebilir.

QT aralığını uzattığı bilinen ilaçlarla birlikte kullanımı kontrendikedir. Örneğin: Bazı Sınıf

(kinidin, dizopiramid ve prokainamid gibi) ve Sınıf



(amiodaron ve sotalol gibi) grubu

antiaritmikler,

trisiklik

antidepresanlar

(amitriptilin

gibi),

bazı

tetrasiklik

antidepresanlar

(maprotilin

gibi),

diğer

bazı

antipsikotik

ilaçlar

(fenotiazinler

sertindol),

bazı

antihistaminikler

(terfenadin

gibi),

sisaprid,

bretilyum

kinin

meflokin

gibi

bazı

antimalaryal ilaçlar.

Metoklopramid gibi antiemetiklerle birlikte kullanıldığında ekstrapiramidal yan etki riski

artar.

SSS toksisitesi riski arttığından, sibutraminle birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

Kalsiyum kanal blokörleri ile birlikte kullanım, artmış hipotansif etki ile sonuçlanabilir.

Nöroleptikler pimozidin kardiyotoksik etkilerini artırabileceğinden, nöroleptiklerin eş zamanlı

kullanımı minimum düzeyde olmalıdır. Depo nöroleptik kullanan hastalarda özel dikkat

gösterilmelidir. Klorpromazin ve tiyoridazin gibi düşük potens nöroleptikler, pimozid ile

birlikte kullanılmamalıdır.

Pimozid esas olarak sitokrom P450 enzim sisteminin 3A4 alt tipi (CYP 3A4), az miktarda da

CYP 2D6 aracılığıyla metabolize olur. Pimozidin CYP 3A4 ya da CYP 2D6 inhibitörü olduğu

bilinen ilaçlarla eşzamanlı kullanımı kontrendikedir (Bkz. Bölüm 4.3).

İn vitro veriler, azol antimikotikler, antiviral proteaz inhibitörleri, makrolid antibiyotikler ve

nefazodon gibi potent CYP3A4 enzim sistemi inhibitörlerinin, pimozid metabolizmasını

inhibe edeceğini, bunun sonucunda da pimozidin plazma düzeylerinin belirgin derecede

artacağını göstermektedir.

İn vitro verilere göre ayrıca, kinidin de pimozidin CYP 2D6’ya bağımlı metabolizmasını

azaltır.

Yüksek pimozid düzeyleri, QT uzaması riskini artırabilir.

Greyfurt

suyunun,

CYP3A4

metabolize

olan

ilaçların

metabolizmasını

inhibe

ettiği

bilindiğinden, pimozid ile birlikte greyfurt suyu kullanılmamalıdır.

Pimozidin kararlı düzeydeki sertraline ek olarak kullanıldığı in vivo bir çalışmada, pimozidin

EAA ve C

maks

değerlerinde %40 oranında bir artış kaydedilmiştir (Bkz. Bölüm 4.2).

Pimozidin

sitalopram

kombine

olarak

kullanıldığı

diğer

in

vivo

çalışmada,

değerlerinde yaklaşık 10 milisaniyelik bir uzama gözlenmiştir. Sitalopram pimozidin EAA ve

maks

değerlerini etkilememiştir (Bkz. Bölüm 4.2).

6/11

Pimozid (2 mg’lık tek doz) ve paroksetinin (günde 60 mg) birlikte uygulandığı bir in vivo

çalışmada, pimozidin EAA değerinde ortalama %151, C

maks

değerinde %62 oranında bir artış

kaydedilmiştir (Bkz. Bölüm 4.2).

CYP1A2 de pimozid metabolizmasında rol oynayabileceğinden, reçete yazılırken, bu enzim

sisteminin inhibitörleri ile teorik bir ilaç etkileşimi potansiyeli bulunduğu dikkate alınmalıdır.

Pimozidin,

elektrolit

dengesizliğine

neden

olan

ilaçlarla

birlikte

kullanımı

önerilmez.

Diüretiklerle

(özellikle

hipokalemiye

neden

olanlarla)

birlikte

kullanımından

kaçınılmalıdır. Ancak, gerekli olduğu takdirde, potasyum tutucu diüretikler tercih edilmelidir.

4.6.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye:

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar /Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Pimozidin çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar /doğum kontrolü üzerinde etkisi için

çalışma bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi

Gebelikte

pimozidin

güvenliliği

kanıtlanmamıştır.

Hayvanlarda

yürütülen

çalışmalarda

teratojenik etki gözlenmemiştir.

Pimozidin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/ ve- veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/

doğum/ ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkileri bakımından yetersizdir. İnsanlara

yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

NÖROFREN

gerekli

olmadıkça

gebelik

döneminde

kullanılmamalıdır.Gebeliğin

üçüncü

trimesterinde

antipsikotik

ilaçlara

(pimozid

dahil)

maruz

kalan

yenidoğanlar

şiddeti

doğumdan

sonra

ortaya

çıkma

süresi

değişen

ekstrapiramidal

ve/veya

geri

çekilme

semptomlarını içeren advers etki riskine sahiptir. Ajitasyon, hipertoni, hipotoni, tremor,

somnolans, solunum sıkıntısı ya da beslenme bozukluğu da bildirilmiştir. Sonuç olarak

yenidoğanlar yakından izlenmelidir.

Laktasyon dönemi

Pimozid

anne

sütüne

geçebilir.

Mutlaka

kullanılması

gerekiyorsa,

emzirmeye

verilmelidir.

Pimozid gerekli olmadıkça emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği (fertilite)

Pimozidin üreme yeteneği üzerine etkisi ile ilgili klinik çalışma yoktur.

4.7.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Pimozid, özellikle tedavinin başlangıcında, dikkati bozabilir. Bu etki alkol ile daha da

artabilir. Hastalar sedasyon riski konusunda uyarılmalı, araba ve dikkat isteyen makinaları

kullanmamaları bildirilmelidir.

4.8.

İstenmeyen etkiler

Advers reaksiyonların sıklığı aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

7/11

Çok yaygın (≥ 1/10); yaygın (≥ 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (≥ 1/1.000 ila < 1/100);

seyrek(≥ 1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden

hareketle tahmin edilemiyor).

Endokrin hastalıklar

Antipsikotik nöroleptik ilaçların hormonal etkileri, galaktore, jinekomasti ve oligo veya

amenore ve empotansa neden olabilen hiperprolaktinemidir.

Çok

seyrek:

Uygunsuz

Salgısı

Sendromuna

veya

psikojenik

polidipsiye

bağlı

hiponatremi vakaları bildirilmiştir.

Bilinmiyor:

Hiperglisemi

(önceden

diyabet

hastalığı

olan

hastalarda),

prolaktin

seviyesinde artış

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın: Anoreksi

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın: Depresyon, uykusuzluk, ajitasyon, huzursuzluk

Bilinmiyor: Libido azalması

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın: Baş dönmesi, uyku hali

Yaygın: Ekstrapiramidal bozukluk, akatizi, baş ağrısı, tremor, letarji, kas rijiditesi

Yaygın olmayan: Bradikinezi, dişli çark (cog-wheel) rijiditesi, diskinezi, distoni, dizartri

Bilinmiyor: Nöroleptik malign sendrom, grand mal konvülziyon, tardif diskinezi, boyun

rijiditesi

Göz hastalıkları

Yaygın: Bulanık görme,

Yaygın olmayan: Okülojirik kriz

Kardiyak hastalıklar

Çok seyrek: Hipotansiyon

Özellikle yüksek dozlarda ve predispozisyonu bulunan hastalarda, QT-aralığında uzama

ve/veya ventriküler aritmiler bildirilmiştir.

Bilinmiyor: Torsades de Pointes, ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Konstipasyon, ağız kuruluğu, kusma, tükürük salgısında artış

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Çok yaygın: Hiperhidroz

Yaygın: Yağ bezi aktivitesinde artış

Yaygın olmayan: Döküntü, kaşıntı

Bilinmiyor: Ürtiker

Kas-iskelet bozuklukları; bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın olmayan: Kas spazmları

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Çok yaygın: Gece idrara çıkma

8/11

Yaygın: İdrara sık çıkma

Bilinmiyor: İdrarda glukoz bulunması

Gebelik, pueperiyum ve perinatal hastalıklar

Bilinmiyor: Yenidoğanda ilaç geri çekilme sendromu

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Yaygın: Erektil disfonksiyon

Yaygın olmayan: Amenore

Bilinmiyor: Galaktore, jinekomasti

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar:

Yaygın: Çok yorgun hissetme

Yaygın olmayan: Yüzde ödem

Bilinmiyor: Vücut sıcaklığında düzensizlik, hipotermi

Araştırmalar:

Yaygın: Kilo artışı

Bilinmiyor: Elektrokardiyogram QT aralığında uzama, elektroensefalogram anormalliği

Pimozid kullanımı ile yukarıdaki yan etkilere ek olarak, kalp durmasına ve açıklanamayan ani

ölüme

neden

olabildiği

bildirilmiştir.

vakalarda,

dopamin-reseptör

antagonisti

nöroleptikler ile ilişkili advers ilaç etkileri de dikkate alınmalıdır.

Pulmoner embolizm ve derin

ven trombozu

da içeren venöz

tromboembolizm

vakaları

antipsikotik ilaçlar ile rapor edilmiştir (sıklık bilinmemektedir).

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirilmesi gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta:

tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Semptomlar:

Genelde NÖROFREN’in doz aşımı belirtileri, bilinen farmakolojik etkilerinin abartılmış

şeklidir. Bunların en belirgini, ekstrapiramidal semptomlar, hipotansiyon ve sedasyondur. QT

uzamasına ve Torsades de Pointes’i de içeren ventriküler aritmiye bağlı kardiyak aritmi riski

göz

önünde

bulundurulmalıdır.

Ağır

aritmilere,

hipotansiyon

dolaşım

kollapsı

eşlik

edebilir. Sedasyon görülür. Hasta solunum baskılaması ve şok benzeri tabloya yol açacak

derecede hipotansiyon nedeniyle komaya girebilir.

Tedavi:

Pimozidin

belirli

antidotu

yoktur.

Mide

lavajı,

hava

yolu

açılması

gerekliyse

solunumun

mekanik

olarak

desteklenmesi

önerilir.

aralığı

uzaması

Torsades

Pointes’i de içeren ventriküler aritmiler riski sebebi ile derhal elektrokardiyografik kontrol

başlatılmalı ve EKG normale dönünceye kadar kontrole devam edilmelidir. Ağır aritmilerin,

uygun antiaritmik ilaçlarla tedavi edilmesi gereklidir. Eşlik eden hipotansiyon ve dolaşım

9/11

kollapsının

giderilmesi

için,

intravenöz

sıvılar,

plazma

veya

konsantre

albümin

gibi

destekleyici tedavi ve dopamin veya dobutamin gibi vazopresör ajanlar uygulanabilir.

Adrenalin kullanılmamalıdır.

Şiddetli ekstrapiramidal semptomlar görülürse antiparkinson ilaç kullanılmalıdır.

Pimozidin yarı ömrü çok uzun olduğu için, aşırı doz alan kişiler en az 4 gün boyunca

izlenmelidir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Difenilbutilpiperidin türevleri

ATC kodu: N05AG02

Pimozid, kronik şizofreni hastalarının tedavisinde yarar sağlayan nöroleptik özelliklere sahip

bir difenilbütilpiperidin türevidir. Görece nonsedatif bir ilaç olup, günde tek doz olarak

uygulanabilir.

Pimozid algı ve düşünce bozuklukları üzerinde seçici etki gösterir. Sosyal ilişkileri, ilgiyi,

girişkenliği ve iç görüyü artırır.

Duygusal

dengesizlik

gösteren

kişiler

üzerinde

gerçekleştirilen

deneysel

çalışmalarda,

pimozidin

duygusal

dengeyi

düzelttiği,

motivasyon,

başarı

mutluluk

hissini

artırdığı

gösterilmiştir.

Pimozidin temel etki mekanizmasının santral aminerjik reseptörler üzerindeki etkisine bağlı

olduğu

kabul

edilmektedir.

Santral

dopaminerjik

reseptörleri

seçici

olarak

bloke

ettiği,

noradrenalin

döngüsü

üzerinde

ise,

ancak

daha

yüksek

dozlarda

etki

gösterdiği

düşünülmektedir. Diğer nöroleptik ajanlarla da tipik olarak görülen ekstrapiramidal etkiler

pimozid ile de ortaya çıkar, ancak ilacın otonomik etkileri daha zayıftır. Diğer nöroleptiklerle

olduğu gibi, pimozid ile de, endokrin etkiler ve EKG değişiklikleri bildirilmiştir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Emilim: Oral uygulama sonrasında pimozid dozunun %50’sinden fazlası emilir. Doruk serum

düzeylerine, genellikle uygulamayı takiben 6-8 saat içinde (bu süre 4-12 saat arasında değişir)

ulaşılır.

Dağılım: Pimozidin plazma proteinlerine bağlanma oranı % 99 ‘dur.

Biyotransformasyon: Karaciğerden ilk geçişte anlamlı düzeyde eliminasyona uğrar. Pimozid,

esas olarak N-dealkilasyon yoluyla olmak üzere, karaciğerde büyük oranda metabolize edilir.

İki majör metaboliti belirlenmiştir: 1-(4-piperidil)-2-benzimidazolinon ve 4,4-bis(4-florfenil)

bütirik asit. Bu metabolitlerin antipsikotik etkinliği yoktur. Pimozidin yalnızca küçük bir

bölümü idrarla değişmeden atılır. Metabolitlerin başlıca eliminasyonu böbrekler yoluyla olur.

Eliminasyon: Besinlerin ve eşlik eden hastalıkların pimozidin emilim, dağılım, metabolizma

ve eliminasyonu üzerindeki etkileri bilinmemektedir.

Ancak

besinlerle

birlikte

alımda

geçiş

eliminasyonu

azalacağından,

düzeyinin

yükselmesi beklenir.

Şizofrenik hastalarda pimozidin eliminasyon yarı-ömrü yaklaşık 55 saattir.

10/11

Doğrusallık/doğrusal

olmayan

durum:

Pimozidin

farmakokinetiği

doğrusal

değildir.

Çalışmalarda değerlendirilen hastalarda, bireyler arasında, serum konsantrasyonunun zamana

göre eğri altında kalan alan (EAA) değerleri arasında 10 katın üzerinde farklar saptanmış,

doruk serum düzeyleri arasında da benzer farklılıklar gözlenmiştir. Plazma düzeyleri ile klinik

bulgular arasındaki ilişki zayıf olduğundan, bunun anlamı tam olarak bilinmemektedir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Pimozidin in vitro çalışmalarda izole perfüzyonlu kalplerde kardiyak hERG kanalarını bloke

ettiği ve aksiyon potansiyel süresini uzattığı gösterilmiştir. hERG kanalları üzerindeki bu etki

pimozidin kalpteki kalsiyum L kanallarını bloke edici etkisi ile azalabilir. Birkaç in vivo

hayvan çalışmasında intravenöz ya da oral pimozid uygulamasının belirgin derecede QTc

uzamasına neden olduğu gösterilmiştir. QTc uzamasına yol açan dozlar aritmiye neden

olmamıştır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Laktoz

Jelatin

Tartrazin

Nişasta

Magnezyum stearat

6.2. Geçimsizlikler

Geçerli değildir.

6.3. Raf ömrü

60 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25° C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Bir kutuda 2x15 olarak 30 tabletlik Al/PVC blister ambalajlarda ambalajlanmıştır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller ‘Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği’ ve

‘Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri’ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Sanofi aventis İlaçları Ltd. Şti.

Büyükdere Caddesi No 193

Levent İSTANBUL

Tel: (212) 339 10 00

Faks: (212) 339 10 89

8. RUHSAT NUMARASI(LARI)

220/34

9. İLK RUHSAT TARİHİ /RUHSAT YENİLEME TARİHİ

11/11

İlk ruhsat tarihi: 13.08.2009

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ