NORODOL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NORODOL DEKANOAT 50 MG/ML IM ENJ. ICIN COZELTI 1 ML 1 AMPUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NORODOL DEKANOAT 50 MG/ML IM ENJ. ICIN COZELTI 1 ML 1 AMPUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • haloperidol

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699543750088
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALĐMATI

NORODOL ®

DEKANOAT50mg/mli.m.enjeksiyoniçinçözelti,1ml

Kasiçineuygulanır.

Etkinmadde:Herampul;1ml’sinde50mgHaloperidolbazınaeşdeğerHaloperidol

dekanoatiçerir.

Yardımcımaddeler:Benzilalkol,susamyağı.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursalütfen,doktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızıdoktorunuzasöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.NORODOL ®

DEKANOATnedirveneiçinkullanılır?

2.NORODOL ® DEKANOAT’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.NORODOL ®

DEKANOATnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.NORODOL ®

DEKANOAT’ınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.NORODOL ®

DEKANOATnedirveneiçinkullanılır?

NORODOL ®

DEKANOATbutirofenontürevlerigrubunadahildir,nöroleptiklergrubuna

dahilolanhaloperidoldekanoatiçerir.

NORODOL ®

DEKANOAT;1mlve3ml’likçözeltiiçerenamberrenklicamampullerde,1ampul

ve5ampuliçerenambalajlardateminedilebilir.

NORODOL ®

DEKANOAT,antipsikotiklerleuzundönemliidametedavisiningerektiği

örneğinşizofrenigrubupsikotikbozukluklargibidurumlardaendikedir.

2.NORODOL ®

DEKANOAT’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

NORODOL ® DEKANOAT’ıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

Haloperidoldekanoatveyayardımcımaddelerdenherhangibirinekarşıaşırıduyarlılık

gösteriyorsanız,

Kalpatışınızınanormalritimdeatmasına(aritmi)veyaolağandışıyavaşlamasınaneden

olanbelirlitiptekalphastalığınızvariseveyageçmiştevarsa,

Kalpatışınızaetkiedenbelirlibazıilaçlarıalıyorsanız,

Doktorunuzbeyninizdebulunan“bazalganglion”adıverilenbölümünetkilendiğibir

durumolduğunusöylemişse,

Kanınızdakipotasyumseviyesidüşükse,

Parkinsonhastasıysanız,

Farkındalığınız-bilincinizazaldıysaveyatepkilerinizyavaşladıysa.

Yukarıdabelirtilendurumlarsiziniçingeçerliyse,doktorunuzabildiriniz.

Böylebirdurumdailacıkullanmayınız.

NORODOL ®

DEKANOAT’ıaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

Eğer;

Kalphastalığınızvarsa(veyaailenizdenbirikalphastalığınabağlıolarakaniden

hayatınıkaybetmişse),

Beyinkanamasıgeçirdiysenizveyadoktorunuzsizininmegeçirmeyediğerkişilerden

dahafazlameyilliolduğunuzusöylemişse,

Kanınızdakimineral(elektrolitler)seviyesinormaldendüşükse,

Uzunsüredirdüzenliyemekyemiyorsanız,

Karaciğerveyaböbreksorunlarınızvarsa,

Epilepsihastasıysanızveyakonvülziyonanedenolabilecekherhangidiğerbirdurum

sözkonusuise,

Depresyondaysanız,

Tiroidbeziileilgilisorunlarınızvarsa,

Feokromositomanızvarsa,

Sizdeyadaailenizdenherhangibirindekanınpıhtılaşmasıileilgilibirhikayevarsa;

bugibiilaçlarpıhtıoluşmasıileilişkiliolabilir,

Yaşlıiseniz,builacakarşıhassasiyetinizolabileceğindendikkatlekullanmanız

gerekir.

Hafızakaybındanyakınıyorsanızsizeilacınverilipverilmeyeceğikararınıverecekolan

doktorunuzilekonuşunuz,sizeilacınkullanımıileilgilirisklerhakkındaaçıklamayapacaktır.

Tıbbikontroller

DoktorunuzNORODOL ®

DEKANOATiletedavisırasındabirelektrokardiyogram(EKG)

çektirmeniziisteyebilir.EKG,kalbinelektrikselaktivitesiniölçer.

Kantestleri

Doktorunuzkandakimineral(elektrolit)seviyelerinikontroletmekisteyebilir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

NORODOL ®

DEKANOAT’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

NORODOL®DEKANOAT’ınyiyecekveiçeceklerleetkileşimiyoktur.

NORODOL ®

DEKANOATkullanırkenalkolkullanmaksizisersemletebilirvedikkatinizi

azaltabilir.Dolayısıylaaldığınızalkolmiktarıkonusundadikkatliolmalısınız.

Hamilelik

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hamileiseniz,hamileolabileceğinizidüşünüyorsanızveyahamilekalmayıplanlıyorsanız

doktorunuzasöyleyiniz.NORODOL ®

DEKANOAT’ıdoktorunuzgerekligörürise

kullanabilirsiniz.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Eğeremziriyorsanız,doktorunuzadanışınız.Çünküçokküçükbirmiktarilaçannesütüne

geçebilir.

Araçvemakinekullanımı

NORODOL ®

DEKANOAT’ınaraçvemakinekullanımınızaetkisiolabilir.Araçyada

makinekullanmadanöncedoktorunuzabaşvurunuz.

NORODOL ®

DEKANOAT’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında

önemlibilgiler

NORODOL ®

DEKANOATiçeriğindesusamyağıbulunmaktadır.Bumaddenadirolarak

ciddialerjikreaksiyonlaranedenolabilir.

NORODOL ® DEKANOATherbirml’sinde12mgbenzilalkoliçerir.Prematürebebeklerve

yenidoğanlarauygulanmamasıgerekir. Bebeklerdeve3yaşınakadarolançocuklardatoksik

reaksiyonlaravealerjikreaksiyonlarasebebiyetverebilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

EğerNORODOL ®

DEKANOATilelityum’uaynızamandaalıyorsanızözelolarak

izlenmenizgerekebilir.Doktorveyahemşirenizebudurumusöyleyinizveaşağıdakilerden

biriolursaherikiilacıalmayıkesiniz;

Zihinkarışıklığı,yeryöndengesizliği,başağrısı,dengeproblemleriveuykuluolma

hali.

Bunlarciddibirdurumunsözkonusuolabileceğininişaretleridir.

NORODOL ® DEKANOATaşağıdakiilaçlarınetkisinideğiştirebilir,aşağıdakibuilaçları

alıyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz;

-Sizisakinleştirenveuyumanızayardımcıolanilaçlar(sakinleştiriciler),

-Düşüncelerinizi,hislerinizivedavranışlarınızıetkileyenhastalıklariçinkullanılan

ilaçlar(Antipsikotiklerveyanöroleptikler),

-Öksürükvesoğukalgınlığı,

-Güçlüağrıkesiciler,

-Depresyonda kullanılan ilaçlar (Trisiklik antidepresanlar ve tetrasiklik

antidepresanlar),

-Kanbasıncınıdüşürenilaçlar,örn;guanetidinvemetildopa,

-Ciddialerjikreaksiyonlardakullanılanilaçlar,örn;adrenalin,

-Parkinsonhastalığınıtedaviedenilaçlar,örn;levodopa,

-Kanıninceltilmesineyardımcıolarakkullanılanilaçlar,örn;fenindiyon.

AşağıdakiilaçlarNORODOL ® DEKANOAT’ınetkisinideğiştirebilir;

-Fluoksetinveparoksetin(Depresyontedavisindekullanılan),

-Kininvemeflokin(Sıtmatedavisindekullanılan),

-Anksiyetetedavisindekullanılanilaçlarörn;buspiron,

-Kinidin,dizopiramit,veprokainamid,amiodaron,sotalolvedofetilid(kalp

hastalıklarındakullanılanilaçlar),

-Fenobarbitalvekarbamazepin(Epilepsitedavisindakullanılanilaçlar),

-Terfenadin(Alerjitedavisindekullanılanilaç),

-Rifampisin(Ciddienfeksiyonlarıtedaviedenilaçlar),

-Diüretikler(Kanbasıncınıdüşürenilaçlar),

-Sparfloksasin,moksifloksasin,eritromisinIV(Enfeksiyontedavisindekullanılan

ilaçlar).

-Ketokonazol(Mantarenfeksiyonutedavisindekullanılanilaç)

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.NORODOL ®

DEKANOATnasılkullanılır?

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça,butalimatlarıtakipediniz.

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Uygulamayoluvemetodu:

NORODOL ®

DEKANOATnormalde,uygulanacakdozbirayetkiedecekşekilde,

doktorunuzveyahemşireniztarafındanderinolarakkasiçineenjekteedilir.

DoktorunuzsizinnekadarNORODOL ®

DEKANOAT’aihtiyacınızolduğunakarar

verecektir.Bumiktardeğişkendirvedoktorunuzsiziniçinuygunolandozuayarlayacaktır.

Verilecekdoz,yaşınıza,belirtilerinşiddetine,diğersağlıksorunlarınızınolupolmamasınave

geçmiştebenzerilaçlaraverdiğiniztepkilerebağlıdır.Budozmuhtemelenaşağıdakiaralıkta

olacaktır;

Değişikyaşgrupları:

Yetişkinlerdekullanımı:

Genelolarakbaşlangıçdozunuzher4haftadabir50mg’dır,doktorunuzdozunuzu

gerektiğindeherdörthaftadabir50mg’lıkartışlarla300mg’akadaryükseltebilir.Eğer

doktorunuzdozunuzuherikihaftadabiralmanızgerektiğinekararverirsebudozlaryarıya

düşürülür.BazıvakalardadahayüksekdozlaraihtiyaçolabilirvenekadarNORODOL ®

DEKANOATalmanızgerektiğinidoktorunuzdeğerlendirecektir.

Çocuklardakullanımı:

NORODOL ® DEKANOATçocuklardakullanılmamalıdır.

Yaşlılardakullanımı:

Normaldeyaşlılardadüşükdozilebaşlanır,genellikleherdörthaftadabirdefa12.5mg-25

mg’lıkdozkullanılır.SizeverilecekNORODOL ®

DEKANOATmiktarı,doktorunuzunsize

eniyiuygunolacakdozubulmasıylaayarlanacaktır.

Özelkullanımdurumları:

Özelkullanımıyoktur.

EğerNORODOL ® DEKANOAT’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbir

izleniminizvarisedoktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaNORODOL ®

DEKANOATkullandıysanız

Builaçsizedoktorunuzveyahemşireniztarafındanuygulandığındangereğindenfazla

NORODOL ® DEKANOATkullanılmasıgibibirşeysözkonusuolamaz.Bukonuda

endişeleniyorsanız,doktorunuzaveyahemşirenizedanışınız.

NORODOL ®

DEKANOAT’ıkullanmayıunutursanız

BuilaçsizedoktorunuzveyahemşireniztarafındanuygulandığındanNORODOL ®

DEKANOATkullanılmasınınunutulmasıgibibirşeysözkonusuolamaz.Bukonuda

endişeleniyorsanız,doktorunuzaveyahemşirenizedanışınız.

NORODOL ®

DEKANOATiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

DoktorunuzfarklıbirşekildeönermedikçeNORODOL ®

DEKANOATtedavisikademeli

olaraksonlandırılmalıdır.Tedaviyianişekildedurdurmakmidebulantısı,kusmaveya

uyumadazorlukgibietkilerenedenolabilir.Doktorunuzunsizeönerdiğitalimatlaradikkatlice

uyunuz.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,NORODOL ® DEKANOAT’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolan

kişilerdeyanetkileriolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,NORODOL ®

DEKANOAT’ıkullanmayıdurdurunuzve

DERHALdoktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümüne

başvurunuz:

Özelliklebacaklardakidamarlardaoluşankanpıhtısı(bacaktaağrı,şişlik,

kızarıklıkbelirtilerinikapsayan);kandamarlarıyoluylaakciğerlerehareketederek

göğüsağrısıvenefesalmadagüçlüğenedenolur.

Yüzdeveboğazdaanişişlik.Kurdeşen(aynızamandakaşıntıveyaürtikerolarak

dabilinir),cidditahriş,derininsutoplamasıvekızarması.Bunlarciddialerjik

reaksiyonbelirtileriolabilir.Çokazinsandameydanagelir.

NMS(nöroleptikmalignsendrom)belirtileri:Hızlıkalpatışı,kanbasıncının

değişmesiveateşakabindeterleme,hızlınefesalıpverme,kaskatılığı,bilinç

azalmasıvekoma,kandakiyüksekproteinseviyesi(kreatinfosfokinazenzimi).

Bu1000’de1’dendahaazsayıdakişidegörülebilir.

Kalpatışınınanormalolması(aritmi).Aritmikalbinizindurmasınanedenolabilir

(kardiyakarrest).Nöroleptikkullananvedemansıolan(bunamabelirtileri

gösteren)yaşlıhastalardabuilaçlarıkullanmayanhastalaragöreölümoranlarında

küçükbirartışbildirilmiştir.Budurumungörülmesıklığıbilinmemektedir.

Yavaşlıkgibidengesizhareketler,kaskatılığı,titremevehuzursuzluk.Normalden

dahafazlatükürük,tikveyadilin,yüzün,ağzın,çeneninveyaboğazınnormal

olmayanhareketleriveyagözlerindönmesi.Buetkileroluşursasizeekbirilaç

verilebilir.

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinNORODOL ®

DEKANOAT’akarşıciddi

alerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Tedirginlikhissiveyauyumadagüçlük

Başağrısı

Bunlar10kişide1’denfazlakişiyietkileyebilir.

Titreme,katıpostür,maskeşeklindeyüz,yavaşhareketler,sürünerekvedengesiz

yürüme

Huzursuz,kuvvetsiz,depresifveyauykuluhissetme

Özellikleayaktaykensersemlikveyabaşdönmesi

Psikozbelirtileriörneğinanormaldüşüncelerveyagörüntülergörmeveya

anormalseslerduyma

Bulanıkgörmevehızlıgözhareketlerigibigörmeyleilgilisorunlar

Bunlar10kişide1’denazkişiyietkileyebilir.

Derivegözlerinsararması,sarırenklidışkıvekoyurenkliidrarıiçerenkaraciğer

problemleri

Zihinkarışıklığı

Enfeksiyonlaranedenolanbeyazkanhücrelerininsayısındaazalma,

Nöbetveyainme(havale)

Nefesalmadagüçlükveyahırıltılısolunum

Kilodeğişimi,bazıkadınlardabeklenmeyensütüretimi,memedeağrı,adet

görememeveyadüzenindedeğişiklik,ağrılıveyaşiddetliadet,ereksiyon

problemlerigibicinsellikleilgilisorunlar,bazıerkeklerdegöğüslerinşişmesiveya

uzunveağrıvericiereksiyon,bazıkişilerdecinselliğekarşıilgininkaybolması

gibihormonaldeğişiklikler.

Bunlar100kişide1’denazkişiyietkileyebilir.

Ağzıaçmadagüçlük

Bu1000kişide1’denazkişiyietkileyebilir.

Normaldendahakolaykanamaveyamorarmaolması,trombositdenilenküçük

kanhücrelerininsayısınınazalmasıilemeydanagelebilir

Halsizlik,yorgunlukveyazihinkarışıklığıilesonuçlanabilen,beynietkileyensıvı

tutulması

Bunlarıngörülmesıklığıbilinmemektedir.

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizdoktorunuzasöyleyiniz:

Yaygın(10kişide1’denazkişiyietkileyebilir.)

Ürtiker,

Yavaşhareketler,

Ağızkuruluğu,

Midebulantısı,

Kabızlık,

Đdraryapmadazorluk,

Enjeksiyonyerindereaksiyonlar,

Yaygınolmayan(100kişide1’denazkişiyietkileyebilir.)

Deriningüneşışığınakarşıhassasiyeti

Anormalterleme

Ateş

Ayakbileğindeşişme

Görülmesıklığıbilinmeyenetkiler

Derininsoyulmasıveyadökülmesi

Enflamasyonluderi(kırmızı,dokunulduğundasıcakvehassas)

Düşükvücutısısı

Enjeksiyonyerindeapse

Testsonuçları:

Karaciğerfonksiyontestlerindeanormaldeğerler

Düşükkanşekeriseviyeleri(hipoglisemi)

Anormalkalpbelirtileri(elektrokardiyogram,EKG)

BunlarNORODOL ® DEKANOAT’ınhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.NORODOL ®

DEKANOAT’ınsaklanması

NORODOL ®

DEKANOAT’ıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeve

ambalajındasaklayınız.

30°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

NORODOL ® DEKANOAT’ınuzunsüresoğuktasaklanmasısonucunda,ampuliçindekatı

parçacıklargörülebilir.Odasıcaklığındabugörünümkaybolabilir.Eğerodasıcaklığında,katı

parçacıklarhalagörülüyorsa,ampulükullanmayınız.

Sonkullanmatarihiileuyumluolarakkullanınız

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraNORODOL ® DEKANOAT’ıkullanmayınız.

RuhsatSahibi: AliRaifĐlaçSan.A.Ş.

EskiBüyükdereCaddesi

DilaverSokakNo:4

34418OtoSanayi–4.Levent/Đstanbul

Tel:02123167800

Faks:02123167878

Üretimyeri: ĐDOLĐlaçDolumSan.VeTic.A.Ş.

DavutpaşaCad.CebealibeySok.No:20

Topkapı–Đstanbul

Bukullanmatalimatı…..tarihindeonaylanmıştır.