NIZORAL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NIZORAL 20 MG 60 ML SAMPUAN
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NIZORAL 20 MG 60 ML SAMPUAN
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ketoconazole

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699593561092
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

NIZORAL MedikalŞampuan

Saçlıderiyeve/veyaderiüzerinebölgeselolarakuygulanarakkullanılır.

Etkinmadde: NIZORALMedikalŞampuan,hergramında20miligramketokonazol

içerir.

Yardımcımaddeler:Sodyum lauril etersülfat,disodyummonolauriletersülfosuksinat,

hindistanceviziyağlıasitdietanolamid,laurdimonyumhidrolizehayvankolajeni,

makrogol120 metilglukozdioleat, parfümbuket, imidüre, konsantrehidroklorik asit,

sodyumhidroksit, eritrosin sodyum, sodyumklorür, safsu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında doktora veya hastaneyegittiğinizde, doktorunuza bu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlaraaynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. NIZORALnedirveneiçinkullanılır?

2. NIZORALkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. NIZORALnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. NIZORAL’i nsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. NIZORAL nedirveneiçinkullanılır?

NIZORALMedikalŞampuan,saçlıderive/veyaderiüzerineuygulanacakşampuan

formundadır.

2

NIZORALMedikalŞampuan,60mlşampuaniçerenşişelerhalindepiyasaya

sunulmaktadır.

NIZORAL’inetkinmaddesi olanketokonazol,imidazol türevi sistemikantimikotikler

adıverilen birilaçgrubunaaittir.

NizoralŞampuankafaderisivevücuttaoluşanaşağıdakimantarenfeksiyonlarında

kulla nılır:

-Kepeklenme

- “Seboreikdermatit”diyeadlandırılankafaderisindekivevücuttakikuruyada

yağlıkabuklanmalar

- Güneşemaruziyettensonragörülen“tineaversicolor”yada“Pityriasis

versicolor”denilen, vücuttakibeyaz-kahverengilekelenmeler

Bu dur umlarkaşıntılıolabilir.“Malassezia”diyeadlandırılanbirmantardandolayı

oluşurlar.Bumantarherkesincildindebulunuramabazengereğindenfazlabüyüyerek

problemlereyol açabilir.NİZORALMedikalŞampuanbumantarıöldürerekvegeri

dönmesiniengelleyerek etkieder.

2. NIZORALkullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

NIZORAL’i aşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

-Ketokonazole veyaNIZORALMedikalŞampuaniçindekiyardımcımaddelerdenherhangi

birinekarşıalerjik(aşırıduyarlı)isenizbuilacıkullanmayınız.Emindeğilseniz,

NIZORAL MedikalŞampuan’ıkullanmadan öncedoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

NIZORAL’i aşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ:

Eğer;

- Saçınızabetametazonyadahidrokortizongibisteroidiçerenbirlosyon yadakrem

kullanıyorsanız,

-NIZORAL MedikalŞampuan tedavisinin ilk 2-3haftasısırasındalosyonyada

kremidaha az kullanmalısınız.

-NIZORAL MedikalŞampuanetkisini göstermeyebaşladığındabusizinalevlenen

durumunuzu durduracaktır.

ğersteroidlosyonunuzyadakreminizibırakmaklailgilisorularınızvarsa, doktorunuzaya

daeczacınızadanışınız.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa,siziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

3

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileyseniz,NIZORAL MedikalŞampuankullanmanızdabirsakıncayoktur.

Hamileisenizyadaemziriyorsanızherhangibirilaçalmadanöncedoktorunuzayada

eczacınızadanışınız.

Tedaviniz sırasındahamileolduğunuzufarkederseniz,hemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız, NIZORALMedikalŞampuankullanmanızdabirsakıncayoktur.

Araçvemakinekullanımı

NIZORALMedikal Şampuan’ınaraçvemakinekullanımınıetkilemesiolasıdeğildir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Nizoral MedikalŞampuannormaldediğertıbbiürünlerleetkileşmez.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızise,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.Buna

reçetesizkullanılan ilaçlarvebitkiselilaçlarda dahildir.

3. NIZORAL nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

NIZORAL’iherzamaniçin tamolarakdoktorunuzunsöylediğişekildekullanınız.NIZORAL

Medikal Şampuanbebeklerveçocuklariçintavsiyeedilmez.NIZORALMedikalŞampuan

yalnızcasaçınızyadaderiniziçinkullanılır.Eğeremindeğilseniz,doktorunuzayada

eczacınızadanışınız.

Kepeklenme , kuru,yağlıkabuklu ciltiçin:

-Haftada iki kezşampuanıkullanmayabaşlayın

- İkihaftadan dörthaftayakadarher3yada4gün şampuanıkullanmalısınız.

- Sonrasındasemptomlarıngerigelmesiniönlemekiçinşampuanıher1-2haftada bir

kez kullanmalısınız.

- Şampuanınızıdoktorunuzun sizesöylediğinden dahasık kullanmayınız.

Deridekibeyaz-kahverengilekeleriçin:

- Şampuanıderininbeyaz-kahverengilekeleriüzerine günde 1kez5günkadar

kullanmalısınız.

4

- Eğergüneşeçıktığınızdabeyaz-kahverengilekelerdaha belirginhale geldiyse;

erinizinbirsonrakigüneşemaruzkalmasındanöncegünde1kez3günboyunca

şampuanıkullanmalısınız.

- Şampuanınızıdoktorunuzun sizesöylediğinden dahasık kullanmayınız.

Uygulama yoluvemetodu:

NIZORALMedikalŞampuan,derivesaçlıderininhastalıklıbölgesineuygulanır.3-5 dakika

bekleti ldikten sonrasu iledurulanır.

Çocuklardakullanımı:

NIZORALMedikalŞampuan’ın bebeklerdeveçocuklardakullanımıtavsiyeedilmez.

Eğertedaviarasındasaçınızıyıkamanızgerekirse,normalbirşampuan kullanınız.

Eğersaçınızkalınyadauzunsa,saçınızıönceherzamankullandığınızşampuanınızla

yıkayınızdahasonraNIZORALMedikalŞampuan’ıkullanınız.

NIZORALMedikalŞampuangözünüzekaçarsagözleriniziyumuşakbirbiçimdesoğuksuyla

yıkayınız.

Şampuanıyuttuğunuztakdirdehemen doktorunuzlakonuşunuz.

Özelkullanımdurumları:

NIZORALMedikalŞampuan’ın özelkullanımdurumuyoktur.

EğerNIZORAL’inetkisinin çokgüçlü ya daçokzayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekendendahafazla NIZORAL kullandıysanız

NIZORAL’ denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

NIZORALkullanm ayıunutursanız

HatırladığınızanNIZORALMedikalŞampuan’ıkullanmalısınız.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozuygulamayınız.

Bu ilacın kullanımıylailgilibaşkasorularınızolursa, doktorunuzasorunuz.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi,NIZORAL’in içeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

5

AşağıdakilerdenbiriolursaNIZORAL’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

- Nefesalma daveyutkunmadazorluğanedenolanyüz,dudaklar,ağız,dilveboğazdaşişme

şeklindealerjik reaksiyonlar(1.000 kişide1’denazınıetkiler).

- Şampuanınuygulandığıyerdekiderininkızarmasıyadaşiddetliiritasyonuyadatedavinin

ilk günlerindebaşkaalerjiişaretleri(100 kişide1’den azınıetkiler).

- Derininkabarmasıyadasoyulması.(1.000 kişide1’den azınıetkiler).

Bunların hepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardansizdemevcutise, sizin NIZORAL’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Acil

tıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

NIZORALMedikalŞampuan’ın şimdiyekadarciddibiryanetkisigörülmemiştir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın olmayanyanetkiler(100 kişide1’denaz):

-Saçköklerindeenfeksiyon

- Gözyaşıüretimindeartış

- Beklenmediksaçkaybıyadasaçincelmesi

- Derinin kuruması, döküntü,yanmahissi

- Saçlarınızdahissettiğinizdeğişiklikler

Seyrek görülenyan etkiler(1000 kişide1’den az):

- Tatbozukluğu

- Gözlerdetahriş

-Akne (içiiltihaplıolabilensivilce)

-Deridepullanma

Aşağıdaraporlananyanetkilerbelirlibirsıklıktatanımlanmayabilirvebuyüzdennekadar

sıklıklameydanageldikleribilinmiyorolaraksınıflandırılırlar:

- Kurdeşen(ürtikerolarakdabilinir)

- Saçrengindedeğişiklikler

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız,

doktorunuzu ya da eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

6

Herhangibiryanetkimeydanagelmesidurumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizile

konuşunuz.Ayrıcayanetkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”

ikonunatıklayarakdoğrudanTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildirebileceğinizgibi, 0800 314 00 08 numaralıyanetkibildirimhattınıdakullanabilirsiniz.

Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkında

dahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. NIZORAL’in saklanması

NIZORAL MedikalŞampuan’ıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeve

ambalajında saklayınız.

C’nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonra NIZORAL MedikalŞampuan’ıkullanmayınız.

Son kullanmatarihiilgiliayın songününü ifadeetmektedir.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizNIZORALMedikalŞampuan’ı

kullanmayınız.

İlaçlarıevselatıklarlaveyakanalizasyonaatmayınız.Artıkkullanmadığınızilaçlarınasıl

atacağınızıeczacınızasorunuz. Bu önlemlerçevreyikorumayayardımcıolacaktır.

Ruhsat sahibi:

Johnson and Johnson SıhhiMalzemeSan. veTic.Ltd. Şti.

Ertürk Sok. KeçeliPlazaNo:13

34810 Kavacık–Beykoz/İstanbul

Tel: 0216 538 20 00

Faks: 0216 538 2369

Üretimyeri:

JanssenP harmaceuticaN.V.,Belçikalisansıile;

Zentiva Sağlık ÜrünleriSanayiveTicaretA.Ş.

Büyükkarıştıran 39780,Lüleburgaz/Kırklareli

Bu kullanma talimatı../…/..tarihindeonaylanmıştır.