NIZORAL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NIZORAL % 2 30 GR KREM
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NIZORAL % 2 30 GR KREM
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ketoconazole

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699593351075
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

NIZORAL%2Krem

Deriüzerineuygulanarakkullanılır.

Etkinmadde:NIZORAL%2 Kremherbirgramında20 miligramketokonazoliçerir.

Yardımcımaddeler:Propilen glikol, stearilalkol, setilalkol, sorbitan monostearat,

polisorbat60, izopropilmiristat, sodyumsülfitanhidrid, polisorbat80, safsu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında doktora veya hastaneyegittiğinizde, doktorunuza bu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlaraaynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. NIZORALnedirveneiçinkullanılır?

2. NIZORALkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. NIZORALnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. NIZORAL’ insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. NIZORAL nedirveneiçinkullanılır?

NIZORALKrem, deriüzerineyerelolarak uygulanacak kremformundadır.

NIZORALKrem,30gram krem içerenaluminyum tüpleriçindepiyasaya

sunulmaktadır.

NIZORALKrem’inetkinmaddesi olanketokonazol,imidazol türevi sistemik

antimikotikleradıverilen birilaçgrubunaaittir.

NIZORALKrem, enfeksiyonaneden olan mantarlarıöldürerek etkieder.

NIZORAL Kremaşağıdakimantarhastalıklarınıntedavisiiçinkullanılmaktadır:

- Derinin dermatofitadıverilen mantarlarabağlıenfeksiyonu:

- Tineacorporis(vücutmantarı)

- Tineacruris(kasık mantarı)

2

- Tineamanus(elmantarı)

- Tineapedis(ayak mantarı/atletayağı)

- Derinin candidaadıverilen mantarlarabağlıenfeksiyonu(derikandidozu)

-Tinea (pityriyazis)versikolor (lekeşeklindeciltmantarı)

-Seboreik dermatit(kepeklenme)

2. NIZORALkullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

NIZORAL’ iaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

-KetokonazoleveyaNIZORALKrem’in içindekiyardımcımaddelerdenherhangibirine

karşıalerjik(aşırıduyarlı)iseniz.

- Gözenfeksiyonlarıiçin.

Emin değilsenizNIZORALKremi kullanmadanöncedoktorunzayadaeczacınızadanışınız.

NIZORAL’ iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ:

Eğer;

Yakınzamandacildinizdekibirenfeksiyon içiniçin steroid içeren birkrem, merhemyada

losyon kulland ıysanız:

sabahlarıhafifetkilibirsteroidkrem,merhemyadalosyonuygulamasınadevam

etmeliveNIZORALKremakşamlarıuygulamalısınız.Hafifsteroidtedavisi2-3

haftalık birdönemdekademeliolarak kesilebilir.

Steroidkreminizi,merheminiziyadalosyonunuzunasılkullanmayıbırakacağınızkonusunda

doktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

Kremiuyguladıktan sonraelleriniziçok iyiyıkayınız.

NIZORALKrem’in 18yaşaltındakiçocuklardakullanımıtavsiyeedilmez.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsa,siziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileyseniz, NIZORALKremkullanmanızdabirsakıncayoktur.

Hamileisenizyadaemziriyorsanızherhangibirilaçalmadanöncedoktorunuzayada

eczacınızadanışınız.

Tedaviniz sırasındahamileolduğunuzufarkederseniz,hemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız, NIZORALKremkullanmanızdabirsakıncayoktur.

3

Araç ve makinekullanımı

NIZORALKrem’inaraçvemakinekullanımınıetkilemesiolasıdeğildir.

NIZORALi niçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

NIZORALKrem’iniçeriğindebulunanpropilenglikol,cilttetahrişenedenolabilir.Setilalkol

vestearilalkolyerelderireaksiyonlarına(örneğin,kontaktdermatit)sebebiyetverebilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

NizoralKremnormaldediğertıbbiürünlerleetkileşmez.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızise,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.Buna

reçetesizkullanılan ilaçlarvebitkiselilaçlarda dahildir.

3. NIZORAL nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

NIZORALKrem’iherzamaniçin tamolarakdoktorunuzunsöylediğişekildekullanınız.Eğer

emin değilseniz, doktorunuzayadaeczacınızasormalısınız.

NIZORALKrem’inekadarsıklıklakullanacağınızenfeksiyonunuzuntipineveciddiyetine

bağlıdır.DoktorunuzsizeNIZORALKrem’inekadarsıklıktavenekadarsüre

kullanacağınızısöyleyecektir.

Önerilen doz:

NIZORALKremnormaldegündebirveyaikikez1- 6haftasüresincekullanılır.NIZORAL

Krem’idoktorunuzun sizesöylediğinden dahasıkkullanmayınız.

Uygulama yoluvemetodu:

Cildinhazırlanması:

Hastalıklı(enfekte)bölgeyiyıkayınızveiyicekurulayınız.

NIZORALKremin uygulanması:

HerNIZORALKremtüpü kapalıdır. Tüpü açmakkapağıkullanarak delmelisiniz.

NIZORALKrem’iparmak uçlarıylanazikçebölgeyeveçevresineuygulayınız.

NIZORALKrem’igözlerinizetemasettirmeyiniz.

Kişiseltemizliğiniziçin;

Eğerhastalıklı(enfekte)bölgeellerinizdedeğilse,kremikullandıktansonraellerinizi

sabun vesu ileyıkayınız.

Elleriniziyıkamanızmikroplarıvücudunuzunbaşkabölgelerineyadabaşkainsanlara

bulaştırmanızıengelleyecektir.

Kullandığınızhavluvebenzerimalzemeleriayrıtutunuz.Busayedebaşkainsanlara

enfeksiyonu bulaştırmayıengelleyebilirsiniz.

4

Enfekteböl geyletemasedengiysilerinizisıksıkdeğiştirmeliveyıkamalısınız.

NIZORALKremyağlıdeğildirvegiysilerinizdelekebırakmaz.

NIZORALKremiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Tümsemptomlargeçtikten sonrabirkaçgün dahakremikullanmayadevamediniz. Bu

semptomlarınyenidenoluşmasınıengelleyecektir.

Eğer4 haftadan sonrasemptomlarkaybolmazsa,doktorunuzlakonuşunuz.

NIZORALKrem’iyutarsanız:

EğerNIZORALKrem’iyutarsanız, derhaldoktorunuzabildiriniz.

Bu ilacın kullanımıylailgilibaşkasorularınızolursadoktoryadaeczacınızasorunuz.

Özelkullanımdurumları:

NIZORALKrem’in özelkullanımdurumuyoktur.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

Çocuklardadozayarlanmasıileilgiliveribulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlılardadozayarlanmasıileilgiliveribulunmamaktadır.

Karaciğeryetmezliği:

Karaciğeryetmezliğiolanhastalardadozayarlanmasıileilgiliveribulunmamaktadır.

Böbrekyetmezliği:

Böbrekyetmezliğiolanhastalardadozayarlanmasıileilgiliveribulunmamaktadır.

EğerNIZORALinetkisininçokgüçlüyadaçokzayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaNIZORALkullandıysanız

NIZORALKrem’ iaşırıveyareçetelenendendahasıkuyguladıysanız,buyanmahissi,

kızarıklıkveyaşişliğenedenolabilir.BudurumdasorunuortadankaldırmakiçinNIZORAL

kullanmayıbırakınız.

NIZORAL’ denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

NIZORAL kullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozuygulamayınız.

Bu ilacın kullanımıylailgilibaşkasorularınızolursa, doktorunuzadanışınız.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5

Tüm ilaçlargibi,NIZORALKrem’in içeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.Ancak, bu etkilerherkesdegörülmeyebilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaNIZORALKrem’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

-Kreminuyg ulandığıyerdekiderininkızarmasıyadaşiddetliiritasyonu(tahrişolması)

yadatedavinin ilkgünl erindebaşkaalerjiişaretleri(10 kişide1’den azınıetkiler).

- Derinin kabarmasıyadasoyulması(100 kişide1’den azınıetkiler).

Bunların hepsiçokciddi yanetkilerdir.

Eğerbunlardansizdemevcutise,sizinNIZORALKrem’ekarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifark ederseniz,hemen doktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

NIZORALKrem’in şimdiyekadarciddibiryan etkisigörülmemiştir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygıngörülenyanetkiler(10 kişide1’den azınıetkiler.)

-Yanma hissi

Yaygın olmayanyanetkiler(100 kişide1’denazınıetkiler.)

- Kreminuygulandığıyerdekanama,rahatsızlık,kuruluk,iltihap(kontakt dermatit),

karıncalanmagibiproblemler

-Döküntü (ürtiker)

- Yapışkan cilt

BunlarNIZORAL’inhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız,

doktorunuzu ya da eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Herhangi biryanetki meyda nagelmesidurumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizile

konuşunuz.Ayrıcayanetkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”

ikonunatıklayarakdoğrudanTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildirebileceğinizgibi, 0800 314 00 08 numaralıyanetkibildirimhattınıdakullanabilirsiniz.

Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkında

dahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. NIZORALi nsaklanması

NIZORALKrem’i çocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

6

15-30 o Carasındasaklayınız.

Son kullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonra NIZORALKrem’i kullanmayınız.

Son kullanmatarihiilgiliayın songününü ifadeetmektedir.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizNIZORALKrem’i

kullanmayınız.

İlaçlarıevselatıklarlaveyakanalizasyonaatmayınız.Artıkkullanmadığınızilaçlarınasıl

atacağınızıeczacınızasorunuz. Bu önlemlerçevreyikorumayayardımcıolacaktır.

Ruhsat sahibi:

Johnson and Johnson SıhhiMalzemeSan. veTic.Ltd. Şti.

Ertürk Sok. KeçeliPlazaNo:13

34810 Kavacık–Beykoz/İstanbul

Tel: 0216 538 20 00

Faks:0216 538 2369

Üretimyeri:

JanssenPharmaceuticaN.V.,Belçikalisansıile;

Zentiva Sağlık ÜrünleriSanayiveTicaretA.Ş.

Büyük karıştıran 39780,Lüleburgaz/Kırklareli

Bu kullanma talimatı../../..tarihindeonaylanmıştır.