NITROLINGUAL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NITROLINGUAL PUMP 0,4 MG 250 PUSKURTME SPREY
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NITROLINGUAL PUMP 0,4 MG 250 PUSKURTME SPREY
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • glyceryl dil altı

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699738520014
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

NİTROLİNGUAL ®

PUMPSPRAY0,400mg gliseriltrinitrat(nitrogliserin).

Dil altına püskürtmeyoluyla kullanılır.

Etkinmaddeler:Herpüskürtmedozunda0,400mggliseriltrinitrat(nitrogliserin)

içerir.

Yardımcımaddeler:Ortazincirlitrigliseritler(miglyol812),dehidratealkol,orta

zincirlikısmigliseritler(inwitör742), naneyağı.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında :

1.NİTROLİNGUAL ®

PUMP SPRAYnedir veneiçinkullanılır ?

2.NİTROLİNGUAL ®

PUMPSPRAY’ikullanmadanöncedikkatedilmesi

gerekenler

3.NİTROLİNGUAL ®

PUMP SPRAYnasıl kullanılır ?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.NİTROLİNGUAL ®

PUMP SPRAY’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.NİTROLİNGUAL ®

PUMPSPRAYnedir veneiçinkullanılır?

NİTROLİNGUAL ®

PUMPSPRAY, gliseril trinitrat (nitrogliserin)adlıetkin maddeyi

içermektedir.

NİTROLİNGUAL ®

PUMPSPRAY,kalphastalıklarındakullanılandamargevşetici

ilaçlardanorganiknitratlargrubunagirmektedir.Organikbirnitratolan,etkinmaddegliseril

trinitrat,kalptespazmniteliğindekişiddetliağrının(anjinapektoris)giderilmesiiçin

kullanılmaktadır.Gliseriltrinitrat,damardüzkaslarınıgevşeterekkalbinyükünühafifletir,

oksijen gereksinimini azaltır veböyleceşiddetligöğüsağrısının tedavisindekullanılır.

NİTROLİNGUAL ®

PUMPSPRAYaşağıda belirtilen durumlardakullanılır.

Kalbibesleyendamarlarda(koronerkalpdamarları)zayıfkandolaşımınınsebep

olduğu,dinlenirkenveyauykuhalindeortayaçıkanyadastresveegzersiz

durumundagörünenani göğüs ağrısının tedavisinde(anjinapektoris),

Göğüsağrısınıtetiklemesiolasıbirfizikselaktivitedenhemenöncegöğüsağrısını

önlemek amacı ile(anjinapektoris atağının önlenmesinde),

Koronerarterdamarlarındameydanagelentıkanmayabağlıolarakkalpkasındaki

kandolaşımınınyetersizkalmasısonucuoluşankalpkrizinde(akutmiyokard

enfarktüsü),

Kalbinkandolaşımınısürdürmeküzerepompaişlevinigörmesindeyetersizkalması

vebunabağlıolarakdokulardaortayaçıkantıkanmavesıvıbirikmesiile

belirginleşen durumda(akut sol kalpyetmezliği),

Kateterkullanımınabağlıkoronerkandamarlarındaoluşankramplardaveyakoroner

anjiografidekoroner damarların incelenmesinde kullanılmaktadır.

2.NİTROLİNGUAL ®

PUMPSPRAY’ikullanmadanöncedikkatedilmesi

gerekenler

NİTROLİNGUAL ®

PUMPSPRAY’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

İlacınbileşimindekimaddelerdenherhangibirinevenitrobileşiklerinekarşıaşırı

duyarlılığınız(alerjiniz) var ise,

Dokularınyeterinceoksijenlenememesiilesonuçlanankalpdebisindeazalmave

sonucundadolaşımdakikanmiktarınınazalması(anidolaşımyetersizliği,şok,kan

dolaşımının bozuk olduğu durumlar),

Kalbindamarlarayeterliorandakanpompalayamamasıdurumunda,dolaşımdakikan

miktarının azalması (akut kalpyetersizliği, şokdurumunda),

Kalpyetmezliğinintetiklediğişokdurumunda(kardiojenikşok)vekalpiçerisinde

dolumbasıncınınyeterinceyüksekolmamasıdurumunda(solkarıncıkdolumsonu

basınç),

Kanbasıncınınçokdüşükolmasıdurumundaörn;sistolikkanbasıncının90mmHg’

nin altındaolması (belirgin hipotansiyon),

Kafaiçibasıncınyüksekolmasıileseyredenhastalıklardaörn;dahaöncekafa

travması veyabeyin kanaması geçirdiyseniz,

Erkeklerdesertleşmesorunu(erektilproblemler)nedeniylekullanılanilaçlarile

birlikte(sildenafilvebenzerifosfodiesterazinhibitörleriörn;tadalafil,vardenafilvb)

veakciğerdekikandamarlarındayüksekkanbasıncını(pulmonerarteriyal

hipertansiyon)azaltmakiçinkullanılanilaçlarilebirliktekullanmayınız.Çünkübu

durumlarNİTROLİNGUAL ®

PUMPSPRAY’inkanbasıncınıdüşürücüetkisini

arttırırlar.Eğersizdekoronerkalphastalığıvarise,bazıilaçlarınkullanımını

sınırlandırmanızveilaçlarıkullanmadanöncedoktorunuzlamutlakakonuşmanız

gerekmektedir.Benzerolarak,erektilproblemleriçinkullanılanilaçlar(sildenafil;

Viagra ®

vebenzerifosfodiesterazinhibitörleriörn;tadalafil,vardenafilvb)veakciğer

kandamarlarıhastalıklarındakullanılanilaçlar(pulmonerarteriyalhipertansiyon)ile

ani kalp semptomları gelişirseNİTROLİNGUAL ®

PUMPSPRAY’ikullanmayınız.

Kalbiniçboşluğundadaralmaileoluşankalpkasıhastalıklarında(hipertrofik

obstrüktifkardiyomiyopati)yadakalbivekalptençıkangenişdamarlarınbaşlangıç

bölümünüsaranzarın(perikard)daralmasıvezardayangı,iltihapoluşması (konstriktif

perikardit)yadazarın sıvıiledolması (perikardiyal tamponad)durumlarında,

Göziçindeartmış basınç(glokom;göztansiyonu)hastalığında,

Ciddikansızlık (anemi; kan içerisinde düşük demir seviyesi)durumunda,

Çok düşük kan hacmidurumunda (hipovolemi)

Kan içerisinde oksijen seviyesinin anormal azalması durumunda (hipoksemi),

Beyindamarlarındakandolaşımınınyetersizolması(serebraldolaşımyetersizliği)

durumundaNİTROLİNGUAL ®

PUMPSPRAY’ikullanmayınız.

NİTROLİNGUAL ®

PUMPSPRAY’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Kalptekidüşükdolumbasıncındaörn;akutkalpkrizinde,solkalpyetmezliği(sol

karıncıkişlevininazalması)durumlarındasistolikkanbasıncının90mmHg’ninaltına

düşmesinden sakınılmalıdır.

Kalp kapakçıklarındadaralmadurumunda (aortik ve/veyamitral darlık),

Kan basıncının düşük olması sonucunda,kanakış düzeninin bozulmasına eğilimliolan

hastalarda(ortostatikbozukluk),

Dahaönceden teşhis edilmiş, kaniçindedüşük seviyedeoksijen (hipoksi)durumunda,

NİTROLİNGUAL ®

PUMPSPRAY’ikullanmadanöncenitratlaraveyadiğer

alerjenlerekarşı aşırı duyarlılığınızın olup olmadığınıdoktorunuzamutlakasöyleyiniz.

Ciddiböbrek veyakaraciğeryetmezliğinizvar ise,

Akciğerhastalığınızvar ise,

Tiroid bezininyetersizçalışması durumunda(hipotiroidi),

Düşük vücut sıcaklığında(hipotermi),

Yetersizbeslenmedurumunda(malnütrisyon)

Builacınormaldozlardakullandığınızdazamanlailaçtanbeklenenetkiyialamama

durumuvesonucundaaynıetkiyigöstermesiiçindahayüksekdoz

NİTROLİNGUAL ®

PUMPSPRAY’eihtiyaçduymadurumuoluşabilir(tolerans

gelişimi)veyadiğergrupnitratilaçlarınıkullandığınızdaetkiningörülmesiiçindaha

yüksekdozlara(nitratlarakarşı çapraztolerans) ihtiyaçduyabilirsiniz.

24saatiçindesüreklivesıkaralıklarlakullanılmasıhemodinamiketkilerinazalmasına

neden olabilir.

NİTROLİNGUALPUMPSPRAYdiğerilaçlarlabirliktekullanıldığındaanidenkan

basıncıdüşebilir.Bunedenleilacınilkkullanımıesnasındahastanınotururpozisyonda

bulunması gerekmektedir.

Builacıkullanmadanöncetıbbigeçmişinizhakkındadoktorunuzubilgilendiriniz.Özellikle;

düşükkanbasıncı(hipotansiyon),ciddisukaybını(dehidrasyon),bellikalpproblemlerinizi

(örn;kalpkrizi,kronikkalpyetmezliği,kardiyomiyopati),beyiniçiartmışkanbasıncı

durumunuzu(örn;kafatravması,beyinkanaması)venitratlaradahaöncemaruzkalıp

kalmadığınızhakkında doktorunuzu mutlakabilgilendiriniz.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

NİTROLİNGUAL ®

PUMPSPRAY’ in yiyecekveiçecekilekullanılması

NİTROLİNGUAL ®

PUMPSPRAY’ ialkolilebirlikte kullanmayınız.

NİTROLİNGUAL ®

PUMPSPRAYdefnemeyvesi,karayılanotu,ginger,ginseng,kolave

meyanköküilebirliktekullanıldığındahipertansiyonukötüleştireceğidikkatealınarak,

birlikte kullanılmalarından kaçınılmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

NİTROLİNGUALPUMPSPRAY’ingebekadınlardakullanımınailişkinyeterliverimevcut

değildir.Hayvanlarüzerindeyapılançalışmalar,gebelik/ve-veya/embriyonal/fetalgelişim

/ve-veya/doğum/ve-veya/doğumsonrasıgelişimüzerindekietkilerbakımındanyetersizdir

veinsanlarayönelikolasıriskbilinmemektedir.NİTROLİNGUALPUMPSPRAYgerekli

olmadıkçagebelik dönemindekullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

NİTROLİNGUALPUMPSPRAY’inannesütüyleatılıpatılmadığıbilinmemektedir.Buna

rağmen,emzirmenindurdurulupdurdurulmayacağınayadaNİTROLİNGUALPUMP

SPRAYtedavisinindurdurulupdurdurulmayacağına/tedavidenkaçınılıpkaçınılmayacağına

ilişkinkararverilirken,emzirmeninçocukaçısındanfaydasıveNİTROLİNGUALPUMP

SPRAYtedavisinin emziren anneaçısından faydası dikkate alınmalıdır.

Araçvemakinekullanımı

NİTROLİNGUALPUMPSPRAYnormalkullanımdabilearaçkullanmakabiliyetini,makine

kullanımınıetkiler.Buetkiözellikletedavininbaşlangıcında,dozunartmasında,birbaşkailaç

yerinekullanılmasındavealkolilebirliktekullanıldığındabelirginleşir.Bunedenlearaçve

makinekullanımıyadadikkatgerektirenişlerinyapılmasıesnasındaNİTROLİNGUAL

PUMPSPRAYuygulanmamalıdır.

NİTROLİNGUAL ®

PUMPSPRAYiniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddeler

hakkında önemlibilgiler

NİTROLİNGUAL ®

PUMPSPRAY’iniçeriğindebulunanyardımcımaddelerleileilgili

önemli bir bilgi bulunmamaktadır.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

NİTROLİNGUAL ®

PUMPSPRAY’inkanbasıncınıdüşürücüetkisi(antihipertansifetki)

aşağıdaki durumlardaartar:

Kan damarlarınıgevşetici ilaçlar(vazodilatörler) ile birliktekullanılması durumunda,

Kanbasıncınıdüşürücüilaçlarilebirliktekullanıldığında(örn;betareseptörblokörler,

diüretikler(idrar söktürücüler), kalsiyum kanal antagonistleri, ADEinhibitörleri),

Ruhsalbozukluklarıntedavisiiçinkullanılanilaçlarilebirlikte(örn;depresyon;ruhsal

çöküntü)veşizofrenigibihastalıklarıntedavisindekullanılanilaçlarilebirlikte

(nöroleptikler),

Alkol ile birlikte

Morfinbenzeriağrıkesicilerilebirliktekullanıldığındabuilaçlarınmetabolizmasını

yavaşlatabilir.

Sertleşmesorununtedavisindekullanılanbazıilaçlar(sildenafil;Viagra ®

)vebenzeri

fosfodiesterazinhibitörleriörn;tadalafil,vardenafilvb)yadaakciğerkandamarlarında

yüksekkanbasıncınınnedenolduğubozukluklardakullanılanbazıilaçlar(pulmonerarteriyal

hipertansiyon) ile birlikteNİTROLİNGUAL ®

PUMPSPRAY’ in kullanmayınız.

NİTROLİNGUAL ®

PUMPSPRAY’inmigrentedavisindekullanılandihidroergotamin

(DHE)etkinmaddesiniiçerenilaçlarileeşzamanlıolarakkullanılmasıDHEseviyesinde

artışa neden olur vebu durum kan basıncındaaşırıyükselmeyeneden olabilir.

NİTROLİNGUAL ®

PUMPSPRAYilekanınpıhtılaşmasınıengelleyenheparineşzamanlı

kullanıldığında, heparinin etkisi azalabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.NİTROLİNGUAL ®

PUMPSPRAYnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

İlacınkullanımıkonusundaherzamandoktorunuzuntavsiyelerineuyunuz.İlacınkullanımı

hakkında şüphelerinizvarsadoktorunuzaveyaeczacınızamutlakadanışınız.

Hekimtarafındanbaşkabirdozajşemasıönerilmediysespazmniteliğindekişiddetligöğüs

ağrısı(anjinapektoris)başlangıcındaveyaanjinapektoriskrizlerinitetiklemesiolasıbir

fizikselegzersizden(yorucuetkinlik)hemenönce1veya2sprey(0.4mgila0.8mg)gliseril

trinitratkullanılır.

Akutsolkalpyetmezliğiveyakalpenfarktüsündedolaşımkontroledilerekvesistolikkan

basıncını100mmHg’ninüzerindeolmasıkoşuluyla1ila3spreygliseriltrinitrat(0.4.ila1.2

mg)uygulanmalıdır.İstenenetkilerinsağlanmamasıdurumunda10dakikasonraaynıdozlar

tekrarlanabilir.

Özelbirkamerailekalpatardamarlarınızınincelendiğibirröntgenfilmiçektiriyorsanız

(koroneranjiografi)işlemden önce1 ila2 sprey(0.4 ila0.8 mg)gliseril trinitratuygulanır.

Uygulama yoluvemetodu:

Dil altınapüskürtmeyolu ilekullanılır.

Kullanmadanöncekoruyucukapakçıkarılır,ilkkezkullanılmasıesnasındadozkamarasını

doldurmakiçinpompayabirkezbasılırveiçeridekalmışolanhavadışarıpüskürtülür.Bu

işlemiçinpompayabirkezsonunakadarbasılmalıdır.Buişlemspreyuzunsüre

kullanılmadığı durumlardadayapılmalıdır.

Spreykullanımahazırhaldesunulmaktadır.Kullanmadanönceşişeninsallanmasınagerek

yoktur.

Spreysırasındaşişedüzolaraktutulmalı,pompanınpüskürtmedeliğidilaltınamümkün

olduğuncayakın olmalıdır.

Pompadeliğiellekolayhissedilebilirşekildeüretildiğiiçingecekullanımıkolaydır.Ateşeve

kızgınyüzeylerepüskürtmeyiniz.

PÜSKÜRTMELER 30SANİYEARAİLE,NEFES TUTULARAKYAPILMALIDIR.İLAÇ

SOLUNUM YOLUNAÇEKİLMEMELİDİR.

Kullanımdansonraspreymekanizmasınıkorumakiçinşişeninkapağıtekrardan

kapatılmalıdır.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

NİTROLİNGUAL ®

PUMPSPRAYçocuklardakullanılmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

NİTROLİNGUALPUMPSPRAYyaşlıinsanlarda(65yaşveüzeri)kullanıldığındaortostatik

hipotansiyona(ayağakalkıncaanidenortayaçıkankanbasıncınındüşmesidurumu)neden

olabilir.Bunedenleilacıilkkullanımıesnasındahastanınotururpozisyondabulunması

gerekmektedir.Yaşlılardüşükkanbasıncınavebaşağrılarınaçokhassasolduklarıiçin

yaşlılardakullanımında dikkatli olunmalıdır.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Ciddi(ağır)böbrekvekaraciğeryetmezliğindeNİTROLİNGUALPUMPSPRAYdoktor

kontrolündevedoktorunuzunönerdiğidozlardadikkatlikullanılmalıdır.Böbrekvekaraciğer

fonksiyontestleridedüzenliolarakkontroledilmelidir.Böbrekvekaraciğeryetmezliğiniz

durumundadoktorunuzsizeilacı nasılkullanmanızgerektiğinisöyleyecektir.

EğerNİTROLİNGUAL ®

PUMPSPRAY’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbir

izleniminiz var isedoktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaNİTROLİNGUAL ®

PUMPSPRAYkullandıysanız

YanlışkullanımsonucuçokfazlamiktardaNİTROLİNGUAL ®

PUMPSPRAYalınması

durumundakanbasıncındaaşırıdüşme(hipotansiyon),nabızdarefleksartış,halsizlikhissi,

sersemlik,bayılmahissi,başağrısı,deridekızarıklık,midebulantısı,kusmaveishal

görülebilir.

YüksekdozdaNİTROLİNGUAL ®

PUMPSPRAYalınmasıdurumunda,gliseriltrinitratın

metabolizmasısırasındaoluşannitritiyonlarınabağlıolarak,dolaşımdaşok,dolaşımdaki

kandamethemoglobinbulunması(methemoglobinemi),derivemukozalarınoksijensiz

kalmasısonucuderidekoyumaviveyamorrenkoluşması(siyanoz),solukalıpvermede

sıkıntı(dispne), hızlısolunum (taşipne)görülür.

Ayrıcayüksekdozda,kafaiçibasıncınartmasınabağlıolarakbaşağrısı,bilinçbulanıklığı,

görme bozukluğu vbgibibelirtilergörülür.

Kronikdozaşımıdurumunda,klinikaçıdananlamıçelişkilideolsa,methemoglobin

düzeyinde artış saptanmıştır.

Tedavisi:

Dozaşımındasizdegörünebilecekyukarıdakietkilerekarşıdoktorunuzuygunbirtedaviye

başlayacaktır.Bunedenleyukarıdakibelirtilerinsizdegörünmesihalindedoktorunuzile

mutlakairtibata geçiniz.

NİTROLİNGUAL ® PUMPSPRAY’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbir

doktorveya eczacı ilekonuşunuz.

NİTROLİNGUAL ®

PUMPSPRAY’i kullanmayı unutursanız

Doktorunuzun sizeverdiği talimatlarauygun olarak ilacıkullanmayadevam ediniz.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

NİTROLİNGUAL ®

PUMPSPRAYiletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

İlacın etkisi kalıcı olmadığından tedavi sonlandırıldığındabelirtileryenidenortayaçıkabilir.

4.Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiNİTROLİNGUAL ®

PUMPSPRAY’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlı

olan kişilerdeyan etkilerolabilir.

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekildesıralanmıştır.

Çokyaygın :10hastanın en azbirindegörülebilir.

Yaygın :10hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek :1.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek :10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok yaygın:

Baş ağrısı

Yaygın:

Baş dönmesi

Sersemlik

Bayılma hissi

Huzursuzluk

Şiddeti artan göğüsağrısı(şiddeti artan anjina)

Aniden kalp atımhızında artma(refleks taşikardi)

Kalp atımhızınınyavaşlaması (bradikardiyal aritmi)

Düzensizveanormal kalp ritmi(disritmi)

Gözçevresinde, parmaklarda, ayak bileklerindeşişlikler(periferik ödem)

Kanbasıncındadüşme(hipotansiyon)

Ayaktaykenaniden ortayaçıkan kan basıncındadüşme durumu (postural hipotansiyon)

İlacın bırakılmasının ardından kan basıncındaaniyükselme(rebound hipertansiyon)

Yaygınolmayan:

Aşırı duyarlılık reaksiyonları

Ani kan basıncı düşüklüğü, solunum güçlüğü,şuurkaybı vebazendebilinçbulanıklığına

neden olananafilaktik şok.

Bulanıkgörme

Ani bilinç kaybı ile birlikte seyreden kalp ritim bozuklukları ilegörülen dolaşımyetersizliği

(kolaps)

Kan basıncındaki düşmesonucu göğüsağrısının artması (paradoksik nitratreaksiyonu)

Çarpıntı

Soluk alıp vermedesıkıntı(dispne)

Alerjik deri reaksiyonları;yüz, boyun vedildeşişme (anjioödem), deridepullanma

(eksfoliyatif dermatit), deridesulanma vekepeklenme (dermatit),yüz-boyun kızarması,

üşümehissi, al basması, deride döküntü, kaşıntıvekızarıklık(ürtiker), uyuşukluk (letarji),

midebulantısı, huzursuzluk, hızlıkalp atışı, göğüste sıkışma, titreme, hırıltılısoluma, deride

koyu mavi veyamor renk oluşması (yüksekdozda; siyanoz)

Midebulantısı,dışkıkaçırma(bağırsak inkontinansı), ağızkuruluğu

İdrarını tutamama(idrar inkontinansı)

İlacın normal dozdakullanımında beklenenetkiyigöstermemesi veetkigösterebilmesi için

dozun arttırılmasınaihtiyaçduyulması (toleransgelişmesi) vekullanılan aynıgrup, diğer

ilaçlarakarşı toleransgelişmesi (diğer nitro bileşiklerine karşı çapraztolerans oluşması)

Yüksek dozdaetkikaybı

Dokularayeterli oksijen gitmemesi (nitrata bağlıyüksekdozda; methemoglobinemi)

Halsizlik

Soluk renk

Aşırı terleme

NİTROLİNGUAL®PUMPSPRAYkullandığınızda,yukarıdabahsedilenaşırı duyarlılık

reaksiyon belirtilerinin sizdegörülmesi halindeilacın kullanımını hemen durdurunuz. Buyan

etkileraciltıbbi müdahalegerektirebilen etkilerdirveçok seyrekgörülür.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.NİTROLİNGUAL ®

PUMPSPRAY’inSaklanması

NİTROLİNGUAL ®

PUMPSPRAY,25 ºC’ nin altındaki odasıcaklığındasaklanmalıdır.

Dondurulmamalı ve ışıktan korunmalıdır.

NİTROLİNGUAL ®

PUMPSPRAY’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeve

ambalajında saklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız

Şişedeki sonkullanma tarihindensonraNİTROLİNGUAL ®

PUMP SPRAY’’i kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizNİTROLİNGUAL ®

PUMP

SPRAY’ i kullanmayınız.

ÇevreyikorumakamacıylakullanmadığınızNİTROLİNGUAL ®

PUMPSPRAY’işehirsuyuna

veyaçöpeatmayınız. Bukonuda eczacınıza danışınız.

RuhsatSahibi:

Farma-TekİlaçSan. VeTic.Ltd.Şti.

ŞerifaliMah.BayraktarBulvarı.

Beyan Sok.No:12 Ümraniye/İstanbul

ÜretimYeri:

G.Pohl-Boskamp GmbH&Co.KG

KielerStraße11

25551 Hohenlockstedt

Almanya

Bu kullanma talimatı ...... onaylanmıştır.

18-5-2018

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

Use of products with the undeclared active ingredients, sildenafil and tadalafil, may pose a threat to consumers because the active ingredient may interact with nitrates found in some prescription drugs (such as nitroglycerin) and may cause a significant drop in blood pressure that may be life threatening. Among the adult male population who are most likely to use these products, adult males who use nitrates for cardiac conditions are the most at risk from these products. These products are considered ta...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.