NITRODERM

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NITRODERM TTS 10 5 FLASTER
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NITRODERM TTS 10 5 FLASTER
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • glyceryl dil altı

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699504810035
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/7

KULLANMATALİMATI

NİTRODERMTTS10

Deri üzerineyapıştırılarakkullanılır.

Etkinmadde:Herbir20 cm 2 cilttengeçişlibant50mgnitrogliseriniçerir.

Yardımcımaddeler:Silikonyağı360,aerosil200,etilenvinilasetatkopolimeri,

medikalyapıştırıcıCH15,polietilentereftalat.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşük dozkullanmayınız.

Bukullanma talimatında:

1. NİTRODERMTTSnedirveneiçinkullanılır?

2. NİTRODERMTTS’yikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. NİTRODERMTTSnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. NİTRODERMTTS’ninsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. NİTRODERMTTSnedirveneiçinkullanılır?

NİTRODERMTTS, herbir20 cm 2 deridengeçişlibant50 mgnitrogliseriniçerir.

Ürünadındakullanılanrakam(TTS10),sistemden24saatiçerisindesalıverilen

nitrogliseriningerçekmiktarını(mgolarak)göstermektedir.

NİTRODERMTTS;5ve30 saşeiçeren kutulardatakdimedilmektedir.

NİTRODERMTTSkandamarlarınıgenişleten,nitratlarolarakadlandırılanbirilaçgrubuna

dahildir.

Builaç kalbibesleyendamarlarındaralması/tıkanmasıileortayaçıkangöğüsağrısı(anjina)

ataklarınıönlemekyadasıklıklarınıazaltmakiçinkullanılır.NİTRODERMTTSkan

damarlarınıgenişletmekveböylelikledekalbinfonksiyonlarınıyerinegetirmesini

kolaylaştırmaksuretiyleetkiliolur.Ayrıca,doktorunuzunkararınabağlıolarakdiğer

durumlariçin dekullanılabilir.

2/7

Eğerkalbibesleyendamarlarındaralması/tıkanmasıileortayaçıkangöğüsağrısı(anjina)

atağızatenbaşlamışsa,NİTRODERMTTSflasterinyerinehızlıetkilibirnitrat

kullanmalısınız.

2. NİTRODERMTTS’yikullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

Doktorunuzuntalimatlarınadikkatliceuyunuz.Bunlarbukullanmatalimatındayeralangenel

lgilerdenfarklıolabilir.

NİTRODERMTTS’yiaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

Nitrogliserineyada NİTRODERMTTS’niniçerdiğiyardımcımaddelereveya

nitratlarayadanitritlere karşıalerjiniz(aşırıduyarlılığınız)varsa,

Akciğerdamarlarındakiyüksekkanbasıncıtedavisindekullanılanriosiguatiçeren

ilacıkullanıyorsanız,

Şokdurumlarındaolduğugibi,çokdüşükbirkanbasıncıilebirliktekandolaşımınızda

bozulma varsa,

Artmışbirkafatasıiçibasıncına(doktorunuzunbileceğivesizebildireceğibirdurum)

bağlıolarak başağrınız, kusmaveyanöbetlerinizvarsa,

Kalpkapakçığıhastalığınızyadailtihaplıkalp hastalığınızvarsa,

Erkeklerdesertleşmebozukluğutedavisiiçin,fosfodiesteraztip5inhibitörleriolarak

adlandırılangrubadahilbirilaç[örneğin,tadalafil,vardenafilveyasildenafiliçeren]

kullanıyorsanız,

Kan basıncınızçok düşmüşse(90 mmHg’nın altı),

Kan hacminizçok azalmışsa.

Bu durumlardan herhangibirisiziniçin geçerliyse, NİTRODERMTTSkullanmadan önce

bunu doktorunuzabildiriniz.

Şiddetlisukaybıveyakankaybıdolayısıylahastaneyeyatırılmanızhalindedoktorunuza

NITRODERMTTSkullandığınızısöyleyiniz.

NİTRODERMTTS’yiaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer:

Aneminiz(kansızlığınız)varsa,

Birakciğerhastalığınızvarsa,

Kalbibesleyendamarlarındaralması/tıkanmasıileortayaçıkangöğüsağrısı(anjina)

dışındabirkalp hastalığınızyadakan damarıbozukluğunuzvarsa,

Yakın birzamandakalpkrizi, inmegeçirdiysenizyadabaşınızdanyaralandıysanız.

Herhangibircerrahimüdahaleden,hastanekabulünden,acilservisebaşvurudanyada

görüntülemeişlemindenönce,ilgilidoktorvehemşirelereüzerinizdealüminyumbirtabaka

içeren NİTRODERMTTSflasterolduğunu söyleyiniz.

Buuyarılargeçmiştekiherhangi birdönemdedahi olsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

NİTRODERMTTS’ninyiyecekve içecekilekullanımı

Kanbasıncınızınormaldendahafazladüşürebileceğinden,NİTRODERMTTSkullandığınız

süreboyuncaalkol almayınız.

3/7

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

NİTRODERMTTS’ninhamilekadınlardakullanımınailişkinazmiktardadeneyim

mevcuttur.Hamileysenizyadahamilekalmayıplanlıyorsanız,bunu doktorunuzabildiriniz.

Doktorunuzhamilelik dönemind eNİTRODERMTTSkullanmanınpotansiyelrisklerini

sizinletartışacaktır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Nitrogliserini nannesütünegeçipgeçmediğibilinmemektedir.Emziriyorsanız,bunu

doktorunuzabildiriniz. Emzirmeyeyadailaçtedavisinearavermeyadadevametmekararını

doktorunuzverecektir.

Araçvemakinekullanımı

NİTRODERMTTSözellikletedavininbaşlangıcındabaşdönmesineveortostatik

hipotansiyona (yatarveyaotururdurumdanayağakalkmahalindebaşdönmesine)yol

açabilir.Bunedenlearaçyadamakinekullanırkenyadatetikteolmanızgerekendiğer

aktivitelerdebulunurkendikkatliolunuz.

NİTRODERMTTS’niniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

NİTRODERMTTS’niniçeriğindebulunanyardımcımaddelerekarşıaşırıbirduyarlılığınız

yoksa, bu maddelerebağlıolumsuzbiretkibeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Aşağıdakiilaçlardanbirinialıyorsanız,dozundeğiştirilmesiyadabazıdurumlarda,ilaçlardan

birininkesilmesigerekebilir.Aşağıdakiilaçlarıkullanıyorsanız,doktorunuzunbunubilmesi

özellikleönemlidir:

Yüksek kan basıncınıdüşürmek için kullanılan ilaçlar,

Diğernitratlaryadahidralazin gibikan damarlarınıgenişleten ilaçlar,

Depresyonyadaduygu- durumbozukluklarınıtedavietmek için kullanılan ilaçlar,

Zihinselhastalıklarıtedavietmekiçinkullanılanilaçlar(majörtrankilizanlar),

Migrentedavisin dekullanılan ilaçlar(dihidroergotamin),

Erkeklerdesertleşmebozukluğunutedavietmekiçinkullanılanilaçlar(Sildenafil de

dahilolmak üzere, fosfodiesteraztip 5 olarak adlandırılan birenzimin inhibitörleri),

Asetil salisilikasit vebenzeri iltihap tedavisindekullanılan“steroidalolmayaniltihap

gidericiilaçlar”(NSAİİ’ler)isimlibirilaçgrubunadahililaçlar,

İdrarsöktürücü (diüretik)ilaçlar.

NİTRODERMTTS’inakciğerdamarlarındakiyüksek kan basıncıtedavisindekullanılan

riosiguat içereni laçilebirliktekullanılmamasıgerekir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. NİTRODERMTTS nasıl kullanılır?

4/7

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Netür birflaster kullanmanızgerektiğineveihtiyaçlarınızagörekaçtaneflaster

uygulamanızgerektiğinedoktorunuzkararverecektir(NİTRODERMTTS5ya da

10).

Doktorunuzsizeflasterinizine za manvenesıklıktadeğiştireceğinizidesöyleyecektir.

Doktorunuzun talimatlarınıdikkatliceuygulayınız. Önerilen dozu aşmayınız.

Genelde,tedaviye enküçükflasterboyutu ( NİTRODERMTTS5)ilebaşlanırvedoz

kademeliolarakartırılır.

Çoğu hastada, biradetNİTRODERMTTS10flasteryeterlidir.

Birkerede ikiadet NİTRODERMTTS10flasterdenfazlakullanmayınız.

Tedaviyeverdiğinizyanıtabağlıolarak,doktorunuzdahayüksekyadadahadüşükbir

dozönerebilir.

Normalolarak,genelliklesabahla rıgündebirkereyenibirflastertakmalısınız.

Doktorunuzsizeher24saattebir,genelliklegeceleriolmaküzere,flasteri8-12 saat

boyunca takmamanızısöyleyebilir.(flastersizdönemolarakisimlendirilir).

Eğerilacınızın etkiliolmadığınıdüşünüyorsanız, bunu doktorunuzabildiriniz.

Uygulama yoluvemetodu:

Flasterinereye uygula malısınız?

Gövdenizdeyadaüstkolunuzdakiderideherhangibiralan seçiniz. Seçtiğinizbölgedeki

erideiltihap,çatlakyadatahrişolmamalıdır.Flasterinyapışmasınayardımcıolmak için, deri

temiz,tüysüz,kuruolmalıveüzerindeherhangibirlosyon,yağyadatozolmamalıdır.

Flaster ihergünfarklıbirderibölgesineuygulayınız.Aynıalanauygulamayapmadanönce

birkaçgün bekleyiniz.

Tekdozlukpaketlerinaçılması

Her bir NİTRODERMTTSfllasterayrıbirzarftaambalajlanmıştır.Yapışkanyüzeybeyaz

plastik birkoruyucu desteklekaplıdır.

Paketleriişaretliyerlerindenyırtarakaçınız.Flasterizarftançıkarınız.Şerityukarıdoğruve

beyazkoruyucu destek sizedoğru olacak şekildeflasteridikkatlicezarfın içinden çıkarınız.

5/7

Desteğinçıkarılması

Şeridibaşparmağınızlasıkıcaönedoğrukıvırınız.Şerittenbaşlayarakbeyazkoruyucudesteği

sıyırınız.Flasterinyapışkanyüzeyinedokunmayınız.

Not: Dolgu soyulduğundaşeffafilaçyapıştırıcısındanveşeffafsalımmembranındanbeyaz

etkinmaddegörülebilir.Ayrıcahavakabarcıklarıdagörülebilir;bunlarüretimprosesinden

kaynaklanmaktaolup, ürünün kalitesiüzerindebiretkiyesahip değildir.

Flasterin uygulanması

Flasterin yapışkantarafınıavuçiçinizleseçtiğinizderibölgesine(örneğin;gövdenizdeyada

üstkolunuzda) sıkıcabastırınız.Flasteriyaklaşık10-20 saniyeburadatutunuz.Flasterin,

özelliklekenarlarınıniyiceyapıştığındaneminolunuz.Derinizeyapıştıktansonra,flasteri

çekerektestetmeyiniz.

Flaster nezamanvenasılçıkarılmalıdır?

Flasteri ,doktorunuzunbelirttiğisüreboyuncaderinizdebırakınız.Flasteriçıkarmakiçin

derinizdensıyırınızveçıkardıktansonrayapışkantaraflarınıbirbirinebastırarakflasteriikiye

kıvırınız.Flasterihiçbirzamankesmeyinizyadayırtmayınız.Çocuklarınerişemeyeceğibir

yerdeolmasınıteminederek,eskiflasteriatınız.Deridekalanyapışkanalkolleçıkarılabilir.

Derinizin farklıbirbölgesineyenibirflasteryapıştırınız.

Flaster inıslanmasıbirsorunteşkiledermi?

Hayır.Eğerdoğruşekildeuygulanmışsa,banyoyapmak,yüzmek,duşalmakyadaegzersiz

yapmak normaldeflasterietkilemeyecektir.

Flaster yerindençıkarsa neyapmalısınız?

Flasterin yerindençıkmasıolasıdeğildir,fakatçıktığıtakdirde,buflasteriçıkarınızve

mümkünolanenkısasüredeyenibirflastertakınız.Birsonrakiflasterinormalzamanında

uygulayınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklarda veergenlikçağında kullanım:

NİTRODERMTTSflasterlerinin çocuklardakullanılmasıuygun değildir.

Yaşlılarda kullanım(65 yaşveüzeri):

NitrodermTTS’ninyaşlılarda(65yaşveüzeri)kullanımınadairspesifikbirbilgimevcut

değildir. Doktorunuzsizebu konudaönerilerdebulunacaktır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

BöbrekyadakaraciğeryetmezliğinizvarsadoktorunuzsizeNİTRODERMTTS’yinasıl

kullanmanızgerektiğinisöyleyecektir.

6/7

EğerNİTRODERMTTS’ninetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvar

isedoktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekendendahafazla NİTRODERMTTSkullandıysanız:

NİTRODERMTTS’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveya

eczacıilekonuşunuz.

Kazayladoktorunuzun siz esöylediğindendahafazlaflasterkullandıysanız,derhal

doktorunuzlakonuşunuz.Tıbbitedavigörmenizgerekebilir.

NİTRODERMTTSkullanmayıunutursanız:

EğerbirNİTRODERMTTS’yidoğruzamandadeğiştirmeyiunutursanız,endişelenmeyiniz.

Hatırladığınızdahemendeğiştirinizvereçeteedilmişflastersizdönemiaklınızdabulundurun.

Birsonrakiflasteri doğruzamandauygulayınız.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

NİTRODERMTTSiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Düzenli olarakbirkaçhaftadıryadadahauzunbirsüredirNİTRODERMTTS

kullanmaktaysanız,flasterikullanmayıanidenbırakmayınız.Flasteruygulamasınınaniden

kesilmesi kalbibesleyendamarlarındaralması/tıkanmasıileortayaçıkangöğüsağrısı(anjina)

ataklar ınaneden olabilir.Tedaviyibırakmanın en iyiyolunu doktorsizesöyleyecektir.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi, NİTRODERMTTS’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yanetkilerolabilir.

Aşağıdakiyanetkilertedavisırasındaortayaçıkabilirveyokolabilir.Genellikle,buetkiler

tıbbitedavigerektirmez,fakatbunlardanherhangibiribirkaçgündenfazlabirsüredevam

ettiğiyadaşiddetliolduğu takdirde, doktorunuzadanışınız.

Çokyaygıngörülenyanetkiler:

Her100 hasta nın10’unu ya da daha fazlasınıetkileyen.

Bulantı

Kusma

Yaygıngörülenyanetkiler:

Her100 hastanın1 ila 10’unu etkileyen.

Hafifbirağrıkesiciiletedavigerektirebilecek başağrısı

Yaygınolarakgörülmeyenyanetkiler:

Her100 hasta nın1’inden daha azınıetkileyen.

Deridetahriş:Flasterinaltındakiderihafifçekızarabiliryadakaşınabilir.Budurum

flaster çıkarıldıktan sonrabirgün içerisindeortadan kalkacaktır.

Deri alerjileri:Flasterin altındakideriçokkızarabilir,şişebiliryadasutoplayabilir.

Genişbirderialanınıkaplayan,geneleyayılmışbirdöküntügelişirse, bunu

doktorunuzabildiriniz.

Seyrekgörülenyanetkiler:

7/7

Her10.000 hastanın 1 ila 10’unu etkileyen.

Yüzdekızarıklık;yatmayadaoturmapozisyonundaykenanidenayağakalkınca

hissedilen, kanbasıncındakianidüşmeyebağlıbaşdönmesi.Ayağayavaşçakalkmak

yardımcıolabilir. Başınızdöndüğü takdirde, oturunuzyadauzanınız.

Hızlıkalpatışı

Sersemlikhissi

Bayılma

Çokseyrekgörülenyanetkiler

Her10.000 hastanın1’inden daha azınıetkileyen.

Başdönmesi

Sıklığıbilinmeyendiğeryanetkiler

Etkilenen hasta sayısımevcutverilerden hesaplanamaz

Çarpıntılar:anormalkalpatımhissi.Budurumsiziciddiölçüdeetkiliyorsa

doktorunuzu arayınız.

Generalize (genel)döküntü.

Buyanetkilerden herhangibirisizişiddetlidüzeydeetkilerse, doktorunuzabildirin.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Herhangibiryanetkimeydanagelmesidurumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizile

konuşunuz.Ayrıcayanetkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”

ikonunatıklayarakdoğrudanTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

ildirebileceğinizgibi, 0 800 314 00 08 numaralıyanetkibildirimhattınıdakullanabilirsiniz.

5. NİTRODERMTTS’ninsaklanması

NİTRODERMTTS’yiçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

NİTRODERMTTS’yi,25º C’nin altındakiodasıcaklığındaveorijinalambalajında

saklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraNİTRODERMTTS’yi

kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark edersenizNİTRODERMTTS’yi

kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: NovartisÜrünleri

34912, Kurtköy/İstanbul

Üretimyeri: NovartisPharmaSteinAG

Schaffhauserstrasse,CH- 4332, Stein,İsviçre

Bu kullanma talimatı../../....tarihindeonaylanmıştır.

18-5-2018

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

Use of products with the undeclared active ingredients, sildenafil and tadalafil, may pose a threat to consumers because the active ingredient may interact with nitrates found in some prescription drugs (such as nitroglycerin) and may cause a significant drop in blood pressure that may be life threatening. Among the adult male population who are most likely to use these products, adult males who use nitrates for cardiac conditions are the most at risk from these products. These products are considered ta...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.