NITRODERM

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NITRODERM TTS 10 30 FLASTER
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NITRODERM TTS 10 30 FLASTER
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • glyceryl dil altı

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699504810042
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 12

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

NİTRODERM TTS 10

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde :

Nitrogliserin (1,2,3-Propanetriol trinitrat) 50 mg

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Transdermal flaster

Ürün

adında

kullanılan

rakam

(TTS

10),

sistemden

saat

içerisinde

salıverilen

nitrogliserinin nominal miktarını (mg olarak) göstermektedir.

NİTRODERM TTS, deriye uygulandıktan sonra, salıverme membranından sürekli olarak

nitrogliserin

salıverecek

şekilde

hazırlanmış

çok

katlı

düz

sistemdir.

Salıverme

membranı, geçirgenliği yüksek olan derilerde salımı sınırlandırır. Aktif madde deriye nüfuz

eder ve önerilen uygulama süresince, nispeten sabit konsantrasyonlarda direkt olarak

sistemik dolaşıma geçer.

NİTRODERM TTS’nin farmasötik formları

Nitrogliserin miktarı

50 mg

Temas yüzeyi

20 cm

Yazılar

(sırtında)

Salıverme tabakasının rengi

Beyazımsı-sarımsı

Her sistemde geri kalan nitrogliserin ilaç rezervuarı görevini görür ve normal kullanım

esnasında salıverilmez. Örneğin, 12 saat sonra başlangıçtaki nitrogliserin miktarının %10’u

sistemden salıverilmiş olacaktır. Nitrogliserin NİTRODERM TTS den cm

başına sabit bir

oranda salıverildiğinden, uygulanan doz ilacın salıverildiği alanın yüzölçümüyle orantılıdır.

In

vivo

olarak

nitrogliserin

salıverilmesinin

nominal

hızı,

saatte

yaklaşık

20-25

mikrogram/cm

’dir. NİTRODERM TTS bileşiminin kesit diyagramı aşağıdaki şekilde

görülmektedir:

2 / 12

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.

Terapötik endikasyonlar

Anjina pektoris :

Tek başına veya beta adrenoreseptör-blokerleri ile ve/veya kalsiyum

kanal antagonistleri gibi diğer antianjinal ilaçlar ile birlikte kullanılır.

Konjestif kalp yetmezliği

:

Dijital veya diğer pozitif-inotrop ilaçlar ve diüretikler ile

geleneksel tedaviye yeterli cevap vermeyen hastalarda ek tedavi olarak kullanılır.

Flebitin ve ekstravazasyonun önlenmesi:

Tedavinin iki gün veya daha uzun sürmesinin

beklendiği ve düşük dozda heparin ile tedavinin olmadığı durumlarda, intravenöz sıvı ve

ilaçların venöz kanülasyonunda sekonder olarak gelişebilecek flebitin ve ekstravazasyonun

profilaktik tedavisinde kullanılır.

4.2.

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji / Uygulama sıklığı ve süresi:

Genel kurallar

Cilt üzerinden uygulanır.

NİTRODERM TTS, akut anjina pektoris ataklarının acil tedavisinde kullanılmaz; bu

durumlarda çabuk etkili nitrat preparatları kullanılmalıdır.

Nitrat preparatlarına cevap hastadan hastaya değişir; en düşük etkili doz belirlenmelidir.

Lokal iritasyonu önlemek için uygulama yeri düzenli olarak değiştirilmelidir.

3 / 12

NİTRODERM TTS ve diğer transdermal sistemler de dahil, uzun etkili nitratların sürekli

veya sık sık kullanımı sırasında tolerans gelişebilir veya terapötik etkide azalma görülebilir.

Tolerans gelişimini önlemek için her 24 saatte bir, genellikle gece, sistemin kullanımına 8-

12 saat süreyle ara verilmesi önerilmektedir.

Klinik araştırmalar hastaların çoğunda bu tür aralıklı tedavinin sürekli tedaviden daha etkili

olduğunu

göstermiştir.

Uzun

süreli

tedaviye

klinik

olarak

yanıt

veren

hastalarda

NİTRODERM TTS’in devamlı kullanılması uygun olabilir.

Anjina pektoris

Tedaviye günde bir NİTRODERM TTS 5 ile başlanmalıdır. Daha sonra klinik cevaba göre

bu doz kademeli olarak; günde bir NİTRODERM TTS 10 (normal idame dozu) veya günde

en fazla iki NİTRODERM TTS 10’a kadar yükseltilebilir.

Konjestif kalp yetmezliği

Tedaviye hastanede başlanması ve hastanın hemodinamik durumunun izlenmesi önerilir;

tedavi, gerekli idame dozu saptanıncaya kadar hastanede sürdürülmelidir.

Optimum tedavi dozu, alınan klinik cevap ve karşılaşılan yan etkiler doğrultusunda, kan

basıncında düşme ve taşikardi gibi aşırı doz belirtileri dikkatle izlenerek saptanmalıdır.

Flebitin ve ekstravazasyonun önlenmesi

Bir NİTRODERM TTS 5 intravenöz uygulama yerinin yakınına, kanulasyonun distal

tarafına uygulanmalıdır. Sistemin hergün değiştirilmesi önerilir. Ancak çalışmaların birinde

sistem,

günde

değiştirilmiş

etki

korunmuştur.

İntravenöz

tedavi

sona

erdiğinde, NİTRODERM TTS tedavisi de durdurulmalıdır.

Uygulama şekli:

Her bir NİTRODERM TTS flaster, ayrı bir saşe içinde bulunur. Bu saşenin bir kenarı

sistemin dışarı çıkarılmasını kolaylaştırmak üzere işaretlenmiştir. Aluminyum saşe işaretli

yerinden yırtılarak NİTRODERM TTS çıkarılır. Beyaz, koruyucu tabakayı kaldırıldıktan

sonra NİTRODERM TTS’in yapışkan yüzü gövdede ya da kolun üst tarafında sağlıklı

derinin temiz, kılsız ve kuru bir bölgesine uygulanır. Avuç içi ile sıkıca bastırılır ve bu

şekilde 10-20 saniye kadar tutulur. Uygulama bölgesi günlük olarak değiştirilmelidir, aynı

bölgeyi tekrar kullanmadan önce birkaç gün beklemek gerekir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek/karaciğer yetmezliğinde kullanımına ilişkin veri bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

NİTRODERM TTS’in çocuklardaki etkileri konusunda yeterli bilgi olmadığından sistemin

bu yaş grubunda kullanılması önerilmez.

4 / 12

Geriyatrik popülasyon (65 yaş üstü):

Yaşlılarda kullanımla ilgili herhangi bir özel bilgi mevcut değildir, ancak yaşlılarda dozajın

ayarlanmasının

gerektiğini

düşündüren

herhangi

bulgu

yoktur. Yine

yaşlılarda

kullanılırken dikkatli olunmalıdır, çünkü yaşlılar nitratların etkilerine daha fazla duyarlıdır.

4.3.

Kontrendikasyonlar

Etkin

madde

nitrogliserine

benzeri

organik

nitrat

bileşiklerine

veya

NİTRODERM TTS’in yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı bilinen aşırı

duyarlılığı olanlarda,

Hipotansiyona

neden

olabileceğinden

çözülebilir

guanilat

siklaz

uyarıcısı

olan

riosiguat ile birlikte kullanımı,

Belirgin

hipotansiyonun

eşlik

ettiği

akut

dolaşım

yetmezliğinde

(şok,

kollaps

durumları),

İntrakraniyel basıncın artması ile ilgili durumlarda,

Obstrüksiyona bağlı miyokard yetmezliğinde (örneğin, aortik veya mitral stenoz

veya konstriktif perikardit olduğunda) kontrendikedir.

NİTRODERM TTS, sildenafil, tadalafil ve vardenafil gibi fosfodiesteraz tip 5

(PDE5)

inhibitörleri

birlikte

kullanılmamalıdır

çünkü

PDE5

inhibitörleri

NİTRODERM TTS’ in vazodilatör etkilerini artırabilir ve şiddetli hipotansiyon

oluşabilir.

Şiddetli hipotansiyon (90 mmHg altında kan basıncı),

Şiddetli hipovolemi.

4.4.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Uyarılar

Diğer nitrat preparatları ile olduğu gibi, uzun süre tedavi gören hastada başka bir ilaç

tedavisine

geçilecek

ise,

nitrogliserin

dozu

yavaş

yavaş

azaltılırken

diğer

tedavi

başlatılmalıdır.

NİTRODERM TTS sistemi aluminyum tabaka içermektedir. Bundan dolayı NİTRODERM

TTS, MRI (Manyetik Rezonans Görüntülemesi), kardioversiyon veya DC defibrilasyonu ve

diatermi tedavisi gibi vücuda manyetik veya elektriksel alan işlemleri uygulanmadan önce

çıkarılmalıdır.

Yeni

geçirilmiş

miyokard

infarktüsü

veya

akut

kalp

yetmezliği

durumlarında,

NİTRODERM TTS ile tedavi ancak sıkı tıbbi gözetim ve/veya hemodinamik kontrol

altında sürdürülmelidir.

Belirgin hipotansiyon gelişen hastalarda flasterin çıkarılması düşünülmelidir

Önlemler

Hipoksemi:

5 / 12

Şiddetli anemi nedeniyle arteriyel hipoksemi (G6PD eksikliği ile indüklenen formlar dahil)

gelişmiş olan hastalarda, nitrogliserin biyotransformasyonunun azalmış olması nedeniyle

dikkatli olmak gerekir. Bunun gibi akciğer hastalığı veya iskemik kalp hastalığı nedeniyle

hipoksemi ve ventilasyon/perfüzyon dengesi bozukluğu mevcut olan hastalarda da dikkat

gerekir.

Alveoler

hipoventilasyonu

olan

hastalarda

akciğerlerde

perfüzyonun,

alveoler

hipoksi bölgelerinden daha iyi ventile olan akciğer bölgelerine kaydırılmasına yönelik bir

vazokonstriksiyon

gelişir

(Euler-Liljestrand

mekanizması).

Anjina

pektoris,

miyokard

enfarktüsü veya serebral iskemi vakalarında küçük hava yollarıyla ilgili anormalliklere (ve

özellikle de alveoler hipoksiye) sık rastlanır. Bu koşullar altında akciğerlerde perfüzyonun,

alveoler hipoksi bölgelerinden daha iyi ventile olan akciğer bölgelerine kaydırılmasına

yönelik bir vazokonstriksiyon gelişir. Güçlü bir vazodilatör olması nedeniyle nitrogliserin,

koruyucu

vazokonstriksiyonu

ortadan

kaldırarak

kötü

ventile

olan

bölgelerdeki

perfüzyonun

artmasına,

ventilasyon/perfüzyon

dengesizliğinin

şiddetlenmesine

arterlerdeki kısmi oksijen basıncının daha da azalmasına yol açar.

Hipertrofik kardiyomiyopati:

Nitrat tedavisi, hipertrofik kardiyomiyopatinin neden olduğu anjinayı şiddetlendirebilir.

Anjina artışı:

Flasterin çıkarıldığı dönemlerde anjina krizlerinin sıklığında artma olasılığı göz önünde

bulundurulmalıdır. Bu durumda, ilave antianjinal tedavi gerekebilir.

Sublingual nitrogliserine tolerans:

Nitrogliserinin transdermal sistemine karşı tolerans geliştiğinde, sublingual nitrogliserinin

egzersiz toleransına etkisi kısmen azalabilir.

Flebitin önlenmesinde NİTRODERM TTS 5 kullanılması:

İnfüzyon

yeri

düzenli

aralıklarla

kontrol

edilmeli,

flebit

geliştiğinde

gereken

tedavi

yapılmalıdır.

4.5.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Eşzamanlı kullanım kontrendikasyonu ile sonuçlanan etkileşimler

NİTRODERM TTS ve diğer vazodilatörlerin (örn. sildenafil, tadalafil ve vardenafil gibi

PDE5 inhibitörleri) eşzamanlı olarak uygulanması NİTRODERM TTS’in kan basıncını

düşürücü etkisini artırır.

Dikkate alınması gereken etkileşimler

Çözülebilir

guanilat

siklaz

uyarıcısı

olan

riosiguat

NİTRODERM

TTS’in

birlikte

kullanımı hipotansiyona neden olabilir. Bu nedenle NİTRODERM TTS ile riosiguatın

birlikte kullanımı kontrendikedir (bkz bölüm 4.3).

Kalsiyum

kanal

antagonistleri,

inhibitörleri,

beta

adrenerjik

reseptör

blokerleri,

diüretikler,

antihipertansifler,

trisiklik

antidepresanlar

majör

trankilizanlar

6 / 12

NİTRODERM TTS’nin kan basıncını düşürücü etkisi artırabilir, aynı durum alkolle de

görülebilir.

Dihidroergotaminle

birlikte

NİTRODERM

kullanılması,

dihidroergotaminin

biyoyararlanımını artırabilir. Koroner arter hastalığı vakalarında bu noktaya özellikle dikkat

etmek gerekir; çünkü dihidroergotamin, nitrogliserinin etkisini antagonize eder ve koroner

vazokonstriksiyona yol açabilir.

Asetilsalisilik

asit

benzeri

nonsteroidal

antiinflamatuvar

ilaç

kullanımının

NİTRODERM TTS’e alınan terapötik cevabı azaltabileceği şeklinde olasılık kesinlikle

unutulmamalıdır.

NİTRODERM

TTS’in

amifostin

asetil

salisilik

asit

eşzamanlı

uygulanması

NİTRODERM TTS’in etkilerini azaltarak kan basıncını yükseltebilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlara ilişkin bir klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.

Pediyatrik

popülasyon:

Pediyatrik

popülasyona

ilişkin

klinik

etkileşim

çalışması

yürütülmemiştir.

4.6.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda özel önerileri destekleyen veriler mevcut

değildir. Ancak NİTRODERM TTS’yi reçete eden sağlık profesyonelleri, çocuk sahibi

olma potansiyeli olan kadınlara bu ilacın gebelik sırasındaki olası risklerini anlatmalıdırlar.

Gebelik dönemi

Herhangi bir ilaç tedavisinde olduğu gibi NİTRODERM TTS de, özellikle ilk 3 aylık

dönemde olmak üzere gebelik esnasında dikkatle kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

Aktif maddenin anne sütüne geçip geçmediği konusunda bilgi bulunmamaktadır. Emzirme

döneminde

ilacı

kullanmayı

bırakıp

bırakmama

konusunda

karar

verilirken

tedavinin

anneye

sağlayacağı

faydalar,

çocukta

neden

olabileceği

risklerle

birlikte

değerlendirilmelidir.

Üreme yeteneği / Fertilite

NİTRODERM

TTS’nin

insanlarda

üreme

yeteneği

fertiliteye

etkisine

ilişkin

veri

bulunmamaktadır.

Sıçanlarda, yaklaşık 38 mg/kg/güne varan dozlarda dölün fertilitesi, canlılığı, büyümesi

veya gelişmesi üzerinde hiçbir etki görülmemiştir.

7 / 12

4.7.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç veya makine kullanımı sırasında hastalar NİTRODERM TTS’nin, özellikle tedavinin

başlangıcında

ortostatik

hipotansiyona

baş

dönmesine

açabileceği

konusunda

bilgilendirilmelidir. Çünkü bu istenmeyen etkiler, hastanın araç ya da makine kullanma

sırasındaki reaksiyonlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle etkilenen hastaların

araç ve/ veya makine kullanmaması önerilmelidir.

4.8.

İstenmeyen etkiler

Farklı kaynaklardan elde edilen advers ilaç reaksiyonları MedDRA Sistem-Organ Sınıfına

(SOC) göre listelenir. Her bir Sistem Organ Sınıfı içinde advers ilaç reaksiyonları sıklığa

göre, en sık görülen ilk sırada olacak şekilde derecelendirilir. Her bir sıklık grubu içinde

advers ilaç reaksiyonları azalan ciddiyetlerine göre derecelendirilir. Ayrıca ilgili sıklık

kategorisi aşağıdaki dönüşüm kullanılarak (CIOMS III):

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100);

seyrek ≥1/10.000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden

hareketle tahmin edilemiyor).

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Başağrısı

Seyrek: Sersemlik

Çok seyrek: Baş dönmesi

Kardiyak hastalıklar

Seyrek: Taşikardi

Vasküler hastalıklar

Seyrek: Ortostatik hipotansiyon, flushing

, senkop

Gastrointestinal

hastalıklar

Çok yaygın: Mide bulantısı, kusma

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Kontakt dermatit

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın olmayan: Uygulama bölgesinde eritem, kaşıntı, yanma hissi, iritasyon

Araştırmalar

Seyrek: Kalp atım hızının artması

Diğer nitrat preparatları gibi, NİTRODERM TTS de sıklıkla serebral vazodilatasyona

bağlı

sıklıkla doza bağımlı olan baş ağrısına neden olabilir. Bu tür baş ağrıları,

genellikle tedaviye devam edilmesini takiben birkaç gün sonra geçer. Eğer aralıklı tedavi

sırasında

kalıcı

baş

ağrıları

devam

ederse

hafif

analjezikler

tedavi

edilmelidir.

8 / 12

Geçmeyen

başağrıları

nitrogliserin

dozunun

azaltılması

veya

tedavinin

kesilmesi

gerektiğinin bir belirtisidir.

Kalp atım hızında reflekse bağlı hafif artış, gerekirse bir beta-bloker ile kombine tedavi

yapılarak önlenebilir.

Sistem

deri

üzerinden

uzaklaştırıldıktan

sonra,

deri

üzerindeki

hafif

kızarıklık

genellikle birkaç saat içinde kaybolur. Lokal iritasyonu önlemek için uygulama yeri düzenli

olarak değiştirilmelidir.

Aşağıdaki advers ilaç reaksiyonları spontan vaka raporları ve literatür vakaları aracılığıyla

NİTRODERM TTS ile pazarlama sonrası deneyimden elde edilmiştir. Bu reaksiyonlar

belirsiz boyuttaki bir popülasyondan gönüllü olarak bildirildiğinden, sıklıklarını güvenilir

şekilde

hesaplamak

mümkün

değildir

nedenle

“bilinmiyor”

olarak

sınıflandırılırlar.

Sistem-Organ

Sınıfı

içinde,

advers

ilaç

reaksiyonları

azalan

ciddiyetlerine göre sunulmaktadır:

Kardiyak bozukluklar: çarpıntı

Deri ve subkutan doku bozuklukları: jeneralize döküntü

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak

sağlar.

Sağlık

mesleği

mensuplarının

herhangi

şüpheli

advers

reaksiyonu

Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir.

(www.titck.gov.tr; e- posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35

4.9.

Doz aşımı ve tedavisi

Belirtiler:

Yüksek dozda nitrogliserin şiddetli hipotansiyon ve refleks taşikardiye veya kollaps ve

bayılmaya

neden

olabilir.

Ayrıca,

kazara

aşırı

nitrogliserin

alınımını

takiben

methemoglobinemi

görüldüğü

bildirilmiştir.

Bununla

birlikte,

NİTRODERM

TTS’in

salıverme membranı aşırı doz olasılığını azaltır.

Tedavisi:

NİTRODERM

TTS’in

nitrat

etkisi,

basit

şekilde,

sistem(ler)in

vücuttan

uzaklaştırılmasıyla hızla sona erdirilebilir. Hipotansiyon veya kollapsı gösteren herhangi

bir belirti oluştuğunda hastanın bacakları yukarı kaldırılarak veya eğer gerekirse bir bandaj

ile sarılarak giderilebilir.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1.

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Kardiyak hastalıklarda kullanılan vazodilatörler

9 / 12

ATC kodu: C01DA02

Nitrogliserin organik bir nitrat türevidir. Nitrogliserin vücuttaki tüm düz kasları gevşetir.

Damar sisteminde başlıca etkisini geniş koroner arterler ve daha belirgin olmak üzere

sistemik venler üzerinde gösterir.

Düşük

dozlarda

nitrogliserin

mitokondriyal

aldehit

dehidrojenaz

aktivitesi

biyoaktivasyona

uğrar

glutatyon

bağımlı

organik

nitrat

redüktaz

nitritler

denitratlanmış

metabolitlere

dönüşür

(1,2-gliseril

dinitrat,

1-3-gliseril

dinitrat).

Nitrit

sitokrom oksidazla veya membranlar arası boşlukta asidik ortamdaki aktivasyon tepkimesi

) ile bir kez daha aktive edilir ve sonuçta çözünür guanilil siklazı aktive eden ve siklik

guanozin monofosfat (cGMP) sinyalizasyonunu cGMP bağımlı protein kinazla tetikleyerek

gevşemeye neden olan nitrik oksit (NO) veya ilgili türleri oluşturur. Yüksek dozlarda

gliseril

dinitrat,

mononitrat

nitrogliserin

agranüler

endoplazmik

retikulumda

P450

enzimi (enzimleri) ile biyoaktivasyona uğrar ve gevşemeye yol açan NO’yu oluşturur.

Anjina pektoriste nitrogliserinin temel etki mekanizması, esas olarak kalbe dönen kan

miktarında azalma sağlayan venöz kapasitanstaki (venöz göllenme) artışa dayanır. Buna

bağlı olarak sol ventrikül diastol sonu basıncı (ön yük) ve dolum hacmi azalmaktadır.

Bunun sonucunda, anjina pektorisli hastalarda, istirahat sırasında ve özellikle egzersiz

esnasında miyokardın oksijen ihtiyacı azalır, egzersiz kapasitesi artar.

Koroner arteriyel dolaşımda, nitrogliserin hem ekstramural kondüktansı hem de küçük

direnç damarlarını genişletir. Bulgular, ilacın geniş epikardiyal damarları selektif olarak

genişleterek, koroner kan akımının iskemik subendokardial bölgelere yeniden dağılımını

sağladığını

düşündürmektedir.

İlaç

eksantrik

ateroma

neden

olan

stenozları

genişletebilir. Buna ilaveten, nitrogliserin kendiliğinden gelişen veya ergonovine bağlı

damar spazmlarında gevşeme sağlar.

Nitrogliserin ayrıca arterioler damar yatağını doza bağlı olarak genişletir, böylece sistemik

damar

direnci

(arka

yük)

ventrikül

sistolik

duvar

geriliminde

azalma

sonucu

miyokardın oksijen tüketimi azalır.

Uzun süreli tedavide kullanılan pek çok ilacın dozu, minimal etkin konsantrasyondan daha

yüksek plazma düzeyi sağlamak için düzenlense de, bu durum organik nitratlar için

muhtemelen uygun değildir. Egzersiz tolerans testi kullanılarak yapılan bazı kontrollü

klinik araştırmalarda, sistem sürekli kullanıldığında etkisinin devam ettiği gösterilmiştir.

Bununla

birlikte,

kontrollü

araştırmaların

çoğunda

gün

içerisinde

tolerans

geliştiği (örn. egzersiz testi ile saptanan etkide azalma) gösterilmiştir. Farmakolojik açıdan

bekleneceği üzere, tolerans daha yüksek transdermal dozlarda (hatta 4 mg/saat’i aşan

dozlarda) bile gözlenmiştir.

Organik nitratların etkisi nitrat tedavisine ara verilerek tekrar sağlanır. Cevabın tekrar

sağlanması için yeterli en kısa ilaç kesme süresi kesin olarak saptanmamıştır. 8 ila 12

saatlik bir sürenin bu amaç için yeterli olabileceği bilinmektedir. Daha kısa sürelerle

çalışma henüz yapılmamıştır. Aralıklı uygulandığında, 8-12 saat boyunca, saatte 0.4-0.8 mg

(20-40 cm

) aktif madde salan NİTRODERM TTS egzersiz kapasitesini artırır. Kontrollü

10 / 12

klinik araştırmalardan elde edilen veriler nitratların aralıklı olarak kullanımının, nitratsız

geçen

sürenin

kısmında

egzersiz

toleransında

plaseboya

oranla

azalma

ilgili

olabileceğini düşündürmektedir. Bu gözlemin klinik açıdan önemi bilinmemektedir (bkz.

Bölüm 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Nitrogliserinin

venodilatör

etkisiyle,

kronik

kalp

yetmezliğinde,

yükselmiş

olan

ventrikül doluş basıncını azaltır; aynı zamanda kalp debisi değişmez veya hafifçe artar.

Nitrogliserinin yararlı etkileri başlıca semptomlar olarak: bu endikasyonda, sol ventrikül

dolum basıncındaki belirgin artışa bağlı pulmoner venöz konjesyonun bulunduğu şiddetli

kalp yetmezliği ile sınırlıdır. Kalp atım hacminin artırılması arzu edildiğinde, hidralazin

gibi bir arteriyel vazodilatör ile kombine tedavi önerilir.

5.2.

Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

NİTRODERM TTS cilde uygulandıktan sonra nitrogliserin 2 saat içinde plazmada kararlı

konsantrasyona ulaşır ve bu düzey önerilen uygulama süresince aynı kalır. Sistemin kolun

üstüne,

pelvise

veya

göğüs

bölgesine

uygulanmasına

bağlı

olmaksızın,

aynı

plazma

düzeyleri

elde

edilir.

NİTRODERM

çıkarıldığında

plazma

seviyesi

hızla

düşer.

NİTRODERM TTS'in tekrarlanan uygulamalarında birikme olmaz.

Dağılım:

Plazma proteinine bağlanan fraksiyon nitrogliserin için % 61-64, 1,2-gliseril dinitrat ve

1,3-gliseril dinitrat için sırasıyla % 23 ve % 11’dir.

Biyotransformasyon:

Aktif madde, karaciğerde glutationa bağımlı organik nitrat redüktaz tarafından hızla gliseril

dinitratlar

mononitratlara

biyotransformasyona

uğrar.

Ayrıca

insan

eritrositleri

yapılan

in vitro

çalışmalarda, nitrogliserinin sulfidrile bağımlı enzimatik bir işlem ile ve

indirgenmiş

hemoglobin

etkileşerek

eritrositlerde

biyotransformasyona

uğradığı

gösterilmiştir.

İnsan

eritrositlerindeki

indirgenmiş

hemoglobin

miktarı,

metabolik

aktiviteler açısından önemlidir ve bu nedenle ciddi anemi vakalarında bu noktaya dikkat

edilmelidir.

Hayvan

çalışmalarında,

ekstrahepatik

vasküler

dokuların

(femoral

ven,

vena

cava

inferior,

aort)

nitrogliserin

metabolizmasında

benzer

şekilde

önemli

oynadıkları

bulunmuştur. Bu bulgu nitratlarda görülen yüksek sistemik klerens ile uyumludur.

Ayrıca nitrogliserinin biyotransformasyonunun damar düz kaslarının gevşemesi ile aynı

zamanda olduğu

in vitro

çalışmalarla gösterilmiştir. Bu gözlem nitrogliserinle indüklenen

vazodilatasyonun

mekanizmasında

nitrogliserin

biyotransformasyonunun

aldığı

hipotezine uyar.

Eliminasyon:

11 / 12

Nitrogliserin böbreklerden dinitrat ve mononitrat molekülleri, glukuronik konjugatları ve

gliserol

olarak

atılır.

Nitrogliserin,

1,2-gliseril

dinitrat

gliseril

mononitratların

eliminasyon yarılanma ömürleri sırasıyla 10, 30-60, 5-6 dakikadır.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:

Kararlı

plazma

konsantrasyonu,

sistemin

deri

temas

eden

yüzey

alanıyla

doğru

orantılıdır.

5.3.

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Mutajenite

Standart mutajenisite testleri

in vitro

tartışmalı bulgular ortaya koymuştur. Hücre kültürü

in vivo

çalışmalar nitrogliserine ilişkin mutajenik aktivite kanıtı ortaya koymamış

olduğundan kullanımı insanlarla ilgili maruziyetlerde genotoksik potansiyel içermez.

Karsinojenite

2 yıl süreyle çok yüksek dozlarda (erkekler günde 363 mg/kg ve dişiler 434 mg/kg)

trinitrogliserin alan sıçanlarda hepatoselüler karsinomlar ve testislerde interstisyel hücre

tümörleri oluşmuştur. Aynı süreyle günde 1022 mg/kg alan erkek veya 1058 mg/kg alan

dişi farelerde ve 31.5 mg/kg alan erkek veya 38.1 mg/kg alan dişi sıçanlarda tedaviye bağlı

herhangi bir tümör görülmemiştir.

Kemirgenlerde yapılan diyet çalışmaları nitrogliserinin insanlardaki terapötik doz aralığıyla

ilgili karsinojenik etkileri olmadığı sonucuna yol açmıştır.

Üreme toksisitesi

Nitrogliserin

transdermal

sistemleri

hayvan

teratoloji

çalışmaları

yürütülmemiştir.

Sıçanlarda

tavşanlarda

oral,

intravenöz,

intraperitoneal

dermal

(merhem

gibi)

uygulama yollarını içeren konvansiyonel üreme çalışmaları yapılmıştır. Nitrogliserin bu

hayvanlarda teratojenik bir potansiyel göstermemiştir.

Fertilite

sıçanlarda

üç

nesil

üreme

çalışması

yürütülmüştür.

çalışmada,

sıçanlara

jenerasyonunun çiftleşmesinden önceki altı ay boyunca erkeklerde 363 mg/kg/güne ve

dişilerde 434 mg/kg/güne varan dozlarda diyetsel nitrogliserin (yani %0.01, 0.1 veya 1

nitrogliserin)

verilmiş

tedavi

ardışık

jenerasyonlarında

sürdürülmüştür.

Kontrol gruplarına nitrogliserin içermeyen diyetler verilmiştir. Çiftleşmeler F0 nesli için

gruptan

erkek

dişiyi

içermiştir.

tedavi

grubundan

ikinci

yavrulamadan

eşit

sayıda

yavru

rastgele

seçilmiş

ilgili

tedavi

sürdürülmüştür. 3 aylıkken her bir erkek her bir gruptan bir dişi ile çiftleştirilmiş ve yine

tedavinin sürdürülmesi için sadece ikinci nesil döller seçilmiştir. Bu, 3. nesil hayvanlar

sütten kesilene kadar tekrarlanmıştır.

F0 jenerasyonunun fertilitesi üzerinde spesifik bir etki görülmemiştir. Bununla birlikte

ardışık

jenerasyonlarda

edilen

infertilite,

yüksek

verilen

erkeklerde

artmış

interstisyel hücre dokusu ve aspermatojeneze bağlanmıştır. Yaklaşık 38 mg/kg/güne varan

dozlarda

dölün

fertilitesi,

canlılığı,

büyümesi

veya

gelişmesi

üzerinde

hiçbir

etki

görülmemiştir. Bu, 63 gün boyunca 20 mg/kg/güne varan nitrogliserin dozlarını kullanan

12 / 12

sıçanlarda yürütülen bir intraperitoneal fertilite çalışmasında doğrulanmıştır (Oketani ve

ark., 1981b, İngilizce özet) (bkz., bölüm 9 Çocuk doğurma potansiyeline sahip kadınlar,

gebelik, emzirme ve fertilite).

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1.

Yardımcı maddelerin listesi

Silikon yağı 360

Aerosil 200

Etilenvinilasetat kopolimeri

Medikal yapıştırıcı CH 15

Polietilen tereftalat

6.2.

Geçimsizlikler

Geçerli değildir.

6.3.

Raf ömrü

36 ay

6.4.

Saklamaya yönelik özel tedbirler

C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

6.5.

Ambalajın niteliği ve içeriği

Her bir sistem, bir tarafı polietilen, aluminyum ve sörlin ile astarlanmış koruyucu saşe

içindedir.

5 ve 30 saşe içeren kutularda takdim edilmektedir.

6.6.

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”

“Ambalaj

Ambalaj

Atıklarının

Kontrolü

Yönetmeliği”ne

uygun

olarak

imha

edilmelidir.

7.

RUHSAT SAHİBİ

Novartis Ürünleri

34912 Kurtköy - İstanbul

8.

RUHSAT NUMARASI

86/66

9.

İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 27.06.1986

Ruhsat yenileme tarihi: 13.11.2009

10.

KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

18-5-2018

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

Use of products with the undeclared active ingredients, sildenafil and tadalafil, may pose a threat to consumers because the active ingredient may interact with nitrates found in some prescription drugs (such as nitroglycerin) and may cause a significant drop in blood pressure that may be life threatening. Among the adult male population who are most likely to use these products, adult males who use nitrates for cardiac conditions are the most at risk from these products. These products are considered ta...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.