NIMOTOP

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NIMOTOP 30 MG 30 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NIMOTOP 30 MG 30 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • anda

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699546010387
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

NİMOTOP ® 30mgfilmkaplıtablet

Ağızyoluylaalınır.

Etkinmadde:30mgnimodipin

Yardımcımaddeler:Povidon(PVPçözünmeyen),magnezyumStearat,mısırnişastası,

Mikrokristalselüloz(avicel),polividon25,sarıdemiroksit,HPM-selüloz,polietilen

glikol,titanyumdioksit

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksizereçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızıdoktorunuzasöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.NİMOTOPnedirveneiçinkullanılır?

2.NİMOTOP’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.NİMOTOPnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.NİMOTOP’unsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.NİMOTOPnedirveneiçinkullanılır?

Hertablet30mgnimodipiniçerir.NİMOTOP’unetkinmaddesiolannimodipinin

beynegidenkandamarlarındagenişlemesağlayıcıvedokuölümünüengelleyicietkisi

vardır.

NİMOTOP,kalsiyumkanalblokeedicileriolarakbilinenbirilaçgrubunadahildir.

NİMOTOP,30tabletlikambalajlardabulunur.

NİMOTOP,beyindamarlarındakianevrizmaya(baloncuklaşma)bağlıbeyinkanaması

sonrasıgelişenbeyindamarlarındakidaralmanınnedenolduğudokuhasarınabağlı

bozukluklarınönlenmesivetedavisindekullanılır.

2.NİMOTOP’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

NİMOTOP’uaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

İçindekimaddelerekarşıalerjinizvarsa,

Birantibiyotikolanrifampisinkullanıyorsanız,

Sarahastalığındakullanılanfenobarbital,fenitoin,karbamazepingibiilaçları

kullanıyorsanız,

NİMOTOP’uaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Kafaiçibasıncınızartmışsa,

Beyindokusundakisıvımiktarınızyükselmişse,

Düşüktansiyonunuzvarsa,

Anjinapektoris(kalbibesleyendamarlarındaralması/tıkanmasıileortayaçıkangöğüs

ağrısı)hastasıisenizveyageçmiş4haftaiçerisindekalpkrizigeçirdiyseniz,

Eğerçocuksahibiolmayıisteyenerkekbirhastaisenizdoktorunuzadanışınız.NİMOTOP

türüilaçlarbazenerkeklerdeüremeyigeridönüşümlüetkileyebilmektedir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışın.

NİMOTOP’unyiyecekveiçecekilekullanılması

Greyfurtsuyu,NİMOTOP’unkanseviyesiniyükseltir,kanbasıncınıdüşürücüetkisini

artırabilir.Soniçilengreyfurtsuyundansonraki4günboyuncabuetkidevamedebilir.

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

NİMOTOP,hamileliktekullanılmasıgerektiğinderisk-yararoranıdeğerlendirilmelidir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

EmzirenannelerNİMOTOPkullanırkenbebekemzirmemeleriönerilir.

Araçvemakinekullanımı

NİMOTOP,makinevetaşıtkullanmayeteneğinibozabilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanım

BazıilaçlarilebirliktekullanıldığındaNİMOTOP’unetkisideğişebilir.Aşağıdakiilaçları

kullanıyorsanızlütfendoktorunuzasöyleyiniz:

Antibiyotikolarakkullanılanrifampisin,makrolidler,kuinupristin/dalfopristin

Sarahastalığındakullanılanfenobarbital,fenitoin,karbamazepin,valproikasit

HIVtedavisindekullanılanilaçlar,zidovudin

Mantarenfeksiyonlarınıntedavisindekullanılanilaçlar

Depresyontedavisindekullanılannefazodon,fluoksetin,nortriptilin

Midehastalıklarınıntedavisindekullanılansimetidin

İdrarsöktürücüilaçlar

Tansiyondüşürücüolarakkullanılanbetablokerler,ADEinhibitörleri,Anjiyotensin

reseptörblokerleri,diğerkalsiyumantagonistleri,alfaadrenerjikblokerler,alfa

metildopa

İktidarsızlıktedavisindekullanılanPDE5inhibitörleri

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.NİMOTOPnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça;

5-14günNİMOTOPEnfüzyonSolüsyonu’nutakibengünde6defa2tabletNİMOTOP

önerilir.

Damardanuygulamabittiktensonra7günboyuncaağızdanNİMOTOPalınmasıönerilir.

DoktorunuzNİMOTOPiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.

Uygulamayoluvemetodu:

Tabletlerbütünolarakbirmiktarsıvıilealınmalıdır.Greyfurtsuyuilebirliktealınmamalıdır.

Dozlararasındakisüre4saattenazolmamalıdır.

Özelkullanımdurumları:

Karaciğeryetmezliği:

Karaciğeryetmezliğiolanhastalardadozazaltılmasıgerekebilir.

EğerNİMOTOP’unetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaNİMOTOPkullandıysanız:

KullanmanızgerekendendahafazlaNİMOTOPkullanırsanıztansiyondüşüklüğü,kalp

hızındaartışveyaazalma,sindirimsistemirahatsızlıklarıvebulantıgörülebilir.

NİMOTOP’tankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz

NİMOTOP’ukullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

4.OlasıYanEtkilerNelerdir?

Tümilaçlargibi,NİMOTOP’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

NİMOTOP’unolasıyanetkilerigörülmesıklıklarınagöreaşağıdaverilmiştir:

Yaygınolmayan(1/100–1/1000arası):

Pıhtılaşmahücrelerininsayısındaazalma

Kalphızındaartış

Alerjikreaksiyon

Döküntü

Başağrısı

Tansiyondüşüklüğü

Damarlardagenişleme

Bulantı

Seyrek(1/1000ile1/10.000arası):

Kalphızındaazalma

Bağırsaktıkanması

Karaciğerenzimlerindegeçiciartış

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.NİMOTOP’unsaklanması

NİMOTOP’uçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraNİMOTOP’ukullanmayınız.

RuhsatSahibi: BayerScheringPharmaAG,Almanyalisansıile

BayerTürkKimyaSan.Ltd.Şti.

ÇakmakMah.BalkanCad.No:5334770

Ümraniye–İSTANBUL

Tel:(0216)5283600

Faks:(0216)5283612

Üretimyeri: BayerTürkKimyaSan.Ltd.Şti.,Topkapı/İstanbul

Bukullanmatalimatı(gün,ay,yıl) tarihindeonaylanmıştır.