NIMES COMBO JEL 50 G

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NIMES COMBO JEL 50 G
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NIMES COMBO JEL 50 G
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • nimesulide

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699536340050
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 23-06-2015
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALĐMATI

NĐMESCOMBOjel

Ciltüzerineuygulanır.

Etkinmadde:Herbirtüpte(50g),0.5gnimesulid,0.125gtiyokolşikosidiçerir.

Yardımcımaddeler:Metilparaben,propilparaben,dimetilsülfoksit,etilalkol,karbomer

940,polietilenglikol400,polisorbat80,trietanolamin,gliserin,disodyumEDTA,mentol,saf

su

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.NĐMESCOMBOnedirveneiçinkullanılır?

2.NĐMESCOMBO’yukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.NĐMESCOMBOnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.NĐMESCOMBO’nunsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.NĐMESCOMBOnedirveneiçinkullanılır?

NĐMESCOMBOOsteoartrit(kireçlenme),vertebralkolonun(boyun,sırt,belbölgesi)ağrılı

sendromları,eklemdışıromatizma,ağrılıkaskasılmalarınınsemptomatiktedavisinde,travma

veameliyatsonrasıoluşanağrıdakullanılır.

2.NĐMESCOMBO’yukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

NĐMESCOMBO’yuaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

NĐMESCOMBO’nuniçeriğindebulunanetkinve/veyayardımcımaddelerdenherhangi

birinekarşıalerjinizvarise,

Allerjiktepkileriuyaranveprostaglandinsenteziniengelleyenasetilsalisilikasitiçeren

(aspirinvb.)ilaçlarveyanonsteroidalantiinflamatuvarilaçlarolarakadlandırılanilaç

grubunadahilolandiğerilaçlarsizdeastım,alerjikburunakıntısı(rinit),cilttekızarıklıkve

kaşıntı(ürtiker),gözkapakları,dışüremeorganları,dudaklarvedilgibiyumuşak

dokulardaşişme(anjiyoödem)veburuniçindeetoluşumuna(nazalpolip)nedenoluyorsa,

Kasveyakaslarıngörevyapamaması(kasılamaması)durumuvarsa,

GebelikveemzirmedönemindeysenizNĐMESCOMBO’yukullanmayınız.

Lokalenfeksiyonbulunan,hasargörmüşveyaaşınmışderiyüzeyindekullanmayınız.

Diğertopikal(deriyesürülmeksuretiyleuygulanan)preparatlarileaynıanda

kullanmayınız.

15yaşınaltındakiçocuklardakullanmayınız.

NĐMESCOMBO’yuaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

NĐMESCOMBO’yu,gözlere,mukozalara(ağız,burungibibazıorganlarıniçyüzeylerini

kaplayandokular),enfeksiyonluciltbölgelerineyadaderidekiaçıkyaralara

uygulamayınız.Kazaratemasettiğitakdirdederhalbolsuileyıkayınız.

Ağızyoluilealmayınız.Uygulamadansonraelleriniziyıkayınız.

NĐMESCOMBOkullanımınabağlıolarakuygulamabölgesindetahriş,kızarıklıkveya

kaşıntımeydanagelirseilacıkullanmayıdurdurunuzvedoktorunuzaveyabirhastaneye

başvurunuz.

Mide-bağırsakkanaması,aktifveyaolasımideülseri,ağırböbrekveyakaraciğer

yetmezliği,ağırkanpıhtılaşmabozukluklarıveyaağır/kontroledilemeyenkalprahatsızlığı

olanhastalardadikkatlekullanınız.

DiğerNSAI(ağrı,ateşveiltihabaetkili)ilaçlaraaşırıhassasiyetibulunanhastaların

tedavisindekullanılırkenözelönlemalınız.Tedavisırasındahassasiyetoluşmaihtimalini

gözardıetmeyiniz.TedaviboyuncaNĐMESCOMBOilediğertopikal(deriyesürülmek

suretiyleuygulanan)NSAIilaçlarileberaberuygulandığındayanmahissiveistisnaolarak

fotodermatoz(ışıkmaruziyetiileortayaçıkanderihastalığı)oluşabilir.

Işığaduyarlılıkhissiniazaltmakiçindirektgüneşışığınamaruzkalmayınız.

NĐMESCOMBO’yugerektiğindendahagenişalanlara,uzunsüreileuygulamayınız.

NĐMESCOMBO’yuuygulamaesnasındagiysilerinizletemasettirmeyiniz.Aksitakdirde

giysileriniziboyayabilir.Budurumgiysilerinyıkanmasıylaortadankalkar.

NĐMESCOMBO’yusürdüktensonrauygulamabölgesinibandajlaveyaherhangibaşkabir

materyallekapatmayınız.

Đstenmeyenyanetkiler,mümkünolanenkısasüreiçinenazetkilidozunkullanılmasıyla

azaltılabilir.

Uzunsürelikullanmanızdurumundaaşırıduyarlıkmeydanagelebilir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

NĐMESCOMBO’nunyiyecekveiçecekilekullanılması

NĐMESCOMBO’nunyiyecekveiçeceklerileetkileşimiyoktur.

Hamilelik

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hamileisenizbuilacıkullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Eğeremziriyorsanızbuilacıkullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

Nadirolarakuyuklamavakalarıbildirilmiştir.Bunedenlearaçvemakinekullanırkendikkatli

olunuz.

NĐMESCOMBO’nuniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

Butıbbiürünmetilparabenvepropilparabeniçerir.Alerjikreaksiyonlara(muhtemelen

gecikmiş)sebebiyetverebilir.

Butıbbiüründimetilsülfoksitiçerir.Deridetahrişenedenolabilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

NĐMESCOMBO’nunherhangibirilaçveyamaddeilebilinenbirgeçimsizliği

bulunmamaktadır.

NĐMESCOMBO’yutopikalolarakkullanılandiğerilaçlarileaynıandakullanmayınız

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.NĐMESCOMBOnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktortarafındanbaşkaşekildetavsiyeedilmediğitakdirde;hastalıklıbölgeyeveçevresine

günde3-4defauygulanır.Doz,tedaviedilecekbölgeningenişliğivetedaviyealınanyanıta

göredeğiştirilebilir.

Tedavisüresisemptomatikiyileşmeyegöreayarlanmalıdır.

Uygulamayoluvemetodu:

NĐMESCOMBOyalnızcatopikalkullanımiçindir.NĐMESCOMBO’yuetkilenenbölgeye

nazikçetamamenemilinceyekadaruygulayınız.Tedavisırasındabandajlamaveyakapatma

(oklüzyon)uygulamayınız.EtkilenenbölgeyeNĐMESCOMBO’yukuvvetlibirşekilde

ovaraksürmeyiniz.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

NĐMESCOMBO15yaşınaltındakiçocuklardakullanılmamalıdır.

Yaşlılardakullanımı:

NĐMESCOMBO’nunyaşlıhastalardakigüvenilirlikveetkinliğiileilgiliveriyoktur.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği

Ağırböbrekvekaraciğeryetmezliğinizvarise, NĐMESCOMBOdikkatlicevedoktorunuzun

gözetimialtındakullanılmalıdır.

EğerNĐMESCOMBO’nunetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaNĐMESCOMBOkullandıysanız:

NĐMESCOMBO’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

NĐMESCOMBO’yukullanmayıunutursanız:

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

NĐMESCOMBOiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

NĐMESCOMBOtedavisisonlandırıldığındaherhangibirolumsuzetkioluşmasıbeklenmez.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,NĐMESCOMBO’nuniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yanetkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,NĐMESCOMBO’yukullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Kaşıntı,döküntü,alerjisonucuyüzveboğazdaşişmegibianiaşırıduyarlılıktepkisi

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin NĐMESCOMBO’yakarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasizeen

yakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Sersemlik,uyuklamahali

Alerjikderireaksiyonu,deridöküntüleri

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Bulantı

Kusma

Đshal

Mideağrısı

BunlarNĐMESCOMBO’nunhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.NĐMESCOMBO’nunsaklanması

NĐMESCOMBO’yuçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

NĐMESCOMBO’yu25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraNĐMESCOMBO’yukullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizNĐMESCOMBO’yukullanmayınız

Ruhsatsahibi:SanovelĐlaçSan.veTic.A.Ş.

34460Đstinye-Đstanbul

Üretimyeri:SanovelĐlaçSan.veTic.A.Ş.

34580Silivri–Đstanbul

Bukullanmatalimatı28.12.2012tarihindeonaylanmıştır.