NIMELID

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NIMELID 100 MG 15 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NIMELID 100 MG 15 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • nimesulide

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525013859
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/7

KULLANMATALİMATI

NİMELİD100mgtablet

Ağızdanalınır

Etkinmadde:Herbirtablet100mgnimesülid(mikronize)içerir.

Yardımcımadde(ler):Dioktilsodyumsülfosüksinat,hidroksipropilselüloz,laktoz

monohidrat,mikrokristalinselüloz,sodyumnişastaglikolat,hidrojenizebitkiselyağ,

magnezyumstearat

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. NİMELİDnedirveneiçinkullanılır?

2. NİMELİD’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. NİMELİDnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. NİMELİD’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. NİMELİDnedirveneiçinkullanılır?

NİMELİD,sarımsırenkte,kokusuz,yuvarlaktabletlerhalindedir.Hertablet,steroidolmayan

antienflamatuvarilaçlar(NSAİİ)grubundanolan100mgnimesulidiçerirve15veya30

tabletlikblisterambalajlardakullanımasunulmuştur.

NİMELİD,akutağrıveadetdönemiağrılarında(primerdismenore)kullanılır.Enuzuntedavi

süresi15gündür.

2/7

2. NİMELİD’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

NİMELİD’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

NİMELİD’iniçeriğindekiherhangibirmaddeyekarşıaşırıduyarlığınızvarsa,

Aspirinveyabaşkabirsteroidolmayanantiinflamatuvarilaçkullanımısonrasınefes

darlığı,nezle,kurdeşenveyabaşkabiralerjiktiptereaksiyonyaşadıysanız,

NİMELİD,nimesulidekarşıkaraciğertoksisitesireaksiyonhikayenizvarsa,

Aktifpeptikülserhastasıisenizyadatekrarlayanülserhikayenizveyamidekanamanız

varsa,

Dahaöncebeyinkanamasıgeçirdiysenizveyaaktifkanamavekanamadüzensizliği

yaşıyorsanız,

Ciddipıhtılaşmaprobleminizvarsa,

Ağırkaraciğeryetmezliğinizvarsa,

Ağırböbrekyetmezliğinizvarsa,

iddetlikalpyetmezliğinizvarsa,

Hamileliğinsonüçaylıkdöneminde(6.aydanitibaren)iseniz

Karaciğerezararverenilaçlarkullanıyorsanız

Ateşve/veyagripbenzeribelirtinizvarsa,

Alkolveilaçbağımlısıisenizkullanmayınız.

NİMELİD’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Bilinenkalpvekandamarlarıileilgili(kardiyovasküler)birrahatsızlığınızvarsa.Böyle

birdurumda,doktorunuzendüşüketkilidozukullanacaktır.Dahaöncekardiyovasküler

belirtileryaşamamışolsanızbiledoktorunuzvesizbutürolaylarınortayaçıkmasınakarşı

dikkatliolmalısınız,doktorunuzböylebirdurumdaneyapmanızgerektiğihakkındasize

bilgiverecektir,

Kanbasıncınızyüksek(hipertansiyon)ise.NİMELİDtedavisininbaşlatılmasısırasındave

tedaviseyriboyuncakanbasıncınızıdoktorunuzyakındantakipedecektir,

Sıvıtutulmasıveyaödemolursa,

Öncedenmevcutkalpyetersizliğinebağlıolaraksolunumyetmezliği,ödem,karaciğerde

büyümeilebelirginhastalığınızvarsa,

3/7

ltihap,kanama,midedeyaravemidede,incebarsaktaveyakalınbarsaktadelinmeolursa,

Yaşlıysanız,kalpvekandamarlarıhastalığınızvarsa,eşzamanlıaspirinkullanıyorsanız

veyaülserasyon,mide-barsakyolunuzdakanamaoluştuysaveyailtihaplırahatsızlıklar

gibimide-barsakhastalığıyaşadıysanızveyayaşıyorsanız,

Kalpyetmezliği,karaciğersirozu,nefrotiksendromveyaaşikarböbrekhastalığınızvarsa.

Böbrekfonksiyonlarınızdabozuklukvarsadoktorunuzdüşükdoznimesulidverecektir,

Deridöküntüsü,mukozabozukluklarıveyabaşkahertürlüaşırıduyarlılıkbelirtisiolursa.

Böylebirdurumdadoktorunuztedavinizikesecektir,

Nimesulidkullanıyorsanızdiğerağrıkesicilerikullanmamalısınız.

Hamilekalmayıplanlıyorsanızyadahamilekalmazorluğuyaşıyorsanızveyakısırlık

tedavisigörüyorsanız,

laçkullanımısürecindeateşve/veyagripbenzeribulgulargelişirseböylebirdurumda

doktorunuztedavinizikesecektir.

lacınkaraciğerezararvericietkisigözönünealınarak,risk/yararoranıherhastaiçin

bireyselolarakdeğerlendirildiktensonra,nimesulidtedavisinebaşlanmalıdır.Budurumda

doktorunuzneyapmanızgerektiğihakkındasizebilgiverecektir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

Hamilelik

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

NİMELİD,gerekliolmadıkçahamilelikdönemindekullanılmamalıdır.

Gebeliğingeçsafhalarında(6.aydanitibaren)NİMELİDkullanmayınız.Doktorunuz

tarafındantavsiyeedilmedikçehamilelikdönemindekullanımıönerilmez.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

Builacıkullanırkenbebeğiniziemzirmeyiniz.Budurumdabebeğinizezararverebilir.

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız

NİMELİD’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

NİMELİDtabletlerlaktoziçerir.Galaktozintoleransı,lapplaktozyetmezliğiveyaglukoz-

galaktozmalabsorbsiyonugibinadirgenetikproblemlihastalarbuilacıkullanılmamalıdır.

4/7

Butıbbiürünherdozunda23mg’dandahaazsodyumihtivaeder.Dozunedeniileherhangi

biruyarıgerekmemektedir.

Araçvemakinekullanımı

NİMELİDbaşdönmesi,sersemlikveyauykuhaligibiyanetkilerenedenolabilir.Bunedenle

sizdebubelirtilermevcutsaaraçvemakinekullanmayınız.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

NİMELİDileetkileşimiolabilecekbazıilaçlar:

Ağrıkesici,kansulandırıcıilaç,aspirin(asetilsalisilikasit)gibi,

Kansulandırıcıilaçlar(antikoagulanlar)

drarsöktürücüler(diüretikler)

Lityumiçerenilaçlar

Metotreksat(kansertedavisindekullanılır)

Hepatotoksikilaçlar(karaciğerezararverenilaçlar)

Siklosporinler(bağışıklıksisteminibaskılayanbirilaç)

Diğersteroidolmayanantienflamatuarilaçlar

ADEinhibitörleriveanjiyotensinIIantagonistleri(yüksektansiyontedavisindekullanılır)

kullanıyorsanızdoktorunuzabildiriniz.BuilaçlarNİMELİDileetkileşimgösterirler.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabukonuhakkındabilgiveriniz.

3. NİMELİDnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktortarafındanbaşkaşekildeönerilmediğitakdirde:Günde2defayemeklerdensonra

alınır.

Kullanımsüresi15günügeçmemelidir.

Uygulamayoluvemetodu:

Tabletleri,yeterlimiktardasıvı(birbardaksu)ileyemeklerdensonraalınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

12yaşınaltındakiçocuklardakullanılmamalıdır.

Yaşlılardakullanımı:

5/7

Yaşlıhastalardagünlükdozajıdüşürmeyegerekyoktur.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/karaciğeryetmezliği:

Ortaderecedeböbrekyetmezliğiolanhastalardadozuazaltmayagerekyoktur.Bununyanında

karaciğeryetmezliğiveağırböbrekyetmezliğiolanhastalardakullanılmamalıdır.

EğerNİMELİD’inetkisininçokgüçlüveyaçokzayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaNİMELİDkullandıysanız:

NİMELİD’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

NİMELİD’iaşırıdozdakullandıysanız,genellikleuyuşukluk,uykuhali,bulantı,kusmave

karınağrısımeydanagelir.Midekanamasıgerçekleşebilir.Nadirolmaklabirlikte

hipertansiyon,akutböbrekyetmezliği,solunumbozukluğuvekomaortayaçıkabilir.Bu

durumdasemptomatikvedestekleyicitedaviuygulanmalıdır.Spesifikbirantidotuyoktur.

NİMELİD’inalınmasındansonraki4saatiçerisindekusturmave/veyaaktifkömür

kullanılmasıyararlıolur.Bukonudadoktorunuzyadaeczacınızsizeyardımcıolacaktır.

NİMELİD’ikullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

4. Olasıyanetkilerinelerdir?

TümilaçlargibiNİMELİD’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,NİMELİD’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Eğer;

Trombositsayısındaazalma,kandakitümhücrelerdeazalma,ateş,derideiğnebaşı

eklindekırmızımorarmalar,bilinçbulanıklığı,başağrısıvetrombositlerinsayısında

azalmailegörülenhastalık

Başağrısı,uykuhali,beyindokusundakideğişiklikler

Görmerahatsızlıkları

Astımvenefesdarlığı

6/7

Karınağrısı,hazımsızlık,ağzıiçindeiltihaplanma,kanamayabağlıkatranrenklidışkı,

midekanaması,incebarsağınmideylebirleştiğiyerdeülseroluşmasıvebağırsak

delinmesi,gastrikülservemidedelinmesi

Sarılık,kötüleşensarılık,safraakışınınyavaşlaması

Deriüzerindeoluşankızarıklık,egzama,kurdeşen,alerjisonucuyüzveboğazdaşişme,

geneldekendiliğindengeçen,el,yüzveayaktadantelebenzerkızarıklıkoluşturan,aşırı

duyarlılıkdurumu,StevensJohnsonsendromu,derideiçisıvıdolukabarcıklarlaseyreden

ciddibirhastalık,

Böbrekyetmezliği,idraratılımındaazalma,böbrekiltihaplanması

Vücutsıcaklığındadüşme

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,aciltıbbi

müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Kansızlık,kandaeozinofil(birtüralerjihücresi)sayısındaartış

Aşırıduyarlılık

Kanpotasyumdüzeyininnormalinüstündeolması

Endişe,sinirlilik,kabusgörme

Sersemlikhali

Bulanıkgörme

Başdönmesi

Kalpatımınınhızlanması

Hipertansiyon,kanama,kanbasıncınındalgalanması,deridekızarmalar

Nefesdarlığı,nefesalmadagüçlük

Kabızlık,gaz,gastrit

Kaşıntı,döküntü,terlemeartışı

Ağrılıidraryapma,idrardakangörülmesi,idraryapamama

Ödem,keyifsizlik,bitkinlik

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

shal,bulantı,kusma

7/7

Karaciğerenzimlerininartışı

BunlarNİMELİD’inhafifyanetkileridir.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. NİMELİD’insaklanması

NİMELİD’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraNİMELİD’ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizNİMELİD’ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

DevaHoldingA.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.No:134303

Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel:02126929292

Faks:02126970024

İ malyeri:

DevaHoldingA.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi,

KaraağaçMah.AtatürkCad.No:32Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bukullanmatalimatı……….tarihindeonaylanmıştır.