NIMELID

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NIMELID %1 30 GR JEL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NIMELID %1 30 GR JEL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • nimesulide

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525345264
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/6

KULLANMATALİMATI

NİMELİDJEL%1

Ciltüzerineuygulanır.

Etkinmadde:Hertüpte%1(a/a)nimesulid

Yardımcımadde(ler):Etanol,karbomer980,parafin(likit),trietanolamin,metilparaben,etil

paraben,propilparaben,EDTAdisodyum,deiyonizesu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. NİMELİDJELnedirveneiçinkullanılır?

2. NİMELİDJEL’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. NİMELİDJELnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. NİMELİDJEL’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. NİMELİDJELnedirveneiçinkullanılır?

NİMELİDJEL,etkinmaddeolaraknimesulidiçerenjelformundabirilaçtır.

NİMELİDJELtopikalkullanılannon-streoidalantiinflamatuvarpreparatlarıolarak

adlandırılanbirilaçgrubunadahildir.

NİMELİDJEL,herbirtüpte%1(a/a)nimesulidiçerir.

NİMELİDJEL,plastikkapaklılaminetüpiçindekullanımasunulmaktadır.

2/6

NİMELİDJEL;

Burkulma,ezilme,incinmegibikazalaryadasporyaralanmalarınınnedenolduğu

ağrı,iltihaplanmaveşişmede,

Yumuşakdokuiltihaplanmalarında,

Bölgeselromatizmahastalıklarındakullanılır.

2. NİMELİDJEL’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

NİMELİDJEL’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

NİMELİDJEL’iniçeriğindebulunanetkinve/veyayardımcımaddelerdenherhangi

birinekarşıalerjinizvarise,

Allerjiktepkileriuyaranveprostaglandinsenteziniengelleyenasetilsalisilikasitiçeren

(aspirinvb.)ilaçlarveyanonsteroidalantiinflamatuvarilaçlar(NSAİİ)olarakadlandırılan

ilaçgrubunadahilolandiğerilaçlarsizdeastım,alerjikburunakıntısı(rinit),ciltte

kızarıklıkvekaşıntı(ürtiker),gözkapakları,dışüremeorganları,dudaklarvedilgibi

yumuşakdokulardaşişme(anjiyoödem)veburuniçindeetoluşumuna(nazalpolip)

nedenoluyorsaNİMELİDJEL’ikullanmayınız.

Lokalenfeksiyonbulunan,hasargörmüşveyaaşınmışderiyüzeyindekullanmayınız.

Diğertopikal(deriyesürülmeksuretiyleuygulanan)ilaçlarileaynıandakullanmayınız.

12yaşınaltındakiçocuklardakullanmayınız.

NİMELİDJEL’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

NİMELİDJEL’i,gözlere,mukozalara(ağız,burungibibazıorganlarıniçyüzeylerini

kaplayandokular),enfeksiyonluciltbölgelerineyadaderidekiaçıkyaralara

uygulamayınız.Kazaratemasettiğitakdirdederhalbolsuileyıkayınız.

Ağızyoluilealmayınız.Uygulamadansonraelleriniziyıkayınız.

NİMELİDJELkullanımınabağlıolarakuygulamabölgesindetahriş,kızarıklıkveya

kaşıntımeydanagelirseilacıkullanmayıdurdurunuzvedoktorunuzaveyabirhastaneye

başvurunuz.

12yaşınaltındakiçocuklardakullanmayınız.

Mide-bağırsakkanaması,aktifveyaolasımideülseri,ağırböbrekveyakaraciğer

yetmezliği,ağırkanpıhtılaşmabozukluklarıveyaağır/kontroledilemeyenkalp

rahatsızlığıolanhastalardadikkatlekullanınız.

3/6

DiğerNSAİ(ağrı,ateşveiltihabaetkili)ilaçlaraaşırıhassasiyetibulunanhastaların

tedavisindekullanılırkenözelönlemalınız.Tedavisırasındahassasiyetoluşmaihtimalini

gözardıetmeyiniz.TedaviboyuncaNİMELİDJELilediğertopikal(deriyesürülmek

suretiyleuygulanan)NSAİilaçlarileberaberuygulandığındayanmahissiveistisna

olarakfotodermatoz(ışıkmaruziyetiileortayaçıkanderihastalığı)oluşabilir.Işığa

duyarlılıkhissiniazaltmakiçindirektgüneşışığınamaruzkalmayınız.

NİMELİDJEL’igerektiğindendahagenişalanlara,uzunsüreileuygulamayınız.

NİMELİDJEL’iuygulamaesnasındagiysilerinizletemasettirmeyiniz.Aksitakdirde

giysileriniziboyayabilir.Budurumgiysilerinyıkanmasıylaortadankalkar.

NİMELİDJEL’isürdüktensonrauygulamabölgesinibandajlaveyaherhangibaşkabir

materyallekapatmayınız.

stenmeyenyanetkiler,mümkünolanenkısasüreiçinenazetkilidozunkullanılmasıyla

azaltılabilir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

Hamilelik

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

NİMELİDJEL’ingebelikdönemindekullanılmasıönerilmemektedir.Özelliklegebeliğin3.

dönemindeNİMELİDJELkullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız

Nimesulidinannesütünegeçipgeçmediğibilinmemektedir.Bunedenleemzirmedöneminde

kullanılmasıtavsiyeedilmemektedir.

EmzirmedönemindeNİMELİDJELkullanımıkonusundadoktorunuzadanışınız.

NİMELİDJEL’iemzirmedenöncegöğüsbölgesiüzerineuygulamayınız.

Araçvemakinekullanımı

NİMELİDJEL’inaraçvemakinekullanmayeteneğinizüzerindebilinenbiretkisiyoktur.

NİMELİDJEL’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

NİMELİDJELiçeriğindebulunanmetilparaben,etilparabenvepropilparaben,alerjik

reaksiyonlara(muhtemelengecikmiş)sebebiyetverebilir.

4/6

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

NİMELİDJEL’inherhangibirilaçveyamaddeilebilinenbirgeçimsizliğibulunmamaktadır.

NİMELİDJEL’itopikalolarakkullanılandiğerilaçlarileaynıandakullanmayınız.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabukonuhakkındabilgiveriniz.

3. NİMELİDJELnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

DoktorunuztarafındanbaşkabirşekildetavsiyeedilmediğitakdirdeNİMELİDJEL’i

etkilenenbölgeyegünde2veya3kezuygulayınız.Önerilentedavisüresi7-15gündür.

Uygulamayoluvemetodu:

NİMELİDJELyalnızcatopikalkullanımiçindir.NİMELİDJEL’ietkilenenbölgeyenazikçe

tamamenemilinceyekadaruygulayınız.Tedavisırasındabandajlamaveyakapatma

(oklüzyon)uygulamayınız.EtkilenenbölgeyeNİMELİDJEL’ikuvvetlibirşekildeovarak

sürmeyiniz.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

NİMELİDJELyaşındanküçükçocuklardakullanılmamalıdır.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlılariçinözelkullanımönerisiyoktur.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:Ağırböbrekvekaraciğeryetmezliğinizvarise,NİMELİD

JELdikkatlicevedoktorunuzungözetimialtındakullanılmalıdır.

EğerNİMELİDJEL’inetkisininçokgüçlüveyaçokzayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaNİMELİDJELkullandıysanız:

NİMELİDJEL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

NİMELİDJEL’inaşırıkullanımıileilgilibilinenbirolayyoktur.

5/6

NİMELİDJEL’ikullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

NİMELİDJELiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

NİMELİDJELtedavisisonlandırıldığındaherhangibirolumsuzetkioluşmasıbeklenmez.

4. Olasıyanetkilerinelerdir?

TümilaçlargibiNİMELİDJEL’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Uygulamabölgesinde;

Yaygın(100hastada1’denfazlave10hastada1’denaz)

Kaşıntı(prurit)

Kızarıklık(eritem)

Bilinmiyor(Eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor)

Hafifveyaortaşiddettecilttahrişi

Pullanma

Deridöküntüsü

BunlarNİMELİDJEL’inhafifyanetkileridir.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

6/6

5. NİMELİDJEL’insaklanması

NİMELİDJEL’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindesonraNİMELİDJEL’ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizNİMELİDJEL’ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

DevaHoldingA.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.

No:134303Küçükçekmece-İSTANBUL

Tel:02126929292

Faks:02126970024

İ malyeri:

DevaHoldingA.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi,

KaraağaçMah.AtatürkCad.No:32Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bukullanmatalimatı………tarihindeonaylanmıştır.