NIDAZOL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NIDAZOL 500 MG 20 F.TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NIDAZOL 500 MG 20 F.TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • metronidazol

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699508090075
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

NİDAZOL ®

500mgfilmfablet

Oral yoldankullanılır.

Etkinmadde:Her birfilmtablet 500 mgmetronidazol içerir.

Yardımcımaddeler:Mısırnişastası,PVPK-30,laktoz,hidroksipropilselüloz,primojel,

magnezyum stearat, opadryOY-L22920,evaks.

BuKullanma Talimatında:

1. NİDAZOLnedir veneiçinkullanılır?

2. NİDAZOLkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. NİDAZOLnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. NİDAZOL’ünsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.NİDAZOLnedir veneiçinkullanılır?

NİDAZOL500mgfilmkaplıtablet,metronidazoladıverilenbirilaçiçerir.Metronidazol

antibiyotikgrubunaaitbirilaçtır.Vücudunuzdaenfeksiyonayolaçanbakteriveparazitleri

öldürür.

Aşağıdaki durumlardakullanılır:

Kan, beyin, akciğer, kemik, cinsel organlar, midevebarsakenfeksiyonları

Dişeti ülserleri vediğer diş enfeksiyonları

Builacı kullanmaya başlamadanöncebuKULLANMA TALİMATINI dikkatliceokuyunuz,

çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Dahasonratekrar okumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Bu ilaçkişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarınavermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimattayazılanlaraaynen uyunuz.İlaçhakkında sizeönerilendozun dışındayüksekveya

düşükdozkullanmayınız

.

Ameliyat sonrası gelişebilecek enfeksiyonların önlenmesi

NİDAZOL20 tabletlik ambalajlarlapiyasayasunulmaktadır.

2. NİDAZOLkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

NİDAZOL’ü aşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

İmidazoltürevlerineveyailacıniçindekiyardımcımaddelerekarşıaşırıduyarlıolanhastalarda

kullanılmamalıdır.

NİDAZOL’ü aşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

-Karaciğer hastalığınızvarsayadadahaöncebu türbir hastalıkgeçirmiş iseniz,

-Böbrekyetmezliği nedeniyle diyalizalıyorsanız,

-Sinir sisteminizileilgilibir hastalığınızvarsa,

-Tedavisırasındaalkollüiçkilerdenkaçınmakgerekir.Tedavidensonradaenaz48saatalkol

almamalısınız,

-Tıbbigeçmişinizdekanileilgiligenetikbirhastalığınızvarsametronidazoldikkatli

kullanılmalıdır.

-NİDAZOL’ünuzunsürelikullanımıgerektiğidurumlardauzunsürelikullanımadikkatlice

değerlendirilerek karar verilmelidir.

NİDAZOL’ünyiyecekveiçecekilekullanılması

NİDAZOLaçyadatokkarnınaalabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

NİDAZOLhamileliğinilk3ayındakullanılmamalıdır.Hamileliğinilk3ayındansonraancak

doktor tarafından kullanılması kesin gerekligörüldü ise kullanılmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzayadaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

NİDAZOLannesütünegeçtiğinden,emziriyorsanızkullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

NİDAZOLtedavisisırasındaaraçvemakinekullanımınızıetkileyebilecekyanetkilergörülebilir

(örneğin;zihinkarışıklığı,başdönmesi,varolmayannesneleringörülmesi,olmayanseslerin

duyulması(halüsinasyonlar),görme bozukluklarıv.b.).

Eğer buyanetkilersizdedegörülürsearaçvemakine kullanmayın.

NİDAZOL’üniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

Buürünlaktoziçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşı

intoleransınız(dayanıksızlığınız)olduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzla

temasageçiniz.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanızdoktorunuzu bilgilendiriniz:

-Disülfiram(alkolizm tedavisindekullanılır)

-Varfarin (kan sulandırıcıolarak kullanılır)

-Lityum (ruhsal hastalıkların tedavisindekullanılır)

-Fenobarbital, fenitoin, karbamazepin (sarahastalığı tedavisindekullanılır)

-5-florourasil(kansertedavisindekullanılır)

-Busulfan(kan kanseri tedavisindekullanılır)

-Siklosporin (organ naklisonrasında organ reddinin önlenmesi için kullanılır)

-Veküronyum (kas gevşetici olarak kullanılır)

-Kolestiramin (kanyağlarının düzeyinin azaltılması için kullanılır)

-Ergotalkaloidleri(migrentürübaşağrısı,ameliyatsonrasırahimiçikanamaların

azaltılması için kullanılır)

-Terfenadin veastemizol (allerji tedavisindekullanılır)

-Amiodaron (kalp ritmi bozukluğunun tedavisindekullanılır)

-Alkol(tedavisırasındavetedavisonlandırıldıktansonraenaz2günsüreylealkollüiçki

veyaalkoliçeren ilaçkullanılmamalıdır)

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3. NİDAZOLnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/ uygulama sıklığı içintalimatlar:

Amipadı verilenparazitlerinyol açtığıenfeksiyonlar(Amebiyazis):

Yetişkinler: günde1.5g3 dozabölünerek kullanılır.

Çocuklar: 30-40 mg/kg/gün, üçdozabölünerek kullanılır.

Karaciğerdeparazitinapsedönemindemetronidazoltedavisiapseninboşaltılmasıilebirlikte

yapılmalıdır.

Tedavi ardıardına7günsüreyleyapılmalıdır.

Trikomonas adı verilenparazititn yolaçtığı enfeksiyonlar (Trikomoniyazis):

Kadınlarda(idraryolu vedış cinsel organ enfeksiyonu): 2 gramlık tek doz(4tablet)

Eşinizdetestsonuçlarınegatifolsabileyadaeşinizinşikayetiolmasabileeşinizindebutedaviyi

kullanması gerekir.

Giardia adı verilenparazitinenfeksiyonu(Giardiyazis):

Yetişkinler: Günde750mgila1g, ardıardına5gün

10 ila15yaşarası çocuklar: 500 mg/gün

Kadınlarda etkeni belliolmayandış cinsel organ enfeksiyonu(Non-spesifikvajinit):

500 mggünde2 kez7 gün süreyle

Oksijensizortamdayaşayabilenmikroplarla(Aanaerobikorganizmalarla)oluşan

enfeksiyonlarıntedavisi:

(İlkseçenek veyadevamtedavisiolarak)

Yetişkinler: 1-1.5 g/gün;2yada3’ebölünmüş dozlarhalinde

Çocuklar: 20-30 mg/kg/gün

Ameliyat sonrası ortayaçıkabilecekenfeksiyonlarınönlenmesi (Cerrahi kemoprofilaksisi):

Yapılançalışmalardaameliyatsonrasıortayaçıkabilecekenfeksiyonlarınönlenmesiamacıyla

kullanımdaiçin uygun tedavi şeması araştırılmamıştır.

8saattebir500mg,ameliyattanyaklaşık48saatönceuygulanmayabaşlandığındayeterlietki

sağlar.

Son dozameliyattan engeç12 saat önceverilmelidir.

Butedavidekiamaç,ameliyatsırasındamide-bağırsaksisteminebakteritaşınmasının

engellenmesiolduğuiçinameliyatsonrasıdönemdeilacınverilmeyedevamedilmesinin(en

azından oralyoldan verilmesinin)yararıyoktur.

Aynı protokoldeçocuklara20 ila30 mg/kg/gün uygulanmalıdır.

Uygulama yoluvemetodu:

Ağızyoluylaalınır.Tabletlerezilmedenvekırılmadanyemeksırasındaveyayemektenhemen

sonraalınmalıdır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklarda kullanımı:

NİDAZOL'ün süspansiyon formutercih edilmelidir.

Yaşlılarda kullanımı:

NİDAZOLyaşlılarda, özellikleyüksekdozlardakullanılacaksa, dikkatliolunmalıdır.

Özel kullanımdurumları

Böbrek/ Karaciğeryetmezliği:

İdraryoluylaatıldığındandiyalizegiren böbrekyetmezliği hastalarındadikkat edilmelidir.

Karaciğeryetmezliği olanlardadoktorunuzdahadüşük dozveyadahakısatedavi uygulayabilir.

Doktorunuzhastalığınızabağlıolarak ilacınızın dozunu belirleyecek vesizeuygulayacaktır.

EğerNİDAZOL’ünetkisininçokgüçlüyadazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazla NİDAZOLkullandıysanız

NİDAZOL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

NİDAZOL’ü kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

Eğer birNİDAZOLdozunu unutursanızbir sonraki dozu normal olarak almalısınız.

Bu ürünün kullanımına ilişkin ilavesorularınızvarsadoktorunuzyadaeczacınızasorunuz.

NİDAZOLiletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

Metronidazol tedavisinin kesilmesi sonrasında herhangi olumsuzbir etkioluşmaz.

4. Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlariçinolduğugibiNİDAZOLdeiçeriğindekiherhangibirmaddeyekarşıaşırıduyarlı

olan bireylerdeyan etkiyeyolaçabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,NİDAZOL’ükullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Ellerinizde,ayaklarınızda,eklemlerinizde,yüzünüzde,dudaklarınızdayadasolunum

zorluğuveyayutmagüçlüğüneyolaçabilecekşekildeboğazınızdaşişmeolursa.Aynı

zamandakaşıntılıbirdöküntüdeolduğunufarkedebilirsiniz.Budurum,sizde

NİDAZOL’ekarşı alerjikbir reaksiyongeliştiğinigösterir.

Şiddetliancakçokseyrekgörülenbiretkideensefalopatidenilenbirçeşitbeyin

hastalığıdır.

Belirtilerfarklılıkgösteriramaateşiniz,ensesertliğiniz,başağrınızolabiliryadavar

olmayanseslerduyabilirsiniz.Aynızamandaellerinizveayaklarınızıkullanmaktazorluk

çekebilir, konuşmaktazorlanabiliryadasersemlikhissedebilirsiniz.

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmayagerek

olabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasizeen

yakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Ciltvegözlerdesarımsıgörünüm.Budurum,birkaraciğerhastalığınaişaretedebilir

(sarılık).Diğerantibiyotiklerlekombineolarakmetronidazoliletedaviedilenhastalarda

karaciğer naklinigerektiren karaciğeryetmezliği olguları bildirilmiştir.

Beklenmedikenfeksiyonlar,ağızdayaralar,berelenmeler,dişetindekanamaveya

yorgunluk.Bu durum, bir kan sorunu nedeniyleortayaçıkabilir.

Sırtınızayansıyan şiddetli karın ağrısı (pankreatit)

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Bu ciddiyan etkiler çokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok seyrekolarak(10.000’de1’denaz)

Nöbetler

Sersemlikhissivevarolmayanşeyleriduymayadagörme(halüsinasyonlar)gibizihinsel

sorunlar

Cilt döküntüsüyadakızarması

Bulanıkveyaçiftgörme,görmekeskinliğindeazalmaverenkligörmededeğişiklikgibi

gözproblemleri

Baş ağrısı

İdrarrenginde koyulaşma

Uykulu haliyadabaş dönmesi

Kas veyaeklemlerdeağrı

Sıklığı bilinmiyor (eldeki verilerdensıklığı tahminedilemiyor)

Kollarvebacaklardaduyarsızlık, karıncalanma, ağrı veyayorgunluk

Ağızdahoş olmayan tat

Paslıdil

Bulantı, kusma, mide rahatsızlığı veyaishal

İştah kaybı

Ateş

Ruhsal çökkünlük hissi

Gözlerdeağrı (optik nörit)

Ateş,başağrısı,ensesertliği,ışığaaşırıhassasiyet,bulantı,kusmagibibirgrupbelirtinin

birlikteolması.Budurum,beyinveomuriliğisaranzarıniltihabısonucuortayaçıkmış

olabilir (menenjit).

Stevens-Johnson sendromu (derideağrılı şişlik ve kızarıklıkilederidesoyulma), toksik epidermal

nekroliz(deridekabarmavedökülmeylegörülen bozukluk)

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibityanetkimeydanagelmesidurumunda,

hekiminizeczacınızveyahemşirenizlekonuuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunutıklayarakyada0800314

00 08 numaralıyan etkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi (TÜFAM)’ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

hakkında dahafazla bilgiedinilmesine katkısağlamış olacaksınız.

5. NİDAZOL’ünSaklanması

NİDAZOL’ü çocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığındasaklayınız.Işıktan koruyunuz.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

DışkutusuveblisteriüzerindebasılıbulunansonkullanmatarihindensonraNİDAZOL’ü

kullanmayınız. Son kullanma tarihi o ayın son gününü gösterir.

İlaçlaratıksuveyaeveaitçöplerlebirlikteatılmamalıdır.Gerekliolmayanilaçlarınnasıl

atılacağınıeczacınızasorunuz. Bu önlemlerçevreyikorumayakatkıdabulunacaktır.

Ruhsat sahibi:

İ.E.UlagayİlaçSanayiiTürk A.Ş.

Davutpaşacad. No.12 (34010)

Topkapı-İSTANBUL

Tel.:(212)467 11 11

Fax: (212)467 12 12

Üretimyeri:

İ.E.UlagayİlaçSanayiiTürk A.Ş.

Davutpaşacad. No.12 (34010)

Topkapı-İSTANBUL

Tel.:(212)467 11 11

Fax: (212)467 12 12

Bu kullanma talimatı........tarihinde onaylanmıştır.

22-6-2018

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Shortage and althernative supply of Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Therapeutic Goods Administration - Australia

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.