NIBULEN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NIBULEN TIRNAK CILASI
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NIBULEN TIRNAK CILASI
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Klotrimazol

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699809655058
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

NİBULEN

80 mg/g tırnak cilasıseti

Tırnak yüzeyine sürülerek kullanılır

Etkin madde:Siklopiroks 80 mg/g

Yardımcımaddeler: Metilvinil eter ve maleik asit monobutil ester kopolimeri, etil asetat,2-

propanol.

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacıkullandığınızı

doktorunuza söyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.NİBULEN nedir ve ne için kullanılır?

2.NİBULEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.NİBULEN nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.NİBULEN’in saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. NİBULEN nedir ve ne için kullanılır?

NİBULEN,tırnak cilasısetinin, 1 gramında 80 mgsiklopiroksetkin maddesi bulunur.

Kutunun içinde 3 gram tırnak cilasısolüsyonu içerenşişe, 30 adet alkollü mendil, 14 adet

tırnak törpüsü, hatırlatmaetiketlerive hastakullanım kılavuzu yer alır. Piyasada kremve

solüsyon formlarıda bulunur.

NİBULEN, tırnaklardaki mantar hastalıklarıtedavisinde kullanılır.

2. NİBULEN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NİBULEN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

NİBULEN’in içindeki etkin maddeolan siklopiroks veya ilacın içerdiği diğer maddelerden

birine karşıalerjiniz varsa kullanmayınız.

Çocuklarda kullanılmamalıdır.

Göze ve açık yaralara uygulanmamalıdır.

NİBULEN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ:

Hamileyseniz

Uygulama alanında, olasıhassasiyet nedeniyle, artan tahrişbelirtileri görülürse dikkatli

kullanılmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen

doktorunuza danışın.

NİBULEN'in yiyecek veiçecek ile kullanılması

NİBULEN,tırnak üstüne sürülerek, haricen kullanılır. Bu yüzden yiyecek ve içecek ile

etkileşimi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

NİBULEN ancak doktorunuz tarafından gerekli görüldüğünde hamilelik sırasında

kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Süt verme sırasında NİBULEN kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımıüzerine özel önlemalınmasınıgerektiren bir etkisi yoktur.

NİBULEN’in içeriğinde bulunan bazımaddeler hakkında önemli bilgiler

Özel önlemalınmasınıgerektiren yardımcımadde içermez.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

Başka ilaçlarla karşılıklıetkileşmeyeşimdiye kadar rastlanmamıştır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. NİBULENnasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığıiçin talimatlar:

Başka birşekilde önerilmedikçe, NİBULEN tırnak cilasıhasta tırnağa ilk ay günaşırıolarak

ince bir tabaka halindesürülür. Tırnağın etkin maddeye doymasısağlanır. Uygulama

tedavinin 2. ayında haftada 2 kez’den az olmamak kaydıyla ve 3. aydan itibaren haftada 1 kez

olacakşekilde azaltılabilir.

Uygulama süresi boyunca haftadabir kez bütün cila tabakasıalkollü mendil ile temizlenir. Bu

işlemsırasında, enfeksiyonlu tırnak kısmıtörpüyardımıyla mümkün olduğunca

törpülenmelidir. Eğer bu sırada cila tabakasıbozulursa, NİBULEN tırnakcilasınıçentilmiş

yerlere tekrar sürmek kafidir.

Uygulama süresi enfeksiyonunşiddetine bağlıdır, fakat altıaylık tedavi süresi aşılmamalıdır.

NİBULEN tırnak cilasınıilk kez uygulamadan önce, hastalıktan etkilenmişenfekte olan

tırnak, tırnak makasıyla mümkün olduğunca kesilir, geriye kalan enfeksiyonlu tırnak kısmıda

törpülenir.

Solüsyonun kurumasınıönlemek için, kapak kullanımdan sonra sıkıca kapatılmalıdır.

Kapağınşişeye yapışmamasıiçin, solüsyonunşişenin iç kenarlarındakiyivlere sızması

engellenmelidir.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanım:

65 yaşve üstü hastaların genelde yetişkin hastalardan farklışekilde yanıt verdiğini gösterecek

yeterli veri mevcut değildir. Doktorunuz size uygun tedavi dozunu veşeklini ayarlayacaktır.

Eğer NİBULEN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla NİBULENkullandıysanız:

NİBULEN’den kullanmanız gerekenden fazlasınıkullandıysanız, bir doktor veya eczacıile

konuşunuz.

NİBULEN i kullanmayıunutursanız:

Hatırlar hatırlamaz, NİBULEN’i hastalıklıtırnak üstüne sürünüz.

Unutulan dozlarıdengelemek için bir sonrakidozu daha fazla miktarda uygulamayınız.

NİBULEN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

NİBULEN kullanımınıdoktorunuz onaylamadan bırakırsanız, ilacınızın koruyucu ve tedavi

edici etkisi görülmeyebilir ve tırnaklarınızdaki mantar enfeksiyonu tekrar edebilir.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, NİBULEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiğişekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanınen azbirinde görülebilir.

Yaygın: 100 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın olmayan: 1000 hastanın en az birinde görülebilir.

Seyrek: 10000 hastanınen az birinde görülebilir.

Çok seyrek: 10000 hastanın birinden daha azında görülebilir.

Bilinmiyor: Eldekiverilerdenhareketletahmin edilemiyor.

Seyrek: Tırnağa yakın deride alerjik kontak dermatit (temasa bağlıgelişen deri reaksiyonu)

Çok seyrek: Kızarıklık, pullanma

Bilinmiyor: Yanma hissi, kaşıntı

Bunlar NİBULEN’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

5. NİBULEN'in saklanması

NİBULEN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız. Işıktan korunmalıdır

(örn.şişe kutu içinde saklanmalıveya kullanıldıktan sonra kutusunun içine yerleştirilmelidir).

Şişe açıldıktan sonra, eğer önerilenşekilde saklanırsa, en az 6 ay dayanıklıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NİBULEN’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:Sanofi aventisİlaçlarıLtd.Şti.

Büyükdere Cad. No:193 Levent

34394Şişli-İstanbul

Tel: 0212 339 10 00

Faks: 0212 339 10 89

Üretim yeri:

Sanofi aventis Deutchland GmbH,

Burning Str.50 D-65926

Frankfurt (Main)-Almanya

Bu kullanmatalimatı……………tarihinde onaylanmıştır.