NEXPLANON

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NEXPLANON 68 MG 1 IMPLANT
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NEXPLANON 68 MG 1 IMPLANT
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ilacı

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699636880913
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

NEXPLANON68 mgimplant

Ciltaltıkullanımiçindir.

Etkinmadde:Etonogestrel68 mg

Yardımcımaddeler:Etilenvinilasetat kopolimer(%28vinil asetat), baryumsülfat, etilen

vinilasetat kopolimer(%14vinil asetat)

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacıkullandığınızı

söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.NEXPLANONnedirveneiçinkullanılır?

2.NEXPLANON’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler?

3.NEXPLANONnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.NEXPLANON’unsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.NEXPLANONnedirveneiçinkullanılır?

NEXPLANONtekkullanımlıkuygulamacihazı(aplikatör)yüklenmişciltaltınayerleştirilen

birdoğumkontrolilacıdır(kontraseptifimplant).NEXPLANONküçük,yumuşak,esnek, 4

cmuzunluğundave2mmçapındaplastikbirçubukturveetkinmaddeolarak68mg

etonogestrel içerir.Uygulamacihazı,doktorunimplantıhemenüstkolunderialtına

yerleştirmesineizinverir.Etonogestrel,progesteron(birsteroid hormonu)benzerisentetikbir

dişilikhormonudur.Kandolaşımınasürekliolarakazmiktardaetonogestrelsalınır.İmplantın

kendisietilenvinilasetatkopolimerindenoluşanbirplastikolupvücuttaçözünmez.Aynı

zamandaröntgendegörülebilirolmasıiçinazmiktardabaryumsülfat içerir.

NEXPLANONgebeliktenkorunmakiçinkullanılır.

İmplantdoğrudan derialtınayerleştirilir. Etkin maddeetonogestrel, ikişekildeetkigösterir:

Yumurtalıklardanyumurtasalınmasınıönler.

Rahimboynunda(serviks)sperminrahimegirişinigüçleştirendeğişikliklereyolaçar.

SonuçolarakNEXPLANONsiziüçyıllıksüreboyuncagebeliğekarşıkorur.Eğeraşırı

kiloluysanız, doktorunuzimplantın dahaöncedeğiştirilmesinitavsiyeedebilir.NEXPLANON

gebeliğiönleyenbirkaçyöntemdenbiridir.Sıkçakullanılandiğerbirdoğumkontrolyöntemi

kombine(birleşik)haplardır.BirleşikhaplarıntersineNEXPLANONöstrojenkullanamayan

yadakullanmakistemeyenkadınlartarafındandakullanılabilir.NEXPLANON

kullanıldığında,hergünbirhapalmanınhatırlanmasıgerekmez.BudurumNEXPLANON’a

%99’un üzerindeetkinliksağlamaktadır.Eğernadirdurumlardaimplantdoğruolarak

1/21

yerleştirilmediyseveyatamamenyerleştirilmezse,gebeliğekarşıkorunamazsınız.

NEXPLANONkullanırken,adetkanamanızdeğişebilirvekanamaolmayabilir, düzensiz,

seyrek,sık,uzunsürenveyanadirenşiddetliolabilir.İlküçaydakikanamaşekligenellikle

daha sonrakikanamaşekillerininsinyaliniverir.Ağrılıperiyotlardüzelebilir.

NEXPLANONkullanmayaherhangibirzamandason verebilirsiniz(bkz. “NEXPLANONile

tedavisonlandırıldığındaoluşabilecek etkiler”).

NEXPLANONüremedönemindekikadınlardakullanılmaktadır(Menarş(ilkadet)

döneminden menopozdöneminekadar).

2.NEXPLANON’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

NEXPLANONdiğerhormonalkontraseptiflergibiinsanbağışıklıkeksikliğivirüsü(HIV)

enfeksiyonu (AIDS)yadadiğercinselyollabulaşan hastalıklarakarşıkoruyucu değildir.

NEXPLANON’uaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

AşağıdakidurumlardanherhangibirinesahipsenizNEXPLANONkullanmayınız.Bu

durumlardan herhangibirisizeuyarsa,NEXPLANONyerleştirilmedenöncedoktorunuza

söyleyiniz.Doktorunuzsizehormonalolmayanbirdoğumkontrolyöntemikullanmanızı

önerebilir.

Etonogestrele veyaNEXPLANON’uniçindekiherhangibiryardımcımaddeyekarşı

alerjiniz(aşırıduyarlılığınız)varsa.

Damartıkanıklığı(tromboz)varsa.Tromboz,birkandamarında[örneğinbacaklarda(derin

ven trombozu)veyaakciğerde(pulmoneremboli)]kan pıhtısıoluşmasıdır.

Sarılıksanızveyadahaöncedensarılıkgeçirmişseniz(cildinizinsararması)yadaciddi

karaciğerhastalığınız(karaciğeriniztamolarakişlevinigerçekleştiremediğinde)veya

karaciğertümörünüzvarsayadadahaönceden olmuşsa.

Memeveyagenitalorganlardakanservarsaveyadahaönceden olmuşsa

Açıklanamayan vajinalkanamanızvarsa.

Gebeliğinizyadagebelik şüphenizvarsa.

Bu durumlardan herhangibiriilk kezNEXPLANONkullanırkenmeydanagelirse,hemen

doktorunuzabaşvurunuz.

NEXPLANON’uaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Sizde aşağıdakidurumlardanherhangibirivarikenNEXPLANONkullanıyorsanız,yakın

takipaltındaolmalısınız.Doktorunuzsizeneyapmanızgerektiğiniaçıklayacaktır.Bunedenle

aşağıdakidurumlardanherhangibirisiziniçingeçerliise,NEXPLANONyerleştirilmeden

öncedoktorunuzasöyleyiniz.Aynızamanda,eğerNEXPLANONkullanırkenbudurumlar

meydanagelirse veyadahakötüleşirse, doktorunuzadanışmalısınız.

Diyabet(şeker)hastasıysanız;

Aşırıkiloluysanız;

Kolesterolünüzveyatrigliseridinizyüksekse;

Sara(epilepsi)hastasıysanız;

Tüberküloz(verem)hastasıysanız;

Kan basıncıyüksekliğiniz(yüksek tansiyonunuz)varsa;

2/21

Derideözellikleyüzdesarı-kahverengipigmentasyon (kloazma)varsayadadahaönceden

olmuşsa;bu durumdagüneşyadaultraviyole(UV)ışınlarınamaruzkalmaktan sakınınız.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

Olasıciddidurumlar:

Kanser

Aşağıdakibilgilerhergün,kombine(birleşik)hormon(örn;östrojen+progestagenbirarada)

içerenbiroral(ağızdan)doğumkontrolhapıkullanankadınlardakiçalışmalardaelde

edilmiştir.Bugözlemlerindahabaşkaörneğinyalnızcaprogestageniçeriklibirhormoniçeren

doğumkontrolü için degeçerliolup olmadığıbilinmemektedir.

Memekanseri,oral(ağızdan)kombine(birleşik)doğumkontrolhapıkullanankadınlarda

hafifçedahafazlabildirilmiştiramabununtedaviyebağlıolupolmadığıbilinmemektedir.

Örneğintümörlerbirleşikdoğumkontrolhapıkullanankadınlarda,doktorlarınınbugibi

kadınlarıdahasık muayeneetmelerinedeniyledahafazlagörülüyorolabilir. Memekanserinin

görülmeolasılığı,birleşikdoğumkontrolhapıkullanımıbırakıldıktansonrayavaşyavaş

azalır.Memelerinizidüzenliolarakkontroletmenizveherhangibiryumru

hissettiğinizdedoktorunuzabildirmenizönemlidir.Yakınbirakrabanızdamemekanseri

varsayadadahaönceböylebirtanıkonulmuşsa,doktorunuzabunu dabildirmelisiniz.

Hapkullanankadınlardaseyrekolarakiyihuylu, dahaseyrekolarakdakötühuylukaraciğer

tümörleribildirilmiştir.Şiddetlikarınağrısıhissederseniz,hemendoktorunuzlailetişim

kurmalısınız.

Damartıkanıklığı

Toplardamardabirkanpıhtısı(‘venöztromboz’olarakbilinen),toplardamarıtıkayabilir.Bu

durum,bacakta(derinventrombozu),akciğerde(akciğerembolisi)veyadiğerorganlardaki

toplardamarlardagerçekleşir.Atardamarlardakikanpıhtısı(‘arteryeltromboz’olarakbilinen)

atardamarıtıkayabilir.Örneğin,atardamardakibirkanpıhtısıkalpkrizineneden olabilirveya

beyindemeydanagelen tıkanmainmeyeneden olabilir.

Herhangibirkombine(birleşik)hormonaldoğumkontrolhapıkullanankadınlardadamar

tıkanıklığıgelişimriski,buhaplarıkullanmayankadınlardakindenyüksektir.Burisk

gebeliktekikanpıhtısıoluşmariskindendahayüksekdeğildir.NEXPLANONgibi,yalnızca

progestageniçerendoğumkontrolönlemlerineeşlikedenriskin,aynızamandaöstrojende

içerendoğumkontrolhaplarınıkullanankadınlardakindendahadüşükolduğuna

inanılmaktadır.Etonogestrelimplantlarıkullanankadınlarda,akciğerembolisi,derinven

trombozu,kalpkrizleriveinmelergibikanpıhtısırahatsızlıklarıbildirilmiştir;ancak,eldeki

verilerimplantkullanankadınlardabu olaylaraaitriskin arttığınıdüşündürmemektedir.

Eğeranidenbirdamartıkanıklığıbelirtisi(örn;kanbasıncıartması,göğüsağrıları,

kramplar)farkederseniz,derhaldoktorunuzagörünmelisiniz(aynızamandabkz.

‘Doktorunuzilenezaman iletişimegeçmelisiniz?’).

Vajinalkanama düzenindedeğişiklikler

NEXPLANONkullanılırkenvajinalkanamadüzeninizdiğeryalnız-progestageniçeren

doğumkontrolyöntemlerindeolduğugibideğişebilir.Budeğişikliklerkanamasıklığında

(kanamaolmaması,azolması,çoksıkveyadevamlıolması),yoğunluk(azalmasıveya

3/21

artması)veyasüresindeolabilir.5kadından1’indekanamanınolmamasıbildirilirken,5

kadından1’indesıkve/veyauzunsürelikanamabildirilmiştir.Nadirolarakşiddetlikanama

gözlenmiştir.Klinikçalışmalardakanamadeğişiklikleritedavinin durdurulmasıiçin en önemli

nedendir(%11civarında).İlküçaydakikanamaşekligenellikle daha sonrakikanama

şekillerininsinyalini verir.

Kanamadüzeninizdekideğişiklik,NEXPLANON’unsizeuymadığıyadasizigebelikten

korumadığıanlamınagelmez.Genelde,herhangibirşeyyapmanızaihtiyaçyoktur.Ancak

şiddetliveyauzun sürelivajinalkanamalarınızolursa, doktorunuzadanışmalısınız.

Yerleştirmeveçıkartılmaileilgiliolaylar

İmplant,doğruolarakyerleştirilmediyseveyaçokderineyerleştirilmişseve/veyadışetkilere

(örn:implantınyönlendirilmesiyadatemasiçerensporlar)bağlıolarakyerleştirmealanından

başkabiryerehareketedebilir.Butürdurumlardaimplantınyerininsaptanmasıçok zor

olabilirveçıkarmaişlemiiçindahagenişbirkesigerekebilir.Eğerimplantbulunamazsave

çıkarılmasınaaitbirkanıtyoksa,doğumkontrolüveprogestagenleilgiliistenmeyenetkilerin

riski, kadının istediğizaman aralığından dahauzun süreliolabilir.

Yumurtalıkkistleri

Düşükdozhormoniçerentümdoğumkontrolhaplarınınkullanılmasısırasında

yumurtalıklarınızda,içlerisıvıyladolu,küçükkistleroluşabilir.Bunlaryumurtalıkkistleri

olarakisimlendirilir.Bunlargenelliklekendiliklerindenkaybolur.Bazenhafifkarınağrısı

yapabilir. Sözkonusu kistlerin dahaciddisorunlarayolaçmaları, çok nadirgörülür.

Kırılmışveya bükülmüşimplantlar

Eğerimplantkolunuzdaykenkırılırveyabükülürse,implantınçalışmaşeklietkilenmemelidir.

Sorularınızvarsadoktorunuzadanışınız.

NEXPLANON’unyiyecekveiçeceklerilekullanılması

NEXPLANON’unyiyecek veiçeceklerilebiretkileşimiyoktur.

Hamilelik

NEXPLANON’ukullanmadan öncedoktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileolanyadahamileolabileceğinidüşünenkadınlar,NEXPLANONkullanmamalıdır.

Hamileolupolmadığınızkonusundaşüphenizvarsa,NEXPLANONkullanmayabaşlamadan

öncegebeliktestiyaptırmalısınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

NEXPLANON’ukullanmadan öncedoktorunuza veya eczacınıza danışınız.

NEXPLANONemzirirkenkullanılabilir.Bununlabirlikte,azmiktardaNEXPLANONetkin

maddesisüte geçer,bilindiğikadarıylasütüretimiyadakalitesinietkilemeyerek,çocukların

büyümevegelişmesinietkilemez.

EmziriyorsanızveNEXPLANONkullanmak istiyorsanız, lütfendoktorunuzadanışınız.

4/21

Araçvemakinekullanımı

NEXPLANON’nunuyanıklık vedikkatdurumuüzerindeherhangibiretkisiyoktur.

NEXPLANON’uniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Önemli birbilgiyoktur.Geçerlideğildir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

BazıilaçlarNEXPLANON’unişlevinidüzgünyerinegetirmesiniengelleyebilir.Builaçlar;

Sara(epilepsi)ilaçları(örn:primidon,fenitoin,barbitüratlar,karbamazepin,

okskarbazepin, topiramat, felbamat),

Tüberküloz(verem)ilaçları(örn:rifampisin),

HIVenfeksiyonu(AIDShastalığı)ilaçları(örn:ritonavir, nelfinavir, nevirapin,efavirenz),

Diğerbulaşıcıhastalıklarınilaçları(örn:griseofulvin),

Akciğerlerdekiyüksek kan basıncınıtedavietmekiçin kullanılanilaçlar(örn:bosentan)

Depresyon(ruhsalçökkünlük)tedavisindekullanılanbitkiselbirürün olansarıkantaron

otu(St. John’sWort).

NEXPLANON dabaşkailaçlarınişleviniengelleyebilir;örn;siklosporininetkisiniarttırırve

lamotrijininetkisiniazaltır.

NEXPLANON’ureçeteleyendoktorunuzakullanmaktaolduğunuzilaçlarıyadabitkisel

ürünleribildiriniz.Başkabirdoktoryadadişhekimisizeilaçyazarken(veyailacıhazırlayan

eczacıya)NEXPLANONkullandığınızısöyleyiniz.İlaçkullanımıdurdurulduktansonraki

dörthaftaboyuncaetkileşimdevamedebileceğinden,sizegerektiğindenekadarsürehormon

içermeyenbaşkabirekdoğumkontrolyöntemikullanmanızgerektiğinisöyleyebilirler.Eğer

uzunsüredirkullandığınızilaçlarNEXPLANON’nunetkisiniazaltıyorsa,doktorunuzsize

aynızamandaimplantınçıkarılmasınıve builaçlarilebirliktekullanılabilecekbirdoğum

kontrolyöntemiönerebilir.NEXPLANONkullanırkensarıkantaronotukullanmakisterseniz

öncelikledoktorunuzadanışınız.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

Doktorunuzilenezamaniletişimegeçmelisiniz?

Düzenlisağlıkkontrolleri

NEXPLANONyerleştirilmedenönce,doktorunuzsizinveyakınakrabalarınızınsağlık

öykülerihakkındasorularsoracaktır.Doktorunuzaynızamandatansiyonunuzuölçecektir.

Kişiseldurumunuzabağlıolarakbazıtestlerdeuygulayabilir.NEXPLANONkullanırken,

doktorunuzsizeimplantyerleştirildiktenbirsüresonra(düzenli)sağlıkkontrolleriyaptırmak

içinkendisinegeridönmenizisöyleyecektir.Bukontrollerinsıklığıvebukontrollersırasında

neleryapılacağı,sizin kişiseldurumunuzabağlıdır.

Eğeraşağıdakimaddelerdenherhangibiriolursa, doktorunuzla hemengörüşünüz:

Eğerkendisağlığınızda,özelliklebubroşürdesözüedilenlerleilgiliherhangibir

değişiklikfarkederseniz(ayrıcabkz.‘NEXPLANON’uaşağıdakidurumlarda

kullanmayınız’ve‘NEXPLANON’uaşağıdakidurumlardadikkatlikullanınız’;yakınaile

bireylerinizleilgilimaddeleriunutmayınız);

Eğerbacaklarınızdaşiddetliağrıveyaşişlik,göğsünüzdeaçıklanamayanağrı,nefes

darlığı,özelliklekanlıbalgamilebirliktealışılmadıkbiröksürükgibi damar

tıkanıklığınınolasıbelirtilerinifarkederseniz;

5/21

Eğersarılıkgeliştiğinifarkedersenizveyamidenizdebirdenbireortayaçıkan,şiddetli

ağrıhissederseniz;

Eğermemenizdebiryumru farkederseniz(aynızamandabkz.‘Kanser’);

Karnınızınaşağıbölümündeveyamidenizdeşiddetli,birdenbireortayaçıkanbirağrı

hissederseniz;

Eğeralışılmadık, şiddetlivajinalkanamalarınızolursa;

Eğeruzunsürehareketsizkalacaksanız(örneğinbirsüreyataktançıkamayacaksanız)

veyaameliyatolacaksanız(en az4 haftaöncesinden doktorunuzadanışınız);

Eğerhamileolduğunuzdan şüphelenirseniz.

3.NEXPLANONnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

NEXPLANONyerleştirilmedenöncegebeisenizyadagebelikşüphenizvarsa(önceki

döngüdekorunmasızcinselilişkidebulunduysanız)doktorunuzasöyleyiniz.

Uygulama yoluvemetodu:

NEXPLANONsadecekullanmatalimatınınsonundatanımlananişlemibilenbirdoktor

tarafındanyerleştirilmeliveçıkarılmalıdır.Doktorunuzyerleştirmeiçinenuygunzamana

sizinlekonuşarakkararverecektir.Bu,sizinkişiseldurumunuzabağlıdır(örneğin

kullanmaktaolduğunuzdoğumkontrolyöntemi).Eğerbaşkabirhormoniçerendoğum

kontrolyöntemindendeğiştirmeyecekseniz,normaladetkanamanızın1.-5.günleriarasında,

gebelikolasılığıuzaklaştırılıncayerleştirilmelidir.Doktorunuzsizibilgilendirilecektir(daha

fazlabilgiiçinkullanmatalimatınınsonundakibakınız‘NEXPLANONne zaman

yerleştirilir’).

NEXPLANON’uyerleştirmedenveçıkarmadanöncedoktorunuzlokaluyuşturma(anestezi)

yapacaktır.NEXPLANONbaskınolmayankolunuzun(yazıyazmadığınızkolunuzda)üst iç

kısmınaderialtınadirektyerleştirilecektir.NEXPLANONyerleştirmeveçıkarmaişlemine

ilişkin ayrıntılarkullanmatalimatının diğerbölümündebulunmaktadır.

NEXPLANON, yerleştirildiktenenfazla 3 yılsonra çıkarılmalıveya değiştirilmelidir.

NEXPLANON’nunyerleştirildiğiyerin,zamanınveçıkarılmasıgerekenzamanın

hatırlanmasınayardımcıolmaküzeredoktorunuzsizebubilgileriiçerenKULLANICI

KARTINIZIverecektir.Bu kartıgüvenlibiryerdesaklayınız!

Yerleştirmeişlemisonrasında,doktorunuzeliniziledokunduğunuzdaimplantıhissedip

hissetmediğinizisoracaktır.Doğruolarakyerleştirilenimplanta,hemsizhemdoktorunuz

parmaklaherikiucundan dokunabilir.Elledokunmanın,implantınvarlığınıteyitetmekiçin

%100uygunolmadığınınbilinmesigerekmektedir.Şüpheduyulduğukoşullardaimplantın

yerleştiğindentamamensizvedoktorunuzeminolanadekbirbariyeryöntemi(örn;kondom)

kullanmalısınız.Nadirendoktorunuzimplantınkolunuzuniçindeolduğundaneminolmakiçin

röntgen,ultrason veyamanyetik rezonansincelemesiyapabiliryadakan örneğialabilir.

NEXPLANON’nundeğiştirilmesiniarzuettiğinizde,eskisiçıkarılırçıkarılmazhemenyenibir

NEXPLANONyerleştirilebilir.Yeniimplant,aynıkolaveeskisininbulunduğuaynıyere

yerleştirilebilir. Doktorunuzsizebu konudaöneridebulunacaktır

6/21

NEXPLANONnasılyerleştirilir?

NEXPLANONyerleştirimi,yalnızcaişlemibilenbirhekimtarafındanyapılmalıdır.

İmplantıyerleştirmeişlemininkolaylaşmasıiçin,sırtüstüyatarakkolunuzdışarıgelecek

şekildeuzanıp, kolunuzudirsekten bükmelisiniz.

İmplant,baskınolmayankolunuzun (yazıyazmakiçinkullanmadığınızkolunuz)üst iç

kısmınayerleştirilecektir.

Cildinizinüzerindeyerleştirilmeyeriişaretlenerek,alantemizlenir(dezenfekte edilir)ve

uyuşturulur(lokalanesteziyapılır).

Derigerdirilirveiğnedoğrudanderialtınayerleştirilir.Ucuderiyegireniğne,deriye

paralelolaraktamameniçerisokulur.

İğneyigeriyeçekmekiçinmorrenklisürgününkilidi,hafifçeaşağıyavetamolarak

duruncayakadararkayaçekilerekaçılabilir.İğnegeriyeçekildiğizaman,implantkolunüst

bölümündeyerleştirilmişolduğuyerdekalacaktır.

Yerleştirilmedenhemensonra,implantınvarlığıelledokunularakkontrol

edilmelidir.Doğruolarakyerleştirilenbirimplant,hemdoktorunuzhemdesizin

tarafınızdanbaşparmakveparmağınızarasındahissedilebilir.Elledokunarak

implantınvarlığınınteyitedilmesinin%100uygunbiryöntemolmadığıbilinmelidir.

7/21

İmplantınelilehissedilemediğiveyavarlığındanşüphelenildiğidurumlarda,

implantınvarlığınıteyitetmekiçinbaşka yöntemlerkullanılmalıdır.

İmplantınvarlığıdoğrulananakadar,gebeliğekarşıkorunamayabilirsinizvegebeliği

önlemekiçinbirbariyeryöntemi(örn;kondom)kullanılmalıdır.

Morluklarıönlemekiçinsıkıbirbiçimdesterilbandajyapılacaktır.Sıkıbandajı24saatve

yerleştirmealanındakiküçük bandajı3-5gün sonraçıkartabilirsiniz.

İmplantyerleştirildiktensonra,doktorunuzsizeyerleştirmeyerini,yerleştirmezamanınıve

implantınçıkarılmasıveyadeğiştirilmesigerekensontarihiiçerenKullanıcıKartı

verecektir.Karttakibilgilerindahasonrakiçıkarmaişleminikolaylaştıracağından,bukartı

güvenlibiryerekoyunuz.

NEXPLANONnasılçıkarılmalıdır?

İmplantyalnızcaçıkarmatekniğinibilen birdoktortarafından çıkarılmalıdır.

İmplant, isteğinizüzerineveyayerleştirildiktenenfazla 3 yılsonraçıkarılır.

Implantınyerleşim yeriKullanıcıKartındabelirtilmiştir.

Doktorimplantısaptayacaktır.İmplantsaptanamadığındadoktorunuzröntgen,ultrasonya

damanyetik rezonansgörüntüleme(MR)tekniklerinikullanabilir.

Üstkolunuztemizlenecekveuyuşturulacaktır.

İmplantın ucundan aşağıdoğru başlayarak küçükbirkesiyapılacaktır.

İmplantkesiyedoğruyavaşçaitilirvebirpens(forseps)ileçıkarılır.

8/21

Seyrekolarak,implantsertdokuileçevrilmişolabilir.Budurumdaimplantçıkarılmadan

öncedokuyaküçük birkesiyapılmasıgerekebilir.

EğerdoktorunuzdanNEXPLANON’ubaşkabirimplantiledeğişitirmesiniisterseniz, yeni

implantaynıkesiyerineyerleştirilebilir.

Kesi, birsterilyapışkanlıbant(steri-strip)ilekapatılacaktır.

Morluklarıönlemekiçinsıkıbirbiçimdesterilbandajyapılacaktır.Sıkıbandajı24saat

sonraveyerleştirmealanındakiküçük bandajı3-5gün sonraçıkartabilirsiniz.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

18yaşınaltındakiergenlerdeNEXPLANON’unetkililiğivegüvenliliğibelirlenmemiştir.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlılardakullanımıuygun değildir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliğiolanhastalarileilgiliherhangibirçalışmayoktur.Karaciğeryetmezliği

olan hastalarkullanmamalıdır.

EğerNEXPLANON’nunetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaNEXPLANONkullandıysanız

Doktortarafından ciltaltınayerleştirilen birürün olduğu için bu başlıkgeçerlideğildir.

NEXPLANONkullanmayıunutursanız

Doktortarafındanciltaltınayerleştirilenvesüreklisalımyapanbirürünolduğuiçinböylebir

sorunyaşanmaz.

NEXPLANONiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

İstediğinizzamanimplantıçıkarmakiçindoktorunuzabaşvurabilirsiniz.İmplantelile

dokunaraksaptanamazise,doktorunuzimplantıtespitetmekiçinröntgen,ultrasonyada

manyetikrezonanstekniklerinikullanabilir.İmplantıntampozisyonunabağlıolarak,

çıkarılmaişlemindegüçlükolabilirveufak bircerrahigirişimgerekebilir.

9/21

NEXPLANONçıkarılmasısonrasında,gebekalmakistemiyorsanız,doktorunuzdandiğer

güvenilirdoğumkontrolyöntemlerihakkındabilgialınız.

Gebe kalmakiçinNEXPLANONkullanmayıbırakıyorsanız,bıraktıktansonragenellikle gebe

kalmadanöncedoğalperiyodadönenedekbeklenmesiönerilir.Böylecebebeğindoğum

zamanının hesaplanmasıkolaylaşır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibiNEXPLANONiçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Eğeryüz,dilveyafarinksteşişme;yutmadazorluk;veyakurdeşenvenefesalmadazorluk

gibialerjikrahatsızlıkbelirtilerigörülürsehastanenin acilbölümününebaşvurunuz.

Ciddiistenmeyenetkiler,“Kanser”ve“Damartıkanıklığı”bölümlerindetanımlanmıştır.

Lütfenekbilgiiçinbubölümüokuyunuzvesizeuyanbirdurumvarisehemendoktorunuza

danışınız.

AdetkanamasıNEXPLANONkullanımısüresincedüzensizaralıklardameydanagelebilir. Bu

durum,pedkullanılmasınıgerektirmeyenhafifbirlekelenmeveyasınırlıbirperiyod gibi

gözükebilen,hijyenikkorunmagerektirendahahafifbirkanamaşeklindeolabilir.Aynı

zamandahiçkanamagörülmeyebilir.Düzensizkanamalar,NEXPLANON’nungebeliği

önleyicietkisininazaldığınıgöstermez.Genellikleherhangibirşeyyapmanızıgerektirmez.

Ancak, kanamaşiddetliolurveuzun sürersedoktorunuzadanışınız.

Bildirilenyanetkilerşunlardır:

Çokyaygın(>1/10)Her10 kişidebirdenfazla:

Akne (sivilce)

Başağrısı

Vücutağırlığıartışı

Memedegerginlikveağrı

Düzensizkanama

Vajinaenfeksiyonu

Yaygın(1/10-1/100)Her100 kişidebirdenaz,her10 kişidebirdendaha fazla:

Saçdökülmesi

Başdönmesi(sersemlik)

Depresifmizaç

Duygusaldeğişkenlik

Sinirlilik

Cinselistekazalması

İştahartması

Karınağrısı

Bulantı

Midevebağırsaklardaşişkinlik

Ağrılıadet

Vücutağırlığıazalması

Nezlebenzeri belirtiler

Ağrı

Yorgunluk

10/21

Sıcakbasması

İmplantyerindeağrı

İmplantyerindereaksiyon

Yumurtalıkkisti

Yaygınolmayan(1/100-1/1000)Her1000 kişidebirdenaz,her100 kişidebirdendaha

fazla:

Kaşıntı

Genitalbölgedekaşıntı

Döküntü

Aşırıkıllanma

Migren

Anksiyete(kaygı, endişe)

Uykusuzluk

Uykululuk hali

İshal

Kusma

Kabızlık

İdraryolu enfeksiyonu

Vajinalrahatsızlık(örn.vajinalakıntı)

Memebüyümesi

Memeakıntısı

Sırtağrısı

Ateş

Sıvıtoplanması

Zorveağrılıidraryapma

Alerjik reaksiyonlar

Boğazağrısıvealevlenme(inflamasyon )

Nezle

Eklemağrısı

KasAğrısı

İskeletAğrısı

Buyanetkilerdışındanadirenkanbasıncıyükselmesigözlenmiştir.Aynızamandayağlıcilt

degözlenmektedir.NEXPLANON’nunyerleştirilmesiveçıkarılmasısırasında,enjeksiyon

bölgesindemorarma,ağrı,kaşıntıyadanadirolarakenfeksiyonortayaçıkabilir.Yerleştirme

bölgesindenedbeyadaapseoluşabilir.Hissizlikyadauyuşukluk(veyahisazalması)

görülebilir.Doğruyerleştirilmediğinde,implantınyerdeğiştirmesiyadaçıkmasıdaolasıdır.

İmplantınçıkarılmasırasındacerrahigirişimgerekebilir.

Etonogestrelimplantkullanankadınlardatoplardamardaveyaatardamardakanpıhtıları

(‘venöztromboz’ve‘arteriyeltromboz’olarakbilinir)raporedilmiştir.Toplardamarda kan

pıhtısıdamarıtıkayabilirvebacaklarda(derinventrombozu),akciğerde(akciğerembolisi)

veyadiğerorganlardaolabilir.Atardamardakanpıhtısıdamarıtıkayabilirvekalp krizineveya

beyindegerçekleşirseinmeye(felç)sebepolabilir.

Eğeryanetkilerdenherhangibiriciddileşirseveyabukullanmatalimatındalistelenen

herhangibiryanetkigerçekleşirse, lütfen doktorunuzadanışınız.

11/21

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundadoktorunuz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.NEXPLANON’unsaklanması

NEXPLANON’uçocukların göremeyeceği, erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

30°C’ninaltında,odasıcaklığında,ışıkverutubettenkoruyarak,orijinalambalajında

saklayınız.

ÇevreyikorumakamacıylakullanmadığınızNEXPLANON’uşehirsuyunaveyaçöpe

atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

RuhsatSahibi:

Merck SharpDohmeİlaçlarıLtd. Şti.

Levent-İSTANBUL

ÜretimYeri:

N.V.ORGANON

POBox20, 5340 BHOss, Hollanda

Bu kullanma talimatı.../.../......tarihindeonaylanmıştır.

12/21

AŞAĞIDAKİBİLGİLERBUİLACIUYGULAYACAKSAĞLIKPERSONELİİÇİNDİR.

NEXPLANONnezamanyerleştirilir:

ÖNEMLİ:İmplantyerleştirilmedenönceuygulamayapılacakolankadınıngebe

olmadığındaneminolunuz.

Yerleştirilmeişlemininnezamanyapılacağı,kadınınyakınzamandakidoğumkontrolü

hikayesinebağlıdır:

Öncesindehormon içeren doğumkontrolü yöntemikullanılmadığında:

İmplant,kadınınkanamasıdevamediyorolsabileadetsiklusun 1. günü (adetkanamasınınilk

günü)ve5.günü arasındayerleştirilmelidir.

Eğeryerleştirmeönerildiğişekildeyapılırsa, ilavedoğumkontrolyöntemigereklideğildir.

Eğeryerleştirmeiçinönerilenzamandansapılırsa,kadınayerleştirmesonrası7günekadarbir

bariyeryöntemkullanılmasıtavsiyeedilmelidir.Eğerhalihazırdailişkiyegirilmişse,gebelik

olasılığıdışlanmalıdır.

hormonaldoğumkontrolyöntemindenNEXPLANON’ageçiş:

Birleşikhormoniçerendoğumkontrolüyöntemindendeğiştirme(birleşikoraldoğum

kontrolü),vajinalhalka ya da transdermalflaster):

İmplanttercihen,öncekibirleşikoraldoğumkontrolütedavisinin son etkin tablet(etkin

maddeiçerensontablet)kullanımgünündensonrakigün,fakatengeçolaraktabletsizdönem

veyaöncekibirleşikoraldoğumkontrolününen son plasebotabletinitakiben

yerleştirilmelidir.Vajinalhalkayadatransdermalflasterkullanıldığıdurumlarda,engeç

sonrakiuygulamagününekadaristenilen zamandaimplantyerleştirilmelidir.

Eğeryerleştirmeönerildiğişekildeyapılırsa, ilavedoğumkontrolyöntemigereklideğildir.

Eğeryerleştirmeiçinönerilenzamandansapılırsa,kadınayerleştirmesonrası7günekadarbir

bariyeryöntemkullanılmasıtavsiyeedilmelidir.Eğerhalihazırdailişkiyegirilmişse,gebelik

olasılığıdışlanmalıdır.

Yalnızca-progestagenyöntemindendeğiştirme(örn:yalnızcaprogestageniçerendoğum

kontrolhapı,enjekteedilebilen,implantya da rahimiçiaraç(RİA):

Yalnızca-progestagenyöntemlerininbirçokçeşidiolduğundan,implantınyerleştirilmesi

aşağıdakilergibiolmalıdır:

Enjekteedilebilendoğumkontrolyöntemleri:Olunmasıgerekenbirsonrakienjeksiyon

günündeimplantyerleştirilmelidir.

Yalnızcaprogestageniçerendoğumkontrolhapı:Kadınayınherhangibirgününde

yalnızcaprogestageniçerendoğumkontrolhapındanNEXPLANONkullanımınageçiş

yapabilir.İmplant,son tabletalımındansonraki24saatiçindeyerleştirilebilir.

İmplant/Rahimiçiaraçuygulanması(RİA):ÖncekiimplantınızveyaRİA’nızınçıkarıldığı

aynıgünimplantyerleştirilebilir.

Eğeryerleştirmeönerildiğişekildeyapılırsa,ilavedoğumkontrolyöntemigereklideğildir.

Eğeryerleştirmeiçinönerilenzamandansapılırsa,kadınayerleştirmesonrası7günekadarbir

bariyeryöntemkullanılmasıtavsiyeedilmelidir.Eğerhalihazırdailişkiyegirilmişse,gebelik

olasılığıdışlanmalıdır.

13/21

Düşükveyakürtajsonrasında

İlktrimester:İlktrimesterdekidüşükvekürtajsonrasıilk5güniçerisindeimplant

yerleştirilebilir

İkincitrimester:İkincitrimesterdekidüşükvekürtajsonrası21ila28.günlerarasında

implantıyerleştiriniz.

Eğeryerleştirmeönerildiğişekildeyapılırsa,ilavedoğumkontrolyöntemigereklideğildir.

Eğeryerleştirmeiçinönerilenzamandansapılırsa,kadınayerleştirmesonrası7günekadarbir

bariyeryöntemkullanılmasıtavsiyeedilmelidir.Eğerhalihazırdailişkiyegirilmişse,gebelik

olasılığıdışlanmalıdır.

Doğumsonrasında

Emzirmedurumunda:Doğumsonrasıdördüncühaftadansonraimplantyerleştirilmelidir

(bakınızKısaÜrünBilgisi(KÜB)Bölüm4.6“Laktasyondönemi”).Kadınlarayerleştirme

sonrası7günekadarbirbariyeryöntemkullanılmasıönerilmelidir.Eğerhalihazırda

ilişkiyegirilmişse,gebelikolasılığıdışlanmalıdır.

Emzirmemedurumunda:Doğumsonrası21ila28.günlerarasındaimplant

yerleştirilmelidir.Eğeryerleştirmeönerildiğişekildeyapılırsa,ilavedoğumkontrolü

yöntemigereklideğildir.Eğerimplantdoğumsonrası28gündensonrayerleştirilirse,

kadınayerleştirmesonrası7günekadarbirbariyeryöntemkullanılmasıtavsiye

edilmelidir.Eğerhalihazırdailişkiyegirilmişse,gebelikolasılığıdışlanmalıdır.

NEXPLANONnasılyerleştirilir:

NEXPLANONimplantınınbaşarılıbirşekildekullanılabilmesivedahasonrada

çıkarılabilmesiiçin,talimatlaragöredikkatlicevedoğruolaraksubdermalyerleştirilmesi

gerekir.Yerleştirilmesonrasıgerekdoktorgereksekadınimplantıeliyledokunarak,

yerleştirildiğiyerdehissedebilmelidir.

İmplantderininhemenaltınasubdermalolarakyerleştirilmelidir.İmplantçokderine

yerleştirilirse,sinirlerveyadamarlarzarargörebilir.İmplantçokderineveyahatalıolarak

yerleştirilirse,parestezi(sinirhasarınabağlı)veyayerleştirildiğiyerideğiştirme(kasiçerisine

veyafasyayayerleştirilmesinebağlı)veseyrekolarakdamariçerisineyerleştirilme

görülebilir.Dahasıimplantçokderineyerleştirildiğinde,ellehissedilemeyebilirveimplantın

neredebulunduğununanlaşılmasıve/veyaçıkarılmasızorolabilir.

NEXPLANON’unyerleştirilmesi,mikropsuzkoşullaraltındaveyalnızca,işlemibilenbir

doktortarafındangerçekleştirilmelidir.İmplantınyerleştirilmesiyalnızca,implantınönceden

yüklenmişolduğuaplikatörilegerçekleşmelidir.

Derininhemenaltındakiiğneninyerininvehareketlerininkenardannetbirşekilde

görülebilmesiiçindoktorun,tümyerleştirilmeişleminioturduğuyerdeyapmasıönerilir.

Kadın,genelliklekullanmadığıkolundirsektenbükülmüşvedışadoğrudönmüşdurumda

muayenemasasınayatırılmalıveelbileğikulağınaparalelolarakyadaelibaşınayakın

olacak şekildedurmalıdır(Şekil1).

14/21

Şekil1

Kadınınkullanmadığıkolununüstbölümününiçtarafında,humerusmedialepikondilinin

yaklaşık8-10cmyukarısındaolanyerleştirilmeyerinibelirleyiniz(Şekil2).İmplant,

trisepsvebisepskaslarınınarasındakioluğa,subkutanözdokununaltındabulunanbüyük

kandamarlarıvesinirlerdenkaçınmakiçinderininhemenaltınasubdermalolarak

yerleştirilmelidir(bakınızbölüm"4.4. Özelkullanımuyarılarıveönlemleri, Uyarılar").

Sterilbirişaretkalemiylebirincisiimplantınyerleştirileceğiyere,ikincisibununbirkaçcm.

proksimalineolmaküzereikiişaretkoyunuz(Şekil2).İkinciişaretdahasonra,

yerleştirilmeişlemisırasındayöngösteren birkılavuzolarak kullanılacaktır.

Yön gösteren işaret

Yerleştirme Medialepikondil

yeri

Şekil2

Yerleştirmeyeriniarıtkan birsolüsyon iletemizleyiniz.

Yerleştirmeyeriniuyuşturunuz(örneğin;hemenderialtına,planlananyerleştirmekanalı

boyunca%1’lik 2 mllidokain enjekteedilerek veyauyuşturucu spreyle).

SteriltekkullanımlıkNEXPLANONaplikatöriçerenimplantıblisterindençıkarınız.Eğer

sterilitesindenşüpheedilirse,aplikatörkullanılmamalıdır

Aplikatörü,iğneninhemenyukarısındaolanyüzeybölgesindentutunuz.Okyönünde

gösterildiğiüzerehorizontalolarakkaydırarakiğneninüzerindekikoruyucusaydamkapağı

çıkarınız(Şekil3).Eğerkapakaplikatördenkolaycaayrılmıyorsa,aplikatör

kullanılmamalıdır.İğneninucundaniçeriyebaktığınızda,beyazrenkliimplantı

görebilirsiniz.İğnegeriçekilipimplantınaplikatördenzamanındanönceserbest

kalmasınısağlayacağından,iğneyiderialtınatümüylesokuncayakadarmorrenkli

sürgüyedokunmayınız.

15/21

Şekil3

Yerleştirmeyeriçevresindekideri,boştaolanelinizinbaşveişaretparmağıilegerilir

(Şekil4).

Şekil4

İğneyi, ucu deriyleyaklaşık 30° açıyapacak şekildederiyebatırınız(Şekil5).

Şekil5

Aplikatörüaşağıyadoğruindiripyataykonumagetiriniz.Deriyiiğneninucuylakaldırırken

(Şekil6),iğneyitümuzunluğuboyuncaileriyedoğrukaydırınız.Hafifbirdirenç

hissedebilirsinizamaaşırıgüçkullanmayınız(Şekil6).İğnederialtınatamamen

girmezse,implantgerekenşekildeyerleştirilemeyecektir.

EğeroturuyorsanızveyukarıdanDEĞİLDEkenardanaplikatörebakıyorsanız,

iğneninhareketinieniyişekildegörebilirsiniz.Bupozisyondaderininhemen

altındakiiğneninyerleşmeyerinivehareketininetolarakgörebilirsiniz.

Morrenklisürgü

16/21

Şekil6

Tamolarakyerleşeniğneileaplikatörüaynıpozisyondatutunuz.Eğergerekirse,prosedür

süresinceaplikatörüaynıpozisyondatutmakiçinserbestolanelinizikullanabilirsiniz.Mor

renklisürgününkilidini,hafifçeaşağıyadoğrubastırarakaçınız.Duruncayakadar

sürgününtamamınıarkayadoğruçekiniz(Şekil7).İmplantınızşimdiderialtındakienson

pozisyonundadırveiğneyiaplikatörüngövdesiiçerisindekilitlidir.Aplikatörşimdi

çıkarılabilir.Eğeraplikatörbuprosedürboyuncaaynıpozisyondakalmazsaveyamor

sürgüarkaya doğrutamamençekilmezse, implantgerekenşekildeyerleşmeyecektir.

Şekil7

Herzamankadınınkolunaimplantınyerleştirilmesindenhemensonravarlığını

palpasyonilekontrolediniz.İmplantınherikiucunudapalpeederek,4cm

uzunluğundakiçubuğunvarlığınıdoğrulayabilirsiniz(Şekil8).

Şekil8

Eğerimplantıhissedemezsenizveyavarlığındanşüpheduyarsanız,

Aplikatörükontrolediniz.İğnetamamengeriçekilmelidirvesadeceobturatörünmorucu

görünmelidir.

17/21

İmplantınvarlığınıteyitetmekiçindiğeryöntemlerikullanınız.Uygunyöntemler:iki

boyutluröntgen,bilgisayarlıtomografi(BT),doğrusal-dizilimli,yüksekfrekanslı(10MHz

veyadahayüksek)birtransduserleultrasontaraması(US)veyamanyetikrezonans(MR).

İmplantınlokalizasyonuamacıylaBT,USveyaMRkullanmadanönce,talimatalmak

üzereMerckSharpDohme’adanışılmasıönerilir.Bugörüntülemeyöntemleriylebirsonuç

alınamazsa,implantınderialtındadurduğunun,hastadanalınankanörneğindeki

etonogestreldüzeyiölçülerekdoğrulanmasıönerilir.MerckSharpDohmebu durumda,

uygulanacak uygunprosedürkonusundabilgisağlayacaktır.İmplantınyerindedurduğu

doğrulananakadar, hormoniçermeyenbirdoğumkontrolyöntemikullanılmalıdır.

Yerleştirmeyerininüzerini,küçükbiryapışkanbandajlakapatınız.Kadından,implantıelle

hissetmesini isteyiniz.

Morluklarıönlemek içinsıkıbirbiçimdesterilbandajyapılır. Kadın sıkıbandajı24 saat

sonraveküçük bandajı3-5 gün sonrayerleştirmeyerinden çıkarabilir.

KullanıcıKartınıdoldurunuzvekadınasaklamasıiçin veriniz. Aynızamandayapışkanlı

etiketleridedoldurunuzvekadının tıbbikaydınaekleyiniz.

Aplikatörsadecetek kullanımlıktırvebiyolojik atıklarınyok edilmesineilişkinyerel

düzenlemelereuygun olarak atılmalıdır.

NEXPLANONnasılçıkarılır:

İmplantınçıkarılmasınabaşlanmadanöncedoktor,NEXPLANON’nunyeriniöğrenmekiçin

KullanıcıKartı’nabakmalıdır.İmplantın koldakiyerini, palpasyonlatamolarak doğrulayınız.

İmplantelilehissedilemiyorsa, varlığınıdoğrulamak için iki-boyutlu röntgen kullanılabilir. El

ilehissedilemeyenbirimplantınyeri,çıkarmaişlemiöncesindemutlakabelirlenmelidir.

Bilgisayarlıtomografi(BT),doğrusal-dizilimli,yüksekfrekanslı(10MHzveyadahayüksek)

birtransduserleultrasontaraması(US)yadamanyetikrezonansgörüntülemesi(MR),uygun

yöntemlerdir.Eğerbugörüntülemeyöntemleriylesonuçalınamazsa,implantındoğrulanması

amacıylakandaetonogestrelseviyesitayiniyapılabilir.Dahafazlayolgöstericibilgiiçin

lütfenMerck Sharp Dohme’lailetişimkurunuz.

Elilehissedilemeyenbirimplantınyerisaptandıktansonraçıkarmaişlemi,ultrason

kılavuzluğu altındayapılabilir.

İmplantınyerleştirildiğiyerdenbaşkabiryeregöçettiğindensözedenraporlarla,arasıra

karşılaşılmaktadır;implantınçokderinlereyerleştirilmediğisürecebuyerdeğiştirme

genellikle,orijinalpozisyonuylakarşılaştırıldığındapekazdır(bkzKısaÜrünBilgisi(KÜB)

bölüm4.4).Çokderineyerleştirilmişbirimplantınpalpasyonla,USve/veyaMRile

lokalizasyonu zorolabilirvedahabüyük birkesivedahafazlazaman gerektirebilir.

Implant,yalnızcaaseptikkoşullaraltındaveçıkarmatekniğinibilenbirdoktortarafından

çıkarılmalıdır.

İmplantınyerleşimitamolarakbilinmeksizin,çıkarmaamacıylacerrahigirişimlere

başvurulmasıkesinlikledüşünülmemelidir.

Derineyerleştirilmişimplantlar,koldakiderinsinirlerevedamarlarazararverilmemesiiçin

dikkatlicevekolanatomisinibilen doktorlartarafından çıkarılmalıdır.

18/21

İmplantçıkarılamıyorsa,dahafazlayolgöstericibilgiiçinlütfenyereltedarikçinizleiletişime

geçiniz.

Kesialanınıtemizleyinizveantiseptikuygulayınız.Elileimplantınyerinisaptayınızve

distalucu (dirseğeenyakın uç)örneğin sterilbirkalemleişaretleyiniz(Şekil9).

Şekil9

Koldaki,kesiyapılacakişaretlibölgeye(örneğin0.5-1ml%1’liklidokainile)anestezi

uygulayınız(Şekil10).Deriyüzeyineyakındurmasınısağlamakiçinimplantınaltınalokal

anestetik enjekteettiğinizden emin olunuz.

Şekil10

İmplantısabitlemekiçinproksimalucabastırınız(Şekil11);implantındistalucunu

gösterençıkıntıortayaçıkabilir.İmplantındistalucundanbaşlayarak,dirseğekadar2

mm.likuzunlamasınakesiyapılır.

Şekil11

İmplantkesiyedoğruucugörününceyedekyavaşçaitilir.İmplantforseps(terciheneğri

mosquito forseps)iletutulurveimplantçıkarılır(Şekil12).

19/21

Şekil12

İmplantınçevresibirdokukılıfıylakuşatılmışsa,bukılıftabirkesiyapınızveimplantıbir

forsepsletutup çıkarınız(Şekil13 ve14).

Şekil13 Şekil14

Eğerkesideimplantınucugörünmezise,kesiiçineyavaşçabirforsepsyerleştirilir(Şekil

15).Eliniziletuttuğunuzforsepsiçeviriniz(Şekil16).İkincibirforsepsileimplant

çevresindekidokudikkatliceayrılırveimplanttutulur(Şekil17).Dahasonraimplant

çıkarılabilir.

Şekil15 Şekil16 Şekil17

Uzunluğu4cmolanimplantıntamamençıkarılmışolduğunuteyitetmekiçin,uzunluğunu

ölçerekdoğrulayınız.Hastanınkolundaykenkırılanimplantlarraporedilmiştir.Bazı

vakalarda,implantınçıkarılmasındagüçlükbildirilmiştir.Eğerimplantınbirparçası(4

cm.dendahaaz)çıkarsa,kalanparça“NEXPLANONnasılçıkarılır”bölümündeki

talimatlardoğrultusundaçıkarılmalıdır.

20/21

EğerkadınNEXPLANONkullanımınadevametmekisterse,eskiimplantçıkarıldıktan

sonraaynıinsizyonyerikullanılarakderhalyenibirimplantyerleştirilebilir(bkz.

“NEXPLANONnasıldeğiştirilir”)

İmplantçıkarıldıktansonra,kesiyerini steri-stripilekapatınızveyapışkanlıbirbandaj

uygulayınız.

Morluklarıönlemekiçinsıkıbirbiçimdesterilbandajyapınız.Kadınsıkıbandajı24saat

sonraveküçük bandajı3-5 gün sonraçıkarabilir.

NEXPLANONyenisiylenasıldeğiştirilebilir:

Öncekiimplantçıkarıldıktansonrahemenyenisiyerleştirilebilirve“NEXPLANONnasıl

yerleştirilir”kısmındaanlatılanyerleştirmeprosedürüyleaynıdır.

Yeniimplantaynıkolaveöncekiimplantınçıkarıldığıaynıinsizyonyeriboyunca

yerleştirilebilir.Yenibirimplantaynıinsizyonlayerleştirilecekse,yerleştirileceğiyeribir

anestetikle(örneğin2ml%1lidokainle),insizyonbaşlangıcındaitibaren“yerleştirilmekanalı”

boyuncaenjekteederekanesteziuygulayınızveyerleştirmetalimatındakibundan sonragelen

basamaklarıizleyiniz.

21/21