NEXIUM

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NEXIUM 20 MG ENTERIK KAPLI 28 PELLET TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NEXIUM 20 MG ENTERIK KAPLI 28 PELLET TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Celebrex

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699786040038
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

NEXİUM ® 40 mg enterik kaplıpellet tablet

Oral yolla kullanılır.

Etkin madde:Esomeprazol magnezyumtrihidrat (40 mgesomeprazole eşdeğer)

Yardımcımaddeler:Gliserol monostearat,hiproloz, hipromelloz,magnezyum stearat,

metakrilik asit etil akrilat kopolimeri, mikrokristalin selüloz, suni parafin, makrogol,

polisorbat 80, krospovidon, sodyumstearil fumarat,şeker küreleri (sükroz ve mısır

nişastası), talk, trietil sitrat, renk maddeleri: demir oksit (kızıl-kahve, sarı)(E 172), titanyum

dioksit (E 171)

Bu ilacıkullanmayabaşlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veyahastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek

veya düşük dozkullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.NEXIUM ® nedir ve ne için kullanılır?

2.NEXIUM ® kullanmadan önce dikkatedilmesi gerekenler

3.NEXIUM ® nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.NEXIUM ® ’un saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. NEXIUM ® nedir ve ne için kullanılır?

NEXİUM “proton pompasıinhibitörü” olarak bilinenilaçlardan biridir.Midenizdeki asit

oluşumunu azaltır.

NEXİUM 40 mg tabletpembe renkli, oblong, bikonveks, filmkaplı, bir tarafında 40 mg, diğer

tarafında baskısıtaşıyan tablettir. A

EI

NEXİUM aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

Gastro-özofajial reflü hastalığında (GÖRH)

-Mide suyunun yemek borusuna kaçışına bağlıyemek borusunda iltihaplanma ve ağrı(Erozif

reflü özofajit’in tedavisinde)

-Mide suyunun yemek borusuna kaçışına bağlımide yanmasıve kusmagibi hastalık

belirtilerinde (Gastro-özofajial reflü hastalığının semptomatik tedavisinde)

Sürekli NSAİİ(non-steroidal anti-inflamatuvar ilaç)tedavisi gerektiren hastalarda

-Ağrıveya iltihaplanma için kullanılan bir ilacın neden olduğu, mide veya karın boşluğunun

üst kısmında ağrıveya rahatsızlık gibibelirtiler(non-steroidal anti-inflamatuvar ilaç (NSAİİ)

kullanımıileilişkili üst gastrointestinal belirtilerin tedavisinde)

-Ülserler: ağrıve iltihaplanmaiçin kullanılan ilaçların neden olduğu ülserlerin iyileştirilmesi

ve önlenmesinde (Gastrik ülserlerin iyileştirilmesi ile NSAİİtedavisinebağlıgastrik ve

duodenal ülserlerin önlenmesi)

Ülserlere neden olanHelicobacter pyloriisimli bir bakteri enfeksiyonunda

NEXİUM infüzyonluk çözelti ile tedavi sonrasında kanamayıdurdurmayısağlayan

mekanizmaların (=hemostaz) sürdürülmesi ve mideveya duodenum ülserlerinde tekrar

kanamanın önlenmesinde.

Midede aşırıasit oluşmasına neden olan hormon üreten tümörler (Zollinger-Ellison

sendromu) dahil, midede aşırıasit salgısı durumlarında

Doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz ve daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız doktor veya eczacınıza

danışınız.

2. NEXIUM ® kullanmadan önce dikkatedilmesigerekenler

NEXIUM ® ’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer esomeprazol, benzimidazol türevlerine yada NEXİUM içeriğindeki herhangi bir

maddeye aşırıduyarlılığınız varsa

Eğer diğer proton pompasıinhibitörlerine karşıalerjiniz varsa(örn: pantoprazol, lansoprazol,

rabeprazol, omeprazol)

Diğer proton pompasıinhibitörlerinde olduğu gibi esomeprazol, atazanavir veya nelfinavir

(HIV (AIDS) tedavisi ilacı) ile birlikte kullanılmamalıdır.

NEXIUM ® ’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Aşağıdakilerden birini fark ederseniz:

-NEXİUM ile tedavi sırasında ağrıveya hazımsızlık meydana gelmesi durumunda

-Kan veya gıda kusmaya başlamanız durumunda

-Dışkının siyah olmasıve kanamalınoktaların olmasıhalinde

DERHALdoktorunuza başvurunuz.

Eğer mantar enfeksiyonlarınıönlemeye yönelik ilaçlar (itrakonazol, ketakonazol,

vorikonazol), anksiyete ilacı(diazepam), sara (epilepsi) ilacı(fenitoin), kan pıhtılaşmasını

önleyici ilaç(varfarin), kesik topallama ilacı(silostazol) ve midenin boşalmasınıhızlandırıcı

ilaçlardan (sisaprid)herhangi birini alıyorsanız doktorunuza danışınız.

Ciddi karaciğer problemleriniz mevcutsa, doktorunuz dozu azaltma yoluna gidebileceğinden,

bunu doktorunuzla konuşmalısınız.

Ciddi böbrek problemlerinizmevcutsa, bunu doktorunuzla konuşmalısınız.

H. pylori’nin yok edilmesi için sizeüçlü tedavi reçete edilmişse veya NEXİUM size

ihtiyacınız halinde kullanmak üzereverildiyse, almakta olduğunuz herhangi başka bir ilaç

varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.

Yayınlanmışçeşitli gözlemsel çalışmalar, proton pompasıinhibitörü (PPI) tedavisinin, kalça,

el bileği ya da omurgada kemik erimesine (osteoporoz) bağlıkırık riskinde bir artışla ilişkili

olabileceğini düşündürmektedir. Çoklu günlük dozlar ve uzun süreli PPI tedavisi (bir yıl ya

da daha fazla)şeklinde tanımlanan yüksek doz alan hastalarda kırık riski artmıştır.Hastalar,

tedavi edildikleri durum için uygun olan en düşük dozda ve en kısa süreli PPI tedavisini

almalıdırlar.

Kemik kırığı: Yayınlanmışçeşitli gözlemsel çalışmalar, proton pompasıinhibitörü (PPI)

tedavisinin, kalça,el bileği ya da omurgada kemik erimesine (osteoporoz) bağlıkırık

riskinde bir artışla ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Çoklu günlük dozlar ve uzun

süreli PPI tedavisi (bir yıl ya da daha fazla)şeklinde tanımlanan yüksek doz alan hastalarda

kırıkriski artmıştır. Hastalar, tedavi edildikleri durumiçin uygun olan en düşük dozda ve en

kısa süreli PPI tedavisini almalıdırlar.

Kan magnezyumseviyesinde düşme: PPI'larla enaz 3 ay süreyle tedaviedilen hastalarda ve

çoğu olguda da bir yıl tedaviden sonra nadiren belirtilive belirtisiz kandaki magnezyum

seviyesinde düşüklük (hipomagnezemi) bildirilmiştir. Ciddi advers olaylar kanda kalsiyum

seviyesinin düşmesi sonucu kasılmalar ve kramplarşeklinde beliren durum(tetani), kalp

atımdüzensizlikleri ve nöbetleri içermektedir. Çoğu hastada kandaki magnezyum

seviyesinde düşüklük tedavisi, magnezyumyerine koyma tedavisini vePPI tedavisinin

kesilmesini gerektirmektedir. Uzun süre tedavi almasıbeklenen ya da PPI'larıdigoksin gibi

ilaçlar ya da kandaki magnezyum seviyesinde düşüklüğe neden olabilecek ilaçlarla (örn.

idrar söktürücüler) birlikte alan hastalar için,sağlık mesleği mensuplarıPPItedavisine

başlamadan önce ve daha sonra periyodik olarakmagnezyum düzeylerini takip edebilirler.

Salgıbezleri ile ilgili (nöroendokrin) tümörler için yapılan incelemelerle etkileşimler:Mide

asidi düzeyindeki ilaç kaynaklıazalmalara ikincil olarak serumkromogranin A (CgA)

düzeyleri artmaktadır. ArtmışCgA düzeyi sinir sistemi ve iç salgıbezleri ile ilgili tümörler

için yapılantanıincelemelerinde yanlışpozitifsonuçlara yol açabilir.Uygulayıcılar CgA

düzeylerini değerlendirmeden önce geçici olarak PPI tedavisine ara vermeli ve eğer

başlangıçtaki CgA düzeyleri yüksek isetesti tekrar etmelidirler. Eğerseritestleryapılıyorsa

(örn. monitorizasyoniçin), testler arasındaki referans aralıklarıdeğişebileceği için testler

aynılaboratuarda yapılmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemdedahi olsa sizin için geçerliyselütfen doktorunuza

danışınız.

NEXIUM ® ’un yiyecek ve içecek ilekullanılması

Tabletlerinizi gıda ile veya aç karnına alabilirsiniz.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

NEXİUM’u kullanmaya başlamadan önce, doktorunuzu hamile olduğunuz veya hamile kalmayı

planladığınız konusunda bilgilendiriniz. Hamileyseniz, NEXİUM’u sadece doktorunuzun tavsiye

etmesi halinde kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

NEXİUM’u kullanmaya başlamadan önce, doktorunuza emzirmekteolduğunuzu söyleyiniz.

Emzirme durumunda, NEXİUM’u sadece doktorunuzun tavsiye etmesi halinde kullanınız.

Araç ve makine kullanımı

NEXİUM araç ve makine kullanımıyeteneğinizi etkilemez.

NEXIUM ® ’un içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

NEXIUM ® sukroz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazışekerlere karşı

intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birliktekullanımı

NEXİUM; mantar enfeksiyonlarınıönlemeye yönelik ilaçlar (itrakonazol, ketakonazol,

vorikonazol), anksiyete (diazepam), sara (epilepsi) (fenitoin), kan pıhtılaşması(varfarin), kesik

topallama (silostazol), midenin boşalmasınıhızlandırıcıilaçlar (sisaprid), kalp problemleri

(digoksin), veremtedavisi (rifampisin) ve depresyon tedavisi ilacıSt Jonh’s Wort (hypericum

perforatum) ve HIV(AIDS) tedavisinde kullanılan ilaçlarla (atazanavir) eşzamanlıkullanıldığında

ilaçların etkileri değişkenlik gösterebilir.

Eğer herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa– hatta reçetesiz

olanlar da dahil olmak üzere – lütfendoktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.NEXIUM ® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

Gastro-özofajial reflü hastalığı(GÖRH)

Yetişkinler

Yemek borusunda iltihaplanma ve ağrının tedavisinde önerilen doz (Erozif reflü özofajit) günde bir

kez NEXİUM 40 mg’dır. Hastalığın ciddiyetine ve sizin tedaviye cevabınıza bağlıolarak toplam

tedavi süresi 4 ile 8 haftadır.

Hastalığın tekrarlanmasınıönlemek için önerilen doz günde bir kez NEXİUM 20 mg’dır.

Mide yanmasıve kusmagibi belirtilerin tedavisinde (Gastro-özofajial reflü hastalığının

semptomatik tedavisinde) önerilen tedavi dozu günde bir kez NEXİUM 20 mg’dır. Belirtiler 4hafta

sonunda geçmezse doktorunuza danışınız.

Belirtiler yok olduğunda, doktorunuz size, sadece ihtiyacınız halinde, günde bir kez NEXİUM20

mg almanızıtavsiye edebilir.

12-18 yaşçocuklarda kullanım:

Yemek borusunda iltihaplanma ve ağrının tedavisinde önerilen doz (Erozif reflü özofajit) günde bir

kez NEXİUM 40 mg’dır. Hastalığın ciddiyetine ve sizin tedaviye cevabınıza bağlıolarak toplam

tedavi süresi 4 ile 8 haftadır.

Hastalığın tekrarlanmasınıönlemek için önerilen doz günde bir kez NEXİUM 20 mg’dır.

Mide yanmasıve kusmagibi belirtilerin tedavisinde (Gastro-özofajial reflü hastalığının

semptomatik tedavisinde) önerilen tedavi dozu günde bir kez NEXİUM 20 mg’dır. Belirtiler 4hafta

sonunda geçmezse doktorunuza danışınız.

Belirtiler yok olduğunda, doktorunuz size, sadece ihtiyacınız halinde, günde bir kez NEXİUM20

mg almanızıtavsiye edebilir.

Sürekli NSAİİ(non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçlar) tedavisi gerektiren hastalarda

Yetişkinlerdeağrıve iltihaplanma için kullanılan bir ilacın neden olduğu, ağrıveya üst karın

boşluğunda rahatsızlık gibi, durumların tedavisi için önerilen doz (NSAİİile ilişkili üst

gastrointestinal semptomların tedavisi) günde bir kez NEXİUM 20 mg’dır. Belirtiler 4 hafta içinde

geçmezse doktorunuza danışınız.

Ağrıve iltihaplanma için kullanılan bir ilacın neden olduğu ülserlerin tedavisinde önerilen doz 4 ile

8 hafta boyunca günde bir kez NEXİUM 20 veya 40 mg’dır.

Ağrıveiltihaplanmaiçin kullanılan bir ilacın neden olduğu ülserlerin önlenmesinde önerilen doz

günde bir kez NEXİUM 20 veya 40 mg’dır.

Helicobacter pyloriisimli bakterinin neden olduğu enfeksiyonda

Yetişkinler :

Yetişkinler için önerilendoz günde iki kez NEXİUM 20 mg’dır. Doktorunuz size ayrıca aşağıdaki

antibiyotikleri almanızıönerecektir: amoksisilin veklaritromisin. Önerilen tedavi süresibir haftadır.

İlacınızıkullanma konusundaki talimatlara uyunuz ve emin olmadığınız herhangi bir konuyu

doktorunuza danışınız. Bu tedavi hemmevcut ülserinizi iyileştirecek, hemde ülserlerin tekrar

oluşmasınıönleyecektir.

12-18 yaşarasındaki çocuklarda kullanımı:

Yaygın kullanımdozu doktorunuz tarafından reçete edilen iki antibiyotik ile kombinasyon

tedavisinde günde iki kez NEXİUM 20 mg’dır. Yaygın tedavi süresi 1 haftadır.

NEXİUM infüzyonluk çözelti ile tedavi sonrasında kanamayıdurdurmayısağlayan

mekanizmaların (=hemostazın) sürdürülmesi ve mide veya duodenum ülserlerde tekrar

kanamanın önlenmesinde

4 hafta boyunca günde bir kez 40 mg. Oral yolla tedavi periyodundan önce, asit baskılanması

tedavisi içinNEXİUM 80 mginfüzyon 30 dakika için bolus infüzyonşeklinde uygulanmalıve

ardından 3 gün (72 saat) boyunca 8 mg/saat devamlıintravenöz infüzyon uygulanmalıdır.

Midede aşırıasit oluşmasına neden olan hormon üreten tümörler dahil, midede aşırısalgı

durumlarında (Zollinger-Ellison sendromu)

Yetişkinler için önerilen başlangıç dozu günde iki kez NEXİUM 40mg’dır. Doktorunuz, doz

ayarlamasınıihtiyacınıza göre yapacak ve ayrıca ilacıne kadar süre ile kullanacağınıza karar

verecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

NEXİUM’u her zaman doktorunuz tarafından tavsiye edilenşekilde kullanınız. Emin olmadığınız

durumlarda doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz. Kullandığınız tabletin dozu ve nekadar süre ile

kullanacağınız hastalığınızın durumuna bağlıdır. Tabletler çiğnenmemeli veya ezilmemelidir.

Tabletlerinizi gıda ile veya aç karnına alabilirsiniz. Bütün olarak, yarım bardaksıvıile yutulmalıdır.

Tablet ayrıca, yarımbardak su içine konabilir, böylece dağılarak yutulmasıdaha kolay bir hale

gelecektir. Başka hiçbir sıvıkullanmayınız. Tabletin içinden çıkan tümminik pelletleri, çiğnemeden

yuttuğunuzdan emin olunuz.İçmeden önce pelletlerin su içinde30 dakikadan daha uzun bir süre

kalmasına izin vermeyiniz.İçtikten sonra, bardağısu ile çalkalayıp bu kısmıda içiniz.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:NEXİUM tabletler 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:NEXİUM yaşlılarda kullanılabilir.

Özel kullanım durumları:

Karaciğer yetmezliği

Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalardaesomeprazol’ün metabolizması

bozulabilir.Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda metabolizmahızıazalır ve esomeprazol’ün

EAA-Eğri altındaki alanıiki kat artar. Bu nedenle ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda günde

20 mg doz aşılmamalıdır. Günde tek doz kullanım sırasında esomeprazol ve metabolitlerinin birikim

eğilimi görülmez.

Böbrek yetmezliği

Böbrek yetmezliği olanhastalarlailgili çalışmayoktur. Böbreklerin, esomeprazol’ün kendisinden

değil, metabolitlerinin atılımından sorumlu olmasından dolayı, böbrek yetmezliği olan hastalarda

esomeprazol metabolizmasının değişmesi beklenmez.

Eğer NEXIUM ® ’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz

veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla NEXIUM ® kullandıysanız:

NEXIUM ® ’dan kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız, derhalbir doktor veya eczacıile

konuşunuz.

Eğer NEXIUM ® dozunu almayıunutursanız:

Eğer bir dozu almayıunutursanız, dozu almayıunuttuğunuzu hatırlar hatırlamaz alınız. Ancak,eğer

nerdeyse bir sonraki doz zamanıgelmişse, kaçırılan dozu almayınız, sadece zamanıgelen dozu

zamanında alınız.

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi NEXIUM ® ’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Seyrek olarak bulanık görme, ciddi alerjik reaksiyonlar (ateş,şişme, anaflaktikreaksiyonlar/şok,

deride toksik lezyonlar), kas ağrısı, kan hastalıkları(kandaki hücre sayısının azalmasıörn. lökopeni

ve trombositopeni), depresyon, kandaki sodyumseviyesinde azalma, sinirlilik, konfüzyon (zihin

karışıklığı), tat almada bozukluk, göğüste daralma, ağızda iltihaplanma, mide iltihabı,

gastrointestinal (sindirim sistemi) mantar iltihabı, karaciğeriltihaplanması(sarılıkla veya sarılıksız),

saç dökülmesi, güneşışığına hassasiyet, eklemlerde ağrı, kaslarda ağrıve terlemede artma

görülebilir.

NEXİUM ile tedavi sırasında çok seyrek olarak, ciddi cilt hastalıkları, kan hastalıkları

(agranülositoz ve pansitopeni), sinirlilik hali, sanrı(halüsinasyon), yetersiz karaciğer fonksiyonu,

daha önce karaciğer hastalığıolanlarda beyin dokusu hasarı, dikkatte azalma, kaslardazayıflık,

böbrek iltihaplanması, erkeklerde memebüyümesi ve kanda düşük magnezyumrapor edilmiştir.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Başağrısı, ishal, gaz, karın ağrısı, hasta hissetme/hasta olma, kabızlık, deri reaksiyonları(kızarma,

deride kaşıntılılezyon, kaşıntı, arısokmasıgibişişme), yanma/karıncalanma/uyuşukluk hissi,

uyuma güçlüğü, uykulu hissetme, sersemlik, başdönmesi, ağız kuruluğu veya el ve ayaklardaşişme.

Bunlar NEXIUM ® ’un hafif yan etkileridir.

NEXİUM ile aşağıdaki yan etkiler de oluşabilir. Bunlar sadece kan testi uygulandığında

gözlenecektir: karaciğer enzimlerininmiktarında artış.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu

veya eczacınızıbilgilendiriniz.

5. NEXIUM ® ’un saklanması

NEXIUM ® ’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Tabletleri ambalajında bildirilen sıcaklığın üzerinde muhafaza etmeyiniz.

Orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

NEXİUM ’u ambalajda belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

AstraZenecaİlaç San.ve Tic.Ltd.Şti.

Büyükdere Cad. YapıKredi Plaza, B Blok, Kat 4

Levent –İstanbul

Üretim yeri:

AstraZeneca AB,

Södertalje -İsveç

Bu kullanmatalimatı... tarihinde onaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİBİLGİLER BUİLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİİÇİNDİR

GASTRİK TÜPİLE UYGULAMA

1.Tablet uygun birşırınga içine konur veşırınga yaklaşık 25 mL su ve5 mL hava ile doldurulur.

Bazıtüplerde pelletlerin tıkanmaya neden olmamasıiçin tabletlerin 50 mL su içinde çözülmesi

gerekebilir.

2.Şırınga derhal yaklaşık 2 dakika süre ile çalkalanarak tabletin çözünmesi sağlanır.

3.Şırınga ucu yukarıgelecekşekilde tutularak tıkanıp tıkanmadığıkontrol edilir.

4.Şırınga, ucu yukarıpozisyonda iken tübe takılır.

5.Şırınga çalkalanır ve ucu aşağıpozisyona getirilerek tüp içinederhal 5-10 mLenjekte edilir.

Şırıngaters çevrilir ve çalkalanır (şırınga ucunun tıkanmamasıiçinşırınga ucu yukarıgelecek

şekilde tutulmalıdır).

6.Şırınga ucu tekrar aşağıpozisyona getirilir ve hemen tübe 5-10 mL daha enjekte edilir. Bu işlem,

şırınga iyiceboşalana kadar tekrar edilir.

7.Şırınga 25 mLsu ve 5 mLhava ile doldurulur.Şırınga içinde herhangi bir kalıntıkalmamasıiçin

gerekirse 5. adımtekrar edilir. Bazıtüpler için50 mLsu kullanılmasıgerekebilir.

Document Outline

Bu ürünle ilgili güvenlik uyarısı bulunmamaktadır.

2-10-2018

Nexium Control (Pfizer Healthcare Ireland)

Nexium Control (Pfizer Healthcare Ireland)

Nexium Control (Active substance: esomeprazole) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6474 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/002618/T/0023

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Nexium Control (Pfizer Consumer Healthcare Limited)

Nexium Control (Pfizer Consumer Healthcare Limited)

Nexium Control (Active substance: esomeprazole) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018) 4111 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2618/R/21

Europe -DG Health and Food Safety