NEXIUM

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NEXIUM 20 MG ENTERIK KAPLI 14 PELLET TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NEXIUM 20 MG ENTERIK KAPLI 14 PELLET TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Celebrex

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699786040014
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

NEXİUM ®

20mgenterikkaplıpellettablet

Oral yolla kullanılır.

Etkinmadde:Esomeprazol magnezyum trihidrat(20 mgesomeprazole eşdeğer)

Yardımcımaddeler:Gliserolmonostearat,hiproloz,hipromelloz,magnezyumstearat,

metakrilikasitetilakrilatkopolimeri,mikrokristalinselüloz,suniparafin,makrogol,

polisorbat80,krospovidon,sodyumstearilfumarat,şekerküreleri(sükrozvemısır

nişastası),talk,trietilsitrat,renkmaddeleri:demiroksit(E172)(kızıl-kahve,sarı),titanyum

dioksit(E 171)

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşük dozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.NEXIUM ®

nedir veneiçinkullanılır?

2.

3.NEXIUM ® ’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

4.

5.NEXIUM ®

nasılkullanılır?

6.

7.Olasıyanetkiler nelerdir?

8.

9.NEXIUM ® ’unsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. NEXIUM ®

nedir veneiçinkullanılır?

NEXIUM ®

“protonpompasıinhibitörü”olarakbilinenilaçlardanbiridir.Midenizdekiasit

oluşumunu azaltır.

NEXIUM ®

20mgtabletaçıkpemberenkli,köşeleriyuvarlatılmışdikdörtgenşeklinde,ikiyanıda

dışbükey,film kaplı, bir tarafında20 mg, diğer tarafında A

baskısı taşıyan tablettir.

NEXİUMaşağıdaki durumlarıntedavisindekullanılır:

Gastro-özofajial reflü hastalığında (GÖRH)

-Midesuyununyemekborusunakaçışınabağlıyemekborusundailtihaplanmaveağrı(Erozif

reflü özofajit’in tedavisinde)

-Midesuyununyemekborusunakaçışınabağlımideyanmasıvekusmagibihastalık

belirtilerinde (Gastro-özofajial reflü hastalığınınsemptomatik tedavisinde)

SürekliNSAİİ(non-steroidal anti-inflamatuvar ilaç) tedavisigerektiren hastalarda

-Ağrıveyailtihaplanmaiçinkullanılanbirilacınnedenolduğu,mideveyakarınboşluğunun

üstkısmındaağrıveyarahatsızlıkgibibelirtiler(non-steroidalanti-inflamatuvarilaç(NSAİİ)

kullanımı ile ilişkili üstgastrointestinal belirtilerin tedavisinde)

-Ülserler:Ağrıveiltihaplanmaiçinkullanılanilaçlarınnedenolduğuülserleriniyileştirilmesi

veönlenmesinde(GastrikülserleriniyileştirilmesiileNSAİİtedavisinebağlıgastrikve

duodenal ülserlerin önlenmesi)

Ülserlereneden olanHelicobacter pyloriisimli bir bakteri enfeksiyonunda

NEXİUMinfüzyonlukçözeltiiletedavisonrasındakanamayıdurdurmayısağlayan

mekanizmaların(=hemostaz)sürdürülmesivemideveyaduodenumülserlerindetekrar

kanamanın önlenmesinde.

Midedeaşırıasitoluşmasınanedenolanhormonüretentümörler(Zollinger-Ellison

sendromu)dahil, midedeaşırı asitsalgısı durumlarında

Doktorunuzuntavsiyelerineuyunuzvedahafazlabilgiyeihtiyaçduyarsanızdoktorveyaeczacınıza

danışınız.

2. NEXIUM ®

kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

NEXIUM ® ’u aşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğeresomeprazol,benzimidazoltürevlerineyadaNEXİUMiçeriğindekiherhangibir

maddeyeaşırı duyarlılığınızvarsa

Eğerdiğerprotonpompasıinhibitörlerinekarşıalerjinizvarsa(örn:pantoprazol,lansoprazol,

rabeprazol, omeprazol)

Diğerprotonpompasıinhibitörlerindeolduğugibiesomeprazol,atazanavirveyanelfinavir

(HIV (AIDS)tedavisiilacı) ilebirlikte kullanılmamalıdır.

NEXIUM ® ’u aşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdakilerden birinifark ederseniz:

-Sebepsizyerebelirginçok kilo kaybı

-NEXİUMiletedavi sırasında ağrı veyahazımsızlık meydanagelmesi durumunda

-Kan veyagıdakusmayabaşlamanızdurumunda

-Dışkının siyah olması vekanamalı noktaların olması halinde

DERHALdoktorunuzabaşvurunuz.

Ciddikaraciğerproblemlerinizmevcutsa,doktorunuzdozuazaltmayolunagidebileceğinden,bunu

doktorunuzla konuşmalısınız.

Ciddiböbrek problemlerinizmevcutsa, bunu doktorunuzla konuşmalısınız.

H.pylori’ninyokedilmesiiçinsizeüçlütedavireçeteedilmişseveyaNEXİUMsizeihtiyacınız

halindekullanmaküzereverildiyse,almaktaolduğunuzherhangibaşkabirilaçvarsadoktorunuzu

bilgilendiriniz.

EğerNEXİUMsize“ihtiyaçhalinde”kullanılmaküzerereçeteedildiyse,belirtilerindevamlıolması

veyaözellik değiştirmesidurumunda doktorunuzlabağlantıyageçmelisiniz.

NEXİUMgibibirprotonpompainhibitörünüözellikledebiryıldandahauzunbirsüreyle

kullanmanızdurumundakalça,bilekveyaomurgakırığıriskihafifderecedeartırabilir.Eğersizde

osteoporoz(kemikerimesi)varsaveyakortikosteroidlerkullanıyorsanız(osteoporozriskini

artırabileceğinden), doktorunuzasöyleyiniz.

Kandakimagnezyumseviyesindedüşme(hipomagnezemi)bildirilmiştir.Uzunsüretedavialması

beklenenyadaprotonpompainhibitörünüdigoksingibiilaçlaryadakandakimagnezyum

seviyesindedüşüklüğenedenolabilecekilaçlarla(örn.idrarsöktürücüler)birliktealmanızhalinde,

doktorunuztedaviyebaşlamadanöncevedahasonraperiyodikolarakkanmagnezyumdüzeylerini

takip edebilir.

Salgıbezleriileilgili(nöroendokrin)tümörleriçinyapılanincelemelerleetkileşimler:Mideasidi

düzeyindekiilaçkaynaklıazalmalarsebebiylesinirsistemiveiçsalgıbezleriileilgilitümörleriçin

yapılan tanı incelemelerindeyanlış pozitif sonuçlar alınabilir.

Protonpompasıbaskılayıcılarıdahil,herhangibirsebeptendolayıazalanmideasidi,mide-bağırsak

sistemindenormalolarakvarolanbakterilerinsayısındaartışanedenolur.Protonpompası

baskılayıcılarıiletedavi,bazımide-bağırsak sistemienfeksiyonlarının riskini azdaolsa arttırabilir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

NEXIUM ® ’unyiyecekveiçecekilekullanılması

Tabletlerinizi gıda ile veyaaçkarnınaalabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

NEXİUM’ukullanmayabaşlamadanönce,doktorunuzuhamileolduğunuzveyahamilekalmayı

planladığınızkonusundabilgilendiriniz.Hamileyseniz,NEXİUM’usadecedoktorunuzuntavsiye

etmesi halindekullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

NEXİUM’ukullanmayabaşlamadanönce,doktorunuzaemzirmekteolduğunuzusöyleyiniz.

Emzirmedurumunda,NEXİUM’u sadecedoktorunuzun tavsiyeetmesihalindekullanınız.

Araçvemakinekullanımı

NEXİUMaraçvemakinekullanımıyeteneğinizietkilemez.

NEXIUM ® ’uniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

NEXIUM ®

sukroziçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşı

intoleransınızolduğu söylenmişsebu tıbbi ürünü almadan öncedoktorunuzla temasageçiniz.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

NEXİUMaşağıdakiilaçlarlabirliktekullanıldığındabazıilaçlarınçalışmaşeklinideğiştirebilirve

bazı ilaçların NEXİUM üzerineetkisi olabilir.

Nelfinavirveyaatazanavir(AIDStedavisindekullanılır)içerenbirilaçkullanıyorsanız,NEXİUM

tabletleri kullanmayınız.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanızdoktorunuzaveyaeczacınızasöyleyiniz:

Ketakonazol,itrakonazolveyavorikonazol(mantariltihaplanmalarınıönlemeyeyönelik

ilaçlar)

Erlotinibveyaaynı sınıftan başka bir ilaç(kansertedavisindekullanılır)

Sitalopram, imipramin veyaklomipramin (depresyon tedavisindekullanılır)

Diazepam(anksiyetetedavisinde,kaslarıngevşemesiiçinveyasara(=epilepsi)

tedavisindekullanılır)

Fenitoin(saratedavisindekullanılır).Fenitoinkullanıyorsanız,doktorunuzunsizi

NEXİUMkullanmayabaşladığınızdaveyakullanmayıdurdurduğunuzdatakipetmesi

gerekecektir.

Varfarinveyaklopidogrel(kanınsulandırılmasıiçinkullanılanantikoagülanisimli

ilaçlar).DoktorunuzunsiziNEXİUMkullanmayabaşladığınızdaveyakullanmayı

durdurduğunuzdatakip etmesi gerekebilir.

Silostazol(kesiktopallamatedavisindekullanılır-yetersizkandolaşımınedeniyle

yürüdüğünüzdebacaklarınızdaortayaçıkan ağrı)

Sisaprid (hazımsızlıkvemideyanması için kullanılır)

Digoksin (kalp problemleri ilacı)

Metotreksat(kanseritedavietmekiçinyüksekdozlardakullanılanbirkemoterapiilacı).

Yüksekdozdametotreksatkullanıyorolmanızhalinde,NEXIUMiletedaviyegeçici

olarak araverilmesi gerekebilir.

Rifampisin (verem tedavisi ilacı)

St.John’s Wort (Hypericumperforatum) (depresyon tedavisiilacı)

DoktorunuzunsizeHelicobacterpylori’ninnedenolduğuülseritedavietmekiçinNEXİUM’unyanı

sıraamoksisilinveklaritromisinantibiyotiklerinireçeteetmesidurumunda,kullanmaktaolduğunuz

herhangi diğer ilaçlarileilgili doktorunuzu bilgilendirmenizson dereceönemlidir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veyaeczacınıza bunlarhakkına bilgiveriniz.

3.NEXIUM ®

nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Gastro-özofajialreflühastalığı(GÖRH)

Yetişkinler

Yemek borusundailtihaplanmaveağrının tedavisindeönerilendoz(Erozifreflü özofajit)gündebir

kezNEXİUM40 mg’dır.Hastalığın ciddiyetinevesizin tedaviyecevabınızabağlıolarak toplam

tedavi süresi 4 ile 8 haftadır.

Hastalığın tekrarlanmasınıönlemek için önerilendozgündebir kezNEXİUM20 mg’dır.

Mideyanmasıvekusmagibibelirtilerintedavisinde(Gastro-özofajialreflühastalığının

semptomatiktedavisinde)önerilentedavidozugündebirkezNEXİUM20mg’dır.Belirtiler4hafta

sonundageçmezsedoktorunuzadanışınız.

Belirtileryokolduğunda,doktorunuzsize,sadeceihtiyacınızhalinde,gündebirkezNEXİUM20

mgalmanızı tavsiyeedebilir.

12-18 yaş çocuklardakullanım:

Yemek borusundailtihaplanmaveağrının tedavisindeönerilendoz(Erozifreflü özofajit)gündebir

kezNEXİUM40 mg’dır.Hastalığın ciddiyetinevesizin tedaviyecevabınızabağlıolarak toplam

tedavi süresi 4 ile 8 haftadır.

Hastalığın tekrarlanmasınıönlemekiçin önerilendozgündebir kezNEXİUM20 mg’dır.

Mideyanmasıvekusmagibibelirtilerintedavisinde(Gastro-özofajialreflühastalığının

semptomatiktedavisinde)önerilentedavidozugündebirkezNEXİUM20mg’dır.Belirtiler4hafta

sonundageçmezsedoktorunuzadanışınız.

Belirtileryokolduğunda,doktorunuzsize,sadeceihtiyacınızhalinde,gündebirkezNEXİUM20

mgalmanızı tavsiyeedebilir.

SürekliNSAİİ (non-steroidal anti-inflamatuvarilaçlar)tedavisigerektirenhastalarda

Yetişkinlerdeağrıveiltihaplanmaiçinkullanılanbirilacınnedenolduğu,ağrıveyaüstkarın

boşluğundarahatsızlıkgibi,durumlarıntedavisiiçinönerilendoz(NSAİİileilişkiliüst

gastrointestinalsemptomlarıntedavisi)gündebirkezNEXİUM20mg’dır.Belirtiler4haftaiçinde

geçmezsedoktorunuzadanışınız.

Ağrıveiltihaplanmaiçinkullanılanbirilacınnedenolduğuülserlerintedavisindeönerilendoz4ile

8 haftaboyuncagündebir kezNEXİUM20 veya40 mg’dır.

Ağrıveiltihaplanmaiçinkullanılanbirilacınnedenolduğuülserlerinönlenmesindeönerilendoz

gündebirkezNEXİUM20 veya40 mg’dır.

Helicobacter pyloriisimli bakterininnedenolduğuenfeksiyonda

Yetişkinler :

YetişkinleriçinönerilendozgündeikikezNEXİUM20mg’dır.Doktorunuzsizeayrıcaaşağıdaki

antibiyotikleri almanızı önerecektir: amoksisilin veklaritromisin. Önerilentedavi süresi bir haftadır.

İlacınızıkullanmakonusundakitalimatlarauyunuzveeminolmadığınızherhangibirkonuyu

doktorunuzadanışınız.Butedavihemmevcutülseriniziiyileştirecek,hemdeülserlerintekrar

oluşmasınıönleyecektir.

12-18 yaş arasındaki çocuklardakullanımı :

Yaygın kullanım dozu doktorunuztarafından reçeteedilen ikiantibiyotik ilekombinasyon

tedavisindegündeikikezNEXİUM20 mg’dır. Yaygın tedavi süresi 1 haftadır.

NEXİUMinfüzyonlukçözeltiiletedavisonrasındakanamayıdurdurmayısağlayan

mekanizmaların(=hemostazın)sürdürülmesivemideveyaduodenumülserlerdetekrar

kanamanınönlenmesinde

4haftaboyuncagündebirkez40mg.Oralyollatedaviperiyodundanönce,asitbaskılanması

tedavisiiçinNEXİUM80mginfüzyon30dakikaiçinbolusinfüzyonşeklindeuygulanmalıve

ardından 3gün (72 saat)boyunca8 mg/saat devamlı intravenözinfüzyonuygulanmalıdır.

Midedeaşırı asit oluşmasına nedenolanhormonüretentümörlerdahil, midedeaşırı salgı

durumlarında (Zollinger-Ellisonsendromu)

YetişkinleriçinönerilenbaşlangıçdozugündeikikezNEXİUM40mg’dır.Doktorunuz,doz

ayarlamasınıihtiyacınızagöreyapacakveayrıcailacınekadarsüreilekullanacağınızakarar

verecektir.

Uygulama yoluvemetodu:

NEXİUM’uherzamandoktorunuztarafındantavsiyeedilenşekildekullanınız.Eminolmadığınız

durumlardadoktorunuzveyaeczacınızlakonuşunuz.Kullandığınıztabletin dozuvenekadarsüreile

kullanacağınızhastalığınızındurumunabağlıdır.Tabletlerçiğnenmemeliveyaezilmemelidir.

Tabletlerinizi gıda ile veyaaçkarnınaalabilirsiniz. Bütün olarak,yarım bardak sıvı ileyutulmalıdır.

Tabletayrıca,yarımbardaksuiçinekonabilir,böylecedağılarakyutulmasıdahakolaybirhale

gelecektir.Başkahiçbirsıvıkullanmayınız.Tabletiniçindençıkantümminikpelletleri,çiğnemeden

yuttuğunuzdaneminolunuz.İçmedenöncepelletlerinsuiçinde30dakikadandahauzunbirsüre

kalmasına izin vermeyiniz.İçtikten sonra, bardağı su ile çalkalayıp bu kısmıdaiçiniz.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:NEXİUMtabletler12yaşın altındaki çocuklardakullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:NEXİUMyaşlılardakullanılabilir.

Özel kullanımdurumları:

Karaciğeryetmezliği

Hafifveortaderecedekaraciğeryetmezliğiolanhastalardaesomeprazol’ünyıkımıbozulabilir.

Şiddetlikaraciğeryetmezliğiolanhastalardailacınyıkımıazalırvekandüzeyleriyükselebilir.Bu

nedenleağırkaraciğeryetmezliğiolanhastalardagünde20mgdozaşılmamalıdır.Gündetekdoz

kullanımsırasında esomeprazol veyıkım ürünlerivücuttabirikmeeğilimi göstermez.

Böbrekyetmezliği

Böbrekyetmezliğiolanhastalarlailgiliçalışmayoktur.Böbrekyetmezliğiolanhastalarda

esomeprazolyıkımının değişmesi beklenmez.

EğerNEXIUM ® ’unetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarisedoktorunuz

veyaeczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazla NEXIUM ®

kullandıysanız:

NEXIUM ® ’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

EğerNEXIUM ®

dozunualmayı unutursanız:

Eğerbirdozualmayıunutursanız,dozualmayıunuttuğunuzuhatırlarhatırlamazalınız.Ancak,eğer

nerdeysebirsonrakidozzamanıgelmişse,kaçırılandozualmayınız,sadecezamanıgelendozu

zamanındaalınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

4.Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiNEXIUM ® ’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,NEXİUM ® ’ukullanmayıdurdurunuzveDERHALdoktorunuza

bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Anibirhırıltı,dudaklar,dilveboğazveyavücuttaşişme,deridöküntüsü,bayılmaveya

yutmagüçlüğü (şiddetli alerjik reaksiyon)

Cilttekabarcıklar veyasoyulmayla birlikte kızarıklık. Ayrıcadudaklar,gözler, ağız, burun ve

genitalbölgelerdeşiddetlikabarcıklanmavekanamameydanagelebilir.Budurum"Stevens-

Johnson sendromu"veya"toksik epidermal nekroliz"olabilir.

Aynızamandakaraciğersorunlarınınbelirtileriolancilttesararma,koyurenkliidrarve

yorgunluk.

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Buçokciddiyanetkilerinhepsiseyrek(1000kişide1’den

azınıetkiler) görülür.

Diğeryan etkiler aşağıdaki gibidir:

Yaygın(10 kişide1’denazını etkiler)

Baş ağrısı

Karın veyabağırsağınızaetki:iİshal, karın ağrısı,kabızlık, gaztoplanması

Hasta hissetme(bulantı)veyahasta olma(kusma)

Yaygınolmayan(100 kişide1’denazını etkiler)

Ayak vebileklerdeşişme

Uyku bozuklukları (uykusuzluk)

Sersemlik, “iğnebatması”gibikarıncalanmahissi, uykulu hissetme

Baş dönmesi hissi(vertigo)

Ağızkuruluğu

Karaciğerin nasılçalıştığınıgösteren kan testlerindedeğişme

Cilttedöküntü,yumruludöküntü (kurdeşen)vederidekaşınma

Kalça,bilekveyaomurgakırığı(eğerNEXİUMyüksekdozlardaveçokuzunsüreli

kullanılırsa)

Seyrek(1000 kişide1’denazını etkiler)

Beyazkanhücresiveyatrombositlerinsayısındaazalmagibikanproblemleri.Budurum

halsizliğe, morarmayaneden olabilir veyaenfeksiyon oluşumunu dahamuhtemel kılar.

Kandadüşük sodyum değerleri.Bu durum halsizliğe, hasta hissetmeye(kusma)vekramplara

neden olabilir.

Ajite, şaşkın veyadepresyondahissetmek

Tat almadabozukluk

Bulanıkgörmegibigörmeproblemleri

Aniden hırıltılınefes almak veyanefessizkalmak(bronkospazm)

Ağıziçindeiltihaplanma

Bir mantarın neden olduğu vebağırsakları etkileyebilen “pamukçuk”isimli bir iltihaplanma

Cilttesararma, koyu renkliidrar veyorgunluğaneden olabilen ikterliveyaiktersizsarılık

Saçkaybı (alopesi)

Güneşeçıkıldığındacilttedöküntü

Eklem ağrıları (artralji) veyakas ağrıları (miyalji)

Genel olarak iyi hissetmemek vegüçsüzlük

Terlemedeartış

Çok seyrek(10,000 kişide1’denazını etkiler)

Agranülositozdahilkan değerlerindedeğişmeler (beyazkan hücrelerindenyoksun olma)

Saldırganlık/öfkeliolmahali

Olmayan şeylerigörme,hissetmeveyaduyma (halüsinasyonlar)

İshale neden olan bağırsak iltihabı (mikroskopik kolit)

Karaciğerin iflasına vebeyindeiltihaplanmayaneden olan ciddikaraciğerproblemleri

Anidenciddidöküntüveyakabarcıklanmaveyacildinsoyulmayabaşlaması.Budurum

yüksekateşveeklemağrılarıileilişkiliolabilir(Eritemamultiforme,Stevens-Johnson

sendromu, toksik epidermal nekroliz)

Kaslardazayıflık

Ciddiböbrek problemleri

Erkeklerdememebüyümesi

Kandakimagnezyumdüzeyininazalması(EğerüçaydanuzunsüredirNEXİUM

kullanıyorsanız,kanınızdakimagnezyumdüzeylerinindüşmeolasılığıvardır.Düşük

magnezyumdüzeyiyorgunluk,istemsizkaskasılmaları,yönelimbozukluğu,havaleler,

sersemlikveyakalpatımhızınınhızlanmasışeklindekendinigösterir.Bubelirtilerden

herhangi biri sizdeortayaçıkarsa, vakitgeçirmeden doktorunuzasöyleyiniz.)

NEXİUMçokseyrekvakalarda,immünkorumadaönemli,beyazkanhücrelerinietkileyebilir.Eğer

ateşgibiciddibirgeneldurumlaseyredenbirenfeksiyonunuzvarsaveyaboyunda,boğazdaveya

ağızdaağrıveyaidraryapmagüçlüğügibibölgeseliltihapileateşvarsa,mümkünolduğuncaçabuk

doktorunuzadanışmalısınız,böylecebeyazkanhücrelerinineksikliği(agranülositoz)kantestiile

belirlenebilir. Bu sıradatedavinizhakkında bilgi vermenizönemlidir.

Buyan etkiler listesi sizdeendişe uyandırmamalıdır. Bunlardan hiçbirinitecrübeetmeyebilirsiniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsigeçmeyen herhangibir yan etki ilekarşılaşırsanız doktorunuzu

veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. NEXIUM ® ’unsaklanması

NEXIUM ® ’u çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

Tabletleri ambalajında bildirilensıcaklığın üzerindemuhafazaetmeyiniz.

Orijinal ambalajındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

NEXİUM’uambalajda belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

RuhsatSahibi:

AstraZenecaİlaçSan.veTic.Ltd.Şti.

BüyükdereCad. Yapı Kredi Plaza, BBlok, Kat 4

Levent–İstanbul

Üretimyeri:

AstraZenecaAB,

Södertalje-İsveç

Bu kullanma talimatı../../….tarihinde onaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAKSAĞLIKPERSONELİ İÇİNDİR

GASTRİKTÜPİLEUYGULAMA

1.Tabletuygunbirşırıngaiçinekonurveşırıngayaklaşık25mLsuve5mLhavailedoldurulur.

Bazıtüplerdepelletlerintıkanmayanedenolmamasıiçintabletlerin50mLsuiçindeçözülmesi

gerekebilir.

2.Şırıngaderhalyaklaşık 2dakika süreileçalkalanarak tabletin çözünmesi sağlanır.

3.Şırıngaucuyukarıgelecek şekildetutularak tıkanıp tıkanmadığı kontrol edilir.

4.Şırınga, ucuyukarı pozisyondaiken tübe takılır.

5.Şırıngaçalkalanırveucuaşağıpozisyonagetirilerektüpiçinederhal5-10mLenjekteedilir.

Şırıngatersçevrilirveçalkalanır(şırıngaucununtıkanmamasıiçinşırıngaucuyukarıgelecek

şekildetutulmalıdır).

6.Şırıngaucu tekraraşağıpozisyonagetirilir vehemen tübe5-10mLdahaenjekteedilir. Buişlem,

şırıngaiyiceboşalanakadar tekrar edilir.

7. Şırınga25 mLsu ve5mLhavailedoldurulur.Şırıngaiçindeherhangi bir kalıntıkalmaması için

gerekirse5.adımtekrar edilir. Bazı tüpleriçin 50 mLsu kullanılması gerekebilir.

Bu ürünle ilgili güvenlik uyarısı bulunmamaktadır.

2-10-2018

Nexium Control (Pfizer Healthcare Ireland)

Nexium Control (Pfizer Healthcare Ireland)

Nexium Control (Active substance: esomeprazole) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6474 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/002618/T/0023

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Nexium Control (Pfizer Consumer Healthcare Limited)

Nexium Control (Pfizer Consumer Healthcare Limited)

Nexium Control (Active substance: esomeprazole) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018) 4111 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2618/R/21

Europe -DG Health and Food Safety