NEVANAC

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NEVANAC %0,1 STERIL SUSPANSIYON GOZ DAMLASI 5 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NEVANAC %0,1 STERIL SUSPANSIYON GOZ DAMLASI 5 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • nepafenac

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699760710087
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

Sayfa 1/10

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

NEVANAC %0.1

steril süspansiyon göz damlası

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her 1 ml süspansiyon 1 mg nepafenak içerir.

Yardımcı maddeler:

Benzalkonyum klorür.....................0.05 mg/ml

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Göz damlası, süspansiyon

Açık sarı ila açık turuncu tekdüze süspansiyon, pH 7.4 (yaklaşık).

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

NEVANAC aşağıdaki durumlarda endikedir:

- Katarakt cerrahisi ile ilişkili postoperatif ağrı ve inflamasyonun önlenmesi ve tedavi

edilmesi

- Diyabetik hastalarda katarakt cerrahisi ile ilişkili postoperatif maküler ödem riskinin

azaltılması.

(bkz. bölüm 5.1)

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Yaşlılar dahil yetişkinlerde kullanımı:

Ağrı ve inflamasyonun önlenmesi ve tedavisi için, doz etkilenen gözün/gözlerin konjunktival

keselerine, katarakt ameliyatından 1 gün önce günde 3 kez 1 damla NEVANAC başlanır,

ameliyat günü ve doktor tarafından belirtildiği takdirde ameliyattan sonra 21 güne kadar

devam edilir. Ameliyattan 30-120 dakika önce ilave bir damla damlatılmalıdır.

Diyabetik

hastalarda

katarakt

cerrahisi

ilişkili

postoperatif

maküler

ödem

riskinin

azaltılması için, doz etkilenen gözün/gözlerin konjunktival keselerine katarakt ameliyatından

1 gün önce günde 3 kez 1 damla NEVANAC başlanır, ameliyat günü ve doktor tarafından

belirtildiği takdirde ameliyattan sonra 60 güne kadar devam edilir. Ameliyattan 30-120

dakika önce ilave bir damla damlatılmalıdır.

Uygulama şekli:

Oküler kullanım içindir.

Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalamaları konusunda hastalar bilgilendirilmelidir.

Sayfa 2/10

Eğer tek bir topikal oftalmik tıbbi üründen daha fazlası kullanılıyorsa, ilaçlar en az 5 dakika

aralıkla uygulanmalıdır. Göz merhemleri en son uygulanmalıdır.

Eğer

atlanmışsa,

normal

rutine

dönmek

için

kısa

zamanda

damla

damlatılmalıdır. Atlanan 1 dozu tamamlamak için 2 doz damlatılmamalıdır.

Damlalık ucunu ve çözeltiyi kontaminasyondan korumak için göz kapaklarına, etrafına veya

diğer yerlere değdirilmemesine dikkat edilmelidir. Kullanılmadığında şişe sıkıca kapatılmış

olarak tutulmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

NEVANAC

karaciğer

hastalığı

böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda

çalışılmamıştır.

Nepafenak esas olarak biyotransformasyonla elimine edilir ve topikal oküler uygulamadan

sonra sistemik etkiye maruz kalma çok düşüktür. Bu hastalarda herhangi bir doz ayarlaması

gerekmez.

Pediyatrik popülasyon:

NEVANAC’ın, çocuklarda güvenlilik ve etkililiği değerlendirilmemiştir. Herhangi bir veri

mevcut

değildir.

NEVANAC’ın

endikasyonlarda

pediyatrik

popülasyonda

kullanımı

yoktur.

Geriyatrik popülasyon:

Erişkinlerle aynı kullanıma sahiptir.

4.3.

Kontrendikasyonlar

Etkin maddeye, içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birisine veya diğer nonsteroidal

antiinflamatuvar ilaçlara (NSAİİ) karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Diğer NSAİİ’lar gibi NEVANAC da asetilsalisilik asit veya diğer NSAİİ’larla tetiklenen

astım atakları, ürtikeri, veya akut riniti olan hastalarda kontrendikedir.

4.4.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Enjekte edilmez. Hastalarınızı NEVANAC’ı yutmamaları konusunda uyarınız.

Hastalarınızı NEVANAC tedavisi boyunca güneş ışığından kaçınmaları konusunda uyarınız.

NSAİİ’ların topikal kullanımı keratit ile sonuçlanabilir. Bazı hassas hastalarda, topikal

NSAİİ’ların devamlı kullanımı sonucu epitelyal bozulma, korneal incelme, korneal erozyon,

korneal ülserasyon veya korneal delinme oluşabilir. Bu olaylar görüşü tehdit edici olabilir.

Korneal epitel bozulması olan hastalar NEVANAC kullanımını derhal kesmelidir ve korneal

sağlık açısından yakın takibe alınmalıdır.

Topikal NSAİİ’lar iyileşmeyi yavaşlatabilir veya geciktirebilir. Topikal kortikosteroidlerin

de iyileşmeyi yavaşlattığı veya geciktirdiği bilinmektedir. Topikal NSAİİ’ların ve topikal

steroidlerin birlikte kullanımı iyileşme problemleri ile ilgili potansiyeli arttırır.

Sayfa 3/10

Topikal NSAİİ'larla pazarlama sonrası deneyime göre hastalara komplike oküler cerrahiler,

korneal denervasyon, korneal epitelyal kusurlar, diabetes mellitus, oküler yüzey hastalıkları

(örn. kuru göz sendromu), romatoid artrit veya kısa bir zaman diliminde tekrarlanan göz

cerrahileri

görmeyi

tehdit

edici

olabilen

korneal

istenmeyen

etkilerin

oluşma

riskini

arttırabilir. Topikal NSAİİ’lar bu hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Uzun süre topikal

NSAİİ’ların kullanılması hastalarda korneal istenmeyen etkilerin ciddiyetini ve görülmesi

riskini arttırabilir.

Oftalmik NSAİİ’ların oküler dokularda oküler cerrahi ile bağlantılı kanamada artmaya sebep

olabildiğine (gözün ön kamarasında kan toplanması dahil) dair raporlar bulunmaktadır.

Kanama eğilimi olduğu bilinen veya kanama zamanını uzatan diğer tıbbi ürünleri kullanan

hastalarda NEVANAC dikkatle kullanılmalıdır.

NEVANAC iritasyona ve yumuşak kontakt lenslerde renk kaybına sebep olduğu bilinen

benzalkonyum klorür içerir. İlaveten katarakt ameliyatını takip eden postoperatif periyodda

kontakt lens takılması tavsiye edilmez. Bu yüzden NEVANAC ile tedavi süresince kontakt

lens takılmamalıdır.

Benzalkonyum

klorür

oftalmik

ürünlerde

yaygın

olarak

kullanılan

koruyucu

olup

noktasal

keratopatiye

ve/veya

toksik

ülseratif

keratopatiye

açtığı

rapor

edilmiştir.

NEVANAC’ın benzalkonyum klorür içermesi nedeniyle sık ve uzun süreli kullanımlarda

yakın takip yapılması istenir.

Benzalkonyum

klorür,

gözde

iritasyona

sebebiyet

verebilir.

Yumuşak

kontakt

lenslerle

temasından kaçınınız. Uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız ve lensi takmak için en

azından 15 dakika bekleyiniz. Yumuşak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden

olduğu bilinmektedir.

NEVANAC sodyum ve mannitol içermektedir ancak, uygulama yolu nedeniyle herhangi bir

uyarı gerekmemektedir.

Akut oküler bir infeksiyon antiinflamatuvar ilaçların topikal kullanımı ile maskelenebilir.

NSAİİ’lar antimikrobiyel özellik içermez. Oküler infeksiyon durumunda anti infektiflerle

kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Çapraz hassasiyet:

Nepafenak’ın

asetil salisilik asit, fenilasetik asit türevleri ve diğer NSAİİ’larla

çapraz

hassasiyet potansiyeli vardır.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

İn vitro

çalışmalar diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve protein bağlama etkileşimleri ihtimalinin

çok

düşük

olduğunu

göstermiştir

(bkz.

bölüm

5.2).

Topikal

NSAİİ’ların

topikal

steroidlerin birlikte kullanımı iyileşmeyi yavaşlatabilir. NEVANAC’ın kanama zamanını

uzatan ilaçlarla birlikte kullanımı hemoraji riskini artırabilir.

NEVANAC ve prostaglandin analoglarının eş zamanlı kullanımına ilişkin oldukça sınırlı

veri bulunmaktadır. Etki mekanizmaları dikkate alındığında bu tıbbi ürünlerin eş zamanlı

kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Etkileşim çalışmaları yapılmamıştır.

Sayfa 4/10

Pediyatrik popülasyon:

Etkileşim çalışmaları yapılmamıştır.

4.6.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C, 3. trimesterde D

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/doğum kontrolü (kontrasepsiyon)

Doğum kontrolü kullanmayan, çocuk sahibi olma potansiyeline sahip kadınlar NEVANAC

kullanmamalıdır.

Gebelik dönemi

Gebe kadınlarda nepafenak kullanımına ilişkin yeterli veri yoktur. Hayvanlarda yürütülen

çalışmalar üreme toksisitesini göstermiştir (bkz., bölüm 5.3). İnsanlar için potansiyel risk

bilinmemektedir. NEVANAC ile tedaviden sonra sistemik etkinin ihmal edilebilir düzeyde

olması

beklendiğinden

gebelik

esnasındaki

risk

düşük

olarak

kabul

edilir.

Ancak

prostaglandin sentezinin inhibisyonu nedeniyle gebelik ve / veya embriyonal/fetal gelişim ve

/ veya doğum ve / veya postnatal gelişim olumsuz etkilenebileceğinden gebelik esnasında

kullanılması tavsiye edilmez.

Laktasyon dönemi

Nepafenak’ın

topikal

oftalmik

verilişinden

sonra

insan

sütüyle

atılıp

atılmadığı

bilinmemektedir. Hayvan çalışmaları oral yolla alınan nepafenak’ın sıçan sütüne geçtiğini

göstermektedir.

Emziren

kadınların

nepafenak’a

sistemik

maruziyeti

ihmal

edilebilir

düzeyde olduğundan dolayı

emzirilen çocuklar üzerinde hiçbir etki beklenmemektedir.

NEVANAC laktasyon döneminde kullanılabilir.

Üreme yeteneği/Fertilite

NEVANAC’ın

insandaki

üreme

yeteneği

üzerindeki

etkisine

dair

yeterli

veri

yoktur.

Sıçanlarda, insandaki oküler dozun 2500 katından fazla dozla yapılan çalışmalarda, anlamlı

bir fertilite etkisi görülmemiştir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Herhangi

göz

damlasında

olduğu

gibi

geçici

görme

bulanıklığı

veya

diğer

görsel

rahatsızlıklar araç ya da makine kullanımını etkileyebilir. Uygulamadan sonra görmede

bulanıklık

meydana

gelmişse

hasta

araç

veya

makine

kullanmadan

önce

görüşünün

netleşmesi için beklemelidir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Aşağıda yer alan istenmeyen etkiler tedaviye bağlı olarak değerlendirilmiştir ve aşağıdaki

şekilde sınıflandırılmışlardır: çok yaygın (≥ 1/10); yaygın (> 1/100 ila < 1/10); yaygın

olmayan (> 1/1,000 ila ≤1/100); seyrek (> 1/10,000 ila ≤ 1/1000); çok seyrek (≤ 1/10,000)

bilinmiyor

(eldeki

verilerden

hareketle

tahmin

edilemiyor).

sıklık

grubunda

istenmeyen etkiler en şiddetliden en az şiddetliye doğru bir sırayla sunulmaktadır. Bu advers

reaksiyonlar klinik çalışmalardan ve pazarlama sonrası raporlardan elde edilmiştir.

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Seyrek: Aşırı duyarlılık

Sayfa 5/10

Sinir sistemi hastalıkları

Seyrek: Sersemlik, baş dönmesi

Bilinmeyen: Baş ağrısı

Göz hastalıkları

Yaygın olmayan: Keratit, gözde yabancı cisim hissi, göz kapağı kenarında çapaklanma,

punktat keratit, korneal epitel defekti

Seyrek: İritis, koroidal efüzyon, korneal birikimler,

gözde ağrı, oküler rahatsızlık,

kuru göz,

blefarit, göz kaşıntısı, göz akıntısı,

alerjik konjonktivit, gözyaşı artışı, gözde irritasyon,

konjonktival hiperemi

Bilinmiyor: ülseratif keratit, korneada incelme, iyileşme bozukluğu (korneada), korneal

perforasyon,

korneal

opasite,

korneal

skar,

görme

keskinliğinde

azalma,

gözde

şişme,

bulanık görme

Vasküler hastalıkları

Bilinmeyen: Kan basıncında artış

Gastrointestinal hastalıkları

Seyrek: Bulantı

Bilinmiyor: Kusma

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Seyrek: Cutis laxa (kalınlaşma sonucu kıvrımlar halinde sarkma gösteren deri), alerjik

dermatit

Diyabetik Hastalar

209 hastayı içeren iki klinik çalışmada, diyabetli hastalar, katarakt ameliyatı sonrası maküler

ödemi önlemek üzere 60 gün ya da daha uzun süre boyunca NEVANAC tedavisine maruz

kalmıştır. En sık bildirilen advers reaksiyon hastaların %3’ünde meydana gelen ve yaygın

sıklık kategorisine giren punktat keratittir. Bildirilen diğer advers reaksiyonlar hastaların

sırasıyla %1 ve %0.5’inde meydana gelen korneal epitel kusuru ve alerjik dermatit olup, her

iki advers reaksiyon da yaygın olmayan sıklık kategorisindedir.

Seçilmiş advers olayların tanımı

NEVANAC’ın diyabetik hastalarda katarakt cerrahisi sonrası maküler ödemin önlenmesi

için uzun dönem kullanımına ilişkin klinik çalışma deneyimi sınırlıdır. Diyabetik hastalarda

oküler advers reaksiyonlar genel popülasyondan daha yüksek sıklıkta meydana gelebilir

(bkz. Bölüm 4.4.).

Korneal epitelde bozulma olduğunun kanıtı olan hastalarda NEVANAC kullanımı hemen

kesilmeli ve kornea sağlığı için yakından gözlenmelidir (bkz. Bölüm 4.4).

NEVANAC

pazarlama

sonrası

deneyimlerden,

raporlanan

vakalarda

korneal

epitel

defekt/bozukluk

tanımlanmıştır.

vakaların

ciddiyeti

korneal

epitelyumun

epitel

bütünlüğündeki ciddi olmayan etkilerden, görüşü yeniden kazanmak için cerrahi girişimlerin

ve/veya medikal tedavinin gerektiği daha ciddi vakalara kadar çeşitlenmektedir.

Topikal

NSAİİ’larla

pazarlama

sonrası

deneyim,

komplike

oküler

cerrahileri,

korneal

denervasyon (sinir kesilmesi), korneal epitel defektleri, diabetes mellitus’u, oküler yüzey

hastalıkları

(örn.

kuru

göz

sendromu),

romatoid

artriti

veya

kısa

zaman

aralıklarıyla

tekrarlanmış oküler cerrahisi olan hastalara görüşü tehdit edici olabilen korneal istenmeyen

etkilerin artma riski olabileceğini göstermektedir. Diyabetik hastalarda katarakt cerrahisi

Sayfa 6/10

sonrası maküler ödemin önlenmesi için nepafenak reçete edildiğinde, herhangi bir ilave risk

faktörünün varlığı, öngörülen yarar/risk oranın tekrar değerlendirilmesine ve hasta izlem

sıklığının arttırılmasına neden olabilir.

Pediyatrik popülasyon

NEVANAC’ın, çocuklarda güvenlilik ve etkililiği değerlendirilmemiştir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir. (www.titck.gov.tr; e-

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99

)

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Oftalmik yolla veya kazara ağız yoluyla alınması halinde doz aşımı nedeniyle toksik etki

oluşması beklenmez.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

5.1. Farmakodinamik özellikleri

ATC kodu: S01BC10

Farmakoterapötik grubu: Nonsteroidal Anti-İnflamatuvar İlaçlar

Etki mekanizması

Nepafenak

nonsteroidal

antiinflamatuvar

analjezik

ilaçtır.

Topikal

oküler

dozlamanın ardından, nepafenak korneaya penetre olur ve oküler doku hidrolazları ile non

steroidal antiinflamatuvar bir ilaç olan amfenak’a çevrilir. Amfenak; prostaglandin üretimi

için gerekli bir enzim olan prostaglandin H sentaz’ın (siklooksijenaz) etkisini inhibe eder.

Sekonder farmakoloji

Tavşanlarda, nepafenak’ın PGE2 sentezinin baskılanması yanısıra kan-retina bariyerindeki

bozulmayı

inhibe

ettiği

gösterilmiştir.

vivo

olarak;

topikal

oküler

nepafenak’ın

iris/siliyer

cisimde

(%85-%95)

retina/

koroidde

(%55)

prostaglandin

sentezini sırasıyla 6 ila 4 saate kadar inhibe ettiği gösterilmiştir.

Farmakodinamik etkiler

Hidrolitik çevrilmenin büyük kısmı dokunun kanlanma derecesine uygun olarak sırasıyla

retina/koroid, iris/siliyer cisim ve korneada olmaktadır.

Klinik çalışma sonuçları NEVANAC göz damlasının göz içi basıncı üzerinde anlamlı bir

etkisinin olmadığını göstermiştir.

Klinik etkiler

Katarakt

cerrahisi

ilişkili

postoperatif

ağrı

inflamasyonun

önlenmesi

tedavi

edilmesi.

Üç

temel

çalışma,

katarakt

cerrahisi

geçiren

hastalarda

ameliyat

sonrası

ağrı

inflamasyonun

önlenmesi

tedavisinde

plasebo

ve/veya

ketorolak

trometamol

karşılaştırıldığında günde 3 doz NEVANAC’ın etkililik ve güvenliliğini değerlendirmek için

yapılmıştır. Bu çalışmalarda, tedavi ameliyattan bir gün önce başlamış, ameliyat günü ve

Sayfa 7/10

ameliyat sonrası 2-4 haftaya kadar devam etmiştir. Buna ilaveten, hemen hemen tüm hastalar

her bir klinik çalışma alanındaki klinik uygulamaya göre antibiyotikler ile profilaktik amaçla

tedavi edilmiştir.

Çift-kör randomize plasebo kontrollü iki çalışmada NEVANAC’la tedavi edilen hastalarda

erken postoperatif periyottan tedavinin sonuna dek plasebo ile tedavi edilmiş olanlardan

anlamlı olarak daha az inflamasyon (aköz hücreler ve flare) bulunmuştur.

Çift-kör, randomize, plasebo ve aktif kontrollü bir çalışmada, NEVANAC ile tedavi edilen

hastalarda

plasebo

tedavi

edilenlere

nazaran

anlamlı

şekilde

daha

inflamasyon

bulunmuştur. Ayrıca NEVANAC, inflamasyonu ve oküler ağrıyı azaltmada ketorolak 5

mg/ml’ye üstün değildir ama damlatmadan sonra anlamlı şekilde daha rahatlatıcıdır.

NEVANAC ile tedavi edilen hastaların anlamlı olarak daha yüksek bölümü plasebo grubuna

göre katarakt cerrahisini takiben hiç oküler ağrı yaşamadıklarını belirtmişlerdir.

Diyabetik

hastalarda

katarakt

cerrahisi

ilişkili

postoperatif

maküler

ödem

riskinin

azaltılması.

NEVANAC’ın katarakt cerrahisi ile ilişkili postoperatif maküler ödem riskinin azaltılması

için

güvenlilik

etkiliğini

değerlendirmek

üzere

dört

çalışma

(iki

çalışma

diyabetik

hastalarda ve iki çalışma diyabetik olmayan hastalarda) yürütülmüştür. Bu çalışmalarda,

tedavi ameliyattan bir gün önce başlamış, ameliyat günü ve ameliyat sonrası 90 güne kadar

devam etmiştir.

Çift-kör,

randomize,

plasebo

kontrollü

diyabetik

retinopati

hastalarında

yürütülen

çalışmada,

maküler

ödem

gelişimi

NEVANAC

tedavi

edilen

hastalar

(%3.2)

karşılaştırıldığında plasebo grubunda (%16.7) anlamlı olarak daha yüksektir. Nepafenak ile

tedavi edilen hastalarla karşılaştırıldığında (%5.6) plasebo ile tedavi edilen hastaların büyük

bir yüzdesinde (%11.5), 7 günden 90 güne kadar 5 harften daha fazlasının en iyi düzeltilmiş

görme

keskinliğinde

(BCVA)

düşüş

gözlemlenmiştir.

Plasebo

alan

hastalar

karşılaştırıldığında (%41.9) NEVANAC ile tedavi eden hastaların daha büyük kısmı (%56.8)

en iyi düzeltilmiş görme keskinliğinde (BCVA) 15 harflik düzelme göstermişlerdir; sırasıyla

%56.8 ve %41.9, p=0.019.

NEVANAC ile yapılan klinik çalışmalarla katarakt cerrahisi geçiren diabetik hastalarda

postoperatif

ağrı

enflamasyonun

önlenmesi

tedavi

edilme

etkisi

postoperatif

maküler ödem riskinin azaltıldığı gösterilmiştir.

Pediyatrik popülasyon

Nepafenak pediyatrik popülasyonlarda çalışılmamıştır.

5.2. Farmakokinetik Özellikleri

Genel özellikler

Emilim

Her iki göze günde 3 kez NEVANAC göz damlalarının uygulanmasını takiben, gönüllülerin

çoğunda dozdan sırasıyla 2 ve 3 saat sonra düşük ancak ölçülebilir miktarda plazma

nepafenak ve amfenak konsantrasyonları gözlenmiştir. Nepafenak ve amfenak için ortalama

Sayfa 8/10

kararlı durum plazma C

maks

değeri oküler uygulamayı takiben sırasıyla 0.310 ± 0.104 ng/ml

ve 0.422 ± 0.121 ng/ml’dir.

Dağılım

Amfenak serum albümin proteinlerine karşı yüksek afinite gösterir. İn vitro sıçan albümini,

insan albümini ve insan serumuna yüzde bağlanma sırasıyla %98.4, %95.4 ve %99.1’dir.

Sıçanlarda yürütülen çalışmalar radyoaktif işaretli etkin madde ile ilişkili materyallerin tekli

çoklu

oral

C-nepafenak

dozlarını

takiben

vücutta

kapsamlı

olarak

dağıldığını

göstermektedir.

Tavşanlarda yürütülen çalışmalar topikal uygulanan nepafenakın gözün önünden gözün arka

kısımlarına (retina ve koroid) bölgesel olarak dağıldığını göstermiştir.

Biyotransformasyon

Nepafenak

intraoküler

hidrolazlar

aracılığıyla

nispeten

hızlı

şekilde

amfenaka

biyoaktivasyona

uğrar.

Ardından,

amfenak

glukuronid

konjugatı

oluşumuna

açan

aromatik halka hidroksilasyonu dahil daha polar metabolitlere kapsamlı olarak metabolize

edilir. ß-glukuronidaz hidrolizi öncesi ve sonrası radyokromatografik analizler, amfenak

haricinde

tüm

metabolitlerin

glukuronid

konjugatları

formunda

olduğunu

göstermiştir.

Amfenak plazmadaki başlıca metabolit olup, toplam plazma radyoaktivitesinin yaklaşık

%13’ünü temsil eder. İkinci en yaygın plazma metaboliti 5-hidroksi nepafenak olarak

tanımlanmıştır ve C

maks

değerinde toplam radyoaktivitenin yaklaşık %9’unu temsil eder.

Diğer

tıbbi

ürünlerle

etkileşimler:

Nepafenak

amfenak

3000

ng/ml’ye

varan

konsantrasyonlarda

insan

sitokrom

P450

(CYP1A2,

2C9,

2C19,

2D6,

3A4)

metabolik aktivitelerinden hiçbirini inhibe etmez. Bu nedenle eşzamanlı olarak uygulanan

tıbbi

ürünlerin

aracılı

metabolizmasını

içeren

etkileşimler

olası

değildir.

Protein

bağlanmasının aracılık ettiği etkileşimler de olası değildir.

Eliminasyon

C-nepafenakın

sağlıklı

gönüllülere

oral

yolla

uygulanmasını

takiben,

idrarla

atılımın

radyoaktif atılımlar için başlıca yol olduğu bulunmuş olup, dozun yaklaşık %85’ini temsil

ederken, fekal atılım %6’sını temsil etmiştir. Nepafenak ve amfenak idrarda ölçülebilir

değildir.

Katarakt ameliyatı geçirmiş 25 hastada tek bir NEVANAC dozunu takiben, göz sıvısı

konsantrasyonları dozdan 15, 30, 45 ve 60 dakika sonra ölçülmüştür. Maksimum ortalama

göz sıvısı konsantrasyonları 1. saat zaman noktasında ölçülmüştür (nepafenak 177 ng/ml,

amfenak 44.8 ng/ml). Bu bulgular hızlı korneal penetrasyona işaret etmektedir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Klinik

dışı

veriler

mevcut

güvenlilik

farmakolojisi,

tekrarlanan

toksisitesi

genotoksisite

çalışmalarına

dayanarak

insanlar

için

özel

tehlikeye

açmadığını

göstermektedir.

Nepafenak uzun dönem karsinojenite çalışmaları ile değerlendirilmemiştir.

Sıçanlarda yapılan üreme çalışmaları 10 mg/kg’dan büyük veya eşit olan maternal toksik

dozlarda distosi, post implantasyon kaybında artış, fetus ağırlıklarında ve gelişimlerinde

azalma ve fetus canlı kalımında azalma gelişmiştir. Hamile tavşanlarda, annede düşük

seviyede toksik etki oluşturan 30mg/kg’lık doz, yavrularda malformasyon görülme sıklığını

istatistiksel olarak anlamlı bir düzeyde arttırmaktadır.

Sayfa 9/10

Klinik dışı çalışmalarda fertilite, gelişim ve üreme toksisitesi etkileri yalnızca maksimum

insan maruziyetini yeterli derecede aştığı düşünülen maruziyet derecelerinde gözlenmiştir;

bu da klinik kullanım açısından anlamlılığın düşük olduğuna işaret etmektedir.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Benzalkonyum klorür

Karbomer 974P

Tiloksapol

Edetat disodyum

Mannitol (E421)

Sodyum klorür

Sodyum hidroksit ve/veya hidroklorik asit (pH ayarı için)

Saf su

6.2. Geçimsizlikler

Bildirilmemiştir.

6.3. Raf ömrü

24 ay

Açıldıktan sonra 30°C’nin altında tutularak 4 hafta içinde kullanılmalıdır.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

30°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

5 ml’lik yuvarlak düşük dansite polietilen şişe; damlalıklı tıpa ve beyaz polipropilen vidalı

kapak ile birlikte.

Her bir kutu 1 şişe içerir.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Herhangi

kullanılmamış

ürün

veya

atık

materyaller

“Tıbbi

Ürünlerin

Kontrolü

Yönetmeliği”

Ambalaj

Atıklarının

Kontrolü

Yönetmeliği”ne

uygun

olarak

imha

edilmelidir.

Kullanmadan önce çalkalayınız.

Şişe

açıldıktan

sonra

kontaminasyondan

sakınılmalı

şişenin

hiçbir

yere

değdirilmemelidir. Kullanıldıktan sonra kapağı kapatılmalıdır.

Şişe açıldıktan 4 hafta sonra kullanılmadan kalan kısım varsa atılmalıdır.

7.

RUHSAT SAHİBİ

Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Kavacık / Beykoz / Istanbul

Sayfa 10/10

8.

RUHSAT NUMARASI

2017/726

9.

İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

26.09.2017

10

KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.