NEUVITAN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NEUVITAN 50 MG 30 DRAJE
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NEUVITAN 50 MG 30 DRAJE
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • vitamin b-kompleksi, düz

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699502120600
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

NEUVİTAN ® 50mgDraje

Ağızdanalınır

Etkinmadde:Herbirdrajede50mgoktotiaminve5mgriboflavinbulunur.

Yardımcımaddeler:Laktoz(hidrus),mısırnişastası,sodyumlaurilsülfat,mikrokristalin

selüloz,magnezyumstearat,safsu.Kaplama:Şellak,kastoroil,polisorbat40,akasya,

metilparaben,talk,titanyumdioksit,riboflavinsodyumfosfat,şeker(sukroz),karnauba

vaks

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. NEUVİTANnedirveneiçinkullanılır?

2. NEUVİTAN’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. NEUVİTANnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. NEUVİTANtabletlerinsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.NEUVİTANnedirveneiçinkullanılır?

NEUVİTANsarırenklidrajedirve30drajelikblisterambalajlardabulunur.

NEUVİTANaşağıdakidurumlardadoktorunuztarafındansizereçeteedilecektir:

B1vitaminieksikliğininönlenmesivetedavisinde

Besinlerlealınmasınınazaldığıveihtiyacınınartığıdurumlarda(kilokaybınayolaçan

hastalıklar,hipertiroidi(vücuttatiroidhormonunungereğindenfazlaüretilmesi),gebelik

veemzirmedönemleri,ağırfizikegzersizgibi)

Wernickeensefalopatisi(tiamineksikliğinebağlıbirbeyinhastalığı)

Beriberihastalığı(beriberikalbi)

B1vitaminieksikliğininyadametabolikbozukluğununyeraldığıdüşünülennevralji

(sinirağrısı),miyalji/artralji(kas/eklemağrısı),periferiknevrit(siniryangısı)/periferik

paralizi(felç),miyokardın(kalpkasının)metabolikhastalıkları,kabızlıkgibimidebarsak

sistemihareketbozukluklarıdurumlarında(butürdurumlarda,birayiçindebelirtilerde

azalmagörülmezseNEUVİTANtedavisisürdürülmemelidir).

2.NEUVİTANkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

NEUVİTAN’ıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

Ürününiçerisindebulunanetkinyadayardımcımaddelerinherhangibirinekarşı

alerjinizvarsa

NEUVİTAN’ıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Riboflavinidrarıboyadığıiçinbazılaboratuartestlerinibozabilir.Eğertest

yaptıracaksanızdoktorunuzaNEUVİTANkullandığınızısöyleyiniz.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

NEUVİTAN’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

NEUVİTANaçyadatokkarnınaalınabilir.

Hamilelik

Hamileysenizdoktorunuzabildiriniz.Doktorunuzbuilacıkullanıpkullanamayacağınızı

sizebildirecektir.

Emzirme

Emziriyorsanızdoktorunuzabildiriniz.Doktorunuzbuilacıkullanıpkullanamayacağınızı

sizebildirecektir.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanmayeteneğiüzerindebilinenbiretkisiyoktur.

NEUVİTAN’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Preparatınbileşimindebulunanriboflavin,idrarındahasarıbirrenkalmasınanedenolur.

Buürün98.571mglaktozve93.690mgsukroz içerir.Eğerdahaöncedendoktorunuz

tarafındanbazışekerlerekarşıdayanıksızlığınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünü

almadanöncedoktorunuzlatemasageçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Levodopaetkinmaddesiiçerenilaçlarilebirliktekullanıldığındaetkinmaddeninetkisini

zayıflatıpParkinsonbelirtileriniarttırabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınızsalütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3.NEUVİTANnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Erişkinlerdegenelliklegünde50-100mg(1-2draje)kullanılır. Doktorunuzyaşınızave

belirtileregöresiziniçinenuygunNEUVİTANdozunakararverecektir.

Uygulamayoluvemetodu:

NEUVİTANağızdanalınanbirilaçtır.Herdrajebirmiktarsıvıilebirlikte,bölünmeden,

ezilmeden,çiğnenmedenvesuyakonulmadan,bütünolarakyutulmalıdır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Çocuklardadozayarlamasıileilgilibirçalışmayapılmamıştır.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlılardadozayarlamasıileilgilibirçalışmayapılmamıştır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekveyakaraciğeryetmezliği:

Böbrekveyakaraciğersorununuzvarsabunlarıdoktorunuzasöylemelisiniz.

EğerNEUVİTAN’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise,

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaNEUVİTANkullandıysanız:

Doktorunuzunsizeverdiğidozuaşmayınız.

NEUVİTAN’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

NEUVİTAN’ıkullanmayıunutursanız,

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

NEUVİTAN’ıiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Tedavinizidoktorunuzabildirmeden,kendikendinizesonlandırmayınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümdiğerilaçlargibi,NEUVİTANiçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yanetkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveya

sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Karınbölgesindedolgunlukhissi

Bulantı

İshal

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.NEUVİTAN’ınsaklanması

NEUVİTAN’ıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°Caltındakiodasıcaklığındasaklanmalıdır.

Kutudabelirtilensonkullanmatarihindensonrailacıkullanmayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraNEUVİTAN’ıkullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

AstellasPharmaInc./Japonyaadına

ZentivaSağlıkÜrünleriSan.veTic.A.Ş.

BüyükdereCad.AliKayaSok.No:7

Levent34394,İstanbul

Üretimyeri:

ZentivaSağlıkÜrünleriSan.veTic.A.Ş.

Küçükkarıştıran39780,Lüleburgaz

Bukullanmatalimatı06/02/2012tarihindeonaylanmıştır.