NEUROVIT

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NEUROVIT 50 ENTERIK TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NEUROVIT 50 ENTERIK TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • b1 vitamini b6 ve/veya b12 vitamini ile birlikte vitamin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699569040026
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-02-2018
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

NEUROVİT ®

enteriktablet

Ağızyoluylaalınır.

Etkinmadde:250 mgTiaminmononitrat(vitaminB

)ve250 mgpiridoksin hidroklorür

(vitaminB

).

Yardımcımaddeler:Laktozmonohidrat,mısırnişastası,mikrokristalinselüloz, povidon K30,

kolloidalsusuzsilika,magnezyumstearat,metakrilikasit-metil metakrilat kopolimer,

dibütilfitalat,talk

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimat ınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

Bukullanmat alimatında:

1. NEUROVİTnedirve neiçinkullanılır?

2. NEUROVİT’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. NEUROVİTnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. NEUROVİT’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. NEUROVİTnedir ve neiçinkullanılır?

NEUROVİTenteriktabletlerinherbiri 250mgtiaminmononitrat (VitaminB

)ve250 mg

piridoksin hidroklorür(Vitamin B

)içeren beyazyuvarlak, bombelienterik kaplıtabletlerdir.

NEUROVİT30 ve50 tabletlik ambalajlardapiyasayasunulmaktadır.

B1veB6vitaminlerininbirleşimindenoluşanNEUROVİTağrıgidericiözelliklergösterir.

NEUROVİT,sözkonusuvitaminlerintektekkullanılmasıilesağlanacaketkininçoküstündebir

etki gösterir.

B1 veB6 vitaminieksikliğiveyetersizliğinebağlıgelişen durumlardakullanılır.

2.NEURO VİT’ikullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

NEUROVİT’iaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

İlacın içindekimaddelerden birinekarşıalerjinizvarsa

Hamileysenizveyaemziriyorsanız

12yaşından küçükseniz

Karaciğeryadaböbrekyetmezliğinizvarsa

NEUROVİT’iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

TekbaşınalevodopailetedavigörenParkinsonhastasıiseniz,günlükB

6 vitaminiihtiyacıolan

2 mgdozun birkaçkatıüzerindekullanılmamalıdır.

Yüksek düzeydepiridoksin hidroklorür(B

vitamini)dozuiçermesindendolayıönerilendozajve

tedavisüresiaşılmamalıdır.Çünküönerildiğigibialınmadığıtakdirdeciddinörotoksisite(sinir

sistemindeoluşan istenmeyenyanetki)görülebilir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasizin için geçerliyselütfen doktorunuza

danışınız.

NEUROVİT’inyiyecekve içecekilekullanılması

NEUROVİT’inyiyecekveiçecek ilekullanılmasıkonusundabilgiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

ÖnerilenGünlükBesinAlımMiktarınıbüyükölçüdeaşanyüksekdozB

vitamini içermesinden

dolayı,hamilelikdönemindekullanılmamalıdır.Çocukdoğurmapotansiyeliolankadınlartedavi

süre sinceetkilidoğumkontrolüuygulamakzorundadırlar.B

ve/veyaB

vitaminlerinin

hormonaldoğumkontrolyöntemlerineetkisiyoktur.Ancakdiğerkontrolmetotlarıhakkında

çalışmabulunmamaktadır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

"ÖnerilenGünlükBesinAlımMiktarını"büyükölçüdeaşanyüksekdozB

vitamini

içermesindendolayı,emzirmedönemindekullanılmamalıdır.

Araçve makinekullanımı

Araç vemakinekullanmayeteneğiüzerindehiçbiretkisigözlemlenmemiştir.

NEUROVİT’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

NEUROVİTlaktoziçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşı

intoleransınızolduğu söylenmişsebu tıbbiürünü almadan öncedoktorunuzlatemasageçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

BazıilaçlarilebirliktekullanıldığındaNEUROVİT’inyadakullanılandiğerilacınetkisi

değişebilir.Aşağıdakiilaçlarıkullanıyorsanızlütfen doktorunuzasöyleyiniz:

Tiyosemikarbazon (Antiviral, antifungalveantibakteriyal etkili birilaç)

5-fluorourasil(kansertedavisinde)

Antiasit(Mideyanmasıvehazımsızlıktakullanılanilaçlar)

Levodopa(Parkinson hastalığındakullanılır)

Sikloserin (Antibiyotik)

Hidralazin grubu ilaçlar(Yüksek tansiyon veyakalpyetmezliğindekullanılırlar)

İsoniazid (Veremtedavisindekullanılır)

Desoksipiridoksin

D-penisilamin(Antibiyotik)

Doğumkontrolhapı

Alkol

Tahlillerüzerine etkiler

B1vitamini,Ehrlichreaktifikullanılarakyapılanürobilinojentayinindeyanlışpozitif

sonuçlarıngörülmesineneden olabilir.

YüksekB1vitaminidozları,kandateofilinkonsantrasyonlarınınspektrofotometriktayinini

engelleyebilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. NEUROVİTnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça,günde1enterikkaplıtabletkullanınız.

Ürün,genelliklebirilâbirkaçhaftaiçinreçeteedilir.Bazıdurumlarda,doktor,tedavisüresini

birkaç aydaha uzatabilir.

Uygulama yolu vemetodu:

NEUROVİT tabletleriyeterlimiktardasıvıilebütünolarakyutulmalıveönerilendozlarda

kullanılmalıdır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

12yaşındaveyadahagenççocuklardakullanılmamalıdır.

Yaşlılardakullanımı:

Özelbirdo zönerisiverilmemiştir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek vekaraciğeryetmezliği:

Böbrek vekaraciğeryetmezliğibulunan hastalardakullanılmamalıdır.

EğerNEUROVİT’inetkisinin çokgüçlü veya zayıfolduğuna dairbirizleminizvarisedoktorunuz

veyaec zacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaNEUROVİTkullandıysanız

Buürününönerildiğişekliylekullanılmasıhalindebirdozaşımınanedenolabileceğinedair

hiçbirkanıtyoktur.

Birdozaşımıvakasıkapsamındaortayaçıkanbelirtilerşunlardır;sinirtahribatıneticesindeduyu

kaybıvehareketlerdekoordinasyonbozukluğu,bulantı,başağrısı,uyuşma,uyuklama,kanAST

düzeyinde(çoğunluklakalpvekaraciğerhastalıklarınınteşhisindekullanılanenzimtesti)artışve

kan folik asitkonsantr asyonlarındaazalmadır. Tedavidurdurulduğu taktirdeetkilerdüzelir.

NEUROVİT’tenkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

NEUROVİT’ikullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

NEUROVİTiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Bilinen biretkisibulunmamaktadır.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi, NEUROVİT’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

İstenmeyen etkilerin değerlendirilmesiaşağıdakisıklıklaradayanarakyapılır:

Çokyaygın(≥1/10);yaygın(≥1/100ila<1/10);yaygınolmayan(≥1/1,000ila<1/100);seyrek

(≥1/10,000ila<1,000);çokseyrek(<10,000),bilinmiyor(eldekiverilerdenhareketletahmin

edilemiyor)

Aşağıdakilerdenbiriolursa,NEUROVİT’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Alerjik reaksiyonlar;

Kızarıklık veiçisu dolu kabartılar(Kurdeşen)

Döküntüler

Yüzdeşişme

Hırıltıilebirliktenefesalıp vermedezorluk

Cilttekabarıklık

Bunların hepsisıklığıbilinmeyençok ciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardan birisisizdemevcut ise,sizinNEUROVİT’ekarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemen doktorunuzabildirinizveyasizeen

yakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Başdönmesi

Başağrısı

Periferalnöropati(Vücudun diğerkısımlarından beyineveomuriliğebağlanan sinirlerin hasar

gördüğüyadahastalandığızaman meydanagelendurumlar)

Somnolans(Fazladerinolmayanyarıbilinçliuykulu durumyadauykuyaeğilimdurumu)

Parestezi(Dokunma,ağrı,sıcaklıkyadatitreşimuyarılarınınalgılanmasındaortayaçıkanduyu

organlarıbozukluğu)

Aspartataminotransferazdaartış(Karaciğer,kalp,kasdokusu,böbrekveyabeyindeolanbir

dokuhasarısonrasındaAspartataminotransferaz(ASP-SGOT)isimlienzimlerindeğerlerinde

gözlenen artış)

Bunl arın hepsisıklığıbilinmeyen ciddiyan etkilerdir. Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuza söyleyiniz:

İshal

Hazımsızlık

Bulantı

Karınağrısı

Anormalidrarkokusu

Bunlar NEUROVİT’insıklığıbilinmeyenhafifyanetkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck. gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0800314

0008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

hakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. NEUROVİT’insaklanması

NEUROVİT’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

C’nin altındakiodasıcaklığında, kuruyerdeışıktan koruyarak saklanmalıdır.

Sonkullanma tari hiileuyumluolarakkullanınız

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonra NEUROVİT’ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark edersenizNEUROVİT’ikullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BİLİMİLAÇSAN. veTİC. A.Ş.

KaptanpaşaMah.

Zincirlikuyu Cad. No:184

34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Tel:+90 (212)365 15 00

Faks:+90 (212)276 29 19

Üretimyeri:

BİLİMİLAÇSAN. veTİC. A.Ş.

GOSB1900 Sokak No:1904

41480 Gebze- KOCAELİ

Bu kullanma talimatı tarihindeonaylanmıştır.

10-12-2018

The J.M. Smucker Company Issues Voluntary Recall of Specific Lots of 9Lives® Protein Plus® Wet, Canned Cat Food Due to Low Levels of Thiamine (Vitamin B1)

The J.M. Smucker Company Issues Voluntary Recall of Specific Lots of 9Lives® Protein Plus® Wet, Canned Cat Food Due to Low Levels of Thiamine (Vitamin B1)

The J.M. Smucker Company today announced a voluntary recall of specific lots of 9Lives® Protein Plus® wet, canned cat food due to possible low levels of thiamine (Vitamin B1). No illnesses related to this issue have been reported to date and the product is being recalled out of an abundance of caution.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-12-2018

Kroger Louisville Division Recalls Abound Chicken and Brown Rice Dog Food Because of Elevated Vitamin D Levels

Kroger Louisville Division Recalls Abound Chicken and Brown Rice Dog Food Because of Elevated Vitamin D Levels

Following a recall by Sunshine Mills, Inc., the Kroger Louisville division announced it has removed from sale Abound Chicken & Brown Rice Recipe dog food produced by the supplier. The dog food was sold in one Kroger store located at 2440 Bardstown Road in Louisville, KY. Only Abound Chicken & Brown Rice Recipe dog food with the listed UPC numbers and Best by Dates are affected by this recall. The recall was initiated because the product had the potential to contain an elevated level of Vitamin D, which ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-12-2018

King Soopers and City Market Recalls Abound Chicken and Brown Rice Dog Food Because of Elevated Vitamin D Levels

King Soopers and City Market Recalls Abound Chicken and Brown Rice Dog Food Because of Elevated Vitamin D Levels

Following a recall by Sunshine Mills, Inc., King Soopers announced it has removed from sale Abound Chicken & Brown Rice Recipe dog food produced by Sunshine Mills, Inc. sold in King Soopers and City Market stores, located in Colorado, Utah, New Mexico and Wyoming. Only Abound Chicken & Brown Rice Recipe dog food with the listed UPC numbers and Best by Dates are affected by this recall. The recall was initiated because the product had the potential to contain an elevated level of Vitamin D, which may caus...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-12-2018

FDA Alerts Pet Owners about Potentially Toxic Levels of Vitamin D in Several Dry Pet Foods

FDA Alerts Pet Owners about Potentially Toxic Levels of Vitamin D in Several Dry Pet Foods

The FDA is investigating the presence of elevated, potentially toxic levels of vitamin D in several dry pet foodsVitamin D in very high amounts can cause serious health problems like kidney failure or death.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-11-2018

ELM Pet Foods Recall of Dry Dog Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

ELM Pet Foods Recall of Dry Dog Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

ELM Pet Foods, Inc is issuing a voluntary recall of Elm Chicken and Chickpea Recipe dog food because the products could contain elevated levels of Vitamin D.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-11-2018

ANF Pet Inc. Issues Voluntary Precautionary Recall of Dry Dog Food Due to Potentially Elevated Levels of Vitamin D

ANF Pet Inc. Issues Voluntary Precautionary Recall of Dry Dog Food Due to Potentially Elevated Levels of Vitamin D

ANF, Inc. is issuing a voluntary recall of select products of ANF Pet Lamb and Rice Dog Food (reference below) due to potentially elevated levels of Vitamin D.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-11-2018

Sunshine Mills, Inc. Issues Voluntary Recall of Dry Dog Food Due to Potentially Elevated Levels of Vitamin D

Sunshine Mills, Inc. Issues Voluntary Recall of Dry Dog Food Due to Potentially Elevated Levels of Vitamin D

Sunshine Mills, Inc. is issuing a voluntary recall of select products of Evolve Puppy, Sportsman’s Pride Large Breed Puppy and Triumph Chicken and Rice Dog Food (reference below) due to potentially elevated levels of Vitamin D.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-11-2018

In Association With Sunshine Mills, Lidl Voluntarily Recalls Orlando Brand Grain Free Chicken & Chickpea Superfood Recipe Dog Food Due to Elevated Levels of Vitamin D.

In Association With Sunshine Mills, Lidl Voluntarily Recalls Orlando Brand Grain Free Chicken & Chickpea Superfood Recipe Dog Food Due to Elevated Levels of Vitamin D.

In association with Sunshine Mills, Lidl is voluntarily recalling specific lots of Orlando brand Grain Free Chicken & Chickpea Superfood Recipe Dog Food because the products may contain elevated levels of Vitamin D.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-11-2018

Natural Life Pet Products Expands Recall of Dry Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

Natural Life Pet Products Expands Recall of Dry Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

We regret to inform you that Natural Life® Chicken & Potato dry dog food has been confirmed to contain elevated levels of Vitamin D.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-11-2018

Nutrisca Issues Recall of Dry Dog Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

Nutrisca Issues Recall of Dry Dog Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

Nutrisca, of Saint Louis, Missouri is voluntarily recalling one formula of Nutrisca dry dog food (described below) due to it containing elevated levels of vitamin D.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-11-2018

Natural Life Pet Products Issues Recall of Dry Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

Natural Life Pet Products Issues Recall of Dry Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

Natural Life Pet Products of Saint Louis, Missouri is voluntarily recalling our Chicken & Potato dry dog food (described below) due to it containing elevated levels of Vitamin D.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

Update of the tolerable upper intake level for vitamin D for infants

Update of the tolerable upper intake level for vitamin D for infants

Published on: Tue, 07 Aug 2018 00:00:00 +0200 The European Food Safety Authority (EFSA) carried out a public consultation to receive input from the scientific community and all interested parties on the draft Scientific Opinion on the update of the tolerable upper intake level for vitamin D for infants. This draft Scientific Opinion was prepared by the EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA Panel) and endorsed by the Panel for public consultation by written procedure on 9 April 20...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

20-6-2018

June 18, 2018: Vitamin Shop Owner Guilty of Selling Misbranded Drugs and Controlled Substance

June 18, 2018: Vitamin Shop Owner Guilty of Selling Misbranded Drugs and Controlled Substance

June 18, 2018: Vitamin Shop Owner Guilty of Selling Misbranded Drugs and Controlled Substance

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-3-2018

"Beyond Yourself Multi Athlete" and unauthorized bulk "Multi-Vitamines" seized from Shop Santé stores in Quebec may pose serious health risks

"Beyond Yourself Multi Athlete" and unauthorized bulk "Multi-Vitamines" seized from Shop Santé stores in Quebec may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that "Beyond Yourself Multi Athlete" multivitamin and unauthorized "Multi-Vitamines" sold in bulk were seized from several Shop Santé stores in Quebec because they may pose serious health risks.

Health Canada

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.