NEURICA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NEURICA 75 MG 14 KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NEURICA 75 MG 14 KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sonuç

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699828150480
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 23

KISA ÜRÜN B

LG

S

1. BE

ER

TIBB

ÜRÜNÜN ADI

NEUR

CA 75 mg kapsül

2.

KAL

TAT

F VE KANT

TAT

F B

LE

Şİ

M

Etkin madde:

Pregabalin

75 mg

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat (sı

ır kaynaklı)

15,75 mg

Gün batımı sarısı 326,3 mg

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

3.FARMASÖT

K FORM

Oral kullanım için kapsül.

Krem rengi kapsüllerde beyaz toz.

4. KL

N

K ÖZELL

KLER

4.1.

Terapötik endikasyonlar

Nöropatik A

NEUR

CA periferik nöropatik a

rıda endikedir.

Epilepsi

NEUR

sekonder

jeneralize

konvülsiyonların

etti

etmedi

parsiyel

konvülsiyonlu yeti

kin hastalarda ek tedavi olarak endikedir.

Yaygın Anksiyete Bozuklu

u

NEUR

CA yaygın anksiyete bozuklu

unda endikedir.

Fibromiyalji

NEUR

CA fibromiyalji tedavisinde

kedir.

4.2.

Pozoloji ve uygulama

ekli

Pozoloji:

Günlük doz aralı

ı 150–600 mg aç ya da tok karnına alınabilir.

2 / 23

Uygulama sıklı

ı ve süresi:

Nöropatik A

NEUR

CA tedavisinin önerilen ba

langıç dozu, aç ya da tok karnına günde iki kez 75 mg’dır

(150 mg/gün).

Her bir hastanın yanıtına ve tolere edilebilirli

ine göre doz, 3 ila 7 günlük bir aralıktan sonra

günde iki kez 150 mg’a ve gerekirse, ek bir haftadan sonra günde iki kez 300 mg’lık

maksimum doza çıkartılabilir.

Epilepsi

NEUR

CA tedavisinin önerilen ba

langıç dozu, aç ya da tok karnına günde iki kez 75 mg’dır

(150 mg/gün). Her bir hastanın yanıtına ve tolere edilebilirli

ine göre doz, 1 haftadan sonra

günde iki kez 150 mg’a ve gerekirse, ek bir haftadan sonra günde iki kez 300 mg’lık

maksimum doza çıkartılabilir.

Yaygın Anksiyete Bozuklu

u

Doz aralı

ı ikiye bölünmü

dozlar halinde, günlük 150 – 600 mg’dır. Tedaviye devam

edilmesinin gereklili

i düzenli olarak tekrar de

erlendirilmelidir.

NEUR

tedavisi

günlük

dozunda

latılabilir.

Hastaların

tedaviye

bireysel

yanıtına ve tolere edebilirliklerine göre 1 hafta sonra doz günlük 300 mg’a çıkartılabilir. Bu

haftayı takip eden, ilave 1 hafta sonrasında günlük doz 450 mg’a artırılabilir ve ek 1 haftadan

sonra 600 mg’lık maksimum günlük doza ula

ılabilir.

Fibromialji

Doz aralı

ı ikiye bölünmü

dozlar halinde günlük 300- 450 mg’dır. Ba

langıç dozu günde iki

kez 75 mg’dır. (150 mg/gün) Etkinlik ve tolerabiliteye göre 1 hafta içinde doz günde iki kez

150 mg’a (300 mg/gün) çıkartılabilir. 300 mg’lık günlük dozdan yeterli fayda sa

layamayan

hastalar dozu, günde iki kez 225 mg (450 mg/gün)

eklinde arttırabilir.

Uygulama

ekli:

ızdan alınır.

3 / 23

Pregabalin tedavisine son verilmesi:

Nöropatik

rı,

epilepsi

veya

yaygın

anksiyete

bozuklu

için

uygulanan

pregabalin

tedavisinin

sona

erdirilmesi

gerekirse,

haftaya

yayılarak,

kademeli

ekilde

sonlandırılması tavsiye edilir.

Özel popülasyonlara ili

kin ek bilgiler:

Böbrek yetmezli

i:

Pregabalin sistemik dola

ımdan ba

lıca renal yolla de

memi

ilaç

eklinde atılır. Pregabalin

klerensi kreatinin klerensi ile do

ru orantılı oldu

undan (bkz. Farmakokinetik Özellikleri),

renal fonksiyonları yetersiz hastalarda doz, Tablo 1’de gösterildi

ekilde, a

ıdaki formül

kullanılarak

kreatinin

klerensine

göre

bireyselle

tirilmelidir

(bkz.

Bölüm

Farmakokinetik Özellikler, Hastalardaki karakteristik özellikler, Böbrek yetmezli

1,23 [140 – ya

(yıl)] x a

ırlık (kg)

(mL/dak) = ---------------------------------------------------(x 0,85 kadın hastalar için)

serum kreatinin (mikromol/L)

Pregabalin hemodiyaliz yoluyla etkin

ekilde plazmadan uzakla

tırılır (4 saat içinde ilacın

%50’si). Hemodiyaliz gören hastalarda, pregabalinin günlük dozu renal fonksiyonlara göre

ayarlanmalıdır. Günlük doza ek olarak, her bir 4 saatlik hemodiyaliz tedavisinin hemen

sonrasında ek bir doz verilmelidir (bkz. Tablo 1).

Tablo 1. Renal Fonksiyonlara Ba

lı Olarak Pregabalin Dozunun Ayarlanması

Kretainin

Klerensi

(CL

CR

) (mL/dak)

Toplam Pregabalin Günlük Dozu*

Doz Rejimi

Ba

langıç

Dozu

(mg/gün)

Maksimum Doz

(mg/gün)

BID veya TID

30 - <60

BID veya TID

15 - <30

25-50

QD veya BID

<15

Hemodiyaliz sonrası ek doz (mg)

4 / 23

Tek doz

TID = Günde üç doz

BID = Günde iki doz

QD = Günde tek doz

* Toplam günlük doz (mg/gün) mg/doz sa

layacak

ekilde doz rejimiyle belirtildi

i gibi

bölünmelidir.

Ek doz, tek bir ilave dozdur.

Karaci

er yetmezli

i:

Karaci

er yetmezli

i olan hastalarda herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur (bkz. Bölüm

5.2 Farmakokinetik Özellikler, Hastalardaki Karakteristik Özellikler, Karaci

er yetmezli

Pediyatrik popülasyon:

Pregabalinin 12 ya

altı pediyatrik hastalarda ve adolesanlarda (12-17 ya

arası) güvenlik ve

etkilili

i belirlenmemi

tir. Mevcut verilere Bölüm 4.8, 5.1 ve 5.2’de yer verilmi

tir ancak

pozoloji tavsiyesinde bulunmak mümkün de

ildir.

Geriyatrik popülasyon (

65ya

):

Böbrek fonksiyonları normal olan ya

lı hastalarda herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur

(Bkz. Tablo 1). Böbrek fonksiyonları azalan ya

lı hastalarda pregabalinin dozunun azaltılması

gerekebilir (bkz. Bölüm 5.2 Farmakokinetik Özellikler, Hastalardaki Karakteristik Özellikler,

Geriyatrik Popülasyon).

4.3.

Kontrendikasyonlar

Etken maddeye veya içeri

indeki herhangi bir maddeye kar

ı a

ırı duyarlılı

ı olan hastalarda

kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Antiepileptik ilaçlarla tedavi edilen hastalarda intihar dü

üncesi ve davranı

ı bildirilmi

tir. Bu

nedenle

hastalar

intihar

üncesi

davranı

açısından

yakından

izlenmelidir.

ntihar

üncesi

davranı

ortaya

çıktı

ında,

hasta

hasta

yakınının

tıbbi

destek

alması

önerilmektedir.

5 / 23

Klinik deneyimlere ba

lı olarak, pregabalin tedavisi nedeniyle kilo artı

ı görülen diyabet

hastalarında, hipoglisemik ilaçların dozu tekrar gözden geçirilmelidir.

Pazarlama

sonrasında

anjiyoödemi

içeren

ırı

duyarlılık

reaksiyonları

bildirilmi

tir.

Yüzde, a

ız içinde veya üst solunum yolunda

me gibi anjiyoödem belirtileri ortaya çıkarsa

pregabalin derhal kesilmelidir.

Pregabalin tedavisi, somnolans (uyku hali) ve ba

dönmesine neden olabilece

inden, ya

hastalarda

kaza

sonucu

yaralanmaların

(dü

oranını

artırabilir.

Pazarlama

sonrası

raporlarda bilinç kaybı, konfüzyon ve zihinsel bozukluk bildirilmi

tir. Dolayısıyla hastalar,

ilacın tüm potansiyel etkileri konusunda yeterli deneyime sahip oluncaya kadar dikkatli

olmaları konusunda uyarılmalıdır.

Kontrollü klinik çalı

malarda, pregabalin ile tedavi gören hastalarda plasebo ile tedavi gören

hastalara kıyasla bulanık görme daha yüksek oranda bildirilmi

tir. Ancak tedaviye devam

edilmesi ile bu yan etki hastaların büyük bir kısmında ortadan kalkmı

tır. Oftalmolojik

testlerin de

erlendirildi

i kontrollü klinik çalı

malarda, görü

keskinli

inde azalma ve görme

alanında

iklikler,

pregabalin

tedavi

grubunda

plasebo

grubuna

göre

daha

sık

bildirilmi

tir. Plasebo tedavi grubunda ise, fundoskopik de

iklikler daha fazla bildirilmi

tir.

Pazarlama sonrası deneyimde, pregabalin ile tedavi gören hastalarda geçici olarak görme

kaybı, görmede bulanıklık ve görme netli

inde ba

ka de

iklikler bildirilmi

tir. Pregabalinin

kesilmesi ile bu semptomlar iyile

ebilir veya sona erebilir.

Antiepileptik ilaç tedavisine pregabalin eklenmesi ile nöbet kontrolü sa

landıktan sonra,

pregabalin ile monoterapiye geçilirken e

zamanlı kullanılan antiepileptiklerin çekilmesine

kin yeterli bilgi bulunmamaktadır.

Pregabalinle kısa veya uzun dönem tedavinin kesilmesinden sonra, bazı hastalarda çekilme

semptomları görülmü

tür. A

ıdaki olaylar bildirilmi

tir:

Uykusuzluk,

rısı,

bulantı,

ishal,

grip

benzeri

semptomlar,

anksiyete,

sinirlilik,

depresyon, a

rı, hiperhidroz ba

dönmesi ve anlamlı fiziksel ba

ımlılık. Tedaviye ba

larken

hasta bunlar hakkında bilgilendirilmelidir.

6 / 23

Pregabalin

tedavisi

süresince

veya

tedavinin

kesilmesinden

kısa

süre

sonra,

status

epileptikus ve grand mal nöbetleri de dahil olmak üzere, konvülsiyonlar meydana gelebilir.

Uzun süreli pregabalin tedavisinin sonlandırılması ile ilgili olarak, pregabalin tedavisinin

süresi ve dozajı ile ili

kili çekilme semptomlarının sıklı

ı ve

iddetin pregabalin dozuyla

kili olabilece

ini göstermektedir. Tüm antiepileptik ilaçlarda oldu

u gibi, pregabalin de

tedricen, en hızlı bir hafta içinde kesilmelidir.

Pregabalin tedavisine son verilmesinin, böbrek yetmezli

inin geri dönü

ümüne etkileri ile

ilgili

çalı

yapılmamı

olmakla

birlikte,

tedaviye

verilmesini

veya

dozun

azaltılmasını takiben böbrek fonksiyonunda iyile

me bildirilmi

tir.

Sebep-sonuç ili

kisi belirlenmemi

olsa da, pazarlama sonrası raporlarda, pregabalin alan bazı

hastalarda konjestif kalp yetmezli

inin geli

i rapor edilmi

tir. Bu etkilere nöropatik a

rılara

ı pregabalin kullanan ya

lı hastalarda daha sık rastlanmaktadır. Klinik olarak anlamlı bir

kalp

veya

periferik

vasküler

hastalı

olmayan

hastalarla

yapılmı

kısa

süreli

klinik

çalı

malarda,

hipertansiyon

veya

konjestif

kalp

yetmezli

gibi

kardiyovasküler

komplikasyonlar ve periferik ödemle belirgin bir ili

ki gösterilmemi

tir.

iddetli konjestif

kalp yetmezli

i olan hastalarda sınırlı veri oldu

u için, bu hastalarda pregabalin dikkatle

kullanılmalıdır (Bkz. Bölüm 4.8

stenmeyen Etkiler). Pregabalinin kesilmesi ile semptomlar

iyile

ebilir.

Spinal kord hasarına ba

lı santral nöropatik a

rı tedavisinde, özellikle somnolans olmak

üzere merkezi sinir sisteminde görülen advers reaksiyonların görülme sıklı

ı artmı

tır. Bu

artı

tedavide birlikte kullanılan di

er ilaçların (anti-spastik ajanlar gibi) ilave etkisi

abilir.

Spinal

kord

hasarına

santral

nöropatik

tedavisinde

pregabalin

reçetelendirilirken bu durum göz önüne

alı

alı

Pazarlama sonrası deneyimlerde, pregabalinin opioid analjezikler gibi kons

pasyon yapma

potansiyelleri

olan

ilaçlar

birlikte

kullanımı

sonucunda

gastrointestin

kanal

fonksiyonlarında azalma (intestinal tıkanma, paralitik ileus, konstipasyon g

bi) bildirilmi

tir.

Pregabalin ve

opioidler birlikte kullanılacak ise, konstipasyonu önley

tedbirler alınması

ünülmelidir. (özellikle kadın hastalarda ve ya

lı hasta

arda)

7 / 23

laç suistimali, kötüye kullanımına ve ba

ımlılık bildirilmi

tir. Daha önce

aç kötüye

kullanım hikayesi olan hastalar pregabalinin suistimali, kötüye kullanımı ya da ba

ımlılık

belirtilerine kar

ı göz

enme

unlukla

ensefalopatiye

zemin

hazırlayan

ullar

altındaki

hastalarda,

ensefalopa

raporları b

tir.

Bu tıbbi ürün laktoz (sı

ır kaynaklı) ihtiva eder. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp

laktaz yetmezli

i ya da glukoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı

kullanmamaları gerekir.

NEUR

CA, gün batımı sarısı içerir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

4.5. Di

er tıbbi ürünler ile etkile

imler ve di

er etkile

im

ekilleri

Pregabalin ço

unlukla idrarla de

meden atıldı

ı, önemsiz derecede

metabolize oldu

(dozun <%2’si metabolit

eklinde idrarla atılır),

in vitro

olarak ilaç metabolizmasını inhibe

etmedi

i ve plazma proteinlerine ba

lanmadı

ı için farmakokinetik etkile

im yaratma veya

farmakokinetik etkile

ime u

rama olasılı

ı dü

üktür.

Buna

göre,

in

vivo

çalı

malarda

pregabalin

fenitoin,

karbamazepin,

valproik

asit,

lamotrijin, gabapentin, lorazepam, oksikodon veya etanol arasında klinik açıdan önemli bir

farmakokinetik etkile

im gözlenmemi

tir. Buna ek olarak, popülasyon farmakokinetik analizi

oral antidiyabetikler, diüretikler insülin, fenobarbital, tiagabin ve topiramat gibi sık kullanılan

ilaçların pregabalin klerensi üzerinde klinik olarak anlamlı bir etkisi olmadı

ını göstermi

tir.

Pregabalinin

noretisteron

ve/veya

etinil

östradiol

içeren

oral

kontraseptifler

birlikte

alınması her iki ilacın da kararlı durum farmakokineti

ini etkilemez.

Pregabalin etanol ve lorazepamın etkilerini güçlendirebilir. Kontrollü klinik çalı

malarda,

pregabalinin

oksikodon,

lorazepam

veya

etanolle

birlikte

kullanılan

çoklu

oral

dozları

solunum üzerinde klinik açıdan önemli etkilere yol açmamı

tır. Pazarlama sonrası edinilen

deneyimlerde, pregabalin ve di

er merkezi sinir sistemini baskılayan ilaçları alan hastalarda

solunum

yetmezli

koma

rapor

edilmi

tir.

Pregabalin,

kognitif

gros

motor

fonksiyonlarda oksikodonun yol açtı

ı bozuklu

a katkı sa

lar gibi görünmektedir.

8 / 23

Özel popülasyonlara ili

kin ek bilgiler:

Pediyatrik popülasyon:

Etkile

im çalı

maları sadece yeti

kinlerde gerçekle

tirilmi

tir.

Geriyatrik popülasyon:

lı gönüllülerde spesifik bir farmakodinamik etkile

im çalı

ması yürütülmemi

tir.

4.6.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk do

urma potansiyeli bulunan kadınlar/Do

um kontrolü (Kontrasepsiyon)

Bu konuda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Çocuk do

urma potansiyeli bulunan kad

nlar

NEUR

tedavisi

almakta

iken

uygun

kontrol

yöntemi

(kontrasepsiyon)

kullanma konusunda hekimine dan

Gebelik dönemi

Hayvanlar üzerinde yapılan ara

tırmalar üreme toksisitesinin bulundu

unu göstermi

tir (bkz.

Bölüm

Klinik

Öncesi

Güvenlilik

Verileri).

nsanlara

yönelik

potansiyel

risk

bilinmemektedir.

Pregabalinin

gebe

kadınlarda

kullanımına

yeterli

veri

mevcut

ildir.

Anneye sa

layaca

ı yarar fetüse gelebilecek risk potansiyelinden fazla olmadıkça, gebelik

sırasında pregabalin kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Pregabalin insanlarda anne sütüne geçmektedir (bkz Bölüm 5.2). Pregabalinin yeni do

anlar

/infantlar üzerine etkisi bilinmemektedir. Emzirmeye mi yoksa tedaviye mi son verilece

kararı, emzirmenin bebek için faydası ile tedavinin emziren kadın için faydası arasında

erlendirme yapılarak verilmelidir.

Üreme yetene

i/Fertilite

Pregabalinin kadın fertilitesi üzerine etkisi ile ilgili klinik veri bulunmamaktadır. Pregabalinin

sperm

hareketlili

üzerine

etkisini

erlendirmek

için

yürütülen

klinik

çalı

mada,

lıklı erkek deneklere 600 mg/gün dozunda pregabalin verilmi

tir.

9 / 23

3 aylık tedavi sonrası sperm hareketlili

i üzerinde bir etkisi olmamı

tır.

i sıçanlarda yürütülen fertilite çalı

masında üreme üzerine advers etkiler gözlenmi

tir.

Erkek

sıçanlardaki

fertilite

çalı

malarında

üreme

geli

üzerine

advers

etkiler

gözlenmi

tir. Bu bulgulardaki klinik ili

ki bilinmemektedir (bkz. Bölüm 5.3)

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Pregabalin ba

dönmesi ve uyku haline neden olabilir. Bu nedenle, ilacın bu gibi aktiviteleri

etkileyip

etkilemedi

bilinene

kadar,

hastalara

araba

kullanmaları,

karma

makineleri

çalı

tırmaları veya tehlike potansiyeli barındıran ba

ka aktivitelerde bulunmaları tavsiye

edilmez.

4.8.

stenmeyen etkiler

Pregabalin klinik programına, plasebo kontrollü çift kör çalı

malardaki 5600’den fazla hasta

dahil olmak üzere toplam 8900’den fazla hasta katılmı

tır. En yaygın

ekilde bildirilen advers

reaksiyonlar ba

dönmesi ve uyku halidir. Advers etkiler genelde hafif ve orta

iddettedir.

Bütün kontrollü çalı

malarda, advers etkiler yüzünden çalı

madan ayrılma oranı pregabalin

alan

hastalarda

iken,

oran

plasebo

alan

hastalarda

%5’tir.

Pregabalin

tedavi

gruplarında çalı

madan ayrılmaya neden olan en yaygın advers reaksiyonlar ba

dönmesi ve

uyku

halidir.

Fibromiyalji

hastaları

yürütülen

klinik

çalı

malarda

pregabalin

tedavi

grubunda yan etkilere ba

lı tedaviyi bırakma en sık ba

dönmesi (%6) ve uyku hali (%3)

nedeniyle olmu

tur. Bu hasta grubunda, tedaviyi bırakmaya sebep olan di

er yan etkiler

arasında ise yorgunluk, ba

rısı, denge bozuklu

u ve kilo artı

ı pregabalin tedavi grubunda

plaseboya göre daha sık görülmü

tür.

Klinik çalı

maların toplu analizinde tedavi ile ili

kili olan istenmeyen etkiler a

ıdaki

kategorilere göre listelenmi

tir: çok yaygın

1/10; yaygın

1/100 ile <1/10; yaygın olmayan

1/1.000 ile <1/100; seyrek

1/10.000 ila <1/1.000; çok seyrek <1/10.000; bilinmiyor: eldeki

verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Listede yer alan advers etkiler altta yatan bir hastalıktan veya birlikte kullanılan ilaçlardan da

kaynaklanıyor olabilir.

10 / 23

Spinal kord hasarına ba

lı santral nöropatik a

rı tedavisinde, özellikle somnolans olmak üzere

merkezi sinir sisteminde görülen advers reaksiyonların görülme sıklı

ı artmı

tır.

Pazarlama sonrası deneyimlerde bildirilen advers reaksiyonlar italik olarak gösterilmi

tir.

Vücut sistemi

Advers ilaç reaksiyonu

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın

Nazofarenjit

Kan ve lenf sistemi bozuklukları

Yaygın olmayan

Nötropeni

Ba

ı

ıklık sistemi bozuklukları

Yaygın olmayan

A

ırı duyarlılık

Seyrek

Anjiyoödem, alerjik reaksiyon

Metabolizma ve beslenme bozuklukları

Yaygın

İş

tah artı

Yaygın olmayan

Anoreksi, hipoglisemi

Psikiyatrik bozukluklar

Yaygın

Öfori hali, konfüzyon, irritabilite, dezoryantasyon,

insomnia libidoda azalma, anksiyete*

Yaygın olmayan

Halüsinasyon,

panik

atak,

huzursuzluk,

ajitasyon,

depresyon, depresif duygu durumu, yükselmi

duygu

durumu,

agresyon,

duygu

durum

dalgalanmaları,

depersonalizasyon, kelime bulmada zorluk, anormal

rüyalar, libidoda artı

, anorgazm, apati

Seyrek

Disinhibisyon

Sinir sistemi bozuklukları

Çok yaygın

dönmesi, uyku hali, ba

rısı

Yaygın

Ataksi, koordinasyon bozuklu

u, denge bozuklu

amnezi, dikkat bozuklu

u, hafıza bozuklu

u, tremor,

dizartri, parestezi, sedasyon, letarji, hipoestezi

Yaygın olmayan

Senkop,

sersemlik/uyu

lukluk,

miyoklonus,

bilinç

kaybı, psikomotor hiperaktivite, diskinezi, postural

dönmesi, amaçlı hareketlerde tremor, nistagmus,

kognitif

bozukluk,

zihinsel

bozukluk,

konu

11 / 23

bozuklu

u, hiporefleksi, hiperestezi, yanma duygusu,

tat alamama, malaz (halsizlik, kırgınlık)

Seyrek

Konvülsiyon, hipokinezi, parozmi, disgrafi

Göz bozuklukları

Yaygın

Bulanık görme, diplopi

Yaygın olmayan

Periferal görme kaybı, görme bozuklukları, görme

alanında bozukluklar, göz kurulu

u, gözlerde

görsel keskinlikte azalma, gözlerde a

rı, astenopi,

gözya

ında artma, gözlerde iritasyon

Seyrek

Görme

kaybı,

keratit,

osilopsi,

görsel

derinlik

algısında

midriyazis,

ılık,

görsel

parlaklık

Kulak ve iç kulak bozuklukları

Yaygın

Vertigo

Seyrek

Hiperakuzi

Kardiyak bozukluklar

Yaygın olmayan

Birinci derece AV blok, ta

ikardi, sinüs bradikardisi,

konjestif kalp yetmezli

i

Vasküler bozukluklar

Yaygın olmayan

Hipotansiyon,

hipertansiyon,

yüz

kızarması,

sıcak

basması, periferal so

ukluk

Solunum, gö

üs bozuklukları ve mediastinal bozukluklar

Yaygın

üste a

rı*, sinüzit*, faringolaringeal a

rı*

Yaygın olmayan

Dispne, epistaksis, öksürük, nazal konjesyon, rinit,

horlama, burunda kuruluk

Seyrek

Pulmoner ödem, bo

az kurulu

Gastrointestinal bozukluklar

Yaygın

Kusma, bulantı, abdominal

kinlik, konstipasyon,

diyare, a

ız kurulu

u, gaz

Yaygın olmayan

Tükürük salgısında artma, gastroözofageal reflü, oral

hipoestezi

Seyrek

Asit, disfaji, pankreatit, dilde

i

me

Deri ve deri altı doku bozuklukları

12 / 23

Yaygın olmayan

Terleme, papüler döküntü, ürtiker, ka

ıntı

Seyrek

uk terleme, Stevens-Johnson

sendromu

Kas - iskelet, ba

doku ve kemik bozukluklar

Yaygın

krampları,

artralji,

sırt

rısı,

veya

bacaklarda a

rı, servikal spazm, kas spazmı*

Yaygın olmayan

irmesi,

eklemlerde

miyalji,

sertli

i, boyunda a

Seyrek

Rabdomiyaliz

Böbrek ve idrar bozuklukları

Yaygın olmayan

Dizüri, üriner inkontinans

Seyrek

Oligüri, böbrek yetmezli

i, üriner retansiyon

Üreme sistemi ve meme bozuklukları

Yaygın

Erektil disfonksiyon

Yaygın olmayan

Ejakülasyonda gecikme, cinsel disfonksiyon

Seyrek

Amenore, gö

üs a

rısı, memede akıntı, dismenore,

memede hipertrofi

Üreme sistemi ve meme bozuklukları

Yaygın

Erektil disfonksiyon

Yaygın olmayan

Cinsel

disfonksiyon,

ejakülasyonda

gecikme,

dismenore, meme a

rısı

Seyrek

Amenore,

memede

akıntı,

meme

büyümesi,

jinekomasti

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ili

kin hastalıklar

Yaygın

Periferik

ödem,

ödem,

yürüyü

anormallik,

sarho

luk hissi, anormallik hissi, yorgunluk, dü

sıvı retansiyonu*

Yaygın olmayan

Yaygın

ödem,

üste

sıkı

ma,

yüz

ödemi,

rı,

üme, asteni, pireksi, susuzluk

Seyrek

Pireksi

Ara

tırmalar

Yaygın

Kilo artı

Yaygın olmayan

kreatinin

fosfokinazda

yükselme,

alanin

aminotransferazda

yükselme,

aspartat

13 / 23

aminotransferazda

yükselme,

trombosit

sayısında

azalma, kan glukozunda yükselme, kan kreatininde

artma, kan potasyumunda dü

me, kilo kaybı

Seyrek

Lökosit sayısında azalma

*Bu yan etkiler fibromiyalji hastaları ile yürütülen kontrollü klinik çalı

malarda bildirilmi

tir.

Kısa ve uzun süreli pregabalin tedavisi sonrası, ilacın kesilmesinin ardından

hastalarda

kesilme semptomları görülmü

tür. Bu semptomlar; insomnia, ba

, bulantı, anksiyete,

diyare, grip sendromu, konvülsiyon, sinirlilik, depresyon, a

, hiperhidroz sersemlik ba

dönmesi

anlamlı

fiziksel

ımlılıktır.

Hastalar

tedaviye

lamadan

durum

konusunda bilg

endirilme

dir.

Pregabalinin uzun

süreli

kullanımında, kesilme

semptomlarının sıklı

ının

ddet

kullanım dozuna ba

lı olabilece

ini göstermektedir.

Pediyatrik popülasyon:

Pregabalinin, 2 pediyatrik çalı

mada (farmakokinetik ve tolerabilite çalı

ması n=65; 1 yıllık

devam eden açık etiketli güvenlilik çalı

ması n=54) gözlenen güvenlilik profili, yeti

çalı

malarında gözlenen profil ile benzerdir (bkz. Bölüm 4.2, 5.1 ve 5.2).

üpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

üpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

ımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sa

lar. Sa

lık mesle

i mensuplarının herhangi bir

üpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9. Doz a

ımı ve tedavisi

15 g’a kadar olan doz a

ımlarında, beklenmeyen bir advers etki bildirilmemi

tir.

Pazarlama sonrası edinilen deneyimde, pregabalinin a

ırı dozda alındı

ında gözlenen en

yaygın

advers

etkiler

olarak,

somnolans,

konfüzyon

durumu,

ajitasyon

huzursuzluk

bildirilmi

tir.

Nadir olarak koma vakaları bildirilmi

tir.

14 / 23

Pregabalin

ımının

tedavisinde

genel

destekleyici

önlemler

alınmalı,

gerekirse

hemodiyalize de ba

vurulmalıdır (bkz. Bölüm 4.2 Pozoloji ve Uygulama

ekli, Tablo 1).

5. FARMAKOLOJ

K ÖZELL

KLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu: Antiepileptikler

ATC kodu: N03AX16

Etken madde pregabalin, bir gama-aminobütirik asit (GABA) analo

udur ((S)-3(aminometil)-

5-metileksanoik asit).

Etki mekanizması:

Pregabalin

santral

sinir

sistemindeki

voltaja

duyarlı

kalsiyum

kanallarının

yardımcı

ünitesine (

proteini) ba

lanır.

Elde

edilen

kanıtlar,

hayvan

modellerinde

analjezik

antikonvülzan

aktivite

için

pregabalinin

bölgesine

lanması

gerekti

göstermektedir.

Buna

olarak,

pregabalin

glutamat,

noradrenalin

maddesi

dahil

olmak

üzere

çok

sayıda

nörotransmiterin

salıverilmesini

azaltmaktadır.

etkilerin

pregabalinin

klinik

farmakolojisi açısından önemi bilinmemektedir.

Pregabalin reseptör bölgelerine afinite göstermez veya konvülsiyon ya da a

rı tedavisinde

kullanılan birçok yaygın ilacın etkisine ba

lı yanıtlarda de

ikli

e yol açmaz. Pregabalin

GABA

veya GABA

reseptörleriyle etkile

ime girmez; direk olarak GABA

, GABA

veya

benzodiazepin

reseptörlerine

lanmaz,

metabolik

ekilde

GABA’ya

veya

GABA

agonistine dönü

türülmez; GABA geri alınımı veya yıkımının inhibitörü de

ildir. Bununla

birlikte,

uzun

süreli

pregabalin

uygulaması

GABA

ıyıcı

proteinin

unlu

fonksiyonel GABA transport hızını artırır.

Pregabalin, hiperaljezi ve allodini de dahil olmak üzere nöropatik ve cerrahi sonrası a

bulunan hayvan modellerinde a

rıyla ilgili davranı

ları önler.

Pregabalin

aynı

zamanda

fareler

sıçanlarda

maksimum

elektro

tonik

ekstensör

nöbetleri,

pentilenetetrazol

kaynaklı

klonik

nöbetler,

hipokampal

yapmı

15 / 23

sıçanlardaki davranı

sal ve elektrografik nöbetler ve DBA/2 odyojen farelerdeki tonik ve

klonik nöbetler de dahil olmak üzere hayvan nöbet modellerinde de etkilidir. Pregabalin

Strazburg Sıçanlarında genetik absans nöbetlerindeki spontan absans nöbetlerinin meydana

gelme sıklı

ını azaltmaz.

Klinik Deneyim

Nöropatik A

Etkinlik, diyabetik nöropati, postherpetik nevralji ve omurilik yaralanmaları çalı

malarında

gösterilmi

tir. Etkinlik nöropatik a

rının di

er modellerinde çalı

ılmamı

tır.

Pregabalin, 10 kontrollü klinik ara

tırmada; 13 haftaya kadar günde iki kez (BID) ve 8

haftaya kadar günde üç kez (TID) dozunda çalı

ılmı

tır. BID ve TID doz rejimlerinin tümü,

güvenlilik ve etkinlik profilleri açısından benzer bulunmu

tur.

santral

periferik

nöropatik

için

haftaya

kadar

yürütülen

klinik

çalı

maların 1.haftasında a

rıda azalma görülmü

ve bu düzelme tedavi süresince devam

etmi

tir.

Periferik nöropatik a

rı için yürütülen kontrollü klinik çalı

malarda pregabalin ile tedavi

edilen hastaların %35’i ve plasebo ile tedavi edilen hastaların %18’i a

rı skorlarında, %50’lik

iyile

göstermi

tir.

Somnolans

gözlenmeyen

pregabalin

kullanan

hastalarda

ilgili

iyile

me %33 plasebo kullananlarda ise %18 idi. Somnolans gözlenen hastalarda yanıt oranı

pregabalin için %48 plasebo için %16 olmu

tur.

Santral

nöropatik

için

yürütülen

kontrollü

klinik

çalı

malarda

pregabalin

kullanan

hastaların %22’si ve plasebo kullananların %7’si a

rı skorlarında %50’lik bir iyile

göstermi

tir.

Epilepsi

Ekleme tedavi:

Pregabalinin ek tedavi olarak etkinli

i, günde iki veya üç kez uygulanan 1052 hastanın yer

aldı

ı üç adet 12 haftalık, randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çok merkezli çalı

mada

tırılmı

tır. Hastalarda sekonder jeneralizasyonu olan veya olmayan refrakter parsiyel

16 / 23

nöbetler var olup, ba

langıç seviyesindeki ortalama nöbet oranları 28 gün ba

ına 21-22,

langıçtaki medyan nöbet oranları ise 28 gün ba

ına 10-12 nöbettir.

Pregabalinin

epilepsideki

etkinli

plaseboya

oranla

nöbetteki

azalmaya

dayanan

bütün

çalı

malarda

gösterilmi

tir.

Yanıt

verenlerin

oranı,

tedavi

sırasında

parsiyel

nöbet

sıklıklarında ba

langıca göre

%50’lik bir azalma meydana gelen hastaların oranı olarak

tanımlanmı

tır. Yanıt verenlerin oranı, günde 150 mg’da %14 - 31, günde 300 mg’da %40,

günde 600 mg’da %43 - 51 iken bu oran plasebo için %6 - 14 olup, doz yanıtına i

aret

etmektedir.

Pregabalin, 3 kontrollü klinik ara

tırmada, 12 haftaya kadar günde iki kez veya günde üç kez

dozunda çalı

ılmı

tır. BID ve TID doz rejimlerinin tümü, güvenlilik ve etkinlik profilleri

açısından benzer bulunmu

tur.

1. haftada nöbet sıklı

ında anlamlı bir azalma gözlenmi

tir. Genel olarak, 12 haftalık tedavi

döneminde nöbet sıklı

ında anlamlı bir azalma meydana gelmi

tir.

Pediyatrik popülasyon:

Pregabalinin epilepside 12 ya

altındaki pediyatrik hastalarda ve adölesanlarda ekleme tedavi

olarak kullanılmasına ili

kin etkililik ve güvenlili

i belirlenmemi

tir. 3 aylıktan 16 ya

ına

kadar olan hastaların katıldı

ı (n=65) farmakokinetik ve tolerabilite çalı

masında gözlenen

advers reaksiyonlar, yeti

kinlerinki ile benzer olmu

tur. 3 aylık- 16 ya

aralı

ındaki 54

pediyatrik

epilepsi

hastasının

katıldı

yıllık

açık

etiketli

güvenlilik

çalı

masının

sonucunda,

advers

olaylardan

pireksi

üst

solunum

yolları

enfeksiyonları

pediyatrik

hastalarda yeti

kin hastalara göre daha sık gözlenmi

tir (bkz. Bölüm 4.2, 4.8 ve 5.2).

Yaygın Anksiyete Bozuklu

u

Pregabalin 4 – 6 hafta süreli 6 kontrollü ara

tırmada, 8 hafta süreli ya

lılarda yürütülen bir

çalı

mada ve 6 ay süreli bir çift-kör, uzun dönemde relaps önleme ara

tırmasında çalı

ılmı

tır.

Yaygın

anksiyete

bozuklu

semptomlarında

hafta

içinde

düzelme

oldu

Hamilton

Anksiyete De

erlendirme Skalasında (HAM-A) gözlenmi

tir.

17 / 23

4-8 hafta süren kontrollü klinik ara

tırmalarda, pregabalin ile tedavi edilen hastaların %52’si

ve plasebo alan hastaların %38’i ba

langıçtan çalı

ma sonuna kadar HAM-A toplam puanında

en az %50 iyile

me kaydetmi

tir.

Kontrollü

klinik

çalı

malarda

pregabalin

tedavi

gören

hastalarda

plasebo

tedavi

görenlere göre daha yüksek oranda bulanık görme bildirilmi

olup, vakaların ço

unlu

unda

devam eden dozlarda son bulmu

tur.

Kontrollü klinik çalı

malarda 3600’ü a

kın hastada oftalmolojik testler (görsel keskinlik,

formal

görme

alanı

testi

dilate

funduskobik

incelemeyi

içerecek

ekilde)

erlendirilmi

tir. Pregabalin ile tedavi gören hastaların %6.5’i ve plasebo ile tedavi gören

hastaların

%4.8’inde

görsel

keskinlik

azalmı

tır.

Pregabalin

tedavi

gören

hastaların

%12.4’ünde ve plasebo ile tedavi gören hastaların %11.7’sinde görme alanı de

iklikleri

belirlenmi

tir. Pregabalin ile tedavi gören hastaların %1.7’sinde ve plasebo ile tedavi gören

hastaların %2.1’inde funduskobik de

iklikler gözlenmi

tir.

Fibromiyalji

Pregabalinin etkinli

i 14 hafta süren çift-kör, plasebo kontrollü, çok merkezli bir çalı

mada

ve 6 ay süren randomize geri çekilme çalı

masında gös

erilmi

14 haftalık çalı

mada pregabalinin günlük 300 mg, 450 mg ve 600 mg dozları plasebo

ıla

tırılmı

tır. 11 puanlı a

rı de

erlendirme sistemine göre 4 puan ve üzerinde ve 100

mm a

rı görsel analog skalasına (VAS) göre 40

mm ve daha üzerinde olan hastalar

çalı

maya dahil edilmi

tir. Çalı

mada ortalama ba

langıç a

rı skoru 6,7’dir. Pregabalin

grubuna randomize edilen hastaların %64’ü çalı

mayı tamamlanmı

tır. 450 mg/gün dozuna

göre 600 mg/gün dozu ile a

rı skorlarında daha fazla etki gözlenmemi

, bunun yanısıra doza

lı advers etkiler bildirilmi

tir.

Hastaların bir kısmında 1. haf

adan itibaren

layan

rıda azalma çalı

ma boyunca devam etm

Tedavide

herhangi

iyile

gösteren

hasta

oranı;

plasebo

grubunda

%47,6

iken,

pregabalin 300

mg/gün grubunda

%68,1, pregabalin 450

mg/gün grubunda %77,8 ve

pregabalin 600 mg/gün grubunda %66,1’dir.

2.çalı

ma olan randomize geri çekilme çalı

masında hastalar 6 hafta boyunca toplam günlük

doz 300 mg, 450 mg veya 600 mg olacak

ekilde açık etiketli doz optimizasyon fazında titre

edildiler. VAS skalasında a

rıda en az %50 azalma ve hastanın kend

erlendirmesinde

18 / 23

“çok iyi” veya “iyi” düzelme oldu

unu bildirenler tedaviye yan

verenler olarak tanımlandı.

Tedaviye yanıt verenler çift kör tedavi fazına alınarak; ya aç

k etiketli dönemde ula

ılan

dozla devam edecek

ekilde ya da plasebo alacak

de randomize edilerek 6 ay boyunca

takip edildiler. Açık etiketli dönemin ba

langıcına göre çift kör fazın 2 ardı

ık ziyaretinde

VAS skorunda %30’dan daha az bir azalma veya alternatif bir tedavi gerektirecek

ekilde

fibromiyalji semptomlarında kötüle

nde tanımlanan terapötik cevap kaybına kadar

olan süre ölçülerek etkinlik de

erlendirildi. 6 haftalık açık etiketli faz sırasında hastaların

%54’ü etkili ve tolere edilebilen bir doza

tre edilebildiler. Randomize tedavi fazına giren

hastalardan

haftalık

tedaviyi

tamamlayanların

oranı

pregabalin

grubunda

iken

plasebo grubunda %19 olmu

tur.

5.2.

Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Pregabalinin

kararlı

durum

farmakokineti

lıklı

gönüllülerde,

antiepileptik

ilaç

alan

epilepsi hastalarında ve kronik a

rısı olan hastalarda benzerdir.

Emilim:

Pregabalin aç olarak uygulandı

ı zaman süratle emilip, hem tek hem de çoklu doz uygulama

sonrasında doruk plazma konsantrasyonlarına 1 saat içinde ula

ılır.

Pregabalinin oral biyoyararlanımı

%90 olup dozdan ba

ımsızdır. Tekrarlanan uygulama

sonrasında, kararlı duruma 24 ila 48 saat içinde ula

ılır. Pregabalinin emilim hızı gıdalarla

birlikte alındı

ında dü

er ve C

maks

’ta yakla

ık %25-30 bir azalmaya, T

maks

’ta ise yakla

ık 2.5

saatlik bir gecikmeye yol açar. Yine de pregabalinin gıdalarla birlikte alınmasının emilen

pregabalin miktarı üzerinde klinik açıdan önemli bir etkisi bulunmamaktadır.

ılım:

Preklinik çalı

malarda, pregabalinin fareler, sıçanlar ve maymunlarda kan beyin bariyerini

geçti

i gösterilmi

tir. Pregabalinin sıçanlarda plasentayı geçti

i ve laktasyon dönemindeki

sıçanların

sütünde

oldu

gösterilmi

tir.

nsanlarda,

pregabalinin

oral

uygulama

sonrasındaki görünen da

ılım hacmi yakla

ık 0.56L/kg’dır. Pregabalin plazma proteinlerine

lanmaz.

Biyotransformasyon:

Pregabalin

insanlarda

göz

ardı

edilebilir

metabolizmaya

rar.

Radyoaktif

aretli

pregabalin

dozu

sonrasında,

idrardaki

radyoaktivitenin

yakla

%98’i

memi

19 / 23

pregabalindir. Pregabalinin idrarda bulunan ana metaboliti olan N-metillenmi

türevi, dozun

%0.9’unu olu

turur. Preklinik çalı

malarda, pregabalin (S-enantiomer) rasemizasyon ile R-

enantiomere dönü

memi

tir.

Eliminasyon:

Pregabalin

sistemik

dola

ımdan

esas

olarak

renal

eliminasyon

yoluyla

memi

ilaç

eklinde atılır. Pregabalinin ortalama eliminasyon yarı ömrü 6.3 saattir. Pregabalinin plazma

klerensi

renal

klerensi

kreatinin

klerensi

orantılıdır

(bkz.

Bölüm

Farmakokinetik Özellikler, Hastalardaki Karakteristik Özellikler, Böbrek Yetmezli

i). Böbrek

fonksiyonlarında azalma olan veya hemodiyaliz gören hastalarda doz ayarlaması gereklidir

(bkz. Bölüm 4.2 Pozoloji ve Uygulama

ekli, Tablo1)

rusallık/Do

rusal olmayan durum:

Pregabalinin farmakokineti

i, tavsiye edilen günlük doz aralı

ında do

rusaldır. Pregabalinin

gönüllüler

arasındaki

farmakokinetik

kenli

üktür

(<20%).

Çoklu

farmakokineti

i tek doz verilerinden tahmin edilebilir. Dolayısıyla, pregabalinin plazma

konsantrasyonlarının rutin kontrolüne gerek yoktur.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Cinsiyet:

Klinik çalı

malar, cinsiyetin pregabalinin plazma konsantrasyonları üzerinde klinik açıdan

önemli bir etkisinin bulunmadı

ını göstermektedir.

Böbrek yetmezli

Pregabalinin klerensi kreatinin klerensiyle do

ru orantılıdır. Buna ek olarak, pregabalin

plazmadan hemodiyalizle etkin

ekilde uzakla

tırılmaktadır (4 saatlik hemodiyaliz sonrasında

plazma pregabalin konsantrasyonları yakla

ık olarak %50 dü

tür). Böbrek ana atılım yolu

oldu

u için, böbrek yetmezli

i olan hastalarda dozun azaltılması ve hemodiyalizin ardından

doz ilavesi gereklidir (bkz. Bölüm 4.2 Pozoloji ve Uygulama

ekli, Tablo 1).

Karaci

er yetmezli

Karaci

er yetmezli

i olan hastalarda spesifik farmakokinetik çalı

malar yürütülmemi

tir.

Pregabalin önemli oranda metabolize edilmedi

i ve idrarla

unlukla de

memi

ilaç

20 / 23

eklinde

atıldı

için

karaci

fonksiyon

bozuklu

unun

pregabalin

plazma

konsantrasyonlarını önemli derecede de

tirmesi beklenmemektedir.

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyondaki (ya

grupları: 1 ila 23 aylık, 2 ila 6 ya

, 7 ila 11 ya

ve 12 ila 16

epilepsi

hastalarında

pregabalinin

farmakokineti

farmakokinetik

tolerabilite

çalı

masında de

erlendirilmi

tir.

Açlık durumunda pregabalinin oral alımını takiben plazma pik konsantrasyonuna ula

zamanı pediyatrik hastalarda genellikle tüm ya

gruplarınınki ile benzer olmu

tur ve 0.5 saat

ila 2 saat arasındadır.

Pregabalinin C

maks

ve e

ri altı alan (EAA) parametreleri her ya

grubunda artan doz ile

rusal olarak artmı

tır. 30 kg’ın altındaki pediyatrik hastalarda pregabalinin EAA’sı, artmı

vücut a

ırlı

ı klerensi bu hastalar için %43’e ayarlandı

ından,

30 kg olan hastalara göre

%30 daha dü

ük olmu

tur.

Pregabalinin terminal yarılanma ömrü 6 ya

ına kadar olan çocuklarda ortalama 3 ila 4 saat

arasında, 7 ve daha büyük ya

grubundaki hastalarda ise 4 ila 6 saat arasında olmu

tur.

Popülasyon farmakokineti

i analizleri; kreatinin klerensi ile pregabalinin oral klerensinin

belirgin

ekilde e

ken oldu

unu, vücut a

ırlı

ı ile de pregabalinin görünür oral da

ılım

hacmininin belirgin

ekilde e

ken oldu

unu göstermi

tir ve bu ili

kiler pediyatrik ve

yeti

kin hastalar için benzer olmu

tur.

Pregabalinin farmakokineti

i 3 aydan küçük hastalar için çalı

ılmamı

tır (bkz. Bölüm 4.2, 4.8

ve 5.1)

Geriyatrik popülasyon:

Pregabalin klerensi ya

ilerledikçe azalma e

ilimi gösterir. Pregabalinin oral klerensindeki

azalma, ya

ilerlemesine ba

lı olarak kreatinin klerensinde meydana gelen de

ikliklerle

tutarlılık göstermektedir. Ya

a ba

lı olarak renal fonksiyonları azalan hastalarda pregabalin

dozunun azaltılması gerekebilir (bkz. bölüm 4.2 Pozoloji ve Uygulama

ekli Tablo 1).

21 / 23

Emziren anneler:

Pregabalinin farmakokineti

i, en az 12 haftalık do

um sonrası dönemindeki 10 emziren

annede,

saatte

pregabalin

(300

günlük

doz)

verilerek

erlendirilmi

tir. Emzirmenin, pregabalinin farmakokineti

i üzerine çok az etkisi olmu

hiç

etkisi

olmamı

tır.

Pregabalin

maternal

plazmada

ortalama

kararlı

durum

konsantrasyonları yakla

ık %76 olan hastalarda anne sütüne geçmektedir. 300 mg/gün veya

maksimum doz olan 600 mg/gün dozlarında pregabalin kullanan hastaların anne sütünden

(ortalama süt tüketiminin 150 ml/kg/gün oldu

u varsayılmı

tır) geçen tahmini infant dozunun

sırasıyla 0.31 veya 0.62 mg/kg/gün olması beklenmektedir. Bu tahmini dozlar, mg/kg bazında

toplam günlük maternal dozunun yakla

ık %7’sidir.

5.3.

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Hayvanlardaki konvansiyonel güvenlilik farmakoloji çalı

malarında, pregabalin klinik olarak

ilgili dozlarda iyi tolere edilmi

tir. Sıçanlarda ve maymunlarda tekrarlanan doz toksisite

çalı

malarında

hipoaktivite,

hiperaktivite

ataksi

dahil

olmak

üzere

etkileri

görülmü

tür.

nsanlara önerilen maksimum klinik doz uygulamasının

5 katı doza, ya

albino sıçanların uzun dönem maruziyeti sonrasında, retinal atrofi insidansında artı

genel

olarak gözlenmi

tir.

Teratojenite:

Pregabalin fareler, sıçanlar veya tav

anlarda teratojen de

ildir. Sıçanlarda ve tav

anlarda fetal

toksisite yalnızca insan maruziyetinin üzerindeki dozlarda ortaya çıkmı

tır. Prenatal/postnatal

toksisite çalı

malarında, pregabalin tavsiye edilen maksimum insan maruziyet seviyesinin

katı maruz kalma seviyelerinde sıçanlarda yavru geli

im toksisitesine yol açmı

tır.

Fertilite:

Erkek ve di

i sıçanlarda fertilite üzerine advers etki yalnızca terapötik maruziyeti a

maruziyet ile gözlenmi

tir. Erkek üreme organlarında ve sperm parametreleri üzerine advers

etkiler

geri

dönü

lüdür

yalnızca

terapötik

maruziyeti

yeterli

maruziyet

sonrası

veya

sıçanda

erkek

üreme

organının

spontan

dejenaretif

geli

imleri

kilendirilmi

tir. Bu nedenle etkinin çok az oldu

u ya da hiç olmadı

ı dü

ünülmü

tür.

Mutajenite:

Pregabalin bir dizi

in vitro

in vivo

testlerin sonuçlarına göre genotoksik de

ildir.

22 / 23

Karsinogenez:

Pregabalin ile fareler ve sıçanlar üzerinde iki yıllık karsinogenez çalı

maları yürütülmü

tür.

Önerilen maksimum klinik doz olan 600 mg/gün’deki ortalama insan dozu maruziyetinin 24

katında sıçanlarda tümör gözlenmemi

tir. Farelerde, ortalama insan dozu uygulaması benzeri

maruziyetlerde

tümör

insidansında

artı

gözlenmemi

tir,

ancak

artan

maruziyette

hemanjiosarkom insidansında artı

gözlenmi

tir. Farelerde pregabalin ile ilgili genotoksik

olmayan

tümör

mekanizması

trombosit

iklikleri

endotel

hücre

proliferasyonunu içermektedir. Kısa dönem ve sınırlı sayıda uzun dönem klinik veriler

rultusunda

trombosit

iklikleri

sıçanlarda

veya

insanlarda

bulunmamı

tır.

nsanlarla ilgili bir risk oldu

u izlenimini olu

turacak bir kanıt bulunmamaktadır.

Genç sıçanlarda görülen toksisite tipleri kalitatif olarak yeti

kin sıçanlarda görülenlerden

farklı

olmamı

tır.

Ancak

genç

sıçanlar

daha

hassastır.

Terapötik

dozlarda

klinik

belirtileri hiperaktivite ve bruksizm ve büyümede bazı de

iklikler (kilo almanın geçici

olarak baskılanması) bulunmaktadır. Çiftle

me dönemlerine olan etkisi insan terapötik doz

uygulamasının 5 katında incelenmi

tir. Genç sıçanlar üzerinde maruziyetten 1-2 hafta sonra

insan

terapötik

dozlarının

>2

katında

(akustik

irkilme

yanıtı)

veya

>5

katında

renme/hafıza)

nörodavranı

sal/kognitif

etkileri

izlenmi

tir.

Genç

sıçanlarda,

insan

terapötik dozlarının >2 katında maruziyetten 1–2 hafta sonra gözlenen azalmı

akustik irkilme

yanıtı, maruziyetten 9 hafta sonra artık gözlenmemi

tir.

6.FARMASÖT

K ÖZELL

KLER

6.1.Yardımcı maddelerin listesi

Laktoz monohidrat (sı

ır kaynaklı)

Mısır ni

astası

Talk

Titanyum dioksit (E171)

Gün batımı sarısı

Kinolin sarısı

6.2.Geçimsizlikler

Geçerli de

ildir.

23 / 23

6.3.Raf ömrü

24 ay

6.4.Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C altındaki oda sıcaklı

ında saklayınız.

6.5.Ambalajın niteli

i ve içeri

i

14 x 4 kapsüllük PVC/Aluminyum folyo blisterler ve kullanma talimatı içeren karton kutu.

6.6.Be

eri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve di

er özel önlemler

Kullanılmamı

olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Ürünlerin Kontrolü Yönetmeli

i” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeli

i”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAH

B

Koçak Farma

laç ve Kimya Sanayi A.

larba

ı, Gazi Cad. No: 40 Üsküdar /

STANBUL

Tel.: 0216 492 57 08

Fax: 0216 334 78 88

E-posta: info@kocakfarma.com

8.

RUHSAT NUMARASI(LARI)

233/26

9.

LK RUHSAT TAR

H

/RUHSAT YEN

LEME TAR

H

lk ruhsat tarihi: 06.07.2011

Ruhsat yenileme tarihi:

10.

KÜB’ÜN YEN

LENME TAR

H

7-10-2011

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

Changed reimbursement for medicines for depression and anxiety as of 5 March 2012

With effect from 5 March 2012, the reimbursement is changed for certain medicinal products for treatment of depression and anxiety (antidepressants and anxiolytics). Based on the Reimbursement Committee's recommendation, the Danish Medicines Agency has decided that in future the general rule is that treatment with inexpensive medicines (e.g. sertraline and citalopram) must be attempted before reimbursement can be granted for more expensive medicines (e.g. escitalopram, duloxetine, pregabalin and agomelat...

Danish Medicines Agency

30-11-2018

Pregabalin Zentiva k.s (Zentiva, k.s.)

Pregabalin Zentiva k.s (Zentiva, k.s.)

Pregabalin Zentiva k.s (Active substance: pregabalin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)8149 of Fri, 30 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Pregabalin Mylan Pharma (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan Pharma (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan Pharma (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 6097 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3962/T/08

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Pregabalin Mylan (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 5971 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4078/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Lyrica (Pfizer Europe MA EEIG)

Lyrica (Pfizer Europe MA EEIG)

Lyrica (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5223 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/546/T/95

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Pregabalin Pfizer (Pfizer Limited)

Pregabalin Pfizer (Pfizer Limited)

Pregabalin Pfizer (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5234 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3880/T/24

Europe -DG Health and Food Safety