NEULASTIM

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NEULASTIM 6 MG/0,6 ML S.C. ENJEKSIYON ICIN KULLANIMA HAZIR 1 SIRINGA
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NEULASTIM 6 MG/0,6 ML S.C. ENJEKSIYON ICIN KULLANIMA HAZIR 1 SIRINGA
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • pegfilgrastim

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699862950145
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 01-03-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/14

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

NEULASTİM

6 mg/0,6 mL S.C. enjeksiyon için kullanıma hazır şırınga

Steril

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Bir enjeksiyon için kullanıma hazır şırınga 0,6 mL’de 6 mg pegfilgrastim (10 mg/mL*) içerir.

Yalnızca

protein

temel

alınmıştır.

Polietilen

glikol

(PEG)

kısmı

dahil

edildiğinde

konsantrasyon 20 mg/mL olmaktadır.

Pegfilgrastim, filgrastim (Rekombinant metiyonil insan G-CSF) ile N-terminal metiyonin

kalıntısına kovalent bağla bağlanan 20 kDa PEG molekülünden oluşmaktadır.

Filgrastim, E. coli içerisinde rekombinant DNA teknolojisi ile üretilmektedir.

Yardımcı madde(ler) (0,6 mL başına):

Her bir kullanıma hazır şırınga 30 mg sorbitol (E420) içermektedir.

Yardımcı maddeler için Bölüm 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyon için çözelti.

Berrak, renksiz enjeksiyon için çözelti.

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1

Terapötik endikasyonlar

Solid Kanser veya Lenfoma (Hodgkin veya Non-Hodgkin) tanısı konmuş hastalarda; daha önce

kemoterapiye bağlı febril nötropeni veya ağır

nötropeni (mutlak nötrofil sayısı <500 μl)

geliştiği dökümante edilen durumda, kemoterapiden en az 24 saat sonra tek doz uygulanır.

4.2

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

NEULASTİM

tedavisi yalnızca onkoloji ve/veya hematoloji alanında deneyimli hekimler

tarafından başlatılmalı ve yönetilmelidir.

Her kemoterapi kürü için, sitotoksik kemoterapiden en az 24 saat sonra uygulanan bir adet 6 mg

NEULASTİM

dozu (tek bir enjeksiyona hazır şırınga) önerilmektedir.

Uygulanan NEULASTİM

dozu ile bir sonraki kemoterapi kürü arasında en az 14 gün süre

olmalıdır.

2/14

Uygulama şekli:

NEULASTİM

subkutan

olarak

enjekte

edilir.

Enjeksiyonlar

kalça,

karın

veya

üst

kola

uygulanmalıdır.

Uygulama

öncesinde

ürünün

hazırlanmasıyla

ilgili

talimatlar

için,

Bkz.

Bölüm 6.6.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek hastalığının son evresi dahil, böbrek yetmezliği olan hastalarda doz değişikliği tavsiye

edilmemektedir.

Pediyatrik popülasyon:

NEULASTİM

’in çocuklarda güvenlilik ve etkililiği henüz tespit edilmemiştir.

Bölüm 4.8, 5.1

ve 5.2’de güncel mevcut bilgiler anlatılmıştır, fakat pozolojiye ilişkin herhangi bir tavsiye

yapılamamaktadır.

Geriyatrik popülasyon:

Bkz. Bölüm 5.2 (Farmakokinetik özellikler/Hastalardaki karakteristik özellikler).

4.3

Kontrendikasyonlar

Etkin maddeye veya yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı hipersensitivite.

4.4

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Sınırlı klinik veriler, pegfilgrastim ve filgrastimin ciddi nötropeninin iyileşme süresi üzerindeki

etkisinin

de novo Akut

Miyeloid

Lösemili

(AML)

hastalarda

karşılaştırılabilir

olduğunu

göstermektedir (Bkz. Bölüm 5.1). Ancak NEULASTİM

'in uzun süreli etkileri AML’de tespit

edilmemiştir; bu nedenle bu hasta popülasyonunda dikkatle kullanılmalıdır.

Granülosit

koloni

uyarıcı

faktörü,

malign

hücreler

dahil

miyeloid

hücrelerin

büyümesini

in vitro olarak destekleyebilir ve benzer etkiler bazı miyeloid olmayan hücrelerde in vitro

görülebilir.

NEULASTİM

güvenliliği

etkililiği,

miyelodisplastik

sendromlu,

kronik

miyeloid

lösemili

(KML)

hastalarda ve sekonder AML’li

hastalarda araştırılmamıştır; bu nedenle bu

hastalarda kullanılmamalıdır. KML’nin blast transformasyon tanısını AML’den ayırmaya özen

gösterilmelidir.

Hücre genetiği t(15;17) olan 55 yaşın altındaki

de novo AML hastalarında NEULASTİM

uygulamasının güvenliliği ve etkililiği tespit edilmemiştir.

NEULASTİM

’in

güvenliliği

etkililiği

yüksek

kemoterapi

uygulanmakta

olan

hastalarda

araştırılmamıştır.

tıbbi

ürün,

belirlenmiş

şemaları

dışında,

sitotoksik

kemoterapinin dozunu artırmak amacıyla kullanılmamalıdır.

Pulmoner advers olaylar

G-CSF

uygulaması

sonrasında,

özellikle

interstisiyel

pnömoni

gibi

yaygın

olmayan

(≥1/1,000 ila < 1/100) pulmoner advers reaksiyonlar bildirilmiştir. Yakın zamanda pulmoner

3/14

infiltrasyon veya pnömoni geçirmiş olan hastalar daha yüksek bir risk altında bulunabilir (Bkz.

Bölüm 4.8).

Pulmoner infiltrasyona dair radyolojik belirtilerle birliktelik gösteren öksürük, ateş ve dispne

gibi

pulmoner

belirtilerin

ortaya

çıkması

artan

nötrofil

sayısı

birlikte

pulmoner

fonksiyonların bozulması Akut

Solunum Sıkıntısı Sendromunun (Acute Respiratory Distress

Syndrome; ARDS) ön belirtileri olabilir. Bu gibi durumlarda NEULASTİM

hekimin takdirine

bağlı olarak kesilmeli ve uygun tedavi uygulanmalıdır (Bkz. Bölüm 4.8).

Glomerülonefrit

Filgrastim

pegfilgrastim

alan

hastalarda

glomerülonefrit

bildirilmiştir.

Genel

olarak,

filgrastim

pegfilgrastim

dozunun

azaltılmasından

veya

ilacın

bırakılmasından

sonra

glomerülonefrite ilişkin olaylar düzelmektedir. İdrar tahlili izlemesi önerilmektedir.

Kapiller kaçış sendromu

Granülosit

koloni

uyarıcı

faktör

uygulamasından

sonra

kapiller

kaçış

sendromu

(KKS)

bildirilmiştir.

hipotansiyon,

hipoalbüminemi,

ödem

hemokonsantrasyon

karakterizedir. KKS semptomlarını sergileyen hastalar yakından izlenmeli ve aralarında yoğun

bakım ihtiyacının da bulunabileceği, standart semptomatik tedavi uygulanmalıdır (Bkz. Bölüm

4.8).

Splenomegali ve dalak rüptürü

Pegfilgrastim

uygulanması

sonrasında,

yaygın

olmayan

fakat

genellikle

asemptomatik

splenomegali

vakaları ve bazı vakalarda ölümcül olabilen yaygın olmayan dalak rüptürü

vakaları

bildirilmiştir (Bkz.

Bölüm 4.8). Bu sebeple dalak büyüklüğü dikkatlice izlenmelidir

(Örneğin;

klinik muayene, ultrason). Sol üst batın ağrısı veya omuz ucunda ağrı bildiren

hastalar dalak yırtılması açısından değerlendirilmelidir.

Trombositopeni ve anemi

Tam doz miyelosupresif tedavi planlanan şemaya uygun olarak sürdürüldüğünden, tek başına

NEULASTİM

ile tedavi, trombositopeni ve aneminin önüne geçmek için yeterli değildir.

Düzenli trombosit sayısı ve hematokrit takibi önerilmektedir.

Ciddi trombositopeniye sebep

oldukları

bilinen

veya

kombinasyon

halindeki

kemoterapötik

ajanların

uygulanması

sırasında özel dikkat gösterilmelidir.

Orak hücreli anemi

Orak

hücre

krizleri,

orak

hücreli

anemi

hastalığı

bulunan

hastalarda

veya

orak

hücre

taşıyıcılığında pegfilgrastim kullanımıyla ilişkilendirilmiştir

(Bkz.

Bölüm 4.8). Bu sebeple

hekimler, orak hücreli anemi

hastalığı bulunan hastalarda veya orak hücre taşıyıcılığında

NEULASTİM

reçete ederken dikkatli olmalı, uygun klinik parametreleri ve laboratuvar

durumunu

gözlemlemeli

ilacın

dalak

büyümesi

vaso-oklusif

krizlerle

ilişkili

olabileceği konusunda dikkatli olmalıdırlar.

4/14

Lökositoz

NEULASTİM

verilen

hastaların

%1’inden

daha

azında

100 x 10

/L veya

daha

yüksek

akyuvar sayımı gözlenmiştir. Doğrudan bu düzeyde bir lökositoza bağlanabilecek hiçbir advers

olay bildirilmemiştir. Akyuvar sayılarındaki bu tür

yükselmeler geçici olup, tipik olarak

uygulamanın 24 ile 48 saat sonrasında görülmektedir ve bu da bu ilacın farmakodinamik

etkileri ile tutarlıdır. Klinik etkilerle tutarlı ve lökositoz için potansiyel olması sebebiyle, tedavi

sırasında düzenli aralıklarla akyuvar sayımı yapılmalıdır. Lökosit sayısı beklenen alt seviyenin

50 x 10

/L üzerinde ise, bu ilacın tedavisi derhal kesilmelidir.

Hipersensitivite

NEULASTİM

tedavisi gören hastalarda,

tedavinin başlangıcında veya sonraki

aşamalarında

anafilaktik

reaksiyonlar

dahil

hipersensitivite

bildirilmiştir.

Klinik

olarak

anlamlı

hipersensitivite

görülen

hastalarda

NEULASTİM

tedavisi

kalıcı

olarak

bırakılmalıdır.

Pegfilgrastim

veya

filgrastime

hipersensitivite

öyküsü

olan

hastalara

NEULASTİM

uygulanmamalıdır.

Eğer ciddi alerjik bir reaksiyon gelişirse, uygun bir tedavi uygulanmalı ve

hasta birkaç gün boyunca yakından izlenmelidir.

İmmünojenisite

Tüm terapötik proteinlerle olduğu gibi immünojenisite potansiyeli mevcuttur. Pegfilgrastime

karşı antikor oluşma oranları genellikle düşüktür. Tüm biyolojik ürünlerde beklendiği gibi

bağlayıcı

antikorlar

gelişir;

ancak

günümüzde

antikorlar

nötralizan

aktivite

ilişkilendirilmemiştir.

Hastalarda

veya

sağlıklı

donörlerde

progenitör

hücrelerinin

mobilizasyonunda,

NEULASTİM

’in güvenliliği ve etkililiği yeterince değerlendirilememiştir.

Enjeksiyona hazır şırınganın iğne kabı, alerjik reaksiyonlara neden olabilecek kuru doğal

kauçuk (lateks türevi) içerebilir.

Büyüme faktörü tedavisine yanıt olarak kemik iliğinin artan hematopoietik etkinliği geçici

pozitif kemik görüntüleme değişiklikleriyle ilişkilendirilmiştir. Kemik görüntüleme sonuçları

yorumlanırken bu durum dikkate alınmalıdır.

NEULASTİM

sorbitol içerir. Nadir kalıtımsal fruktoz intolerans problemi olan hastaların bu

ilacı kullanmamaları gerekir.

NEULASTİM

, her 6 mg doz başına 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani

esasında “sodyum içermez” olarak kabul edilebilir.

Granülosit koloni

uyarıcı faktörlerin (G-CSF) daha iyi izlenebilirliği

için, hasta dosyasına

uygulanan ürünün ticari ismi açık şekilde kaydedilmelidir.

4.5

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Hızlı bölünen miyeloid hücrelerin sitotoksik kemoterapiye karşı olan potansiyel duyarlılıkları

nedeniyle,

NEULASTİM

sitotoksik

kemoterapi

uygulamasından

24 saat

sonra

uygulanmalıdır. Klinik araştırmalarda, NEULASTİM

kemoterapiden 14 gün önce güvenli

şekilde

uygulanmıştır.

NEULASTİM

’in

herhangi

kemoterapi

ajanı

zamanlı

5/14

kullanımı

hastalarda

değerlendirilmemiştir.

Hayvan

modellerinde

NEULASTİM

5-florourasil

(5-FU)

veya

diğer

antimetabolitlerin

zamanlı

uygulanmasının

miyelosupresyonu artırdığı gösterilmiştir.

Diğer hematopoietik büyüme faktörleri ve sitokinler ile olası etkileşimler klinik araştırmalarda

özel olarak araştırılmamıştır.

Kendisi de nötrofil salıverilmesini artıran bir madde olan lityum ile potansiyel etkileşim özel

olarak araştırılmamıştır. Böyle bir etkileşimin zararlı olabileceği yolunda hiçbir kanıt yoktur.

NEULASTİM

’in

güvenliliği ve etkililiği nitrozüreler

gibi

gecikmiş miyelosupresyon ile

ilişkili kemoterapi görmekte olan hastalarda değerlendirilmemiştir.

Spesifik etkileşim veya metabolizma çalışmaları gerçekleştirilmemiştir, bununla beraber klinik

araştırmalar NEULASTİM

’in herhangi bir diğer tıbbi ürün ile etkileşimine işaret etmemiştir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlara ilişkin etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyona ilişkin etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

NEULASTİM

’in

çocuk

doğurma

potansiyeli

bulunan

kadınlarda

doğum

kontrolü

(kontrasepsiyon) uygulamayan kadınlarda kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Gebelik dönemi

Pegfilgrastimin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin veri bulunmamaktadır veya sınırlı bilgi

bulunmaktadır.

Hayvanlar

üzerinde

yapılan

çalışmalar

üreme

toksisitesinin

bulunduğunu

göstermiştir (Bkz. Bölüm 5.3).

NEULASTİM

gebelik sırasında ve doğum kontrolü uygulamayan çocuk doğurma potansiyeli

bulunan kadınlarda tavsiye edilmemektedir.

Laktasyon dönemi

NEULASTİM

’in veya metabolitlerinin insan sütü ile atılmasına ilişkin bilgi

yetersizdir.

Yenidoğan veya infant açısından risk göz ardı edilemez. Emzirmenin ya da NEULASTİM

tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar

verilirken,

emzirmenin çocuk açısından faydası ve NEULASTİM

tedavisinin emziren anne

açısından faydası dikkate alınmalıdır.

6/14

Üreme yeteneği/Fertilite

Pegfilgrastim üreyebilirlik performansını veya erkek veya dişi sıçanlarda fertiliteyi önerilen

insan dozundan yaklaşık olarak 6 ila 9 kat fazla kümülatif haftalık dozlarda (vücut yüzey alanı

esas alınarak) etkilememiştir (Bkz. Bölüm 5.3).

4.7

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

NEULASTİM

’in araç ve makine kullanımı üzerine önemli ölçüde bir etkisi yoktur.

4.8

İstenmeyen etkiler

İstenmeyen etkiler, aşağıda tanımlanan sıklığa göre listelenmiştir:

Çok yaygın (≥ 1/10); yaygın (≥ 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (≥ 1/1.000 ila < 1/100);

seyrek

(≥ 1/10.000

< 1/1.000);

çok

seyrek

(< 1/10.000);

bilinmiyor

(eldeki

verilerden

hareketle tahmin edilemiyor).

Güvenlilik profilinin özeti

En sık bildirilen advers olay kemik ağrısı (çok yaygın [≥ 1/10]) ve kas-iskelet sistemi ağrısıdır

(yaygın [≥ 1/100 to < 1/10]). Kemik ağrısı genel olarak hafif-orta şiddette, geçici olmuş ve

çoğu hastada standart ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilmiştir.

NEULASTİM

’in ilk veya takip eden tedavisi sırasında, deri döküntüsü, ürtiker, anjiyoödem,

dispne,

eritem,

yüzde

kızarıklık

hipotansiyonu

içeren

hipersensitivite

reaksiyonları

bildirilmiştir (yaygın olmayan [≥ 1/1.000 to < 1/100]). NEULASTİM

kullanan hastalarda

anafilaksiyi

içeren

ciddi

alerjik

reaksiyonlar

meydana

gelebilir

(yaygın

olmayan)

(Bkz.

Bölüm 4.4).

Tedavi

gecikirse

hayati

tehlikesi

olan

KKS,

granülosit

koloni-uyarıcı

faktörlerin

uygulanmasından

sonra

kemoterapi

alan

kanser

hastalarında

yaygın

olmayan

şekilde

bildirilmiştir; Bkz. Bölüm 4.4 ve Bölüm “Seçilmiş advers reaksiyonların tanımı”.

Genellikle asemptomatik, splenomegali vakaları yaygın olmayan sıklıktadır.

Pegfilgrastim uygulaması sonrasında bazıları ölümcül olabilen dalak rüptürü vakaları yaygın

olmayan sıklıkta bildirilmiştir (Bkz. Bölüm 4.4).

İnterstisyel

pnömoni,

pulmoner

ödem,

pulmoner

infiltratlar

pulmoner

fibrozisi

içeren

pulmoner advers reaksiyonlar yaygın olmayan sıklıkta bildirilmiştir. Yaygın olmayan sıklıkta,

bu vakaların bazıları, ölümcül olabilen ARDS veya solunum yetmezliği ile sonuçlanmıştır

(Bkz. Bölüm 4.4).

Orak hücre taşıyıcılığında veya orak hücreli anemi

hastalığı bulunan hastalarda orak hücre

krizleri izole vakaları bildirilmiştir (orak hücreli anemi hastalarında yaygın olmayan sıklıkta)

(Bkz. Bölüm 4.4).

Advers reaksiyonların tablo halinde özeti

Aşağıdaki veriler, klinik araştırmalardan alınan ve spontan raporlama yoluyla bildirilen advers

reaksiyonları tanımlamaktadır. Her bir sıklık gruplandırmasında, istenmeyen etkiler

azalan

ciddiyet sıralamasına göre sunulmuşlardır.

7/14

MedDRA

sistem organ

sınıfı

Advers reaksiyonlar

Çok yaygın

(≥ 1/10)

Yaygın

(≥ 1/100 ila

< 1/10)

Yaygın olmayan

(≥ 1/1.000 ila

< 1/100)

Seyrek

(≥ 1/10.000

ila

< 1/1.000)

Çok

seyrek(< 1/

10.000)

Kan ve lenf

sistemi

hastalıkları

Trombositopeni

Lökositoz

Orak hücre krizi

Splenomegali

Dalak rüptürü

Bağışıklık

sistemi

hastalıkları

Hipersensitivite

reaksiyonları;

Anafilaksi

Metabolizma

ve beslenme

hastalıkları

Ürik asit

seviyesinde

yükselme

Sinir sistemi

hastalıkları

Baş ağrısı

Vasküler

hastalıklar

Kapiller Kaçış

Sendromu

Solunum,

göğüs

bozuklukları

ve mediastinal

hastalıklar

Akut Respiratuvar

Distres

Sendromu

Pulmoner advers

reaksiyonlar

(intersitisyel

pnömoni,

pulmoner ödem,

pulmoner

infiltratlar ve

pulmoner fibrozis)

Gastrointestin

al hastalıklar

Bulantı

Deri ve deri

altı doku

hastalıkları

Sweet sendromu

(akut febril

dermatoz)

Kütanöz vaskülit

Kas-iskelet

bozuklukları,

bağ doku ve

kemik

hastalıkları

Kemik ağrısı

Kas-iskelet ağrısı

(miyalji, artralji,

ekstremitelerde

ağrı, sırt ağrısı,

kas-iskelet ağrısı,

boyun ağrısı)

Böbrek ve

idrar yolu

hastalıkları

Glomerülonefrit

Genel

bozukluklar ve

uygulama

bölgesine

ilişkin

hastalıklar

Enjeksiyon

yerinde ağrı

Kalple ilişkisi

olmayan göğüs

ağrısı

Enjeksiyon

yerinde

reaksiyonlar

8/14

MedDRA

sistem organ

sınıfı

Advers reaksiyonlar

Çok yaygın

(≥ 1/10)

Yaygın

(≥ 1/100 ila

< 1/10)

Yaygın olmayan

(≥ 1/1.000 ila

< 1/100)

Seyrek

(≥ 1/10.000

ila

< 1/1.000)

Çok

seyrek(< 1/

10.000)

Araştırmalar

Laktat

dehidrojenaz ve

alkalen fosfataz

seviyelerinde

yükselme

ALT veya

AST’nin karaciğer

fonksiyon

testlerinde geçici

yükselme

Aşağıdaki “Seçilmiş advers reaksiyonların tanımı” bölümüne bakınız.

advers

reaksiyon

pazarlama

sonrası

izleme

çalışmalarında

tespit

edilmiş

ancak

yetişkinlerde yapılmış olan randomize, kontrollü klinik çalışmalarda gözlemlenmemiştir. Sıklık

kategorisi, dokuz adet randomize klinik çalışmadaki NEULASTİM

kullanan 1576 hastadan

elde edilen verilerin istatistiksel hesaplaması yoluyla tayin edilmiştir.

Seçilmiş advers reaksiyonların tanımı

Yaygın olmayan sıklıkta Sweet sendromu vakaları bildirilmiştir. Bu vakaların bazılarında

hematolojik malignansilerin rolünün olabileceği düşünülmektedir.

NEULASTİM

ile tedavi edilen hastalarda yaygın olmayan sıklıkta kütanöz vaskülit vakaları

bildirilmiştir. NEULASTİM

kullanan hastalarda vaskülitin mekanizması bilinmemektedir.

NEULASTİM

’in

veya

takip

eden

tedavilerinde,

enjeksiyon

bölgesinde

eritemi

(yaygın olmayan (≥ 1/1.000 ila < 1/100) hem de enjeksiyon bölgesinde ağrı (yaygın olaylar

≥ 1/100 ila < 1/10) içerecek şekilde enjeksiyon bölgesi reaksiyonları meydana gelmiştir.

Yaygın olarak (≥ 1/100 ila < 1/10) lökositoz (Beyaz Kan Sayımı [White Blood Count-WBC]

> 100 x 10

/L) bildirilmiştir (Bkz. Bölüm 4.4).

Sitotoksik kemoterapi sonrasında,

NEULASTİM

verilen hastalarda, ürik asit ve alkalen

fosfataz düzeylerinde, klinik etkisi olmayan, geri dönüşlü, yaygın olmayan oranda,

hafif ile

orta düzeylerde yükselmeler; laktat dehidrojenaz düzeylerinde klinik etkisi olmayan, geri

dönüşlü, yaygın olmayan, hafif ile orta düzeylerde yükselmeler ortaya çıkmıştır.

Kemoterapi alan hastalarda, çok yaygın sıklıkta bulantı ve baş ağrısı gözlemlenmiştir.

Sitotoksik kemoterapi sonrası pegfilgrastim alan hastalarda, karaciğer fonksiyon testlerinden

(Alanin

aminotransferaz)

veya

AST’de

(Aspartat

aminotransferaz)

yaygın

olmayan

sıklıkta yükselmeler

gözlemlenmiştir.

Bu yükselmeler geçici olmuş ve sonradan başlangıç

seviyesine dönmüştür.

Yaygın trombositopeni vakaları bildirilmiştir.

9/14

Pazarlama

sonrasında

granülosit

koloni

stimülan

faktörü

kullanımda

vakaları

bildirilmiştir.

Bu vakalar

genel olarak ilerlemiş malign hastalıklı, sepsis, çoklu kemoterapi

ilaçları kullanımı veya aferez uygulanan hastalarda meydana gelmiştir (Bkz. Bölüm 4.4).

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Pediyatrik popülasyon:

Çocuklardaki deneyim sınırlıdır. 0-5 yaş arası çocuklarda (%92), 6-11 ve 12-21 yaşındaki

çocuklara (sırasıyla %80 ve %67) ve yetişkinlere kıyasla daha yüksek sıklıkta ciddi advers

reaksiyonlar gözlemlenmiştir. Bildirilen en sık advers reaksiyon kemik ağrısıdır (Bkz.

Bölüm

5.1 ve 5.2).

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak

sağlar.

Sağlık

mesleği

mensuplarının

herhangi

şüpheli

advers

reaksiyonu

Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir. (www.titck.gov.tr;

e-posta:

tufam@titck.gov.tr ; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9

Doz aşımı ve tedavisi

Sınırlı

sayıda

sağlıklı

gönüllüye

küçük

hücre

dışı

akciğer

kanseri

hastalarına

300 mikrogram/kg'lik

dozlar,

ciddi

advers

reaksiyonlar

görülmeden

subkutan

uygulanmıştır. Advers olaylar, daha düşük dozda pegfilgrastim alan gönüllülerde görülenlere

benzer düzeyde seyretmiştir.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu: İmmünostimülanlar, koloni stimüle edici faktör

ATC kodu: L03AA13

Etki mekanizması

İnsan

granülosit

koloni

stimülan

faktörü

(G-CSF)

kemik

iliğinde

nötrofil

oluşumu

salıverilmesini

düzenleyen

glikoproteindir.

Pegfilgrastim

rekombinant

G-CSF’nin

(r-metHuG-CSF)

20 kd

polietilen

glikol

(PEG)

moleküllü

kovalent

bileşiğidir.

Pegfilgrastim azalmış renal klerens nedeniyle filgrastimin uzun etki süreli bir formudur.

Pegfilgrastim ve filgrastimin, monositler ve/veya lenfositlerde minör yükselmelerle birlikte

periferik kan nötrofil sayılarında 24 saat içinde belirgin bir artışa neden olan, aynı etki tarzına

sahip oldukları gösterilmiştir. Kemotaktik ve fagositik fonksiyon testleri ile gösterildiği üzere,

pegfilgrastime yanıt olarak üretilen nötrofiller, filgrastime benzer şekilde normal veya artmış

fonksiyon göstermektedir. Diğer hematopoietik büyüme faktörleri ile olduğu gibi, G-CSF’nin

insan endotelyel hücreleri üzerine in vitro stimülan özellikleri gösterilmiştir. G-CSF, in vitro

malign hücreleride içeren miyeloid hücrelerin gelişimini artırabilir, bazı in vitro non- miyeloid

hücrelerde de benzer etkiler görülebilir.

10/14

Klinik etkililik ve güvenlilik

Doksorubisin ve dosetakselden oluşan miyelosupresif kemoterapi uygulanmakta olan yüksek

riskli evre II-IV meme kanserli hastalarda gerçekleştirilen iki randomize, çift-kör pivotal

çalışmada

kür

başına

olarak

pegfilgrastim

kullanılması,

günlük

filgrastim

uygulamaları

(ortanca

değeri

olarak

günlük

uygulama)

gözlenene

benzer

şekilde,

nötropeni süresini ve febril nötropeni görülme sıklığını düşürmüştür. Büyüme faktörü desteği

verilmediğinde, bu rejimin ortalama 5 ile 7 gün arasında evre 4 nötropeni süresine ve %30-40

febril nötropeni görülme sıklığına neden olduğu bildirilmiştir.

6 mg sabit doz pegfilgrastim kullanılan ilk çalışmada (n = 157), evre 4 nötropeni ortalama

süresi pegfilgrastim grubunda 1,8 gün olurken, filgrastim grubunda 1,6 gün olmuştur

(fark

0,23 gün, %95 GA -0,15, 0,63). Tüm çalışma boyunca febril nötropeni oranı pegfilgrastimle

tedavi edilen hastalarda %13 olurken, filgrastimle tedavi edilen hastalarda %20 olmuştur (fark -

%7, %95 GA -%19, %5).

Vücut ağırlığına göre ayarlanmış (100 mikrogram/kg) doz kullanılan ikinci bir çalışmada

(n = 310),

evre

nötropeni

ortalama

süresi

pegfilgrastim

grubunda

1,7 gün,

filgrastim

grubunda 1,8 gün olmuştur (Fark 0,03 gün, %95 GA -0,36, 0,30). Genel febril nötropeni oranı

pegfilgrastimle tedavi edilen hastalarda %9 ve filgrastimle tedavi edilen hastalarda %18

olmuştur (fark - %9, %95 GA -%16,8, -%1,1).

Plasebo kontrollü bir

çalışmada pegfilgrastimin febril nötropeni sıklığı üzerindeki etkisi,

%10-20'lik bir febril nötropeni oranıyla ilişkili olduğu bildirilen bir kemoterapi rejiminin (4 kür

boyunca her 3 haftada bir 100 mg/m

dosetaksel) uygulanmasından sonra değerlendirilmiştir.

Bu çalışmada 928 hasta her siklusta kemoterapiden yaklaşık 24 saat (yani 2. günde) sonra tek

bir doz pegfilgrastim veya plasebo almak üzere randomize edilmiştir. Febril nötropeni sıklığı,

plaseboyla karşılaştırıldığında pegfilgrastim almak üzere randomize edilen hastalarda önemli

ölçüde düşüktür (sırasıyla %17’ye karşılık %1,

p < 0,001). Febril nötropeni klinik tanısıyla

ilişkili hastaneye yatma ve IV anti-infektif kullanımı sıklığı, pegfilgrastim grubunda plasebo

grubuyla karşılaştırıldığında önemli ölçüde düşüktür (sırasıyla %1'e karşılık %14, p < 0,001 ve

%2'ye karşılık %10, p < 0,001).

De novo AML için kemoterapi alan hastalarda yapılan küçük bir (n = 83), Faz II, randomize,

çift kör çalışmada, pegfilgrastim (tek doz 6 mg) indüksiyon kemoterapisi sırasında verilen

filgrastimle karşılaştırılmıştır. Ciddi

nötropeniden ortanca iyileşme süresinin her iki tedavi

grubunda 22 gün olduğu tahmin edilmiştir. Uzun süreli sonuç çalışılmamıştır (Bkz.

Bölüm

4.4).

Vinkristin, doksorubisin ve siklofosfamid (VAdriaC/IE) kemoterapisinin bir küründen sonra

100 mikrogram/kg

pegfilgrastim

alan

pediyatrik

sarkoma

hastaları

yapılan

(n = 37), çok merkezli, randomize, açık etiketli çalışmada, 6-11 yaş ve 12-21 yaş arası daha

büyük çocuklarda (sırasıyla 6 gün ve 3,7 gün) ve erişkinlere kıyasla 0-5 yaş arası çocuklarda

ciddi nötropeni (nötrofil < 0,5 x 10

) süresi daha uzun olmuştur (8,9 gün). Buna ek olarak, 6-11

yaş ve 12-21 yaş arası daha büyük çocuklara (sırasıyla %70 ve %33) ve erişkinlere kıyasla

0-5 yaş arası çocuklarda febril nötropeni insidansı daha yüksek (%75) olmuştur (Bkz. Bölüm

4.8 ve 5.2).

11/14

5.2

Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

Tek bir deri altı pegfilgrastim dozu sonrasında, pegfilgrastim doruk serum konsantrasyonu doz

uygulamasının 16 ila 120 saat sonrasında ortaya çıkar.

Dağılım:

Pegfilgrastim

serum

konsantrasyonları

miyelosupresif

kemoterapi

sonrasındaki

nötropeni

dönemi boyunca korunur.

Biyotransformasyon:

Veri yoktur.

Eliminasyon:

Pegfilgrastimin eliminasyonu doz açısından non-lineerdir: Pegfilgrastimin serum klerensi doz

arttıkça düşer. Pegfilgrastim başlıca olarak, yüksek dozlarda doyuma ulaşan, nötrofil aracılı

klerens

atılmaktadır.

Kendini-düzenleyici

klerens

mekanizması

tutarlı

olarak,

pegfilgrastim serum konsantrasyonu nötrofil tablosunda düzelmenin ortaya çıkması ile birlikte

hızla düşer (Bkz. Şekil 1).

Şekil 1. Kemoterapi ile tedavi edilen hastalarda tek 6 mg enjeksiyonu sonrasında ortanca

pegfilgrastim serum konsantrasyonu ve mutlak nötrofil sayısı (MNS) profili

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Nötrofil aracılı klerens mekanizmasına bağlı olarak, pegfilgrastimin farmakokinetiğinin böbrek

veya

karaciğer

bozukluğu

tarafından

etkilenmesi

beklenmez.

Açık

etiketli

Study Day

Median Serum Pegfilgrastim Conc. (ng/ml)

1000

Median Absolute Neutrophil Count (cells x 10

Pegfilgrastim Conc.

Ortanca serum pegfilgrastim konsantrasyonu (ng/mL)

Ortanca mutlak nötrofil sayısı (MNS) (hücreler x 10

Pegfilgrastim konsantrasyonu

Çalışma Günü

12/14

çalışmasında

(n = 31),

dönem

böbrek

yetmezliği

dahil

çeşitli

evrelerdeki

böbrek

yetmezliğinin pegfilgrastimin farmakokinetiğini etkilemediği gözlenmiştir.

Pediyatrik popülasyon:

NEULASTİM

’in

farmakokinetiği

VAdriaC/IE

kemoterapisini

tamamladıktan

sonra

100 mikrogram/kg

NEULASTİM

alan

sarkoma

hastası

olan

37 pediyatrik

hastada

çalışılmıştır.

genç

yaş

grubunun

(0-5 yaş)

(EAA)

Standart

Sapma)

(47,9

22,5 mikrogram.saat/mL), en büyük çocuklardan (6-11 yaş ve 12-21 yaş)

sırasıyla 22,0 ±

13,1 mikrogram.saat/mL

29,3 ± 23,2 mikrogram.saat/mL

daha

yüksek

ortalama

pegfilgrastim maruziyeti olmuştur (Bkz. Bölüm 5.1).

En genç yaş grubu (0-5 yaş) haricinde,

pediyatrik gönüllülerdeki ortalama EAA, doksorubisin/dosetaksel tedavisini tamamladıktan

sonra 100 mikrogram/kg pegfilgrastim alan yüksek riskli evre II-IV meme kanseri olan yetişkin

hastalarla benzer bulunmuştur. (Bkz. Bölüm 4.8 ve Bölüm 5.1).

Geriyatrik popülasyon:

Sınırlı veriler, yaşlı hastalardaki (> 65 yaş) pegfilgrastim farmakokinetiğinin erişkinlerdeki ile

benzer olduğunu göstermiştir.

5.3

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Tekrarlayan doz toksisitesiyle ilgili geleneksel çalışmalardan alınan preklinik veriler, lökosit

sayımında artışlar, kemik iliğinde miyeloid hiperplazi, ekstramedüler hematopoez ve dalak

büyümesi dahil beklenen farmakolojik etkiler göstermiştir.

Subkutan

olarak

pegfilgrastim

verilen

gebe

sıçanların

yavrularında

advers

etkiler

gözlenmemiştir.

Ancak

önerilen

insan

dozunun

yaklaşık

katı

kümülatif

dozlarda,

pegfilgrastim

verilen

tavşanlarda

embriyo/fetal

toksisiteye

(embriyo

kaybı)

açtığı

gösterilmiştir.

Sıçanlarla

yapılan

çalışmalarda

subkutan

olarak

uygulanan

pegfilgrastimin

üreme performansını, fertiliteyi, östrus siklusunu, çiftleşme ve koitus arasındaki günler ve

intrauterin

sağkalımı

etkilemediği

gösterilmiştir.

bulguların

insanlar

açısından

ilgisi

bilinmemektedir.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1

Yardımcı maddelerin listesi

Sodyum asetat*

Sorbitol (E420)

Polisorbat 20

Enjeksiyonluk su

Sodyum hidroksit (pH 4’e ayarlamak için yeter miktar kullanılabilir)

*Sodyum asetat, glasiyal asetik asidin sodyum hidroksit ile titre edilmesiyle elde edilmiştir.

6.2

Geçimsizlikler

tıbbi

ürün

özellikle

sodyum

klorür

çözeltileri

olmak

üzere

başka

tıbbi

ürünlerle

karıştırılmamalıdır.

13/14

6.3

Raf ömrü

36 ay.

6.4

Saklamaya yönelik özel tedbirler

C’de (buzdolabında) saklayınız.

Dondurmayınız.

Işıktan korumak için kabı dış kartonu içerisinde saklayınız.

6.5

Ambalajın niteliği ve içeriği

Paslanmaz

çelik

iğnesi

olan,

kalite

camdan

üretilmiş,

0,6 mL

kullanımlık

enjeksiyona hazır şırınga.

Kullanıma hazır şırınganın iğne kabı, kuru doğal kauçuk (lateks türevi) içerebilir (Bkz.

Bölüm

4.4).

Herbir kullanıma hazır şırınga 0,6 mL enjeksiyon için çözelti içermektedir. Herbir ambalajda bir

adet kullanıma hazır şırınga bulunmaktadır.

Tüm ambalaj büyüklükleri satılmayabilir.

6.6

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanmadan

önce,

NEULASTİM

çözeltisi

gözle

görünen

partiküller

açısından

incelenmelidir. Sadece berrak ve renksiz olan çözelti enjekte edilmelidir.

Aşırı çalkalama, pegfilgrastimi agrege ederek biyolojik olarak inaktif hale çevirebilir.

Enjeksiyon öncesinde enjeksiyona hazır şırınganın oda sıcaklığına ulaşmasına izin verilmelidir.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne” uygun olarak imha edilmelidir.

7.

RUHSAT SAHİBİ

Amgen İlaç Tic. Ltd. Şti.

İş Kuleleri, Levent Mah., Meltem Sok.

No: 10 Kule: 2 Kat: 25

4. Levent, Beşiktaş, İstanbul

8.

RUHSAT NUMARASI

2014/314

14/14

9.

İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 06.09.2013

Ruhsat yenileme tarihi:

10.

KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

gg.aa.yyyy

21-9-2018

Pending EC decision: Fulphila, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Fulphila, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Pelmeg, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Pelmeg, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Pending EC decision: Ziextenzo, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Ziextenzo, pegfilgrastim, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Udenyca, pegfilgrastim, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Udenyca, pegfilgrastim, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Pelgraz, pegfilgrastim, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Pelgraz, pegfilgrastim, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

4-6-2018

FDA approves first biosimilar to Neulasta to help reduce the risk of infection during cancer treatment

FDA approves first biosimilar to Neulasta to help reduce the risk of infection during cancer treatment

FDA approves Fulphila (pegfilgrastim-jmdb) as the first biosimilar to Neulasta (pegfilgrastim) to decrease the chance of infection as suggested by febrile neutropenia in patients with non-myeloid cancer.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2013

Danish Pharmacovigilance Update, 26 September 2013

Danish Pharmacovigilance Update, 26 September 2013

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update: Filgrastim (Neupogen) and pegfilgrastim (Neulasta) are associated with risk of capillary leak syndrome.

Danish Medicines Agency

26-11-2018

Ziextenzo (Sandoz GmbH)

Ziextenzo (Sandoz GmbH)

Ziextenzo (Active substance: pegfilgrastim) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)7961 of Mon, 26 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4802

Europe -DG Health and Food Safety

22-11-2018

Fulphila (Mylan S.A.S.)

Fulphila (Mylan S.A.S.)

Fulphila (Active substance: pegfilgrastim) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)7880 of Thu, 22 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4915

Europe -DG Health and Food Safety

22-11-2018

Pelmeg (Cinfa Biotech S.L.)

Pelmeg (Cinfa Biotech S.L.)

Pelmeg (Active substance: pegfilgrastim) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)7894 of Thu, 22 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4700

Europe -DG Health and Food Safety

6-11-2018

Neulasta (Amgen Europe B.V.)

Neulasta (Amgen Europe B.V.)

Neulasta (Active substance: Pegfilgrastim) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7420 of Tue, 06 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

25-9-2018

Udenyca (ERA Consulting GmbH)

Udenyca (ERA Consulting GmbH)

Udenyca (Active substance: pegfilgrastim) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)6290 of Tue, 25 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/004413/0000

Europe -DG Health and Food Safety

25-9-2018

Pelgraz (Accord Healthcare Limited)

Pelgraz (Accord Healthcare Limited)

Pelgraz (Active substance: pegfilgrastim) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)6288 of Tue, 25 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/003961/0000

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

Withdrawn application: Fulphila, pegfilgrastim, Initial authorisation

Withdrawn application: Fulphila, pegfilgrastim, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

15-5-2018

Lonquex (UAB Sicor Biotech)

Lonquex (UAB Sicor Biotech)

Lonquex (Active substance: lipegfilgrastim) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3009 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2556/R/39

Europe -DG Health and Food Safety