NETROLEX

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NETROLEX 500 MG 50 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NETROLEX 500 MG 50 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • levetirasetam

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699536091815
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALĐMATI

NETROLEX500mgfilmtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Herbirfilmtablette500mglevetirasetamiçerir.

Yardımcımaddeler:Kroskarmellossodyum,polivinilpirolidonK-30,kolloidal

silikondioksit,magnezyumstearat,polivinilalkol,titanyumdioksit(E171),talk,

FD&CYellowNo.6,lecitinalcolecF-100,kırmızıdemiroksit(E172),ksantanzamkı,

FD&CBlueNo.2.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.NETROLEXnedirveneiçinkullanılır?

2.NETROLEX’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.NETROLEXnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.NETROLEX’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.NETROLEXnedirveneiçinkullanılır?

NETROLEX,turuncurenkli,oblong,biryüzüçentikli,diğeryüzüSbaskılıtabletler

halindedir.Herkutuda50tabletbulunur.

NETROLEX,epilepsi(sara)nöbetlerinintedavisindekullanılanantiepileptik(sara

nöbetleriniönleyici)birilaçtır.

NETROLEX,16yaşveüstühastalardaikincilolarakyaygınlaşmaolanyada

olmayankısmibaşlangıçlınöbetlerdetekbaşınakullanılır.

NETROLEX,halihazırdakullanılandiğerepilepsiilaçlarınaekolarak:

4yaşveüzerindekiçocuklardaveerişkinlerdeyaygınlaşmasıolanveya

olmayankısmibaşlangıçlınöbetlerde(sekonderjeneralizeolanyadaolmayan

parsiyelbaşlangıçlınöbetler)

12yaşüzeriadölesanveerişkinlerdesıçramatarzındakinöbetlerde(miyokloniknöbetler)

12yaşveüzeriadölesanveerişkinlerdebirincilyaygınkasılmalarlagiden

nöbetlerde(primerjeneralizetonik-kloniknöbetler)kullanılır.

2.NETROLEX’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

NETROLEX’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

EğerNETROLEX’inetkinmaddesiolanlevetirasetamveyayardımcımaddelerinden

herhangibirinekarşıalerjinizvarsa(Aşırıduyarlıiseniz).

NETROLEX’iaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

Eğerböbrekproblemlerinizvarsadoktorunuzuntalimatlarınauyunuz.

Doktorunuzdozunuzunayarlanmasınagerekolupolmadığınakararverebilir.

Çocuğunuzunbüyümesindebirgerilemeveyaçocuğunuzdabeklenmedikbir

ergenlikgelişimifarkedersenizlütfendoktorunuzadanışınız.

Nöbetşiddetindebirartışfarkederseniz(Örn.sayıartışı)lütfendoktorunuzadanışınız.

NETROLEXgibibirantiepileptikilaçiletedaviedilenazsayıdakişide,kendine

zararvermeveyakendiniöldürmedüşüncesivardır.Depresyonve/veyaintihar

düşüncesibelirtisigösteriyorsanızlütfendoktorunuzadanışınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

NETROLEX’inyiyecekveiçecekilekullanılması

NETROLEX’iyemeklerlebirlikteveyaayrıalabilirsiniz.Birgüvenlikönlemiolarak,

NETROLEX’ialkolilealmayınız.

Hamilelik

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Eğerhamileisenizveyahamileolduğunuzudüşünüyoriseniz,lütfendoktorunuzahaber

veriniz.

NETROLEXkesinolarakgerekmedikçehamilelikboyuncakullanılmamalıdır.

NETROLEX'indoğmamışçocuğunuzüzerindekidoğumkusururiskitamamengözardı

edilemez.NETROLEXhayvançalışmalarındanöbetlerinizinkontrolüiçingerekenden

dahayüksekdozseviyelerinde,üremeüzerineistenmeyenetkilergöstermiştir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveya

eczacınızadanışınız.

Emzirme

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Tedavisüresinceemzirmeönerilmez.

Araçvemakinekullanımı

NETROLEXuykuluhissetmenizenedenolabilir,budaherhangibiraletveyamakine

kullanmakabiliyetinizibozabilir.Budurumdahaçoktedavininbaşındaveyadozdakibir

artıştansonramümkündür.NETROLEXtedavisinde,tedaviyeverdiğinizcevabı

doktorunuzdeğerlendiripizinverinceyekadarmakinevearaçkullanmayınız.

NETROLEX’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

NETROLEX500mgFilmtabletherdozunda23mg’dandahaazsodyumihtivaeder.

Dozunedeniyleherhangibiruyarıgerekmemektedir.

NETROLEX’iniçeriğindebulunanyardımcımaddelerekarşıaşırıbirduyarlılığınız

yoksa,bumaddelerebağlıolumsuzbiretkigözlenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3.NETROLEXnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

DoktorunuzsizekaçtabletNETROLEXkullanacağınızısöyleyecektir,tabletleriona

görealınız.NETROLEX’i,günde2kez,sabahveakşambirerkez,yaklaşıkhergün

aynızamandaolacakşekildealmalısınız.

Monoterapi(NETROLEXiletekbaşınatedavi)

Yetişkinlerve16yaşveüstündekiergenlerdekullanım:

Geneldoz:günde1000mg(2tablet)-3000mg(6tablet)arasıdır.

EğerNETROLEXiletedaviyeilkdefabaşlayacaksanızdoktorunuzsizeen

düşükgeneldozuuygulamadanönce,2haftaboyuncadüşükdozNETROLEX

reçeteedecektir.

Örneğin,eğergünlükdozunuz2000mgisesabahveakşam2’şertabletalmalısınız.

Ek-tedavi(Diğerantiepileptikilaçlarlabirliktetedavi)

Yetişkinler(≥18yaş)ve50kgveüstündekiergenlerde(12-17yaş)kullanım:

Geneldoz:günde1000mg(2tablet)-3000mg(6tablet)arasıdır.

Örneğin,eğergünlükdozunuz1000mgisesabahveakşambirertabletalmalısınız.

4-11yaşarasıçocuklardave50kg’ınaltındakiergenlerde(12-17yaş)kullanım:

Geneldoz:günde20mg/kgve60mg/kgvücutağırlığıarasıdır.

Doktorunuzçocuğunuzunvücutağırlığınavedozagöreenuygun

NETROLEXfarmasötikformunureçeteedecektir.

Örneğin,günlük20mg/kg’lıkgenelbirdoziçin,25kg’lıkçocuğunuzasabahve

akşambireradetNetrolex250mgtabletvermelisiniz.

Uygulamayoluvemetodu:

NETROLEXtabletlerağızdankullanımiçindir.

NETROLEXtabletleriyeterlimiktardasıvı(örn.birbardaksu)ileyutunuz.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

NETROLEXfilmtablet4yaşveüzerindekiçocuklardaveyetişkinlerdekullanılabilir.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlıhastalarda(65yaşüstü),böbrekfonksiyonuazalmışiseNETROLEXdozu

doktorunuztarafındanayarlanacaktır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Böbrekyetmezliğinizvarsa,NETROLEXdozunuzböbrekfonksiyonunuzagöre

doktorunuztarafındanayarlanacaktır.Ağırkaraciğeryetmezliğinizvarsadoktorunuz

tarafındandozunuzazaltılacaktır.

EğerNETROLEX’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvar

isedoktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaNETROLEXkullandıysanız:

AşırıdozdaNETROLEXalımınınolasıyanetkileriuyuklamahali,aşırıhuzursuzluk

hali,düşmancadavranış/saldırganlık,bilinçbulanıklığı,solunumdurmasıve

komadır.Doktorunuzdozaşımıiçinolasıeniyitedaviyisizeuygulayacaktır.

NETROLEX’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveya

eczacıilekonuşunuz.

NETROLEX’ikullanmayıunutursanız:

Eğerbirveyabirdenfazladozatladıysanızdoktorunuzadanışınız.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

NETROLEXiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

NETROLEXkronik(uzunsüreli)tedaviolarakkullanılır.Doktorunuzsizesöylediği

süreceNETROLEXtedavisinedevametmelisiniz.

Doktorunuzunönerisiolmadantedaviyikesmeyinizçünkübudurumnöbetlerinizi

arttırabilir.NETROLEXtedavisininsonlandırılmasınadoktorunuzkararvermelidir.

Doktorunuz,NETROLEXtedavisininkademelibirdozazaltımıilesonlandırılması

hakkındasizibilgilendirecektir.

Đlacınkullanımıileilgilibaşkasorularınızolursadoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,NETROLEX’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yanetkilerolabilir.

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır:

Çokyaygın :10hastanınenaz1’indegörülebilir.

Yaygın :10hastanın1’indenaz,fakat100hastanın1’indenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan:100hastanın1’indenaz,fakat1000hastanın1’indenfazlagörülebilir.

Seyrek :1000hastanın1’indenaz,fakat10.000hastanın1’indenfazlagörülebilir.

Çokseyrek :10.000hastanın1’indenazgörülebilir.

Bilinmiyor :Eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor.

Çokyaygın:

Nazofarenjit(Burunveyutakiltihabı)

Uyuklamahali(Somnolans)

Başağrısı

Yaygın:

Đştahsızlık(Anoreksi)

Depresyon

Düşmancadavranış/saldırganlık

Kaygı(Anksiyete)

Uykusuzluk(Đnsomni)

Sinirlilikveyauyarıyaaşırıtepkigösterme(Đrritabilite)

Đstemsizkaskasılmaları(Konvülsiyon)

Dengebozukluğu

Sersemlikhissi

Đstemsiztitreme(Tremor)

Bilinçuyuşukluğununeşlikettiğihareketsizlikhali(Letarji)

Dönmehissi(Vertigo)

Öksürükteartış

Karınağrısı

Đshal,

Hazımsızlık(Dispepsi)

Bulantı

Kusma

Döküntü

Yorgunluk(Asteni/halsizlik)

Yaygınolmayan:

Kanınpıhtılaşmasınısağlayanhücrelerinsayısındaazalma

Kandaakyuvarsayısındaazalma

Kiloartışı

Kilokaybı

Đntihargirişimiveintihardüşüncesi

Mentalbozukluk

Anormaldavranışlar

Gerçekteolmayanşeylerigörmekveyaduymak(Halüsinasyon,varsanı)

Kızgınlık

Zihinkarışıklığı(Konfüzyon)

Panikatak

Duygusaldeğişkenlik/duygudurumdalgalanmaları

Aşırıhuzursuzlukhali(Ajitasyon)

Bellekkaybı(Amnezi),dikkatdağınıklığı(Konsantrasyonkaybı)

Unutkanlık(Bellekyetmezliği)

Koordinasyonbozukluğu/Uyumsuzhareketbozukluğu(Ataksi)

Đğnelenmehissi(Parestezi)

Çiftgörme

Bulanıkgörme

Karaciğerfonksiyontestlerindeanormallik

Saçdökülmesi

Deriiltihabı(Ekzama)

Kaşıntı

Kaszayıflığı

Kasağrısı(Miyalji)

Yaralanmalar

Seyrek

Enfeksiyon

Tümkanhücretiplerininsayısındaazalma

Ağıraşırıduyarlılıkreaksiyonları(DRESS)(Cilttekızarıklıkvedöküntüler,yüzde

şişme,kantablosundabozulma,lenfnodlarındabüyümevb.)

Kandasodyumkonsantrasyonundaazalma

Đntihar

Kişilikbozuklukları(davranışbozukluğu)

Anormaldüşünce(Yavaşdüşünme,konsantreolamama)

Kontroledilemeyenkaskasılmaları(Koreoatetoz)

Hareketlerikontroletmedegüçlük(Diskinezi)

Hiperaktivite,aşırıhareketlilik(Hiperkinezi)

Pankreasiltihabı(Pankreatit)

Karaciğeryetmezliği

Karaciğeriltihabı(Hepatit)

Derivemukozalardaaynıandaçeşitlitip(Papül,vezikül,bülvb.)kabarcıklarla

belirgindurum(multiformeritem)

Deri,ağız,gözvegenitalbölgedekabarcıklarınoluşması(StevensJohnsonsendromu)

Derininsoyulması(Vücutyüzeyinin%30’undanfazlasınıetkileyenciddibir

durumolantoksikepidermalnekroliz)

Uyuklamahali,yorgunluk,sersemlikhissigibibazıyanetkilertedavinin

başlangıcındaveyadozartışlarındadahasıkgörülebilir.Ancakbuetkilerzamanla

azalmalıdır.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınız

yanetkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“ĐlaçYanEtkiBildirimi”ikonuna

tıklayarakyada08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiye

FarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileri

bildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgi

edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.NETROLEX’insaklanması

NETROLEX’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraNETROLEX’ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizNETROLEX’ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:SanovelĐlaçSan.veTic.A.Ş.

34460Đstinye-Đstanbul

Üretimyeri:SanovelĐlaçSan.veTic.A.Ş.

34580Silivri-Đstanbul

Bukullanmatalimatı……………tarihindeonaylanmıştır.

26-11-2018

Levetiracetam Hospira (Pfizer Europe MA EEIG)

Levetiracetam Hospira (Pfizer Europe MA EEIG)

Levetiracetam Hospira (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7985 of Mon, 26 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2783/T/19

Europe -DG Health and Food Safety

22-11-2018

Levetiracetam Hospira (Hospira UK Limited)

Levetiracetam Hospira (Hospira UK Limited)

Levetiracetam Hospira (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)7895 of Thu, 22 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2783/R/18

Europe -DG Health and Food Safety