NETIRA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NETIRA TEK DOZ GOZ DAMLASI
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NETIRA TEK DOZ GOZ DAMLASI
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • netilmisin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8696875610097
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

NETİRAtekdozgözdamlası

Gözeuygulanır.

Etkinmadde:

Netilmisinsülfat.

Hertekdozlukkap(0.3ml)1.365mgnetilmisinsülfat(0.900mgNetilmisin’eeşdeğer)içerir.

YardımcıMaddeler:

Sodyumklorür,Safsu

BuKullanmaTalimatında:

1. NETİRAnedirveneiçinkullanılır?

2. NETİRA’yıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. NETİRAnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. NETİRA’nınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. NETİRAnedirveneiçinkullanılır?

NETİRA,kutusunda15adettekdozlukkapbulunansarısolukrenkligözdamlasıdır.Hertekdozluk

kap0.3ml’liktir.

Hertekdozlukkapta1.365mgNetilmisinsülfatvardır.

Herbirkaptekkullanımlıktır.

NETİRA,gözdeveilişkiliorganlarındaNetilmisin’ehassaspatojenlerinnedenolduğudış

enfeksiyonlarınlokaltedavisindekullanılır.

2. NETİRA’yıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

NETİRA’yıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızıdoktorunuzasöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

herhangibirineaşırıduyarlılığınızvarsaNETİRA’yıkullanmayınız.

NETİRA’yıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Lokalantibiyotiklerinuzunsürelikullanımı,dirençlimikroorganizmalarınaşırıbüyümesinenedenolabilir.

Kısasüreiçindeyeterliiyileşmesağlanmadığıyadatahrişveyahassasiyetoluştuğunda

NETİRA’nınkullanılmasınasonverilmelidir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuzadanışınız.

NETİRA’nınyiyecekveiçecekilekullanılması

Uygulamayöntemiaçısındanyiyecekveiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

HamileliksürecindeNETİRA’yı,ancakkullanımızorunluisevecidditıbbikontrolaltındauygulanmalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

NETİRAemzirmedönemindekullanılmamalıdır.

Araçvemakinekullanımı

NETİRAaraçvemakinekullanmayeteneğineetkietmemektedir.

NETİRA’nıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

NETİRA’nın,içeriğindebulunanyardımcımaddelerekarşıaşırıbirduyarlılığınızyoksa,buyardımcımaddelere

bağlıolumsuzbiretkibeklenmez.

Diğerilaçlarlabirliktekullanımı

NETİRA’nındiğerilaçlarlabirliktekullanımındabilinenbiretkileşimiyoktur.

Bazıaminoglikozidlerinböbrekyetmezliği(nefrotoksisite)potansiyeliniartırdıklarıraporedilmiştir.Buyüzden

diğernefrotoksisitepotansiyeliolanilaçlardan;sisplatin,polimiksinB,kolistin,viomisin,streptomisin,

vankomisin,bazısefalosporinlerveyapotentdiüretiklerle(etakrinikasitvefurosemid)birliktekullanılmaları

önerilmez.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlardakullandınızise

lütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3. NETİRAnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

NETİRA’yıalırkenherzamandoktorunuzuntalimatlarınakesinolarakuyunuz.Tedaviyealınanyanıtabağlı

olarakNETİRAiletedavininsüresihekimtarafındanbelirlenmelidir.Doktorunuzbaşkatürlütavsiye

etmedikçe,herbirgözegünde3defakonjunktivalkeseye1-2damladamlatılmasıönerilir.

Uygulamayoluvemetodu:

Tedavisürenizdoktorunuztarafındanbelirlenecektir.

Yalnızoftalmikkullanımiçindir.Gözeuygulanır.

İ lacıuygulamadanönceelleriniziyıkayınız.

Tekdozlukkabınkullanımöncesindehasargörmediğini,açılmadığınıkontrolediniz.

Tekdozlukabıbandındançekerekçıkarın,üstkısmıçekmedençevirerekaçınız.

Tekdozlukkabıaçtıktansonrahemenkullanınvekullanımsonrasındaartakalançözeltiyiatınız.

İlacıuygularkengözeyadaherhangibiryüzeyinedokunmayınız.

Değişikyaşgrupları:

ÇocuklardaKullanımı:

Pediyatrikyaşgrubunda,NETİRAgerçektenihtiyaçolmasıhalindevesıkıtıbbikontrolaltında

kullanılmalıdır.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlılardaözelbirdozayarlamasınagerekyoktur.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Böbrek/Karaciğeryetmezliğiolanhastalardadoktortarafındanönerilendozdışındaözelbirkullanım

durumuyoktur.

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça,butalimatlarıtakipediniz.

EğerNETİRA’nınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarsadoktorunuzveyaeczacınız

ilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaNETİRAkullandıysanız:

Dozaşımıvakasıraporedilmemiştir.

NETİRA’yıkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,birdoktorveyaeczacıilekonuşunuz.

NETİRA’yıkullanmayıunutursanız

EğerNETİRA’nınbirdozunuuygulamayıunutursanız,tedaviyeertesigününsabahındaöncekigibi

uygulayarakdevamediniz.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

NETİRAiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

DoktorunuzreçeteettiğisüreceNETİRAkullanmayadevamediniz.

Tedavinizidoktorunuzadanışmadansonlandırmayınız.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,NETİRA’nıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Gözdegeçicikızarıklıkvehafiftahriş

Ödem

Ürtiker

Kaşıntıgibiaşırıhassasiyet

BunlarNETİRA’nınhafifyanetkileridir.Hafifyanetkilerseyrekgörülür.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanızdoktorunuzuveya

eczacınızıbilgilendiriniz.

5. NETİRA’nınSaklanması

NETİRA’yiçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

Netiratekdozuaçtıktansonrahemenkullanınvekullanımsonrasıkabınıatınız.

25ºC’ninaltındakiodasıcaklığındaveçocuklarınulaşamayacaklarıyerlerdeveambalajındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraNETİRA’yıkullanmayınız.

Etiketvekutuüzerindeyazılmışilkikirakamayı,sondörtrakamyılıgösterir.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizNETİRA’yıkullanmayınız.

RuhsatSahibi:

TEKATEKNİKCİHAZLARSANAYİVETİCARETA.Ş

AltanErbulakSokakNo:3Kat:380300

Mecidiyeköy-İSTANBUL

Tel :0212-2745124

Fax:0212-2721568

Üretici:

SIFIS.P.A.

'36,ViaErcolePatti95020

Lavinaio-AciS.Antonio

Katanya-İTALYA

Tel :00390957922111

Bukullanmatalimatı…………tarihindeonaylanmıştır.

25-10-2018

Safety of zinc chelate of methionine sulfate for the target species

Safety of zinc chelate of methionine sulfate for the target species

Published on: Wed, 24 Oct 2018 00:00:00 +0200 Zinc chelate of methionine sulfate is intended to be used as a nutritional additive (functional group: compounds of trace elements). The additive is zinc chelated with methionine in a molar ratio 1:1. It is intended to supply zinc as a nutritional additive to all animal species/categories. In 2017, the EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) adopted an opinion on the safety and efficacy of zinc chelate of methionine su...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

2-7-2018

Fagron Sterile Services Issues Voluntary Nationwide Recall of Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 5mg per 5mL and Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 3mg per 3mL, in a 5mL syringe Due to Mislabeling

Fagron Sterile Services Issues Voluntary Nationwide Recall of Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 5mg per 5mL and Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 3mg per 3mL, in a 5mL syringe Due to Mislabeling

Fagron Sterile Services is voluntarily recalling two (2) lots of Neostigmine Methylsulfate 5mL syringes to the user/hospital/clinic level. The specified product lots are being recalled because of a confirmed customer complaint that some syringe units containing Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 5mg per 5mL are incorrectly labelled as Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 3mg per 3mL. Secondary packages are properly labelled as Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 5mg per 5mL.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-12-2018

Ziagen (ViiV Healthcare BV)

Ziagen (ViiV Healthcare BV)

Ziagen (Active substance: abacavir sulfate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8685 of Tue, 11 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/252/T/104

Europe -DG Health and Food Safety

30-10-2018

EU/3/18/2072 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/18/2072 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/18/2072 (Active substance: 6'-(R)-methyl-5-O-(5-amino-5,6-dideoxy-alpha-L-talofuranosyl)-paromamine sulfate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7273 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/102/18

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

EU/3/15/1606 (Bayer AG)

EU/3/15/1606 (Bayer AG)

EU/3/15/1606 (Active substance: (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-difluorophenyl)pyrrolidin-1-yl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxamide hydrogen sulfate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4094 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/184/15/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

14-5-2018

Girolan and its associated name Apralan

Girolan and its associated name Apralan

Girolan and its associated name Apralan (Active substance: Apramycin sulfate) - Community Referrals - Art 34 - Commission Decision (2018)2989 of Mon, 14 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/A/122

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1714 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/16/1714 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/16/1714 (Active substance: 6'-(R)-methyl-5-O-(5-amino-5,6-dideoxy-a-L-talofuranosyl)-paromamine sulfate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1823 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/119/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety