NETILDEX

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NETILDEX GOZ DAMLASI %0,1 DEKSAMETAZON + %0,3 NETILMISIN 5 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NETILDEX GOZ DAMLASI %0,1 DEKSAMETAZON + %0,3 NETILMISIN 5 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • deksametazon ve antiinfectives

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8696875610127
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

NETİLDEX gözdamlası– 5 ml

Göze uygulanır.

Etkin maddeler :

Netilmisin sülfat ve Deksametazon disodyumfosfat.

Her 1 ml’de, 1.32 mg Deksametazon disodyumfosfat (1 mgDeksametazon’a eşdeğer) ve 4.55 mg

Netilmisin Sülfat (3 mgNetilmisin’eeşdeğer) .

YardımcıMaddeler :

Sodyumsitrat, monosodyummonohidrat, disodyumfosfat dodekahidrat, benzalkonyum klorür,saf su .

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktoraveya hastaneye gittiğinizde bu ilacı

kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veyadüşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında :

1.NETİLDEX nedir ve ne için kullanılır ?

2.NETİLDEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.NETİLDEX nasıl kullanılır ?

4.Olasıyan etkiler nelerdir ?

5.NETİLDEX’in saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. NETİLDEX nedir ve ne için kullanılır ?

NETİLDEX, 5 ml’lik düşük yoğunluklu beyaz polietilenşişe ambalajında karton kutuda

kullanımahazır steril göz damlasıdır.

NETİLDEX, gözün ön bölümünün bakterilere bağlıenfeksiyonlarında ve ameliyat

sonrasında gözün ön bölümünün iltihaplıhastalıklarının tedavisinde kullanılır.

2. NETİLDEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NETİLDEX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer :

İçerdiği etkin maddelere, aminoglikozidgrubu antibiyotiklere veya yardımcımaddelerden

herhangi birine aşırıduyarlılığınız varsa,

Göz içi basıncınız yüksek ise (glokom),

Gözünüzün ön bölümünde (kornea), herpes simplex isimli virüse bağlıenfeksiyonunuz

varsa,

Gözünüzün ön bölümünde (kornea ve konjunktiva) virüse bağlıhastalıklar varsa,

Gözünüzde mantarlara bağlıenfeksiyon varsa,

Gözünüzün ön bölümünde yaralanma veya derin, açık yaralarınız varsa,

Canlıaşıile aşılanmışiseniz NETİLDEX’i kullanmayınız.

NETİLDEX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer :

Göz içi basıncının arttığıdurumlar (glokom) varsa 15 günden fazla kullanımlarda göziçi basıncıdüzenli

olarak kontrol ettirilmelidir. Eğimli hastalarda uzun süreli kortikosteroid kullanımıgöz içi basıncını

artırabilir, görme bozukluklarına yol açabilir.

Uzun süreli kortikosteroid içeren ilaçlar kullanılmamalıdır. Uzun süreli kortikosteroid içeren ilaçların

kullanımı: 1)Katarakt oluşmasına 2) yara iyileşmesinde gecikme 3) mantarveya virüse bağlıenfeksiyon

riskindeartışa yol açabilir. Gözün iltihaplı enfeksiyonlarında kortikosteroidler enfeksiyonu

maskeleyebilirler.

Bazıgöz hastalıklarında uzamışkortikosteroid kullanımıgözün ön kısmında (kornea ve

sklera) incelmeye yol açabilir.

Kısa süre içinde yeterli iyileşmesağlanmadığıyada tahrişveya hassasiyet oluştuğunda

NETİLDEX’in kullanılmasına son verilmelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NETİLDEX’in yiyecek veiçecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız .

Hamilelik sürecinde NETILDEX, ancak kullanımızorunlu ise ve ciddi tıbbi kontrol altında uygulanmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

NETİLDEX emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

NETİLDEX’in araç veya makine kullanımıyeteneği üzerinde çalışmayapılmamıştır .

NETİLDEX’in içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

NETİLDEX 5 ml0.25 mg Benzalkonyumklorür içerir. Benzalkonyumklorür yumuşak kontakt lensler tarafından

absorbe edilebilir. NETİLDEX ve yumuşak kontakt lensin eşzamanlıolarak kullanımının gerekli olduğu

durumlarda, uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız ve lensi takmak için en azından 15 dakika bekleyiniz.

NETİLDEX’in, içeriğinde bulunan yardımcımaddelere karşıaşırıbir duyarlılığınız yoksa, bu yardımcımaddelere

bağlıolumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

NETİLDEX’in diğer ilaçlarla birliktekullanımında bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise

lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. NETİLDEXnasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar :

NETİLDEX’i alırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz.Tedavi süresi hekim

tarafından belirlenmelidir. Tedaviye alınan yanıta bağlıolarak NETİLDEX uygulamasıdoktorun önerisiyle

7±1 gün veya 14±2 gündür. Doktorunuz başka türlü tavsiye etmedikçe, hastalıklıgözünüze günde 4 defa

1’er damla alt gözkapağıiçine damlatınız.

Uygulama yolu ve metodu :

Tedavi süreniz doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Plastikşişeyi delmek için kapağısivri uca doğru çeviriniz. Sivri ucu çevirerekşişeyi

kapatınız.

İlacıkullanırken ambalajın ucu ile göze ya da başka bir yüzeye temastan kaçınınız.

Kullanmadan önce ambalajın zedelenmemişolduğundan emin olunuz.

Şişe açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır.

Değişik yaşgrupları:

ÇocuklardaKullanımı:

NETILDEX’in çocuklarda güvenlilik ve etkinliği çalışılmamıştır. Bu nedenle çocuklarda, ancak kullanımı

zorunlu ise ve ciddi tıbbi kontrol altında uygulanmalıdır.

Çocuklarda böbrek üstü bezlerinde baskılanma riski nedeniyle tedavi mümkün olan en kısa süre ile

sınırlandırılmalıdır (tercihen 5 günden az)

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği :

Böbrek / Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir kullanım

durumu yoktur.

Doktorunuz ayrıbir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatlarıtakip ediniz.

Eğer NETİLDEX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya

eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla NETİLDEX kullandıysanız :

Doz aşımıvakasırapor edilmemiştir.

NETİLDEX 5 mlgöz damlasıçözeltisi içeriğin (5 mg deksametazon) tümünün ağızdan alınmasıhalinde

istenmeyen etki oluşabilir.Böyle bir durumda acilen doktorunuza başvurunuz.

NETİLDEX’den kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız, bir doktor veya eczacıile konuşunuz.

NETİLDEX’i kullanmayıunutursanız

Eğer NETİLDEX’in bir dozunu uygulamayıunutursanız, tedaviye ertesi günün sabahında önceki gibi

uygulayarak devamediniz.

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

NETİLDEX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz reçete ettiği sürece NETİLDEX kullanmaya devam ediniz.

Tedavinizi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

4. Olasıyan etkiler nelerdir ?

Tümilaçlar gibi, NETİLDEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, NETİLDEX’i kullanmayıdurdurunuzveDERHAL doktorunuza

bildirinizveya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yüzeyel olarak göze uyguladığınız kortikosteroidleri 15-20 günü aşan sürede kullandığınızda :

-Göz içi basıncının yükselmesi

-Göz merceğinin saydamlığınıkaybederek bulanıklaşması(katarakt)

-Gözdeşişlik, kızarıklık, ağrıgibi belirtilergösteren ve aralarında Herpes Simplex adıverilen

virüsünde bulunduğu virüs ya da mantar cinsi mikroorganizmalara bağlıenfeksiyonlar

-İyileşmede gecikme

-Göz küresinde yırtılma olabilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Çok ciddi yan etkiler yaygın görülür.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildirinizveya sizeen yakın

hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Gözde kızarıklık

Bulanık görme

Bunların hepsi ciddi yanetkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Gözde yanma

Gözde batma

Bunlar NETİLDEX’in hafif yan etkileridir.Hafif yan etkiler seyrek görülür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya

eczacınızıbilgilendiriniz.

5. NETİLDEX’in Saklanması

NETİLDEX’i çocuklarıngöremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Şişe açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır.

25ºC’ninaltındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NETİLDEX’i kullanmayınız.

Etiket ve kutu üzerinde yazılmışilk iki rakamayı, son dört rakamyılıgösterir.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz NETİLDEX’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi :

TEKA TEKNİK CİHAZLAR SANAYİVE TİCARET A.Ş

Altan Erbulak Sokak No:3 Kat:3 80300

Mecidiyeköy-İSTANBUL

Tel : 0212- 274 51 24

Fax : 0212- 272 15 68

Üretici :

SIFI S.P.A.

'36,Via Ercole Patti 95020

Lavinaio- Aci S.Antonio

Katanya-İTALYA

Tel : 0039 095 792 21 11

Bu kullanmatalimatı11.08.2008 tarihinde onaylanmıştır.