NERUDA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NERUDA 400 MG 50 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NERUDA 400 MG 50 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • gabapentin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8680833090380
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-09-2015
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

NERUDA 400 mg film tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:Her filmtablet 400 mg gabapentin içerir.

Yardımcımaddeler:Kopovidon, poloksamer 407, mısır nişastası,magnezyum stearat,

hidroksipropilmetil selüloz, polietilen glikol 400, polietilen glikol 6000,talk, titanyumdioksit

(E171)

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NERUDA nedir ve ne için kullanılır?

2. NERUDA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NERUDA nasıl kullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. NERUDA’nın saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. NERUDA nedir ve ne için kullanılır?

NERUDA diğer antiepileptik ilaçlar olarak adlandırılan ilaç grubundandır. Bu ilaçlarsara

(epilepsi) ve sinir dokusunun hasarına bağlıağrı(nöropatik ağrı) tedavisinde kullanılır.

NERUDA 400 mgfilmtablet, 50 filmtabletiçeren ambalajlarda bulunur, her filmtablet

400 mggabapentiniçermektedir.

NERUDA, değişik türlerdeki sara (epilepsi) ve sinir dokusunun hasarınabağlıağrı

(nöropatik ağrı) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Ağrıhissi; sıcak, yakıcı, zonklama, çarpıntı,

ateş, bıçak saplanmasıhissi gibi, acı, kramp girmesi, ağrı, karıncalanma, hissizlik, uyuşma,

batma ve donmagibi çeşitlişekillerdetanımlanabilir.

2. NERUDA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NERUDA’yıaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Gabapentin veya NERUDA’nın içeriğindeki herhangi bir maddeye karşıalerjiniz (aşırı

duyarlılık reaksiyonunuz) varsa.

Yeni başlayan, ani pankreas iltihabınız (akut pankreatit) varsa.

2

NERUDA’yıaşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,

Böbrek problemleriniz varsa.

Kanınızıntemizlenmesi içinkan diyalizi (hemodiyaliz) oluyorsanız kas ağrısıve/veya

güçsüzlük gelişmesi durumunda doktorunuza söyleyiniz.

Sürekli mide ağrısışikayeti, bulantıve tekrarlayan kusma gelişirse, kendinizi hasta

hissediyorsanız veya hasta iseniz hemen doktorunuza başvurunuz, bunlar yeni başlayan, ani

veya hemorajik pankreas iltihabıbelirtileri olabilir.

Doktorunuzla konuşmadan NERUDA kullanmayıbırakmayınız.İlacın ani kesilmesi

kesintisiz sara nöbetleri (status epileptikus) gibi yanetkilere neden olabilir.

Diğer antiepileptik ilaçlardaolduğu gibi NERUDA alırken, nöbet sıklığınızda artışve yeni

nöbet tipleri oluşuyorsa doktorunuza söyleyiniz.

Küçük dalma nöbeti (absanslar) dahil olmak üzere karma nöbetleriniz varsa.

36 haftadan daha uzun tedavi alacaksanız.

Morfin tedavisi alıyorsanız, doktorunuz uyku hali (somnolans)gibi merkezi sinir sistemi

depresyonu belirtileri açısından sizi dikkatle izleyecektir.Gerekirse NERUDA veya morfin

dozunu azaltacaktır.

65 yaşın üzerindeiseniz uykuhali, kol vebacaklarda ödem(periferiködem),

kuvvetsizlik/güçten düşmeortaya çıkabilir.

6-12 yaşarasındaki çocuklarda duygusal değişiklik (özellikle davranışproblemleri), saldırgan

(agresif) davranışlar, konsantrasyon problemleri ve okul performansında değişiklikler dahil

olmak üzere düşünce bozukluklarıve özellikle yorulmama ve hiperaktivite (hiperkinezi)

oluşmuştur. Gabapentin kullanan hastalarda bu olayların çoğunluğu hafif ve orta derecede

görülmüştür.

Gabapentin gibi antiepileptiklerle tedavi gören az sayıda insanda kendine zarar vermeveya

intihar düşünceleri gelişmiştir. Bu tip düşünceleriniz olduğunda, hemen doktorunuzla irtibata

geçiniz.

Gabapentin tedavisi sırasında ciddi, yaşamıtehdit edici eozinofili (kanda eozinofil adıverilen

bir tür alerji hücresisayısında artış) ve sistemik semptomlu ilaç döküntüsü adıverilen aşırı

duyarlılık belirtileri görülmüştür. Tedaviye başlamadan önce doktorunuz, döküntü veya ateş

ve lenfadenopati gibi aşırıduyarlılık belirtisiolabilecek belirtilerin ciddi bir medikal olay

habercisi olabileceği ve bu gibi olaylarınacilenbildirilmesi gerektiği konusunda sizi

bilgilendirmelidir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

NERUDA’nın yiyecek ve içecek ilekullanılması

NERUDA yemekle birlikte veya yemekten bağımsız birşekilde alınabilir.

NERUDA kullanırkenalkol alınmamasıönerilmektedir. Alkol NERUDA kullanımısırasında

yan etki oluşmariskini artırabilir.

3

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

NERUDA, doktorunuz tarafından aksi söylenmedikçe hamilelik döneminde

kullanılmamalıdır. Doktorunuz hamile olduğunuzu söylerse bu ilacı, bebeğiniz vesizin için

ciddi sonuçlara neden olabileceğinden aniden kesmeyiniz.

NERUDA kullanırken hamile olduğunuzu fark ederseniz veya hamile kalmayıplanlıyorsanız

hemen doktorunuz ile temasa geçiniz. Çocuk doğurmaçağında olan kadınlar, etkin doğum

kontrol yöntemleri kullanmalıdır.

Tedavinizsırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

NERUDA’nın etkin maddesi gabapentin anne sütüne geçmektedir. Bebeğe etkisi

bilinmediğinden doktorunuz tarafından aksibelirtilmedikçe emzirirken NERUDA kullanımı

önerilmez.

Araç ve makine kullanımı

NERUDA başdönmesi, sersemlik ve yorgunluğa neden olabilir. Bu belirtiler oluşursa, araç ve

makine kullanmanızıetkileyip etkilemediğinden emin olmadıkça, bu aktiviteleri yapmayınız.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

Bazıilaçlar NERUDA’nın etkisinideğiştirebilir veya NERUDA diğer ilaçlarla aynızamanda

alındığında tek başına diğer ilaçların etkililiğini azaltabilir. Bunlar aşağıdaki ilaçlarıkapsar:

Morfin NERUDA’nın etkisini arttırabildiğinden, morfin içeren ilaçlaralıyorsanız, doktor

veya eczacınıza başvurunuz.

Eğer NERUDA ile alüminyum veya magnezyumiçeren antasitler eşzamanlıolarak

kullanılırsa, NERUDA’nın mideden emilimiazalabilir. Bu nedenle, NERUDA’nın bir antasit

ilaç alımından en erken 2 saat sonra kullanılmasıönerilmektedir.

NERUDA bazılaboratuartestlerinietkileyebilir, idrar testi gerektiğindeNERUDA

kullandığınızıdoktor veya hastanedekigörevlilere söyleyiniz.

Mevcut tedavinize ilave olarak, doktorunuz aksini söylemediği sürece kendi kendinize

NERUDA kullanmayınız.

Yapılan çalışmalarda fenitoin, valproik asit,karbamazepin ve fenobarbital ile gabapentin

arasında bir etkileşimgözlenmemiştir. Gabapentin, noretindiron ve/veya etinil estradiol içeren

oral kontraseptiflerin (doğumkontrol hapları) etkisini bozmaz.NERUDA’nın diğer sara

nöbetlerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar (antiepileptik ilaçlar) ve ağız yoluyla alınan doğum

kontrol ilaçlarıile etkileşime girmesi durumu doktorunuz tarafından dikkate alınacaktır.

Alkol ya da merkezi sinir sistemi üzerine etkili ilaçlar, NERUDA’nın merkezi sinir sistemi

ile ilgili uykuya eğilimhali (somnolans) vehareket kontrolünde zorluğa bağlıyürüme

bozukluğu (ataksi) gibi bazıyan etkilerinişiddetlendirebilir.

4

Simetidin ile birliktekullanımı, gabapentinin böbreklerden atılımında klinik açıdan önemli

olmayan hafif bir düşüşmeydana getirir. Probenesid ile birlikte kullanımında böbreklerden

atılımda bir değişiklik gözlenmemiştir.

Kediotu, sarıkantaron, kava biberi, gotu kola gibi bazıbitkisel ürünler sinir sistemi

baskılanmasını(depresyonunu) arttırabileceğinden birlikte kullanılmamalıdır.

Çuha çiçeği isimli bitkiselürünile birlikte kullanımınöbet eşiğini düşürebileceğinden

birlikte alınmamalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandıysanız ise lütfen doktorunuzaveya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. NERUDA nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

NERUDA kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin

olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Doktorunuz sizin için uygun olan dozu belirleyecektir.

NERUDA almaya doktorunuz kullanmamanızısöyleyinceye kadar devamediniz.

Sara (epilepsi):

Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda NERUDA kullanımı:

Tabletleri önerilen sayıda alınız. Doktorunuz genellikle dozunuzu dereceli olarak artıracaktır.

Başlangıç dozu genellikle günde 300 mgile 900 mgarasında olacaktır. Daha sonra doz günde

maksimum 3600 mgolacakşekildedereceli olarak artırılabilir. Doktorunuz bu dozu 3’e

bölünmüşbirşekilde - örneğin sabah, öğleden sonra ve akşamları- almanızısöyleyecektir.

Yetişkinlerde sinir dokusu hasarına bağlıgelişen ağrı(nöropatik ağrı):

NERUDA tabletleri doktorunuzun önerisine uygun olarak alınız. Doktorunuz genellikle

dozunuzu dereceli olarak artıracaktır. Başlangıç dozu genellikle günde 300 mgile 900 mg

arasında olacaktır. Daha sonra doz dereceli olarak günde maksimum 3600 mg’a kadar

artırılabilir ve doktorunuz bu dozu 3’e bölünmüşbirşekilde - örneğin sabah, öğleden sonra ve

akşamları- almanızısöyleyecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

NERUDA sadece ağız yoluyla (oral) kullanımiçindir.

NERUDA’yıyeterli miktarda içecek ile birlikte çiğnemeden alınız.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

6-12 yaşarasındaki çocuklarda NERUDA kullanımı:

Çocuğunuza verilmesi gereken doz doktorunuz tarafından çocuğunuzun kilosu hesaplanarak

belirlenecektir. Bu dozun verilebilmesi içinNeruda 250 mg/5 mlOral Çözelti formu

5

mevcuttur. Tedaviye günde 3 eşit doza bölünerek verilen 10-15 mg/kg gibi düşük bir

başlangıç dozuyla başlanır ve yaklaşık 3 günlük bir süreçte doz dereceli olarak artırılır.

6 yaşve üzerindeki çocuklarda, etkiligabapentin dozu günde 25-35 mg/kg’dır.

İki doz arasındaki süre 12 saati aşmamalıdır.

İlacın günlükdozu genellikle 3 eşit doza bölünerek, örneğin sabah bir doz, öğleden sonra bir

doz ve akşam bir dozşeklinde alınır.

NERUDA 6yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

6-12 yaşlarındaki çocuklar için önerilen dozaj tablosu;

Ağırlık

Doz 15 kg 30 kg 45 kg

1.Gün

10-15 mg/kg/gün Günde üç kez

50-75 mg

(1-1.5 ml) Günde üç kez

100-150 mg

(2- 3 ml) Günde üç kez

150-225 mg

(3-4.5 ml)

2.Gün

20 mg/kg/gün Günde üç kez

100 mg

(2 ml) Günde üç kez

200 mg

(4 ml) Günde üç kez

300 mg

(6 ml)

3.Gün

(Etkili doz) 25-35 mg/kg/gün Günde üç kez

125-175 mg

(2.5-3.5 ml) Günde üç kez

250-350 mg

(5-7 ml) Günde üç kez

375-525 mg

(7.5-10.5 ml)

Doktorunuz tarafındançocuğunuzun kilosu hesaplanarak belirlenecek olan doz, kutu

içerisindeyer alan 10 ml’lik dereceli oral enjektör veya ölçekli kadeh (doza bağlıolarak) ile

verilmelidir.

Yaşlılarda kullanımı:

65 yaşın üzerinde iseniz ve böbrek hastalığınız yoksa NERUDA’yınormal dozunda

kullanabilirsiniz.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek sorunlarınız varsa veya kanınızın temizlenmesi (hemodiyaliz) işlemini yaptırıyorsanız

doktorunuz size farklıbir dozşemasıveya doz reçeteleyebilir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer sorunu olanlarda çalışmayapılmamıştır.

Eğer NERUDA’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla NERUDA kullandıysanız

NERUDA’dan kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor veya eczacıile

konuşunuz.

6

Önerilenden daha yüksek dozlar; bilinç kaybı, başdönmesi, çift görme, konuşmada güçlük,

sersemlemeve ishal gibi istenmeyen etkilerde artışa yol açabilir. Derhal doktorunuzu arayınız

veya en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

Hastanenin hangi ilaçlarıaldığınızıkolaylıklabelirleyebilmesi için kullanmadığınız tüm

tabletleri kutusu ve prospektüsleriyle birlikte yanınıza alınız.

NERUDA’yıkullanmayıunutursanız

Bir dozu almayıunutursanız ve eğer bir sonraki doz almazamanınız gelmediyse, hatırlar

hatırlamaz ilacınızıalınız.

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

NERUDA ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz size aksini söylemedikçe,NERUDA kullanmaya devamediniz. Eğer tedaviniz

sonlandırılmaya karar verilirse, bunun dereceli olarak veen az bir haftalık bir süre içinde

gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Aniden veya doktorunuz söylemeden NERUDA almayısonlandırırsanız nöbet, ağrıve

rahatsızlık hissioluşmasıriski artar.

Gabapentin kullanımının ani olarak kesilmesinden sonra görülen yan etkiler arasındaşunlar

yer alır:endişe, uyuma güçlüğü, bulantı, ağrı,terleme ve göğüs ağrısı. Bu belirtilerden

herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz. Bu ilacın kullanımıkonusunda başka

sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi, NERUDA’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlıkişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, NERUDA kullanmayıdurdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz.Bu yan etkiler seyrek görülmelerine rağmen ciddi olabilir.

Dudaklarda ve yüzdeşişkinlik, deri döküntüsü ve kızarıklık ve/veya saç dökülmesi (bunlar,

ciddi bir alerjik reaksiyon belirtileri olabilir)

Kanın temizlenmesi işlemine (hemodiyalize) giriyorsanız, kas ağrısıve/veya güçsüzlük

hissetmeniz halinde doktorunuza bildiriniz.

Sürekli karın ağrısı, bulantıve kusma(bunlar,akut pankreatit (ani pankreas iltihabı)

belirtileri olabilir)

Aşağıdaki yan etkilerdenherhangi biri ciddileşirse veya kullanma talimatında yer almayan

yan etkilerden birini farkederseniz doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

Diğer yan etkilerşunlardır:

Çok yaygın yan etkiler (10 kişide 1'den fazla kişiyi etkileyebilen)

Başdönmesi

Koordinasyon eksikliği

7

Viral enfeksiyon

Uyuşuk hissetme

Yorgun hissetme

Ateş.

Yaygın yan etkiler (10 kişide 1'denazkişiyi etkileyebilen)

Yüz, gövde veya kol yada bacaklarda görülenşiddetli spazm veya seri ani kasılmalar

(Konvülsiyonlar)

Sarsıntılıhareketler

Konuşma güçlüğü

Hafıza kaybı

Titreme

Uyuma güçlüğü

Başağrısı

Ciltte hassasiyet

Hissetmede azalma

Koordinasyon güçlüğü

Olağandışıgöz hareketleri

Reflekslerde artış, azalmaveya reflekslerin kaybolması

Akciğer iltihabı

Solunumyolu enfeksiyonu

İdrar yolu enfeksiyonu

Enfeksiyon

Kulakta iltihaplanma

Düşük akyuvar (lökosit) sayımları

İştahsızlık

İştah artışı

Başkalarına karşıkızgınlık

Zihin karışıklığı

Duygu durumunda değişiklikler

Depresyon

Kaygı/endişe

Sinirlilik hali

Düşünme güçlüğü

Bulanık görme

Çift görme

Denge bozukluğundan kaynaklanan başdönmesi (vertigo)

Yüksek kan basıncı

Yüzkızarmasıveya kan damarlarında genişleme

Nefes almada zorluk

Bronşit

Boğaz ağrısı

Öksürük

Burun akıntısıveya burunda kuruluk

Kusma

Bulantı

Dişle ilgili sorunlar

Dişeti iltihabı

İshal

8

Karın ağrısı

Hazımsızlık

Kabızlık

Ağızda veya boğazda kuruluk

Gaz (flatülans)

Yüzdeşişkinlik

Morarma

Döküntü

Kaşıntı

Akne

Eklem ağrısı

Kasağrısı

Sırt ağrısı

Seyirmeler

Ereksiyon zorluğu (sertleşmesorunu)

Bacaklar ve kollardaşişkinlik

Yürümegüçlüğü

Güçsüzlük

Ağrı

Rahatsız hissetme

Grip benzeri belirtiler

Beyaz kan hücrelerinde düşüş

Kilo artışı

Kaza sonucu yaralanma, kemik kırılması, sıyrık.

Bunlara ek olarak çocuklarda yapılan araştırmalarda, saldırgan davranışlar, kesik kesik ve

sarsıntılıhareketler yaygın olarak rapor edilmiştir.

Yaygın olmayan yan etkiler (1000 kişide 1'denfazla kişiyi etkileyebilen):

Kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlar

Harekette azalma

Çok hızlıkalp atışı

Yüz, vücutve kollarda görülebilenşişlik

Karaciğerde soruna işaret eden, kan testinde anormal sonuçlar

Pazara sunulduktan sonra aşağıdaki yan etkiler rapor edilmiştir:

Kanda kreatin fosfokinaz seviyesinde yükselme

Kas dokusundaki hasar sebebiyle, iskelet kasıdokusunda meydana gelen ani bozulma

(rabdomiyoliz)

Akut böbrek yetmezliği, idrar tutamama/kaçırma

Pankreas iltihabı

Karaciğer iltihabı, cilt vegözlerde sararma (sarılık)

Hayal görme(Halüsinasyonlar)

Sertlik, kıvranmave sarsıntılıhareketler gibianormal hareketlerle ilgili sorunlar

Gabapentin kullanımının ani olarak kesilmesinden sonra görülen yan etkiler (kaygı, uyuma

güçlüğü, bulantı, ağrı, terleme), göğüs ağrısı

Memedokusunda artış, memelerdebüyüme

Kan pıhtılaşmahücrelerinde (trombositlerde) azalma

9

Şeker hastalarında kanşekerindedalgalanmalar

Ciltte vegöz çevresinde kan oturması,şişkinlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-

Johnson Sendromu)

Genelde kendiliğindengeçenel,yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı

duyarlılık durumu(eritemamultiforme)

Alerji sonucu yüzde ve boğazdaşişme(anjioödem)

Saç dökülmesi (alopesi)

Bir kas ya da kas grubunda ani kısa süreli kasılmalar (miyoklonus)

Kulak çınlaması(tinnitus)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerinraporlanması:

Kullanma talimatında yeralanveyaalmayanherhangibir yan etki meydanagelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veyahemşireniz ilekonuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyer alan “İlaç YanEtki Bildirimi”ikonunatıklayarakyada

0 800 314 00 08 numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiye FarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz.Meydanagelenyanetkileri bildirerekkullanmaktaolduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. NERUDA’nın saklanması

NERUDA’yıçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NERUDA’yıkullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:ARVENİLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. 34460İstinye -İstanbul

Üretim yeri:SANOVELİLAÇ SAN.VE TİC. A.Ş. 34580 Silivri -İstanbul

Bu kullanmatalimatı01.06.2015 tarihinde onaylanmıştır.

15-5-2018

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.