NEROX-B12

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NEROX-B12 30 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NEROX-B12 30 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • b1 vitamini b6 ve/veya b12 vitamini ile birlikte vitamin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699514090175
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 05-11-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

NEROX-B12 filmtablet

Ağızyoluylaalınır.

Etkinmadde:250mgB

vitamini(Tiaminhidroklorür),250mgB

vitamini(Piridoksin

hidroklorür)ve1 mgB

vitamini

Yardımcımaddeler:Sitrikasitmonohidrat,sodyumsitratdihidrat,PVPK30,laktoz

monohidrat,HPMC4000SR,kolloidalsilikondioksit(aerosil200),magnezyumstearat,

pullulan, kollidon VA64 fine, HPMCE-5, talk,acrylezepink 93034305.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında :

1.NEROX-B12 nedir veneiçinkullanılır?

2.NEROX-B12’yi kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.NEROX-B12 nasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.NEROX-B12’ninsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. NEROX-B12 nedir veneiçinkullanılır ?

NEROX-B1230ve60tabletlikambalajlardabulunur.Herbirtablet250mgB

vitamini,250

mgB

vitamini ve 1 mgB

vitaminiiçerir.

1, B

6, B

12 vitaminlerininbileşimindenoluşanNEROX-B12ağrıgidericiözelliklergösterir.

NEROX-B12,sözkonusuvitaminlerintektekkullanılmasıilesağlanacaketkininçoküzerinde

bir etkigösterir.

B

1, B

6, B

vitaminlerinin yetersizliğiiçin risk faktörü bulunan hastalarda,

Çabukyorulma,unutkanlık,sinirlilik,kuvvetsizlik,titremegibigenelşikayetleriolan

hastalarda,

Sinir iltihabı,şeker hastalığına bağlısinir hasarı, sinir ağrısı, zonadurumlarında,

Eklem iltihabı, eklem çevresi iltihabı, siyatik, belağrısı, eklem ağrısı, kas ağrısı,

kramplar veromatizmal ağrılargibidiğerağrılı durumlarda,

Kalp kası bozukluğu, ameliyat sonrası kusmalar, radyasyon hastalığında, ateşli

romatizma veözelliklealkolizm sırasında görülenzehirlenmelerde

tedaviyeyardımcı olarakkullanılır.

2. NEROX-B12’ yi kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

NEROX-B12’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

İlacın içindeki maddelerden birine karşı alerjinizvarsa

Hamileysenizveyaemziriyorsanız

12yaşından küçükseniz

Karaciğeryadaböbrekyetmezliğinizvarsa

NEROX-B12’yiaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

TekbaşınalevodopailetedavigörenParkinsonhastasıiseniz,günlükB

vitamini

ihtiyacı olan2mgdozun birkaçkatıüzerindekullanılmamalıdır.

Leber(kalıtsal optik sinir hacmindeazalma) hastalığınızvarsa,

Ciddimegaloblastikaneminiz(vitaminB12ve/veyafolikasiteksikliğisonucugelişen

kansızlık türü)varsa

,

Vitamin B12 konsantrasyonunun azalmasıyadamaksimum dozalımıile

konsantrasyondaanormal düşüş olması durumunda,3aydan dahauzun süreyetersiz

tedavi alınırsageri dönüşümsüznörolojik(sinir sistemiileilgili) hasar meydana

getirebilir.

Folat eksikliği;gösterilmemiştir ancak, tedavi sonucu beklenilen uygun cevap

gözlenmeyebilir.

Yüksek düzeydepiridoksin hidroklorür(B6 vitamini) dozuiçermesinden dolayı

önerilendozaj ve tedavi süresi aşılmamalıdır. Çünkü, önerildiğigibialınmadığı

takdirdeciddinörotoksisite(sinir sistemindeoluşan istenmeyenyan etki)görülebilir.

Bu uyarılargeçmişteki herhangi bir dönemdedahi olsasizin için geçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

NEROX-B12’ninyiyecekveiçecekilekullanılması

AşırımiktardaikihaftadanuzunsürealkolalımısindirimsistemindenB

vitamini

emilimini azaltabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

ÖnerilenGünlükBesinAlımMiktarınıbüyükölçüdeaşanyüksekdozB6vitamini

içermesindendolayı,hamilelikdönemindekullanılmamalıdır.Çocukdoğurmapotansiyeli

olankadınlartedavisüresinceetkilidoğumkontrolüuygulamakzorundadırlar.B1,B6

ve/veyaB12vitaminlerininhormonaldoğumkontrolyöntemlerineetkisiyoktur.Ancak

diğer kontrol metotları hakkındaçalışma bulunmamaktadır.

Tedavisırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

"ÖnerilenGünlük BesinAlımMiktarını"büyük ölçüdeaşanyüksek dozB6 vitamini

içermesinden dolayı,emzirmedönemindekullanılmamalıdır.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanmayeteneği üzerindehiçbir etkisi gözlemlenmemiştir.

NEROX-B12’niniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Bu tıbbi ürün dozbaşına1mmol'den(23mg) dahaazsodyum içerir. Dozu nedeniyle

herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

NEROX-B12laktozmonohidratiçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazı

şekerlerekarşıintoleransınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzla

temasageçiniz.

Diğerilaçlar ilebirliktekullanım

Bazı ilaçlarilebirlikte kullanıldığındaNEROX-B12'ninyadakullanılan diğer ilacın

etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçlarıkullanıyorsanızlütfen doktorunuzasöyleyiniz:

Tiyosemikarbazon(Antiviral, antifungalveantibakteriyal etkilibir ilaç)

5-fluorourasiI(kanser tedavisinde)

Antiasit(Mideyanması ve hazımsızlıktakullanılan ilaçlar)

Levodopa(parkinson hastalığında kullanılır)

Sikloserin (antibiyotik)

Hidralazin grubuilaçlar(yüksektansiyon veyakalpyetmezliğindekullanılırlar)

İsoniazid (verem tedavisindekullanılır)

Desoksipiridoksin

D-penisilamin (antibiyotik)

Doğum kontrol hapı

Alkol

Aminosalisilatlar (iltihablıbağırsak hastalıklarının tedavisindekullanılır)

Kolşisin (Romatizmal hastalıklardakullanılır), özellikleaminoglikozitadı

verilenantibiyotiklerleberaber kullanılıyorsa

Antibiyotikler

Folik asit

Histamin (H2)reseptörüantagonistleri (miderahatsızlıklarındakullanılır)

Metformin(insilünebağımlıolmayan şeker hastalığında kullanılır)

Proton pompasıinhibitörleri (miderahatsızlıklarındakullanılır)

Cvitamini

Tahlillerüzerineetkiler

B1vitamini, Ehrlich reaktifi kullanılarakyapılan ürobilinojen tayinindeyanlış pozitif

sonuçlarıngörülmesine neden olabilir.

Yüksek B1 vitamini dozları, kandateofilin konsantrasyonlarının spektrofotometrik

tayinini engelleyebilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgiveriniz.

3. NEROX-B12 nasılkullanılır ?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Doktorunuzayrı bir tavsiyedebulunmadıkça,günde1film kaplıtablet kullanınız.

Ürün,genelliklebirilâbirkaçhaftaiçinreçeteedilir.Bazıdurumlarda,doktor,tedavisüresini

birkaçaydahauzatabilir

Uygulama yoluvemetodu:

NEROX-B12tabletleri,yeterlimiktardasıvıilebütünolarakyutulmalıveönerilendozlarda

kullanılmalıdır.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

12yaşındaveyadahagenççocuklardakullanılmamalıdır .

Geriyatrikpopülasyon:

Özel bir dozönerisi verilmemiştir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekvekaraciğeryetmezliği:

Böbrek vekaraciğeryetmezliğibulunan hastalardakullanılmamalıdır.

EğerNEROX-B12’ninetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazla NEROX-B12 kullandıysanız

Buürününönerildiğişekliylekullanılmasıhalindebirdozaşımınanedenolabileceğinedair

hiçbirkanıtyoktur.

Birdozaşımıvakasıkapsamındaortayaçıkanbelirtilerşunlardır;sinirtahribatıneticesinde

duyukaybıvehareketlerdekoordinasyonbozukluğu,bulantı,başağrısı,uyuşma,uyuklama,

kanASTdüzeyinde(çoğunluklakalpvekaraciğerhastalıklarınınteşhisindekullanılanenzim

testi)artışvekanfolikasitkonsantrasyonlarındaazalmadır.Tedavidurdurulduğutakdirde

etkilerdüzelir.

NEROX-B12’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

NEROX-B12’yi kullanmayıunutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

NEROX-B12 iletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Bilinen biretkisi bulunmamaktadır.

4. Olası yanetkilernelerdir ?

TümilaçlargibiNEROX-B12’niniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

İstenmeyen etkilerin değerlendirilmesi aşağıdaki sıklıklaradayanarakyapılır:

Çokyaygın(≥1/10);yaygın(≥1/100ila<1/10);yaygınolmayan(≥1/1,000ila<1/100);

seyrek(≥1/10,000ila<1/1,000);çokseyrek(<1/10,000),bilinmiyor(eldekiverilerden

hareketletahmin edilemiyor)

Aşağıdakilerdenbiriolursa,NEROX-B12’yikullanmayıdurdurunveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Alerjik reaksiyonlar;

Kızarıklıkveiçi su dolu kabartılar(kurdeşen)

Döküntüler

Yüzdeşişme

Hırıltı ile birlikte nefes alıp vermedezorluk

Cilttekabarıklık

Bunlarınhepsisıklığıbilinmeyençokciddiyanetkilerdir.Bunlardanbirisisizdemevcutise,

sizinNEROX-B12'yekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerek olabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacil bölümünebaşvurunuz:

Baş dönmesi

Baş ağrısı

Periferal nöropati(Vücudun diğerkısımlarından beyineveomuriliğe bağlanan sinirlerin

hasargördüğüyadahastalandığı zaman meydanagelen durumlar)

Somnolans (Fazla derinolmayanyarı bilinçliuykulu durumyadauykuyaeğilim

durumu)

Parestezi (Dokunma,ağrı, sıcaklıkyadatitreşimuyarılarının algılanmasındaortaya

çıkan duyu organları bozukluğu)

Aspartat aminotransferazdaartış (Karaciğer, kalp,kas dokusu, böbrek veyabeyinde

olanbirdokuhasarısonrasındaAspartataminotransferaz(ASP-SGOT)isimli

enzimin değerlerindegözlenen artış)

Kan folat düzeylerindeazalma(Alkolizm, hamilelik, kansızlık, kansergibihücre

bölünmehızınınyüksekolduğudurumlardaveyadiyetleyeterincealınamama

durumundasudaçözünenbirBvitaminiolanfolatınkanserumundadüzeyinin

azalması)

Bunların hepsi sıklığı bilinmeyen ciddiyan etkilerdir. Aciltıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

İshal

Hazımsızlık

Bulantı

Karın ağrısı

Anormal idrar kokusu

BunlarNEROX-B12'nin sıklığı bilinmeyen hafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.NEROX-B12’ninsaklanması

NEROX-B12’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25 0 C’nin altındaki odasıcaklığındavekuruortamdasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonra NEROX-B12’yikullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

AbdiİbrahimİlaçSan. veTic.A.Ş.

ReşitpaşaMah. Eski BüyükdereCad. No:4 34467

Maslak /Sarıyer/İstanbul

Üretici:

AbdiİbrahimİlaçSan. veTic.A.Ş.

Sanayi Mah.TunçCad.No : 3

Esenyurt/İstanbul

Bu kullanma talimatı……………tarihindeonaylanmıştır.

6-12-2018

Kroger Louisville Division Recalls Abound Chicken and Brown Rice Dog Food Because of Elevated Vitamin D Levels

Kroger Louisville Division Recalls Abound Chicken and Brown Rice Dog Food Because of Elevated Vitamin D Levels

Following a recall by Sunshine Mills, Inc., the Kroger Louisville division announced it has removed from sale Abound Chicken & Brown Rice Recipe dog food produced by the supplier. The dog food was sold in one Kroger store located at 2440 Bardstown Road in Louisville, KY. Only Abound Chicken & Brown Rice Recipe dog food with the listed UPC numbers and Best by Dates are affected by this recall. The recall was initiated because the product had the potential to contain an elevated level of Vitamin D, which ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-12-2018

King Soopers and City Market Recalls Abound Chicken and Brown Rice Dog Food Because of Elevated Vitamin D Levels

King Soopers and City Market Recalls Abound Chicken and Brown Rice Dog Food Because of Elevated Vitamin D Levels

Following a recall by Sunshine Mills, Inc., King Soopers announced it has removed from sale Abound Chicken & Brown Rice Recipe dog food produced by Sunshine Mills, Inc. sold in King Soopers and City Market stores, located in Colorado, Utah, New Mexico and Wyoming. Only Abound Chicken & Brown Rice Recipe dog food with the listed UPC numbers and Best by Dates are affected by this recall. The recall was initiated because the product had the potential to contain an elevated level of Vitamin D, which may caus...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-12-2018

FDA Alerts Pet Owners about Potentially Toxic Levels of Vitamin D in Several Dry Pet Foods

FDA Alerts Pet Owners about Potentially Toxic Levels of Vitamin D in Several Dry Pet Foods

The FDA is investigating the presence of elevated, potentially toxic levels of vitamin D in several dry pet foodsVitamin D in very high amounts can cause serious health problems like kidney failure or death.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-11-2018

ELM Pet Foods Recall of Dry Dog Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

ELM Pet Foods Recall of Dry Dog Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

ELM Pet Foods, Inc is issuing a voluntary recall of Elm Chicken and Chickpea Recipe dog food because the products could contain elevated levels of Vitamin D.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-11-2018

ANF Pet Inc. Issues Voluntary Precautionary Recall of Dry Dog Food Due to Potentially Elevated Levels of Vitamin D

ANF Pet Inc. Issues Voluntary Precautionary Recall of Dry Dog Food Due to Potentially Elevated Levels of Vitamin D

ANF, Inc. is issuing a voluntary recall of select products of ANF Pet Lamb and Rice Dog Food (reference below) due to potentially elevated levels of Vitamin D.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-11-2018

Sunshine Mills, Inc. Issues Voluntary Recall of Dry Dog Food Due to Potentially Elevated Levels of Vitamin D

Sunshine Mills, Inc. Issues Voluntary Recall of Dry Dog Food Due to Potentially Elevated Levels of Vitamin D

Sunshine Mills, Inc. is issuing a voluntary recall of select products of Evolve Puppy, Sportsman’s Pride Large Breed Puppy and Triumph Chicken and Rice Dog Food (reference below) due to potentially elevated levels of Vitamin D.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-11-2018

In Association With Sunshine Mills, Lidl Voluntarily Recalls Orlando Brand Grain Free Chicken & Chickpea Superfood Recipe Dog Food Due to Elevated Levels of Vitamin D.

In Association With Sunshine Mills, Lidl Voluntarily Recalls Orlando Brand Grain Free Chicken & Chickpea Superfood Recipe Dog Food Due to Elevated Levels of Vitamin D.

In association with Sunshine Mills, Lidl is voluntarily recalling specific lots of Orlando brand Grain Free Chicken & Chickpea Superfood Recipe Dog Food because the products may contain elevated levels of Vitamin D.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-11-2018

Natural Life Pet Products Expands Recall of Dry Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

Natural Life Pet Products Expands Recall of Dry Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

We regret to inform you that Natural Life® Chicken & Potato dry dog food has been confirmed to contain elevated levels of Vitamin D.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-11-2018

Nutrisca Issues Recall of Dry Dog Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

Nutrisca Issues Recall of Dry Dog Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

Nutrisca, of Saint Louis, Missouri is voluntarily recalling one formula of Nutrisca dry dog food (described below) due to it containing elevated levels of vitamin D.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-11-2018

Natural Life Pet Products Issues Recall of Dry Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

Natural Life Pet Products Issues Recall of Dry Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

Natural Life Pet Products of Saint Louis, Missouri is voluntarily recalling our Chicken & Potato dry dog food (described below) due to it containing elevated levels of Vitamin D.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

Update of the tolerable upper intake level for vitamin D for infants

Update of the tolerable upper intake level for vitamin D for infants

Published on: Tue, 07 Aug 2018 00:00:00 +0200 The European Food Safety Authority (EFSA) carried out a public consultation to receive input from the scientific community and all interested parties on the draft Scientific Opinion on the update of the tolerable upper intake level for vitamin D for infants. This draft Scientific Opinion was prepared by the EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA Panel) and endorsed by the Panel for public consultation by written procedure on 9 April 20...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

20-6-2018

June 18, 2018: Vitamin Shop Owner Guilty of Selling Misbranded Drugs and Controlled Substance

June 18, 2018: Vitamin Shop Owner Guilty of Selling Misbranded Drugs and Controlled Substance

June 18, 2018: Vitamin Shop Owner Guilty of Selling Misbranded Drugs and Controlled Substance

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-3-2018

"Beyond Yourself Multi Athlete" and unauthorized bulk "Multi-Vitamines" seized from Shop Santé stores in Quebec may pose serious health risks

"Beyond Yourself Multi Athlete" and unauthorized bulk "Multi-Vitamines" seized from Shop Santé stores in Quebec may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that "Beyond Yourself Multi Athlete" multivitamin and unauthorized "Multi-Vitamines" sold in bulk were seized from several Shop Santé stores in Quebec because they may pose serious health risks.

Health Canada

9-1-2018

Adding Folic Acid to Corn Masa Flour May Prevent Birth Defects

Adding Folic Acid to Corn Masa Flour May Prevent Birth Defects

When consumed by women before and during pregnancy, folic acid, a B vitamin, may help prevent neural tube defects (NTDs).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-8-2018

Watched Vitamania? Here’s how the TGA regulates vitamins in Australia

Watched Vitamania? Here’s how the TGA regulates vitamins in Australia

Find out how the TGA regulates vitamins in Australia

Therapeutic Goods Administration - Australia