NERISONA-C

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NERISONA-C KREM 15 GR
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NERISONA-C KREM 15 GR
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diflucortolone ve antiseptikler

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699546350087
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 22-07-2014
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALĐMATI

NERISONAC®Krem15g

Haricenuygulanır.

Etkinmaddeler:1gNerisonaCKrem,1mg(%0,1)diflukortolonvaleratve10mg(%1)klorkinaldol

içerir.

Yardımcımaddeler:Karbopol,demineralizesu,myrj52,sodyumhidroksit,kalınparafin,stearilalkol,

disodyumedetat,beyazvazelin

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatliceokuyunuz,çünkü

siziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçyalnızcasizereçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Başkalarınınbelirtilerisizinkilerileaynıolsabileilaçokişilerezararverebilir.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksekveya

düşükdozkullanmayınız.

BukullanmaTalimatında:

1. NERISONACKREMNedirveNeĐçinKullanılır?

2. NERISONACKREM’iKullanmadanÖnceDikkatEdilmesiGerekenler

3. NERISONACKREMNasılKullanılır?

4. OlasıYanEtkilerNelerdir?

5. NERISONACKREM’inSaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.NERISONACKREMNedirveNeĐçinKullanılır?

NerisonaCKremiltihapgidericibirmaddeolanbirkortikosteroidlemikroplarakarşıetkilibirmaddenin

kombineedildiğivederiüzerindeharicenkullanılanbirkremdir.

NerisonaCiltihabiveallerjikderireaksiyonlarınıbaskılarvekızarıklık,ciltkalınlaşması,deriyüzeyinde

tabakaoluşumu,sutoplanması,kaşıntıvediğerşikayetler(yanmahissiyadasızı)gibideriproblemlerinden

kaynaklanansemptomlarıazaltır.Ayrıcabakteriler,mayalar,mantarlarveküflerinçoğalmalarınıengeller

(ör.Mikroorganizmalar).

NerisonaCKremiltihabibelirtilerinağırlıklıolduğubakteriveyamantarenfeksiyonlarınınbaşlangıçve

idametedavisiiçinkullanılır.

Bunlar:

Bacaklardamadeniparaşekillerindeallerjiknitelikte,yağlı(seboreik)veelveayaklardagörülenkabartılı

ekzema,varislerleseyreden(variköz)ekzema(fakatdirekbacaklardakiyaralarüzerinedeğil);bakteri

enfeksiyonunaduyarlıknedeniyleoluşankabarcıklar,iltihabikabarcıklar,döküntülü,akıntılıekzema;

ltihabikabarcıklar(kılkökleriiltihabı,iltihabikabarcıklar)iltihabikabuklaşmavelekelenmegösterenderi

hastalığı(eritrazma)

Mantarenfeksiyonları(tinea,candidiaz,pitrazisversikolor)

2

NerisonaCyukarıdabahsedileniltihabiveallerjikderihastalıklarınınbakteriyelvemantarenfeksiyonlarının

önlenmesindedekullanılır.

2.NERISONACKREM’iKullanmadanÖnceDikkatEdilmesigerekenler

NERISONACKREM’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ:

*Etkinmaddelerdiflukortolonvaleratyadaklorkinaldolveyaherhangibiriçeriğinekarşıbirhassasiyetiniz

(allerjiniz)varsa,

*Tüberküloz(verem)veyasifiliz(frengi)tedavisiuygulanıyorsa,virüshastalıkları(örneğinsu

çiçeği/varicella,herpeszoster),rosacea,ağızcivarındailtihap,veyaaşısonrasıgörülenderireaksiyonlarıiçin

tedaviuygulanıyorsa

NERISONACKREM’iaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ:

NerisonaCyüzeuygulanacaksagözetemasındankaçınılmalıdır.

Dahaönceglokomşikayetinizolduysadoktorunuzubilgilendiriniz.

Kortikosteroidlerinharicenuzunsürelivücudungenişalanlarınaözelliklekapalıolarakuygulanmasıyanetki

riskinibelirginolarakartırır.

Sistemikkortikosteroidlerdenbilindiğiüzerekortikosteroidlerinkullanımıileglokomdagelişebilmektedir

(örneğin;uzunsüreliyüksekdozveyaaşırıuygulamalar,kapalıpansumanteknikleriveyagözcivarındaki

deriyeuygulanması).

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuzadanışınız.

NERISONACKREM’inyiyecekveiçecekilekullanılması:

NerisonaCKrem’iyiyecekveiçecekaldığınızesnadakullanabilirsiniz.

Hamilelik:

Đ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

HamileolduğunuzuveyaolabileceğinizidoktorunuzabildirinizziradoktorunuzNerisonaCreçeteetmeden

öncebudurumudikkatealmakisteyecektir.Genelbirkuralolarakhamileliğinilküçayındakortikosteroid

içerenharicenuygulananpreperatlarınkullanılmasısakıncalıdır.Özelliklegenişbiralanauygulamaveuzun

sürelikullanımdankaçınınız.

Tedavisırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Emzirme:

Đ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

EğerküçükçocukveyabebekemziriyorsanızNerisonaC’yigöğüslerinizeuygulamayınız.Emzirdiğinizi

doktorunuzabildirinizziradoktorunuzNerisonaCreçeteetmedenöncebudurumudikkatealmak

isteyecektir.Özelliklegenişalanauygulamadanveuzunsürelikullanımdansakınınız.

Araçvemakinekullanımı:

NerisonaC’ninaraçkullanmavemakinakullanımıüzerinebilinenbiretkisiyoktur.

NERISONACKREM’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler:

NERISONACKREMiçeriğindebulunanyardımcımaddelerekarşıbirduyarlılığınızyoksa,bumaddelere

bağlıolumsuzbiretkibeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı:

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlardakullandınızsa

(reçetesizolanlardadahilolmaküzere)lütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3

3.NERISONACKREMNasılKullanılır?

NerisonaCKrem’iherzamandoktorunuzunanlattığıgibikullanmalısınız.Eğeremindeğilsenizdoktorunuza

veyaeczacınızatekrardanışınız.

NerisonaCKrem’idoktorunuzfarklıbirşekildeönermediğitaktirdegünde2veyahattatedavinin

başlangıcında3defatedaviedilecekderikısmınaincebirtabakahalindesürünüz.Belirtilerdeiyileşme

görüldüktensonragünde1defasürmekgenellikleyeterliolacaktır.

Bebekler,çocuklarveyetişkinlerde3haftadandahafazlakullanılmamalıdır.

NerisonaCKremkullanımınabağlıolarakçokgüçlüveyaçokzayıfbiretkihissediyorsanızdoktorveya

eczacınızadanışınız.

KullanmanızgerekendendahafazlaNERISONACKREMkullandıysanız:

NERISONACKREM’ikullanmanızgerekendendahafazlakullanmışsanızüzülmeyiniz,

Birdoktorveyaeczacıilekonuşunuz.NerisonaCkrem’denbirdefalıkfazladozun(genişderibölgesine1

defalıkuygulama)kullanılmasındaveyakazaileyutulmasındariskbeklenmemektedir.

NERISONACKREM’ikullanmayıunutursanız:

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozkullanmayınız.

NERISONACiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

NerisonaCKrem’idoktorunuzunönerdiğişekildekullanırsanız,belirtilertedavisırasındakaybolurvetedavi

sonrasındadatamameniyileşmesağlanır.Belirtilerdevamederseyadatekrardanortayaçıkarsa

doktorunuzlatemasageçiniz.

4.OlasıYanEtkilerNelerdir?

TümilaçlargibiNERISONACdeyanetkilerenedenolabilir.

NerisonaCKremkullanımısırasındaenderolarakkaşıntı,yanma,kızarıklık,yadakabartıgibideri

rahatsızlıklarımeydanagelebilir.

Kortikosteroidiçerenharicenkullanılanperperatlarıngenişbiralana(yaklaşık%10vedahafazlasına)

uygulanmasıveyauzunsürelikullanımı(4haftayıaşan)sonucundabazıbelirtilermeydanagelebilir.

Örneğinderininincelmesi(atrofi),kılcaldamarlarıngenişlemesi,derideşeritoluşumu,deridesivilcemsi

değişiklikler,vekortikosteroidabsorbsiyonunabağlıolaraksistemiketkiler.

Diğerkortikosteroidlerindeharicenkullanımındanadirolarakmeydanagelenyanetkiler:saçköküiltihabı,

aşırıkıluzaması,ağızcivarındaekzema,deriderenkdeğişikliği,herhangibiriçeriğekarşıallerjikderi

reaksiyonları.

Anneleringebelikteveemzirmeperiyodundagenişvücutyüzeylerineyadauzunbirsürekullanımda

bebeklerindeyanetkigörülebilir.ÖrneğingebeliğinsonhaftalarındaNerisonaCuygulandığında,bebekte

böbreküstübezindegerilemegörülebilir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız,birdoktorveyabir

eczacıyadanışınız.

5.NERISONACKREM’inSaklanması

NERISONACKREM’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

NERISONACKREM’i25ºCninaltındakiodasıcaklıklarındaışıktanvenemdenkoruyaraksaklayınız.

4

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraNERISONACKREM’ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:IntendisĐlaçTicaretLtd.Şti.34668Üsküdar/Đstanbul.

Tel: +90(216)6517717

Faks: +90(216)6517737

ÜreticiFirma:IntendisGmbH,AlmanyalisansıileBayerĐlaçFabrikalarıA.Ş.,Topkapı/Đstanbul

Bukullanmatalimatı25.03.2009tarihindeonaylanmıştır