NEPITIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NEPITIN 800 MG 50 CENTIKLI TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NEPITIN 800 MG 50 CENTIKLI TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • gabapentin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699543090733
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/17

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

NEPİTİN

800 mg çentikli film tablet

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Gabapentin

800 mg

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Film tablet.

Beyaz, her iki yüzünde çentik bulunan oval film kaplı tablet.

Çentiğin amacı tabletlerin kolay kırılarak, eşit dozlara bölünmesini sağlamaktır.

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.

Terapötik endikasyonlar

Epilepsi

Sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği, basit ya da kompleks

parsiyel

konvülsiyonlu

yetişkin

yaş

üstü

çocuk

hastaların

tedavisinde

monoterapi

(yeni tanı konulan konvülsiyonlu hastaların tedavisi dahil) ya da

ek

tedavi

olarak kullanılır.

Not:

yaşından küçük çocuklarda monoterapi

ile ilgili olarak

yeterli deneyim

yoktur.

Sekonder

jeneralize

konvülsiyonların

eşlik

ettiği

etmediği,

parsiyel

konvülsiyonlu 6 yaş ve daha büyük çocukların

ek tedavisinde

kullanılır.

Yetişkinlerde nöropatik ağrı

Ağrılı diyabetik nöropati, postherpetik nevralji, spinal kord hasarı sonrası gelişen

nöropatik ağrıda endikedir. Lomber disk hernisi veya lomber spinal stenoza bağlı

radikülopati gibi kronik dönemdeki ağrıların semptomatik tedavisinde klasik analjezik

tedavilere yanıt alamayan hastalarda kullanılır.

Ayrıca;

kanser

infiltrasyonuna

bağlı

olmayan

kanserle

ilişkili

nöropatik

ağrılar

(postherpetik nevralji, postmastektomi ağrısı, multipl mononevrit, kemoterapi sonrası

polinöropati) ve kanser invazyonuna sekonder (lumbosakral ve brakial pleksopati)

nöropatik ağrıları olan analjezik yaklaşımlara entegre edilerek kullanılır.

2/17

4.2.

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Hastaya özel başlangıç dozları: 100 mg, 300 mg ve 400 mg gabapentindir. Ayrıca

NEPİTİN

’in

mevcut

formları

olan

çentikli

tablet,

çentikli

olmasından dolayı başlangıç dozu olarak kırılarak kullanılabilir.

İdame safhasında, NEPİTİN

600 mg çentikli film tablet ve NEPİTİN

800 mg

çentikli film tablet mevcuttur. Ayrıca diyalize giren hastalar 100 mg gabapentin

kullanabilir.

Doz, hastanın ilacı tolere edebilmesine ve etkiye göre hekim tarafından belirlenir.

Magnezyum veya alüminyum içeren antasitlerle beraber kullanılması durumunda,

NEPİTİN

antasit uygulamasından en az 2 saat sonra alınmalıdır. Bu gabapentin

biyoyararlanımının azalmasını büyük ölçüde engeller (bkz.Bölüm 4.5 Diğer tıbbi

ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).

Tedavi süresi klinik duruma bağlıdır. Epilepsi tedavisi normal olarak, uzun süreli

tedavi gerektirir. NEPİTİN

tedavisine son verilmesi veya alternatif başka bir ilaç

eklenmesi istenirse, “rebound fenomeni” (gabapentin tedavisinin aniden kesilmesi

durumunda epileptik nöbetlerin sıklaşması) olduğunu gösterir bir belirti olmamakla

birlikte, bu işlem bir haftadan kısa sürede olmamak kaydıyla yavaş yavaş yapılmalıdır.

Bütün

endikasyonlar

için

yetişkin

yaş

üstü

adolesanlarda

tedavinin

başlangıcındaki titrasyon şeması Tablo 1’de tanımlanmıştır. 12 yaş altındaki çocuklar

için doz bilgileri ayrı olarak açıklanmıştır.

Tablo 1

Doz Tablosu - Başlangıç titrasyonu

1. gün

2. gün

3. gün

Günde bir kez 300 mg

Günde iki kez 300 mg

Günde üç kez 300 mg

Epilepsi

Epilepside genel anlamda uzun süreli tedavi gereklidir. Dozaj tedavi eden hekim

tarafından bireysel tolerans ve etkililiğe göre belirlenir.

Yetişkin ve 12 yaş üzerindeki adolesan hastalarda

Klinik çalışmalarda, gabapentinin etkin doz aralığı günde 900-3600 mg’dır. Tedavi,

Tablo 1’de açıklandığı gibi dozu titre ederek veya 1. günde, günde üç kez (TID) 300

mg uygulayarak başlatılabilir. Daha sonra doz hasta cevabı ve tolere edilebilirliğe

dayanarak, 2-3 günde bir 300 mg/gün doz artışıyla, maksimum 3600 mg/gün doza

artırılabilir. NEPİTİN

dozajının daha yavaş titrasyonu, her bir hasta için uygun

3/17

olabilir. 1800 mg/gün dozuna ulaşmak için minimum süre bir hafta; 2400 mg/gün

dozu için toplam 2 hafta; 3600 mg/gün dozu için ise toplam 3 haftadır. Uzun süreli

açık etiketli klinik çalışmalarda 4800mg/güne kadar olan dozlar iyi tolere edilmiştir.

Toplam günlük doz, üç doza bölünmelidir; yeni gelişen konvülsiyonları önlemek için

dozlar arasındaki maksimum zaman aralığı 12 saati aşmamalıdır.

Gereken

idame

dozunun

ayarlanması

gerektiğinde

yükseltilmesi

hızla

yapılabilir.

Yetişkinlerde nöropatik ağrı

Başlangıç dozu 900mg/gün’dür. Bu doz üç eşit doza bölünerek verilmelidir. Gerekli

olduğu durumlarda doz maksimum 3600mg/gün’e kadar yükseltilebilir.

Tedavi, Tablo 1’de açıklandığı gibi dozu titre ederek başlatılabilir. Daha sonra doz

hasta cevabı ve tolere edilebilirliğe dayanarak, 2-3 günde bir 300 mg/gün doz artışıyla,

maksimum

3600

mg/gün

doza

artırılabilir.

Gabapentin

dozajının

daha

yavaş

titrasyonu, her bir hasta için uygun olabilir. 1800 mg/gün dozuna ulaşmak için

minimum süre bir hafta; 2400 mg/gün dozu için toplam 2 hafta; 3600 mg/gün dozu

için ise toplam 3 haftadır.

Ağrılı diyabetik nöropati ve post-herpetik nevralji gibi periferik nöropatik ağrının

tedavisinde, etkililik ve güvenilirlik, klinik çalışmalarda 5 aydan uzun süreli tedavi

süresi için araştırılmamıştır. Hastanın periferik nöropatik ağrısı için 5 aydan fazla

süreyle tedavi alması gerektiği durumlarda, tedaviyi uygulayan hekim, hastanın klinik

durumunu değerlendirmeli ve ek tedavi gereksinimini belirlemelidir.

Uygulama şekli:

Ağızdan alınır.

NEPİTİN

çentikli film tablet,

yeterli miktarda bir içecekle birlikte çiğnemeden

yutulmalıdır. Yemeklerle birlikte ya da yemekler arasında kullanılabilir. Günde üç doz

olarak kullanılırken, iki doz arasındaki sürenin 12 saati aşmamasına dikkat edilmelidir.

Bir dozun alınmasının unutulması (son dozun alınmasından sonra 12 saatten fazla bir

sürenin

geçmesi)

durumunda

NEPİTİN

dozunun

daha

geç

alınma

veya

alınmama kararı hekim tarafından verilmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek fonksiyonları bozuk hastalarda ve hemodiyaliz uygulananlarda doz aşağıdaki

tabloya göre ayarlanmalıdır.

Böbrek yetmezliği olan hastalarda aşağıdaki doz tablosuna göre 100mg kapsül formu

kullanılabilir.

4/17

Tablo 2

Böbrek fonksiyonu

kreatinin klirensi

(ml/dakika)

Gabapentin

toplam günlük doz sınırları

(mg/gün)

≥80

900-3600

50-79

600-1800

30-49

300-900

15-29

-600

<15

-300

Toplam günlük doz üç bölünmüş doz olarak kullanılmalıdır. Böbrek yetmezliği olan

hastalarda (kreatinin klirensi < 79 mL/ dak) doz azaltılmalıdır.

Gün aşırı 300 mg gabapentin şeklinde uygulanmalıdır.

Kreatinin klirensi <15 mL/dak olan hastalar için günlük doz, kreatinin klirensi ile

orantılı olarak azaltılmalıdır (örn. kreatinin klirensi 7.5 mL/dak olan hastalar, kreatinin

klirensi 15 mL/dak olan hastaların aldığı günlük dozun yarısı kadar almalıdır).

Hemodiyaliz gören hastalarda kullanım:

Daha önce hiç NEPİTİN

kullanmamış hemodiyaliz gören anürik hastalarda yükleme

dozu

olarak

300-400

gabapentin

önerilir.

Daha

sonra,

dört

saatlik

hemodiyalizden sonra 200-300 mg gabapentin verilir. Diyaliz uygulanmayan günlerde

NEPİTİN

kullanılmamalıdır.

Hemodiyaliz uygulanan, böbrek yetmezliği olan hastalarda, gabapentinin idame dozu,

Tablo 2’de bulunan dozlama önerilerine dayanmalıdır. İdame dozuna ek olarak, her 4

saatlik hemodiyaliz tedavisinden sonra 200 ila 300 mg’lık bir ek doz önerilir.

Karaciğer yetmezliği:

Gabapentin

metabolize

olmadığından,

karaciğer

hasarı

olanlarda

çalışma

yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

6 yaşından küçük çocuklarda ek tedavi ile ilgili olarak yeterli deneyim yoktur.

6-12 yaşlarındaki çocuklarda:

NEPİTİN

başlangıç

dozu

günde

üç

defa

üç

eşit

doza

bölünerek

verilen

15mg/kg’dır ve etkin doza yaklaşık üç günlük bir titrasyon ile ulaşılır. 6 yaş ve üzeri

çocuk hasta grubunda etkili gabapentin dozu günde üç defa üç eşit doza bölünerek

verilen 25-35 mg/kg’dır. Uzun süreli bir klinik çalışmada 50mg/kg/gün’e kadar olan

dozlar iyi tolere edilmiştir. İki doz arasındaki süre 12 saati aşmamalıdır.

Gabapentin tedavisinin optimizasyonu için, gabapentin plazma konsantrasyonunun

izlenmesi gerekli değildir. Ayrıca, gabapentin diğer antiepileptik ilaçlarla birlikte

kullanılırken,

gabapentinin

plazma

konsantrasyonlarında

değişme

veya

diğer

antiepileptik

ilaçların

serum

konsantrasyonlarında

değişme

olacağına

dair

endişe

duyulması gerekmez.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşla birlikte böbrek fonksiyonunda bozulma nedeniyle, 65 yaşın üzerindeki yaşlı

hastalar için doz ayarlaması gerekebilir (bkz. Tablo 2). Yaşlı hastalarda, somnolans,

periferik ödem ve asteni daha sık görülebilir.

5/17

Endikasyonun tüm alanlarına ilişkin talimat

Genel sağlık durumu kötü olan hastalarda (vücut ağırlığının düşük olması veya organ

transplantasyon sonrası gibi) doz, dozaj artışları arasında daha uzun aralıklar veya

daha küçük dozlar kullanılarak, daha yavaş titre edilmelidir.

4.3.

Kontrendikasyonlar

Etkin madde gabapentin ile NEPİTİN

, bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı

duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

NEPİTİN

akut pankreatitli hastalarda kontrendikedir.

4.4.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Anaflaksi:

Gabapentin anaflaksiye sebep olabilir. Raporlanan vakalarda nefes almada zorluk;

dudaklarda,

boğazda

dilde

şişme;

acil

müdahale

gerektiren

hipotansiyon

gibi

semptom

bulgular

bildirilmiştir.

Hastalar,

anaflaksi

belirtileri

yaşanması

durumunda

gabapentin

kullanmayı

bırakmaları

acil

tıbbi

yardım

almaları

konusunda bilgilendirilmelidir (bkz. Bölüm 4.8 İstenmeyen etkiler).

İntihar düşüncesi ve davranışı:

Antiepileptik

ilaçlarla

tedavi

edilen

hastalarda

intihar

düşüncesi

davranışı

bildirilmiştir.

Ayrıca,

antiepileptik

ilaçlar

gerçekleştirilen

plasebo

kontrollü

randomize

klinik

çalışmaların

meta

analizinde,

ilaçların

intihar

düşüncesi

davranışı riskinde ufak bir artışa neden olduğu gösterilmektedir. Riskin mekanizması

bilinmemektedir ve mevcut bilgi gabapentin için risk artışı ihtimalini dışlamamaktadır.

Bu nedenle hastalar intihar düşüncesi ve davranışı açısından yakından izlenmelidir.

İntihar düşüncesi ve davranışı ortaya çıktığında, hasta ve hasta yakınının tıbbi destek

alması önerilmelidir.

Nöbetler:

Epileptik

hastalarda

antikonvülsan

tedavinin

kesilmesi

status

epileptikus

durumunu tetikleyebilir ancak gabapentin tedavisinin ani kesilmesi sonucu rebound

nöbetler (epileptik nöbetlerin sıklaşması) olduğuna dair delil bulunmamaktadır (bkz.

Bölüm 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli).

Diğer

antiepileptik

ilaçlarda

olduğu

gibi,

gabapentin

bazı

hastalarda

nöbet

sıklıklarında artma veya yeni nöbet tiplerinin başlangıcı görülmüştür.

Diğer antiepileptiklerde olduğu gibi, birden fazla antiepileptik alan, tedaviye refrakter

hastalarda, eşlik eden antiepileptikleri keserek, gabapentin monoterapisine ulaşma

girişimlerinin başarı oranı düşüktür.

Gabapentin absans gibi primer jeneralize nöbetlerde etkili değildir ve bazı hastalarda

nöbetleri

şiddetlendirebilir.

nedenle,

absanslar

dahil

olmak

üzere

miks

nöbetlerin tedavisinde dikkatle kullanılmalıdır.

Gabapentin tedavisi, somnolans (uyku hali) ve baş dönmesine neden olabileceğinden,

kaza sonucu yaralanmaların (düşme) oranını artırabilir. Pazarlama sonrası raporlarda

bilinç kaybı, konfüzyon ve kognitif bozukluk bildirilmiştir. Dolayısıyla hastalar, ilacın

6/17

tüm

potansiyel

etkileri

konusunda

yeterli

deneyime

sahip

oluncaya

dikkatli

olmaları konusunda uyarılmalıdır.

Geriyatrik hastalarda kullanımı (65 yaş üstü)

65 yaş ve üzerindeki hastalarda, gabapentinle sistematik çalışmalar yapılmamıştır.

Nöropatik ağrısı olan hastalarda yapılan bir çift kör çalışmada, genç hastalara oranla

65 yaş ve üzerindeki hastalarda somnolans, periferik ödem ve asteni daha yüksek bir

oranda ortaya çıkmıştır. Bu bulguların dışında, bu yaş grubundaki klinik gözlemler,

daha genç hastalarda gözlenen yan etki profilinden farklı bulunmamıştır.

Pediyatrik hastalarda kullanımı:

Uzun dönem gabapentin tedavisinin (36 haftadan uzun süreli) çocuk ve adolesanlarda

öğrenme, zeka ve gelişme üzerine etkileri yeterince araştırılmamıştır. Bu nedenle,

uzun dönem tedavinin faydaları, potansiyel riskleri açısından değerlendirilmelidir.

İlaç suistimali ve bağımlılık:

Pazarlama sonrası verilerde ilaç suistimali ve bağımlılık vakaları bildirilmiştir. Daha

önce ilaç kötüye kullanım hikayesi olan hastalar dikkatlice değerlendirilmeli ve ilaç

kullanma isteği, doz arttırımı, tolerans gelişmesi gibi olası gabapentin suistimali

belirtilerine karşı gözlenmelidir.

Opioidlerle birlikte kullanım:

Ek morfin tedavisi alan hastalar somnolans, sedasyon ve solunum baskılanması gibi

santral sinir sistemi depresyonu belirtileri açısından dikkatle izlenmelidir. Gabapentin

ve morfin tedavisini eş zamanlı alan hastalarda gabapentin konsantrasyonunda artış

olabilir. Gabapentin veya morfinin dozu uygun şekilde azaltılmalıdır (bkz. Bölüm 4.5

Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).

Klinik

çalışmalar,

gabapentinin

güvenli

kullanımı

için

klinik

laboratuar

parametrelerinin düzenli izlenmesi gerekmediğini ortaya koymuştur. Gabapentinin kan

konsantrasyonlarının

izlenmesinin

önemi

ortaya

konmamıştır.

Gabapentin

diğer

antiepileptik

ilaçlarla

beraber

kullanılırken,

gabapentinin

veya

diğer

antiepileptik

ilaçların

konsantrasyonlarında

değişme

olacağına

dair

endişe

duyulması

gerekmez.

Böbrek fonksiyonları bozuk hastalarda gabapentin dozu azaltılmalıdır (bkz. Bölüm 4.2

Pozoloji ve uygulama şekli).

Akut pankreatit:

hastada

gabapentin

tedavisi

sırasında

akut

pankreatit

gelişirse,

gabapentin

tedavisinin sonlandırılması düşünülmelidir (bkz. Bölüm 4.8 İstenmeyen etkiler).

Gabapentin

tedavisi

sırasında

hemorajik

pankreatit

bildirilmiştir.

nedenle,

pankreatitin ilk klinik belirtileri (persistan üst karın şikayetleri, bulantı ve tekrarlayan

kusmalar) ortaya çıkar çıkmaz gabapentin tedavisine derhal son verilmelidir. Titiz bir

klinik muayeneye ek olarak, pankreatitin erken tanısı için klinik araştırmalar ve uygun

laboratuvar çalışmaları yapılmalıdır.

Eozinofili ile birlikte ilaç döküntüsü ve sistemik semptomlar (DRESS sendromu):

7/17

Gabapentin içeren antiepileptik ilaç kullanımı sırasında, ciddi, yaşamı tehdit edici,

eozinofili

sistemik

semptomlu

ilaç

döküntüsü

gibi

sistemik

hipersensitivite

sendromları görülmüştür

(bkz bölüm 4.8).

Ateş veya lenfadenopati gibi, döküntü olmadan da oluşabilen erken hipersensitivite

belirtileri

mevcut

olabilir.

belirtileri

fark

etmek

önemlidir.

belirti

semptomlar mevcut ise, hasta hemen değerlendirme altına alınmalıdır. Semptom veya

belirtiler için alternatif bir etiyoloji tespit edilemediği takdirde gabapentin tedavisine

devam edilmemelidir.

Gabapentin tedavisine başlamadan önce, hasta, döküntü veya ateş ve lenfadenopati

gibi hipersensitivite belirtisi olabilecek semptom ve bulguların ciddi bir medikal olay

habercisi

olabileceği

gibi

olayları

acilen

doktoruna

bildirmesi

gerektiği

konusunda bilgilendirilmelidir.

Laboratuvar testleri:

Basit test stikleri ile toplam idrar proteinin semi kantitatif değerlendirilmesinde,

yalancı pozitif sonuçlar elde edilebilir. Bu nedenle, basit test stikleriyle alınan pozitif

sonucun

Biuret

metodu,

turbidimetrik

veya

boya-bağlanma

gibi

başka

analitik

prensiplere

dayanan

metodlarla

doğrulanması

veya

baştan

itibaren

alternatif

metodların kullanılması önerilir.

Solunum depresyonu:

Gabapentin ciddi solunum depresyonu ile ilişkilendirilmiştir. Solunum fonksiyonu

sıkıntılı olanlar, solunum veya nörolojik hastalığı olanlar, böbrek yetmezliği olanlar,

eş zamanlı olarak santral sinir depresanı kullananlar ve yaşlılar bu ciddi advers

reaksiyonlar açısından yüksek risklidir. Bu hastalarda doz ayarlaması gerekebilir.

4.5.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Morfin:

Gabapentin

opioid

kullanımına

bağlı

solunum

baskılanması

ve/veya

sedasyon ile ilgili spontan ve literatür vaka raporları bulunmaktadır. Bu raporların

bazılarında, özellikle yaşlı hastalarda gabapentin ve opioidlerin eş zamanlı kullanımı

ile ilgili endişeler belirtilmiştir.

Sağlıklı gönüllülerde yapılan bir çalışmada (N=12), 600 mg gabapentin kapsülün

verilişinden 2 saat önce, 60 mg kontrollü salınımlı morfin kapsül verildiğinde, tek

başına gabapentin uygulamasına oranla ortalama gabapentin EAA’ı (Eğri Altındaki

Alan) %44 oranında artmıştır. Bu nedenle morfin ile eş zamanlı gabapentin kullanması

gereken hastalar somnolans, sedasyon ve solunum depresyonu gibi merkezi sinir

sistemi (MSS) depresyon belirtileri için dikkatlice gözlemlenmelidir ve gabapentin

veya morfin dozu uygun olarak azaltılmalıdır.

Fenitoin,

valproik

asit,

karbamazepin

fenobarbital

gabapentin

arasında

farmakokinetik etkileşim gözlenmemiştir. Karbamazepin, fenitoin, valproik asit ve

fenobarbital gibi ilaçları kullanan hastalarda tedaviye gabapentin eklendiğinde, bu

ilaçların

başlangıçtaki

plazma

düzeylerinde

anlamlı

değişiklik

meydana

gelmemiştir.

antiepileptik

ajanları

kullanan

epilepsili

hastalar

sağlıklı

gönüllülerde kararlı durum farmakokinetikleri benzerdir.

Gabapentin, noretindron ve/veya etinil estradiol içeren oral kontraseptiflerin birlikte

kullanımı her ikisinin de kararlı durum farmakokinetiğini bozmaz.

8/17

Gabapentinin

mide

asidini

nötralize

eden

magnezyum

alüminyum

içeren

ilaçlarla (antasit) birlikte kullanılması, gabapentinin biyoyararlanımını %24 oranında

azaltabilir.

Gabapentin,

antasit

kullanılmasının

ardından

saat

geçmeden

önce

kullanılmamalıdır.

Gabapentinin renal atılımı probenesid ile değişmemektedir.

Simetidin ile birlikte kullanıldığında, gabapentinin renal atılımı hafifçe azalır. Bunun

klinik öneminin olmadığı düşünülmektedir.

Alkol ya da merkezi etkili ilaçlar, gabapentinin merkezi sinir sistemiyle ilgili bazı yan

etkilerini (somnolans ve ataksi gibi) şiddetlendirebilir.

Gabapentinin bitkisel ürünler olan kediotu, sarı kantaron, kava biberi ve gotu kola ile

birlikte alımı santral sinir sistemi depresyonlarını (baskılanmasını) arttırabileceği için

birlikte kullanılmamalıdır.

Gabapentinin

bitkisel

ürün

olan

çuha

çiçeği

birlikte

kullanımı

nöbet

eşiğini

düşürebileceğinden birlikte alınmamalıdır.

Laboratuvar testleri

Gabapentine diğer antikonvülsan ilaçlar eklendiğinde Ames N- Multistix SG

yalancı pozitif bulgu gözlemlenmiştir. Üriner proteinin belirlenmesi için daha spesifik

sülfosalisilik asit çökeltme prosedürü önerilir.

4.6.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk sahibi olma potansiyelindeki kadınlar için iyi ve etkili bir kontrasepsiyon

metodunun verilmesi uygundur.

Gebelik dönemi:

Epilepsi ve antiepileptik ilaçların riskleri hakkında genel bilgi:

Antiepileptik ilaçlar ile tedavi gören annelerin bebeklerinde defekt görülme riski 2-3

kat artmaktadır. En sık bildirilenler; yarık dudak, kardiyovasküler malformasyonlar ve

nöral tüp defektleridir. Birden çok antiepileptik ilaç kullanımı, monoterapiye göre

konjenital malformasyon bakımından daha yüksek risk ile ilişkili olabilir. Bu nedenle

mümkünse monoterapinin tercih edilmesi önem taşımaktadır. Hamile kalma veya

çocuk

doğurma

ihtimali

bulunan

kadınlara

doktor

tavsiyesi

verilmeli

hamile

kalmayı

planlayan

kadınların

antiepileptik

ilaç

kullanma

gereksinimleri

değerlendirilmelidir. Antiepileptik ilaçların birdenbire kesilmesinden kaçınılmalıdır

çünkü çocuk ve anne açısından ciddi sonuçlar doğurabilecek ani nöbet görülmesine

neden

olabilir.

Epilepsi

hastası

annelerin

çocuklarında

büyüme

geriliği

nadiren

gözlenmiştir. Büyüme geriliğinin sebebinin (genetik fakörler, sosyal faktörler, annede

epilepsi varlığı ya da antiepileptik ilaç kullanımı) ayrıştırılabilmesi mümkün değildir.

9/17

Gabapentin ile ilişkili risk:

Gabapentinin gebelerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi yoktur.

Hayvan çalışmalarında üreme toksisitesi gösterilmiştir (bkz bölüm 5.3). İnsanlara

yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. Gabapentin, anne için potansiyel yararı fetusa

olan

potansiyel

riskten

açıkça

fazla

olmadığı

sürece

hamilelik

sırasında

kullanılmamalıdır.

Gebelik sırasında alındığında, konjenital malformasyon oluşma riskinin epilepsinin

kendisine mi, gabapentin kullanımına mı yoksa eş zamanlı alınan antiepileptik ilaçların

varlığıyla mı ilişkili olup olmadığı konusunda kesin bir sonuca varılamaz.

Laktasyon dönemi:

Gabapentin insanlarda anne sütüne geçer. Gabapentinin anne sütü alan bebekte bir yan

etkiye yol açıp açmayacağı bilinmediğinden, gabapentin emziren annelerde dikkatli

kullanılmalıdır. Gabapentin emziren annelerde beklenen yarar risklerden kesinlikle

daha fazlaysa kullanılmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

2000 mg/kg’a kadar olan dozlarda, sıçanların fertilite veya üremeleri üzerinde hiçbir

advers etki gözlenmemiştir (mg/m2’lik vücut yüzeyi alanına göre maksimum günlük

insan dozunun yaklaşık beş katı).

4.7.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Gabapentinin araç ve makine kullanma yeteneği üzerine hafif veya orta derecede etkisi

olabilir.

Gabapentin,

merkezi

sinir

sistemi

üzerinde

etkilidir

uyuşukluk,

baş

dönmesi ya da diğer ilişkili semptomlara yol açabilir. Bunlar hafif veya orta derecede

olsa bile, bu yan etkiler araç ve makine kullanan hastalarda potansiyel olarak tehlikeli

olabilir. Bu, özellikle tedavinin başlangıcında ve dozun artırılmasından sonradır.

4.8.

İstenmeyen etkiler

Epilepsi (monoterapi ve ek tedavi) ve nöropatik ağrıda yürütülen klinik çalışmalarda

gözlemlenen bütün advers etkiler sınıf ve sıklık açısından (çok yaygın ≥1/10, yaygın

≥1/100 ve <1/10, yaygın olmayan ≥1/1000 ile <1/100, seyrek ≥ 1/10000 ile <1/1000

ve çok seyrek <1/10000 ), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

olarak

aşağıda

listelenmiştir.

Klinik

çalışmalarda

advers

etki

değişik

sıklıkta

belirtilmiş ise gözlemlenen en yüksek sıklık olarak sıralamaya alınmıştır.

farklı

sıklık

grubunda,

advers

etkiler

azalan

ciddiyet

sırasında

listelenmiştir.

Pazarlama

sonrası

deneyimlerde

bildirilmiş

ilave

etkiler

“bilinmiyor”

başlığı

altında italik olarak belirtilmiştir.

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Çok yaygın: Viral enfeksiyon

Yaygın: Pnömoni, solunum yolu enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, enfeksiyon,

otitis media

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Yaygın: Lökopeni

Bilinmiyor: Trombositopeni

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Alerjik reaksiyonlar (örn.ürtiker)

10/17

Bilinmiyor: Hipersensivite sendromu; ateş, döküntü, hepatit, lenfadenopati, eozinofili

ve diğer belirti ve bulguları içeren, çeşitlilik gösteren sistemik bir reaksiyon, anaflaksi

(bkz. Bölüm 4.4)

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın: Anoreksi, iştah artışı

Yaygın olmayan : Hiperglisemi (genellikle diyabetli hastalarda gözlenir)

Seyrek : Hipoglisemi (genellikle diyabetli hastalarda gözlenir)

Bilinmiyor : Hiponatremi

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın:

Saldırganlık,

konfüzyon

duygu

durumda

değişkenlik,

depresyon,

anksiyete, sinirlilik, düşünce bozuklukları

Yaygın olmayan: Ajitasyon

Bilinmiyor: Halüsinasyon

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın: Somnolans, baş dönmesi, ataksi

Yaygın: Konvülsiyonlar, hiperkinezi, dizartri, amnezi, tremor, insomnia, baş ağrısı,

parestezi,

hipoestezi

gibi

hisler,

koordinasyon

bozukluğu,

nistagmus,

reflekslerde

artma, azalma veya kaybolma

Yaygın olmayan: Hipokinezi, mental bozukluk

Seyrek: Bilinç kaybı

Bilinmiyor: Diğer hareket bozuklukları (örn. koreateroz, diskinezi distoni)

Göz hastalıkları

Yaygın: Ambliyopi, diplopi gibi görme bozuklukları

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın: Vertigo

Bilinmiyor: Tinnitus

Kardiyak hastalıkları

Yaygın olmayan: Çarpıntı

Vasküler hastalıkları

Yaygın: Hipertansiyon, vazodilatasyon

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları

Yaygın: Dispne, bronşit, farenjit, öksürük, rinit

Seyrek: Solunum depresyonu

Gastrointestinal hastalıkları

Yaygın: Kusma, bulantı, dişle ilgili bozukluklar, gingivit, diyare, karın ağrısı, dispepsi,

konstipasyon, ağız veya boğaz kuruluğu, gaz

Bilinmiyor: Pankreatit

Hepato-bilier hastalıkları

Bilinmiyor: Hepatit, sarılık

11/17

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın: Yüzde ödem, çoğunlukla fiziksel travma sonucu oluşan morarma olarak

tanımlanan purpura, döküntü, kaşıntı, akne

Bilinmiyor:

Stevens-Johnson

sendromu,

anjiyoödem,

eritem

multiforme,

alopesi,

eozinofili ve sistemik semptomlu ilaç kaynaklı döküntü (bkz. Bölüm 4.4)

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın: Artralji, miyalji, sırt ağrısı, tik

Bilinmiyor: Rabdomiyoliz, miyoklonus

Böbrek ve idrar hastalıkları

Bilinmiyor: Akut renal bozukluk, inkontinans

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Yaygın: İmpotans

Bilinmiyor: Meme hipertrofisi, jinekomasti, seksüel disfonksiyon (libido değişiklikleri,

boşalma bozuklukları, orgazm olamama gibi)

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Çok yaygın: Yorgunluk, ateş

Yaygın: Periferal ödem, anormal yürüyüş, asteni, ağrı, kırıklık, grip sendromu

Yaygın olmayan: Jeneralize ödem

Bilinmiyor: Yoksunluk reaksiyonları (çoğunlukla anksiyete, insomnia, bulantı, ağrı,

terleme),

göğüs

ağrısı.

Ani,

açıklanamayan

ölümler

rapor

edilmiştir.

Ancak

ölümlerin gabapentin tedavisiyle ilişkisi ispatlanmamıştır.

Araştırmalar

Yaygın: Beyaz kan hücre sayısında azalma, kilo artışı

Yaygın

olmayan:

Karaciğer

fonksiyon

testlerinde

(AST,

ALT)

bilirubinde

yükselme

Bilinmiyor: Kan kreatinin fosfokinaz seviyesinde artış

Yaralanma ve zehirlenme

Yaygın: Kazara yaralanma, kırık, sıyrıklar

Yaygın olmayan: Düşme

Gabapentin tedavisi sırasında akut pankreatit vakaları rapor edilmiştir. Gabapentinle

ilişkisi bilinmemektedir (bkz. Bölüm 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Böbrek yetmezliğinin son döneminde hemodiyaliz yapılan hastalarda miyopati ile

kreatinin kinaz seviyelerinde yükselme rapor edilmiştir.

Gabapentin tedavisi sırasında hemorajik pankreatit bildirilmiştir (bkz. Bölüm 4.4 Özel

kullanım uyarıları ve önlemleri).

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Pediyatrik popülasyon

Solunum yolu enfeksiyonları, orta kulak enfeksiyonu, konvülsiyon ve bronşit yalnızca

çocuklar

yürütülen

klinik

çalışmalarda

bildirilmiştir.

olarak,

çocuklarla

12/17

yürütülen

klinik

çalışmalarda

agresif

davranışlar

hiperkinezi

yaygın

olarak

raporlanmıştır.

Geriyatrik popülasyon:

Gabapentin kullanan 65 yaş ve üzerindeki 59 bireyde yapılan pazarlama öncesi klinik

çalışmalara göre bu yapılmıştı. Bu hastalarda bildirilen yan etkiler genç bireylerde

gözlenenlerden farklı değildir. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalar için doz

ayarlanmalıdır (bkz. Bölüm 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli).

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem

taşımaktadır.

Raporlama

yapılması,

ilacın

yarar/risk

dengesinin

sürekli

olarak

izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers

reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirimleri gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

e-posta:

tufam@titck.gov.tr;

tel:

faks:

0 312 218 35 99).

4.9.

Doz aşımı ve tedavisi

Günde 49 grama varan gabapentin doz aşımlarında, akut, hayatı tehdit eden toksisite

gözlenmemiştir. Doz aşımının belirtileri baş dönmesi, diplopi, sözcükleri yuvarlama,

uyuşukluk, bilinç kaybı, letarji, disartri, sedasyon ve hafif diyaredir. Bütün hastalar

destekleyici

bakım

değerlendirilmelidir.

aşımında

yüksek

dozlarda

gabapentinin absorpsiyonunun azalması ilaç absorbsiyonunu sınırlayabilir ve bundan

dolayı doz aşımında toksisite en aza indirgenir.

Gabapentinin doz aşımında, özellikle diğer MSS depresan ilaçları ile birlikte kullanımı

koma ile sonuçlanabilir.

Gabapentin hemodiyalizle uzaklaştırılabilse bile, deneyimler normal olarak diyalizin

gerekli

olmayacağını

göstermektedir.

Bununla

birlikte,

böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda hemodiyaliz endike olabilir.

Gabapentinin oral letal dozları fare ve sıçanlarda 8000 mg/kg’a kadar verilen yüksek

dozlarda tespit edilmemiştir. Hayvanlarda akut toksisite belirtileri ataksi, hızlı nefes

alma, organlarda aşağı sarkma (ptosis), hipoaktivite veya eksitasyondur.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1.

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu: Diğer antiepileptikler

ATC kodu: N03AX12

Etki mekanizması:

Gabapentin kolaylıkla beyne girer ve bir takım epilepsi hayvan modellerinde nöbetleri

engeller. Gabapentin GABA

veya GABA

reseptörlerine afinite göstermez ve GABA

metabolizmasını değiştirmez. Beynin diğer nörotransmiter reseptörlerine bağlanmaz

sodyum

kanalları

etkileşime

girmez.

Gabapentin,

beyinde

voltaja

duyarlı

kalsiyum kanallarının alfa

delta alt üniteleri ile ilişkili bağlanma bölgelerine yüksek

afinite ile bağlanır ve alfa

delta alt ünitelerine olan bu bağlanmanın gabapentinin

hayvanlarda antiepileptik etkisinin sebebi olduğu düşünülebilir. Geniş tarama paneli

alfa

delta dışında herhangi bir ilaç hedefi önermez.

13/17

Çeşitli

klinik

öncesi

modellerden

elde

edilen

veriler,

gabapentinin

farmakolojik

aktivitesinin alfa

delta’ya bağlanma aracılığıyla merkezi sinir sistemindeki uyarıcı

nörotransmiterlerin salınmasındaki azalma ile meydana gelebileceği konusunda bilgi

verir.

durum

gabapentinin

antiepileptik

aktivitesinin

temelini

oluşturur.

Gabapentinin bu aktiviteleri ile insanlardaki antikonvülsan etkileri arasındaki ilişki

araştırma konusudur.

Gabapentin ayrıca birçok klinik öncesi hayvan ağrı modellerinde etkililik gösterir.

Gabapentinin

alfa2delta

ünitelerine

spesifik

olarak

bağlanmasının

hayvan

modellerindeki

analjezik

aktiviteden

sorumlu

olabilecek

çeşitli

faaliyetler

sonuçlanabileceği düşünülmektedir. Gabapentinin analjezik aktivitesi, spinal kord ve

beynin üst merkezindeki inen ağrı inhibitör yolakları ile meydana gelir. Bu preklinik

özelliklerin insanlardaki etkisi bilinmemektedir.

Klinik etkililik ve güvenlilik

Yaşları 3 ila 12 arasında değişen parsiyel konvülsiyonlu pediyatrik hastaların ek

tedavisi için yürütülen bir klinik çalışmada plasebo ile karşılaştırıldığında gabapentin

lehine; %50 cevap oranında sayı ile ifade edilebilen ancak istatistiksel olarak anlamlı

olmayan bir fark göstermiştir. Yaşa bağlı yanıt oranının ek post - hoc analizinde, hem

devamlı veya hem de ikiye ayrılmış değişkende ( 3-5 ve 6-12 yaş gruplarında) yaşın

istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi ortaya çıkmamıştır. Ek post-hoc analizinden

alınan veriler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Tedaviye cevap (≥ %50 iyileşme) ve yaş MITT* popülasyonu

Yaş kategorisi

Plasebo

Gabapentin

P değeri

< 6

4/21 (%19.0)

4/17 (%23.5)

0.7362

6 ila 12 yaş arası

17/99 (%17.2)

20/96 (%20.8)

0.5144

*Modifiye edilmiş tedavi yönelmeli popülasyon, hem başlangıçta hem de çift kör fazda,

28 gün boyunca nöbet kayıt günlüğü tutulan ve çalışma ilacına randomize edilmiş tüm

hastalar olarak tanımlanmıştır.

5.2.

Farmakokinetik özellikler

Emilim:

Gabapentin,

oral

yoldan

uygulandıktan

sonra,

plazma

gabapentin

konsantrasyonuna 2-3 saatte ulaşır. Doz arttıkça gabapentin biyoyararlanımı (absorbe

edilen

dozun

fraksiyonu)

düşmektedir.

Oral

yoldan

uygulanan

mg’lık

gabapentinin mutlak biyoyararlanımı yaklaşık %60’tır. Yüksek yağ içerikli diyet dahil

olmak üzere yemeğin gabapentinin farmakokinetiği üzerine etkisi yoktur. Tekrarlanan

doz uygulamalarında, gabapentinin farmakokinetiği değişmez.

Klinik çalışmalarda plazma gabapentin konsantrasyonları genellikle 2 mcg/mL ve 20

mcg/mL arasında olmakla birlikte, bu konsantrasyonlar güvenirlilik veya etkinlik

açısından

gösterge

değildir.

Farmakokinetik

parametreler

aşağıda

Tablo

3’de

verilmiştir.

Tablo 3: Her 8 saatte bir uygulamanın ardından gabapentinin ortalama (%RSD) kararlı

durum farmakokinetik parametreleri

Farmakokinetik

parametre

300 mg

(N=7)

400 mg

(N=14)

800 mg

(N=14)

14/17

Ortalama

Varyasyon

Katsayısı

Ortalama

Varyasyon

Katsayısı

Ortalama

Varyasyon

Katsayısı

maks

(µg/ml)

4.02

(24)

5.74

(38)

8.71

(29)

maks

(saat)

(18)

(54)

(76)

(saat)

(12)

10.8

(89)

10.6

(41)

(µg x saat/ml)

24.8

(24)

34.5

(34)

51.4

(27)

Ae (%)

47.2

(25)

34.4

(37)

maks

= En yüksek kararlı durum plazma konsantrasyonu

maks

= En yüksek plazma konsantrasyonuna ulaşma süresi

= Eliminasyon yarılanma ömrü

= 0-8 saatlerinde doz sonrası plazma konsantrasyonu/zaman eğri altı alanı

Ae = 0- 8 saatlerinde doz sonrası idrarla değişmeden atılan gabapentin yüzdesi

* = Ölçülmemiştir

Dozların tekrarlanmasıyla, en yüksek plazma konsantrasyonuna ulaşma süresi (t

maks

tek doza göre yaklaşık 1 saat kısalır.

Farmakokinetik çalışmalar, 300-4800mg dozlarında yapılmıştır. En yüksek plazma

konsantrasyonu

eğri

altı

alanı

(EAA)

ortalama

değerleri,

dozla

birlikte

artış

göstermiştir; ancak, bu artış doz artışının hafif altındadır. Her iki parametre için de,

600 mg’a kadar olan dozlarda doğrusallıktan sapma çok hafiftir.

Gabapentin dozlarının tekrarlanmasıyla, kararlı durum plazma düzeylerine tekrarlanan

doz başlangıcından itibaren 1-2 gün içinde ulaşılır ve bu düzey doz rejimi süresince

devam eder.

Gabapentin

tedavisinin

optimizasyonu

için,

aktif

maddenin

(gabapentin)

plazma

konsantrasyonunun izlenmesi gerekli değildir.

Dağılım:

Gabapentin plazma proteinlerine bağlanmaz ve dağılım hacmi 57.7 litredir. Epilepsili

hastalarda,

beyin–omurilik

sıvısındaki

konsantrasyonu,

kararlı

durumdaki

plazma

konsantrasyonlarının

yaklaşık

%20’sidir.

Gabapentin,

emziren

kadınlarda

anne

sütünde bulunur.

Biyotransformasyon:

Gabapentinin insanlarda metabolize edilmesi ile ilgili kanıt yoktur. Gabapentin ilaç

metabolizmasından

sorumlu

karma

fonksiyonlu

hepatik

oksidaz

enzimlerini

indüklemez.

Eliminasyon:

Gabapentin değişmeden renal atılım ile elimine edilir. Gabapentinin eliminasyon

yarılanma

ömrü

saattir

doza

bağlı

değildir.

Gabapentin

insanlarda

saptanabilir

ölçüde

metabolize

olmadığından,

idrarda

saptanan

ilaç

miktarı,

gabapentinin

biyoyararlanımının

göstergesidir.

Oral

yoldan

işaretlenmiş gabapentin verildikten sonra, radyoaktivitenin yaklaşık %80’i idrarda ve

% 20’si feçeste saptanmıştır.

15/17

Yaşlı

hastalarda,

böbrek

fonksiyonlarında

yaşa

bağlı

değişiklikler

(kreatinin

klirensinin azalması), gabapentinin plazma klirensini azaltır ve yarılanma süresini

uzatır. Gabapentinin atılım hızı sabiti, plazma klirensi ve renal klirensi, kreatinin

klirensi ile orantılı olarak azalır.

Gabapentin,

hemodiyaliz

plazmadan

uzaklaştırılabilir.

Böbrek

fonksiyonları

kısıtlanmış hastalarda veya hemodiyaliz tedavisi uygulananlarda gabapentin dozunun

ayarlanması önerilir (bkz. Bölüm 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli)

Çocuklarda gabapentin farmakokinetiği, yaşları 1 ay – 12 yıl arasında değişen 50

sağlıklı gönüllü üzerinde çalışılmıştır. Genel olarak mg/kg temelinde doz verildiğinde

5 yaşın üzerindeki çocuklarda plazma gabapentin konsantrasyonları erişkinlerdekine

benzer olmuştur.

Ek olarak, yaşları 4-12 arasında olan 24 sağlıklı çocuk üzerinde de farmakokinetik

çalışmalar

yapılmıştır.

Çocuklardaki

plazma

gabapentin

konsantrasyonları,

genel

olarak erişkinlerdekine benzer bulunmuştur.

Yaşları 1 ay ile 48 ay arasında değişen 24 sağlıklı yenidoğan ve çocuk üzerinde

yapılan

farmakokinetik

çalışmada,

yaşından

daha

büyük

çocuklara

kıyasla

yaklaşık olarak %30 daha düşük maruziyet (EAA) elde edilmiş olup, C

maks

daha düşük

ve vücut ağırlığı başına klirens daha yüksek gözlenmiştir.

İntravenöz yoldan uygulamanın ardından gabapentinin plazmadan atılımı en iyi lineer

farmakokinetik özellikler ile açıklanabilir.

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:

Gabapentin biyoyararlanımı (absorbe edilen doz oranı), artan doz ile azalır; bu da

biyoyararlanım parametresini (F)

(örn.

%Ae, CL/F, Vd/F) içeren farmakokinetik

parametrelerde doğrusal olmama durumuna neden olur. Eliminasyon farmakokinetiği

(CLr ve t

gibi F’yi içermeyen farmakokinetik parametreler), en iyi şekilde doğrusal

farmakokinetikle açıklanır. Kararlı durum plazma gabapentin konsantrasyonları, tek

doz verilerinden öngörülebilir.

5.3.

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Karsinojenez:

Gabapentinin

karsinojenik

etkileri,

oral

yoldan

(diyetle

birlikte)

yıl

boyunca

farelere 200, 600 ve 2000 mg/kg/gün dozunda, sıçanlara 250, 1000 ve 2000 mg/kg/gün

dozunda

uygulanarak

araştırılmıştır.

Sadece

yüksek

grubundaki

erkek

sıçanlarda,

pankreas

tümörlerinin

(asiner

hücre

tümörleri)

sıklığında

istatistiksel

açıdan anlamlı bir artış gözlenmiştir. 2000 mg/kg/gün dozunda sıçanlarda oluşan

doruk plazma konsantrasyonları, günde 3600 mg/gün verilen insanlarda oluşan plazma

konsantrasyonlarından 10 kat fazladır.

Erkek sıçanlardaki bu pankreas asiner hücre tümörleri, düşük-seviye malignitelerdir,

hayatta kalmayı etkilememiş, metastaz yapmamış veya komşu dokulara invazyon

göstermemiştir

zamanlı

kontrollerde

görülenlerle

benzer

olmuştur.

Erkek

sıçanlardaki bu pankreas asiner hücre tümörlerinin insanlarda karsinojenik risk ile

ilgisi belirsizdir.

Mutajenez:

16/17

Gabapentin genotoksik potansiyel göstermemiştir.

İn vitro

olarak memeli hücreleri

veya

bakteri

kullanılarak

yapılan

miktar

tayini

testinde

gabapentin

mutajenik

olmamıştır.

Gabapentin memeli hücrelerinde

in vitro

veya

in vivo

olarak yapısal kromozom

bozukluklarına

neden

olmamıştır,

hamsterlerde

kemik

iliğinde

mikronukleus

oluşumunu tetiklememiştir.

Fertilite Bozukluğu:

2000 mg/kg’a kadar olan dozlarda, sıçanların fertilite veya üremeleri üzerinde hiçbir

advers etki gözlenmemiştir (mg/m

’lik vücut yüzeyi alanına göre maksimum günlük

insan dozunun yaklaşık beş katı).

Teratojenez:

Gabapentin kontrollerle karşılaştırıldığında, fare, sıçan veya tavşan yavrularında, 3600

mg olan günlük insan dozunun sırasıyla 50, 30 ve 25 katı dozlarda malformasyon

insidansını arttırmamıştır (mg/m

insan dozunun sırasıyla 4, 5 veya 8 katı).

Gabapentin

kemirgenlerde;

kafatası,

vertebralar

arka

bacaklarda,

fetal

büyüme geriliğine işaret eden gecikmiş kemikleşmeyi indüklemiştir. Bu etkiler, gebe

fareler organogenez sırasında 1000 veya 3000 mg/kg/gün oral dozlar aldığında ve

sıçanlara, çiftleşme öncesinde, çiftleşme süresince ve gebelik boyunca 2000 mg/kg

verildiğinde ortaya

çıkmıştır. Bu dozlar, mg/m

esasına göre 3600 mg’lık insan

dozunun yaklaşık 1 ila 5 katıdır.

500 mg/kg/gün dozu verilen gebe farelerde hiçbir etki gözlenmemiştir (mg/m

esasına

göre günlük insan dozunun yaklaşık yarısı).

Sıçanlara 2000mg/kg/gün dozun verildiği bir fertilite ve genel üreme çalışmasında;

1500

mg/kg/gün

dozun

verildiği

teratoloji

çalışmasında;

500,

1000

2000

mg/kg/gün

dozların

verildiği

doğum

öncesi

doğum

sonrası

çalışmasında

hidroüreter ve/veya hidronefroz insidansında artış gözlenmiştir. Bu bulguların önemi

bilinmemektedir; fakat, bunlar gelişim gecikmesi ile ilişkilendirilmiştir. Bu dozlar da

mg/m

esasına göre 3600 mg’lık insan dozunun yaklaşık 1 ila 5 katıdır.

Tavşanlarda yapılan bir teratoloji çalışmasında, organogenez sırasında verilen 60, 300

ve 1500 mg/kg/gün dozlarında implantasyon sonrası fetal kayıp insidansında artış

ortaya çıkmıştır. Bu dozlar, mg/m

esasına göre 3600 mg’lık günlük insan dozunun

yaklaşık 1/4 ila 8 katıdır.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1.

Yardımcı maddelerin listesi

Kopovidon

Poloxamer 188

Mısır Nişastası

Magnezyum Stearat

Kaplama maddesi:

Hidroksipropil metil seluloz (5 cps)

Talk

17/17

6.2.

Geçimsizlikler

Bilinmemektedir.

6.3.

Raf ömrü

24 ay

6.4.

Saklamaya yönelik özel tedbirler

25 ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

6.5.

Ambalajın niteliği ve içeriği

Al/PVC Blister

,

50 tabletlik 10’luk blister ambalajlarda.

6.6.

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış

olan

ürünler

atık

materyaller

“Tıbbi

Atıkların

Kontrolü

Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun

olarak imha edilmelidir.

7.

RUHSAT SAHİBİ

ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.

Yeşilce Mahallesi

Doğa Sokak No:4

34418 Kağıthane/İstanbul

8.

RUHSAT NUMARASI(LARI)

225/51

9.

İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 24.06.2010

Ruhsat yenileme tarihi:

10.

KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

15-5-2018

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.