NEOSTIGMINE

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NEOSTIGMINE 6 AMPUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NEOSTIGMINE 6 AMPUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • anestezi

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699587751607
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALĐMATI

NEOSTĐGMĐNE ® Ampul

Kasiçine,ciltaltınavedamariçineuygulanır.

Etkinmadde:Herlmlampul,0.5mgneostigminmetilsülfatiçerir.

Yardımcımaddeler:Enjeksiyonluksu.

BuKullanmaTalimatında:

1. NEOSTĐGMĐNEnedirveneiçinkullanılır?

2. NEOSTĐGMĐNE'ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. NEOSTĐGMĐNEnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. NEOSTĐGMĐNE'insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.NEOSTĐGMĐNEnedirveneiçinkullanılır?

NEOSTĐGMĐNE,ampulformundaolup,neostigminmetilsülfatadlıetkenmaddeyiiçerirve

sinirsistemiilaçlarıgrubunadahildir.

NEOSTĐGMĐNE,herlmlampulde0.5mgneostigminmetilsülfatiçerir.

6ampullükkutulardabulunur.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

NEOSTĐGMĐNE,aşağıdabelirtilendurumlarıntedavisindekullanılır:

BirtürkaszafiyetihastalığıolanMiyasteniyaGravistedavisinde,

Barsakhareketlerininsinirselolarakyavaşlamasındandolayıoluşanbarsaktıkanması

(paralitikileus),

Ameliyatsonrasıidrartutulmaları,

Uzuvlardakidamarlarınbozukluğuvetıkanıklığı,

Barsakharaketlerininzaafiyeti(barsakatonisi),

Vücudunsağyadasolyarısındaistemlihareketinkaybıvefelci(hemipleji)ve

yalnızcabirorganın,birgrupkasınyadatekbirkasınfelci(monopleji)

2.NEOSTĐGMĐNE'ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

NEOSTĐGMĐNE'iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

NEOSTĐGMĐNE'ekarşıaşırıduyarlılığınızvarsa,

Karınzarınıniltihaplanması(peritonit),kangrende,

Sindirimsistemikanalındaveyaidraryollarındakitıkanıklığınmekaniknedenli

olduğudurumlarda

Suksametonyumgibikasgevşeticilerkullanmaktaysanız

NEOSTĐGMĐNE'iaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

Eğer,

Sarahastalığı(epilepsi)

Astım

Nabızyavaşlaması

Kalbibesleyendamarlardayenioluşmuştıkanma

Tiroidhormonununfazlalığı

Kalpritmininbozulması

Mideveonikiparmakbarsağındaoluşanyaralar(ülser)

Vagussinirininaşırıaktivitesi

Titremeylegidenbirkas-sinirhastalığıolanParkinsonhastasıysanız

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

NEOSTĐGMĐNE'inyiyecekveiçecekilekullanılması

NEOSTĐGMĐNEağızdankullanılmadığıiçinyiyeceklerlebiretkileşimegirmesibeklenmez.

Hamilelik

Đ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

NEOSTĐGMĐNEiledeneyhayvanlarıveyagebekadınlarüzerindegerçekleştirilmişyeterli

çalışmabulunmamaktadır.Bunedenlehamilebirkadınaverildiğindeönemlibirzararyapıp

yapmayacağı;üremeyeteneğiüzerindeetkisiolupolmayacağıbilinmemektedir.

BunedenlehamilebirkadınaNEOSTĐGMĐNEancaksorumluhekiminkarzarardengesini

değerlendirmesindensonragerekiyorsaverilmelidir.NEOSTĐGMĐNEvebenzeriilaçlar

doğumuyakınolangebekadınlaradamaryoluylaverildiğindeerkendoğumriskineve/veya

rahminyersizkasılmasınanedenolurlar.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

Đ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

NEOSTĐGMĐNE’inannesütünegeçipgeçmediğibilinmemektedir.

BebeklerdeNEOSTĐGMĐNE’inciddiyanetkilerifazlaolduğundan;annesütünegeçme

riskinekarşı,ilaçalmımınınzorunluluğudegözönünealınarakyaemzirmeninyadailaç

almımınınkesilmesigerektiğinehekimgörüşünegörekararverilmelidir.

Araçvemakinekullanımı

VücudunuzunNEOSTĐGMĐNEtedavisinekarşınasılbirtepkivereceğiniöğreninceyekadar

araçvemakinekullanımındansakınmalısınız.

Diğerilaçlarlabirliktekullanımı

Özellikleneomisin,streptomisin,kanamisingibibazıantibiyotiklerlemutlakabirlikte

kullanılmasıgerekiyorsabuilaçlarındozajlarındadikkatlibirayarlamayapılmasıgerekir.

Ağrıduyulmasınıengelleyenanestezikilaçlarla,kalpritminidüzenleyenilaçlarlavekasların

sinirlertarafındanuyarılmadurumunudeğiştirendiğerilaçlarlabirliktekullanımındadikkatli

olunmalıdır.

Nöromüskülerblokajyapanajanlar:NEOSTĐGMĐNEdepolarizanolmayan(Tubokürarin,

gallaminveyapanküronyumgibi)kasgevşeticilerinetkilerineciddibiçimdekarşıtetki

gösterirvebuetkileşimameliyatsonrasındakasgevşemesinitersineçevirmekiçintedavide

biravantajolarakkullanılabilir.NEOSTĐGMĐNE,süksinilkolingibidepolarizankas

gevşeticilerinetkisinekarşıtetkigöstermez,aksineetkisüresiniuzatabilir.

Diğerilaçlar:Atropin,NEOSTĐGMĐNE’inzararlımuskariniketkisininbelirtilerinin(tükrük,

ter,gözyaşıvebronşlardadaralmaveaşırısalgı,bulantı,kusma,diyare,kramplartarzında

karınağrıları,idrarvedışkıkaçırmavekalpatımındaaşırıyavaşlamagibi)giderilmesinde

kullanılır.

MiyasteniyaGravis'lihastalardaNEOSTĐGMĐNEdozuuygunşekildeayarlanmalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.NEOSTĐGMĐNEnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzhastalığınızabağlıolarakilacınızındozunubelirleyecekvesizeuygulayacaktır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/karaciğeryetmezliği

BöbrekyetmezliğiolanhastalardaNEOSTĐGMĐNEdozununayarlanmasınaihtiyaç

duyulabilir.

EğerNEOSTĐGMĐNE'inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaNEOSTĐGMĐNEkullandıysanız:

NEOSTĐGMĐNE'denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

Dozaşımıbelirtileri:

Terleme,gözyaşarması,burunakıntısı,midedengazçıkışı,istemdışıdışkılamaveidrar

yapma,yüzdekızarma,gözbebeğindeküçülme,gözdekanama,kirpikleriniradedışı

kasılması,gözlerinistemdışı,ritmikhareketleri,huzursuzluk,korku,balgamçıkarmadaartış,

nabzınyavaşlamasıvetansiyondüşmesi,kaskasılmaları,şiddetligüçsüzlük,bellibazı

kaslarıngörevyapamaması,kaslarınkısmiyadagenelolarakistemsizkasılması,koma.

Dozaşımıtedavisi:

DoktorunuzNEOSTĐGMĐNEtedavisinidurduracakveihtiyaçduyarsasize

NEOSTĐGMĐNE’inetkisiniazaltacakilaçuygulayacaktır.

NEOSTĐGMĐNE'ikullanmayıunutursanız

Doktorunuzatlanandozunnezamanuygulanacağınakararverecektir.

Takipedendozunyeniuygulamazamanıiçindoktorunuzuntalimatlarınauymanızönemlidir.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

NEOSTĐGMĐNEiletedavisonlandırıldığmdaoluşabileceketkiler

Herhangibiretkibeklenmemektedir.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,NEOSTĐGMĐNE’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbirisiolursa,NEOSTĐGMĐNE'ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Kaslarınkısmiyadagenelolarakistemsizkasılmaları

Bilinçkaybı

Uyuşukluk

Konuşmagüçlüğü

Gözbebeğiküçülmesi

Nabızyavaşlaması

Nabızhızlanması

Kalpritmininbozulması

EKGdeğişimleri

Kalpdurması

Beynekanakımınınkesintisinebağlıolananlıkbilinçkaybı

Tansiyondüşüklüğü

Solunumkasfelci

Solunumdepresyonu

Solunumdurması

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinNEOSTĐGMĐNE’ekarşıciddiallerjinizvar

demektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Aşırıduyarlı lı ktepkileri

Başağrısı

Başdönmesi

Bronşlarındaralması

Toplardamarlarıniltihabınabağlıkanpıhtısıoluşumu

Nefesdarlığı

Koma

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Bulantı

Kusma

Gözyaşarması

Aşırıtükürüksalgılanması

Đ shal

Đ draraçıkmaisteği

Midekrampları

Eklemağrısı

Yutmagüçlüğü

Ş işkinlik

Deridekızarıklık

Kaşıntı

BunlarNEOSTĐGMĐNE’inhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.NEOSTĐGMĐNE'insaklanması

NEOSTĐGMĐNE'içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

NEOSTĐGMĐNE’i25°C'ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

NEOSTĐGMĐNE’iorijinalambalajındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraNEOSTĐGMĐNE'ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizNEOSTĐGMĐNE’i

kullanmayınız.

RuhsatSahibi:ADEKAĐlaçSanayiveTicaretA.Ş.

NecipbeyCad.No.88

55020–SAMSUN

Tel:(0362)4316045

(0362)4316046

Fax:(0362)4319672

ÜretimYeri:ADEKAĐlaçSanayiveTicaretA.Ş.

NecipbeyCad.No.88

55020–SAMSUN

Tel:(0362)4316045

(0362)4316046

Fax:(0362)4319672

Bukullanmatalimatı.........tarihindeonaylanmıştır.

2-7-2018

Fagron Sterile Services Issues Voluntary Nationwide Recall of Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 5mg per 5mL and Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 3mg per 3mL, in a 5mL syringe Due to Mislabeling

Fagron Sterile Services Issues Voluntary Nationwide Recall of Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 5mg per 5mL and Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 3mg per 3mL, in a 5mL syringe Due to Mislabeling

Fagron Sterile Services is voluntarily recalling two (2) lots of Neostigmine Methylsulfate 5mL syringes to the user/hospital/clinic level. The specified product lots are being recalled because of a confirmed customer complaint that some syringe units containing Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 5mg per 5mL are incorrectly labelled as Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 3mg per 3mL. Secondary packages are properly labelled as Neostigmine Methylsulfate 1mg/mL, 5mg per 5mL.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.