NEOFLEKS

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NEOFLEKS RINGER COZELTISI 1000 ML SETLI
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NEOFLEKS RINGER COZELTISI 1000 ML SETLI
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • elektrolitler

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8697637691651
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

NEOFLEKS RİNGER ÇÖZELTİSİ

Damar içine (intravenöz)yolla uygulanır.

Etkin maddeler :Her 100 mlçözeltide ;

0.860 g Sodyumklorür,

0.033 g Kalsiyumklorür dihidrat,

0.030 g Potasyumklorür

Yardımcımadde :Enjeksiyonluk su

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

-Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

-Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

-Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

-Bu ilacın kullanımısırasında, doktoraveya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

-Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veyadüşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında :

1.NEOFLEKS RİNGER nedir ve ne için kullanılır?

2. NEOFLEKS RİNGER’i kullanmadan önce dikkatedilmesi gerekenler

3. NEOFLEKS RİNGER nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5. NEOFLEKS RİNGER’in saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1.NEOFLEKS RİNGER nedir ve ne için kullanılır?

NEOFLEKSRİNGER 1000 mlve 2000 ml polipropilentorbalarda sunulan damar içine

kullanımiçin hazırlanmışbir çözeltidir.İçerisinde vücut için gerekli olan sodyum, potasyum,

kalsiyumve klor iyonlarıbulunur.

NEOFLEKSRİNGER çözeltisi su alımının azaldığıveya su kaybının arttığıdurumlarda,

kusma, ishal gibi durumlarda, hafifalkaloz (hidrojen iyon konsantrasyonunun düşmesi) ve

hipokloremi(kanda klor miktarının düşmesi) tedavisinde kullanılır.

Ayrıca yıkamaçözeltisi olarak ; yara ve ameliyat bölgelerinin yıkanmasında, tanıamaçlı

artroskopik inceleme, tedavi amaçlıdevamlıya da aralıklıyıkamalarda, kronik kemik

iltihabında, kronik kemik dokusu yangısında kullanılır.

Açık kalp ameliyatlarında kalp-akciğer makinesinde kullanılır, organ nakillerinde, açık kalp

ameliyatlarında ve peroperatuvar bölgesel hipoterminin (vücutısısının düşmesi)

sağlanmasında kullanılır.

2. NEOFLEKS RİNGER’i kullanmadan önce dikkat edilmesigerekenler

NEOFLEKS RİNGER’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Addison hastalığında (Addison’un tedavi edilmişhastalığında ya da krizlerinde,

potasyumsuz sıvılar tercih edilir), elektrokoter kullanımının gerekli olduğu

operasyonlarda elektrolit içeren yıkamaçözeltileri kullanılmamalıdır.

NEOFLEKSRİNGER’in bileşiminde bulunan herhangi birmaddeye alerjisi olanlarda

kullanılmamalıdır.

NEOFLEKS RİNGER’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

*Belirgin hipopotasemi (kanda potasyummiktarının düşük olması) ya da hipokalsemi(kanda

kalsiyummiktarının düşük olması) durumlarında (Ringer çözeltisi ilebirlikte ayrıca eksik

elektrolitleri yerine koymaçözeltileri de kullanılmalıdır)

* Sodyumtuzları, kalp yetmezliği, hipertansiyon, böbrek yetmezliği, periferik veya pulmoner

ödemde ve gebelik toksemisinde (toksinlerin kana karışması) dikkatle kullanılmalıdır.

*Yıkamaamaçlıkullanım sırasında sistemik dolaşımageçebileceğinden konjestif kalp

yetmezliği, son dönemböbrek yetmezliği, sodyumkaynaklıödemle seyreden klinik tablolarda

ve kortikosteroid kullanan hastalara uygulamada dikkat gerekir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsasizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

NEOFLEKS RİNGER’in yiyecek veiçeceklerile kullanılması

Herhangi bir özel durumyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

İlacın hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Sadece kullanımının

kesinlikle gerekli olmasıdurumunda hamile kadınlarda kullanılmalıdır.

Tedavinizsırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

NEOFLEKSRİNGER çözeltisininiçerdiği potasyumsüte geçer. Bu nedenle çok gerekli

olmadıkça emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

NEOFLEKSRİNGER’i alan hastaların motorlu araç ve makine kullanmalarında bir sakınca

yoktur.

NEOFLEKS RİNGER’in içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli

bilgiler

Özel bir durumyoktur.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

İçerdiği kalsiyumnedeniyle kalp glikozitleriile birlikte verildiğinde birbirlerinin inotropik

ve toksik etkilerini arttırırlar. Bunun sonucu kalpte ritimbozukluklarıgörülebileceğinden

kalp glikozidleri alan hastalara i.v. yolla kalsiyumluçözeltiler uygulanacağızaman çok

yavaşverilmelidir.

İçerdiği potasyumklorürden dolayıspironolakton, triamteren veamilorid gibi potasyum

tutucu idrar söktürücülerle birlikte kullanıldığında kanda potasyumyükselmesi oluşabilir

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. NEOFLEKS RİNGER nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar :

Doktorunuz hastalığınıza bağlıolarakilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

1) Deri altıve damar yoluyla uygulamada doz: Hastanın yaşına, ağırlığına ve klinik durumuna

bağlıolarak yetişkinler için ortalamagünde 1-3 litredir. Verilişhızınormal olarak saatte kilo

başına 30 ml’dir. Kalp hastalığıvb. durumlar yoksa çözelti verilmehızıhastanın genel

durumu oranında azaltılmalıdır.

2) Eklem inceleme ve girişimlerde doz kullanılışşekli: Eklem incelemelerinde (artroskopi)

doz uygulamanın gerektirdiği miktarlarda değişik olabilir.

3) Göğüs kalp ve damar cerrahisinde : Hekimin arzu ettiği miktarlarda ve operasyonun

gerektirdiği miktarlarda kullanılır.

4) Kesi ve yaraların yıkanmasında:Kullanıldığıbölgeye doğrudan dökmeşeklinde hekimin

arzu ettiği miktarlarda kullanılır.

Uygulama yolu ve metodu :

NEOFLEKSRİNGER damar içine uygulanır.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Çocuklarda, doz vücut ağırlığına göre hesaplanarak uygulanabilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği :

Sodyumtuzlarıböbrek yetmezliğinde dikkatle kullanılmalıdır. Hastanın yaşına, ağırlığına ve

klinik durumuna bağlıolarak yetişkinlerde günde 1-3 litre uygulanır.

Eğer NEOFLEKS RİNGER’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz

var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla NEOFLEKS RİNGER kullandıysanız :

Doktorunuz hastalığınıza bağlıolarakilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

NEOFLEKS RİNGER’i kullanmayıunutursanız :

Doktorunuz hastalığınıza bağlıolarakilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

NEOFLEKS RİNGER iletedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler :

NEOFLEKSRİNGERiletedavinin sonlandırılmasından sonra herhangi bir etki

gözlenmemiştir.

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi NEOFLEKS RİNGER’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde

yan etkiler olabilir.

Seyrek görülen yan etkiler :

Ateşlenme, enjeksiyon alanında enfeksiyon, damar trombozu, flebit (toplardamar iltihabı),

ekstravazasyon (sızıntı)

Yaygın olmayan yan etkiler :

Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

5. NEOFLEKS RİNGER’in saklanması

NEOFLEKSRİNGER’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında

saklayınız.

25°C‘nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NEOFLEKS RİNGER’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.

Büğdüz Mahallesi KaymakamAli Galip Sokak No:28 AKYURT/ANKARA

e-mail: tts@turktipsan.com.tr

Tel: 0 312 8441508

Faks: 0 312 8441527

Üretim yeri:TURKTIPSAN SAĞLIKTURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.

Büğdüz Mahallesi KaymakamAli Galip Sokak No:28 AKYURT/ANKARA

e-mail: tts@turktipsan.com.tr

Tel: 0 312 8441508

Faks: 0 312 8441527

Bu kullanmatalimatı10/12/2010 tarihinde onaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİBİLGİLER BUİLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ

İÇİNDİR

Uygulamayahazırlanması:

A)Torba,twist-offkapağınınıslanmasıiçin birkaç kez başaşağıçevrilir.

B)Torbanıntwist-off kapağıçevrilip çıkarılır.

C)İnfuzyon seti üzerindeki damla sayısınıayarlayan klemp kapatılır.

D)İnfuzyon setininspaykı(plastik delici kısım)üzerindeki koruyucu sağa sola çevrilerek

çıkarılır.Spayk,twist-offkapağın merkezine sokulur.

E)Damlatmaodacığı, çözeltiyle yarısına doluncaya kadar sıkılıp bırakılır.İğne ucundaki

koruyucu çıkarılır.Klemp açılarak perfüzyon sistemi ve iğneçözeltiyle doldurulur. Klemp

kapatılarak damara girilir. Daha sonra klemp açılarak damla adedi ayarlanır.

21-11-2018

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi USA is voluntarily recalling 163 lots of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 10 mL fill in a 10 mL vial and Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 20 mL fill in a 20 mL vial to the user level. The product insert states that stoppers for both the 10mL and the 20mL vials do not contain natural rubber latex; the tray label for the two vial sizes and the vial label for the 20mL vial also state that the stoppers do not contain latex. The product is being recalled because the stoppers contain n...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-10-2018

Modification of the existing maximum residue levels for mepiquat in cotton seeds and animal commodities

Modification of the existing maximum residue levels for mepiquat in cotton seeds and animal commodities

Published on: Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant, BASF SE, submitted an application to the competent national authority in Greece to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance mepiquat in cotton seeds. The data submitted in support of the application were found to be sufficient to derive a MRL proposal for cotton seeds and the previously derived MRL proposals for animal commodities were found to be stil...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-3-2018

Duro-K 600 mg potassium chloride tablets

Duro-K 600 mg potassium chloride tablets

Advisory – lead content may exceed regulatory guidelines

Therapeutic Goods Administration - Australia

22-3-2018

Lutetium (<sup>177</sup> Lu) chloride

Lutetium (<sup>177</sup> Lu) chloride

Lutetium (177 Lu) chloride (Active substance: Lutetium (177Lu) chloride) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018)1902 of Thu, 22 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10391/201706

Europe -DG Health and Food Safety