NEOFLEKS

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NEOFLEKS DENGELI ELEKTROLIT SOLUSYONU 500 ML SETLI PP TORBA
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NEOFLEKS DENGELI ELEKTROLIT SOLUSYONU 500 ML SETLI PP TORBA
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • elektrolit kombinasyonları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8697637690746
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

NEOFLEKSDENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONU

Damariçiyoldanuygulanır.

Etkinmaddeler: Herbirlitreçözelti6.4gramsodyumasetattrihidrat,5gram

sodyumklorür,0.75grampotasyumklorür,0.75gramsodyum

sitratdihidrat,0.35gramkalsiyumklorürdihidratve0.31gram

magnezyumklorürhekzahidratiçerir

Yardımcımaddeler: Sterilenjeksiyonluksu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.NEOFLEKSDENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONUnedirveneiçinkullanılır?

2.NEOFLEKSDENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONU’nukullanmadanöncedikkat

edilmesigerekenler

3.NEOFLEKSDENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONUnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.NEOFLEKSDENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONU‘nunsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.NEOFLEKSDENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONUnedirveneiçinkullanılır?

NEOFLEKSDENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONU,vücudunsusuzvetuzsuzkalması

(dehidratasyon)durumununtedavisindevebudurumunoluşmasınıönlemekiçinkullanılanve

damariçiyoldanuygulananbirçözeltidir.

Vücuttankaybedilensıvınınvetuzunyerinekonmasındaişeyarar.

NEOFLEKSDENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONU500mlve1000mililitrehacminde

poliproplentorbalardasunulmuştur.Setlivesetsizikiformubulunmaktadır.

NEOFLEKSDENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONUiçerisindevücutiçingerekliolan

elementler(yapıtaşları)içerenbirçözeltidir.

Damariçiyoldankullanılanbirçözeltidir.

NEOFLEKSDENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONUözellikleameliyatlıhastalarda,ani

başlangıçlıishaliolançocuklardavebazışekerhastalarında(diyabet)görülenvücudunsusuz

kalmasıdurumunda(dehidratasyon)tercihedilmektedir.

NEOFLEKSDENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONUkonsantreformdabulunanbazıdamar

içiuygulamayauygunilaçlarındamariçineuygulanmadanönceseyreltilmesiamacıylada

kullanılmaktadır.

2.NEOFLEKSDENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONU’nukullanmadanöncedikkat

edilmesigerekenler

NEOFLEKSDENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONUbirçokhastadaemniyetlibirilaçtır.

Ancakkalbiniz,böbrekleriniz,karaciğerinizveyaakciğerlerinizdesorunlarvarsa,şeker

hastasıysanızyadavücudunuzdaaşırıtuzbirikiminebağlışişlikler(ödem)varsadoktorunuz

builacısizeuygulamamayakararverebilir.

NEOFLEKSDENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONU’nuaşağıdakidurumlarda

KULLANMAYINIZ

DahaönceNEOFLEKSDENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONU,içerdiğietkinmaddelerya

dayardımcımaddeleriiçerenilaçlarıaldığınızdaalerjikbirtepkigösterdiyseniz,yanisizde

anidensolukkesilmesi,hırıltılısolunum,deridöküntüleri,kaşıntıyadavücudunuzdaşişmegibi

belirtileroluştuysabuilacıKULLANMAYINIZ.Alerjinizolupolmadığındanemindeğilseniz,

doktorunuzadanışınız.

Çözeltiaşağıdakidurumlardakullanılmamalıdır:

- İ drarınhiçolmadığıyadaçokazolduğuhastalar(anüri,ağıroligüri);

-Böbrekyetmezliği.

- Savaşlar,kazalar,madenlerdekigöçükler,endüstrivetrafikkazalarındavücuttakikas

kitlesininezilmesiyleortayaçıkanbirbelirtikümesi(Crushsendromu).

- Alyuvarlarındolaşımiçindeparçalanması(ağırhemoliz)durumları.

- Böbreküstübezininyetmezliği.

- Bazıkalphastalıkları(kalpbloku).

- KanınnormalpH’sınınbaziktarafakaymışolması(alkaloz).

NEOFLEKSDENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONU’nuaşağıdakidurumlarda

DİKKATLİKULLANINIZ

Eğersizdeaşağıdakihastalıklardanbirivarsa:

- Kalphastalığıkalpyetmezliği,yüksektansiyon;

- vücudunuzda,kolvebacaklarınızdayadaakciğerlerinizdesutoplanması(ödem);

- böbrekişlevlerininbozukluğu;

- gebeliktansiyonu;

- vücuttasodyumunaşırıbirikiminenedenolanaldosteronizmadıverilendurumlaryada

sodyumbirikimiyleseyredendiğerdurumlar;

- Dvitaminidüzeylerininnormaldenyüksekolmasıdurumu(sarkoidozhastalığıvb

nedenlerle);

- böbreklerdetaş;

- Anigelişensusuzkalmadurumu(akutdehidratasyon),bazıböbrekhastalıklarıveciddi

yanıkdurumlarıgibivücuttakipotasyumunyükselmesineyatkınlığıarttırandurumlar;

doktorunuzsizeNEOFLEKSDENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONU’nukullanırkenözel

dikkatgösterecektir.

Ayrıcaeşzamanlıolaraksizekantransfüzyonudayapılacaksa,NEOFLEKSDENGELİ

ELEKTROLİTSOLÜSYONU’nunkanlabirlikteaynıinfüzyonsistemindenuygulanması

önerilmez.

Builaçsizeelektronikbirpompaaracılığıylauygulanacaksa,torbanıntümüyleboşalmadan

öncepompanınçalışmasınındurmuşolduğunadikkatedilmelidir.

Builacınsizeuygulanırkenkullanılanboruların(setlerin)24saattebirdeğiştirilmesiönerilir.

Ayrıcayalnızcatorbasağlamvesızdırmıyorsa,içindekiçözeltiberraksakullanılmalıdır.

NEOFLEKSDENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONU’nunyiyecekveiçecekile

kullanılması

NEOFLEKSDENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONUdamaryoluylauygulananbirilaçtır;

uygulamaşekliaçısındanyiyecekveiçeceklerleherhangibiretkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Doktorunuztarafındanözellikleuygungörülmediğitakdirde,gebelikdönemindeNEOFLEKS

DENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONU’nukullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Bebeğiniziemziriyorsanız,budurumudoktorunuzabildiriniz.Doktorunuztarafından

özellikleuygungörülmediğitakdirde,emzirmedönemindeNEOFLEKSDENGELİ

ELEKTROLİTSOLÜSYONU’nukullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

NEOFLEKSDENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONU’nunaraçyadamakinekullanımı

üzerindeherhangibiretkisibulunmamaktadır.

NEOFLEKSDENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONU’nuniçeriğindebulunanbazı

yardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

NEOFLEKSDENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONU’nuniçeriğindebulunanyardımcı

maddelerekarşıbirduyarlılığınızyoksa,bumaddelerebağlıolumsuzbiretkibeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Reçetesizalınanilaçlar,aşılarvebitkiselilaçlardadahilolmaküzerebaşkaherhangibirilaç

almayıplanlıyorsanız,alıyorsanızveyayakınzamandaaldıysanızlütfendoktorunuza

bildiriniz.

NEOFLEKSDENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONUbazıilaçlarlageçimsizdir.Geçimsiz

olduğubilinenbuilaçlarçözeltiyeeklenmemeli;builaçlarınseyreltilmesiiçinbaşkaçözeltiler

tercihedilmelidir.

Çözeltiyeeklenecekherhangibaşkabirilaçlaolabilecekbirgeçimsizlikriskinienaza

indirmekiçin,karıştırmaişlemindenhemensonra,uygulamadanönceveuygulamasırasında

belirliaralarlauygulamasıyapılacaksonkarışımdaherhangibirbulanıklıkveyaçökelmeolup

olmadığısağlıkgörevlisitarafındankontroledilecektir.

AyrıcaNEOFLEKSDENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONUileaşağıdakiilaçlarınbirarada

kullanımısırasındabuilaçlarınetkileridikkatealınmalıdır:

- Kortikoidler/steroidlervekarbenoksolongibigeneldealerjikhastalıklardakullanılan

ilaçlar(birliktealındıklarındavücuttasodyumvesubirikmesiriskiartar)

- Tekbaşınayadakombineolarakamilorid,spironolakton,triamterengibiidrarsöktürücü

ilaçlar(birliktealındıklarındavücuttapotasyumbirikmesiriskiartar)

- AnjiyotensindönüştürücüenziminhibitörleriveanjiotensinIIreseptörantagonistlerigibi

tansiyondüşürücüilaçlar(birliktealındıklarındavücuttapotasyumbirikmesiriskiartar)

- Takrolimus,siklosporingibibağışıklıksistemibaskılayıcıilaçlar(birliktealındıklarında

vücuttapotasyumbirikmesiriskiartar)

- Dijitalisgrubundankalpilaçları(birliktealındıklarındabuilaçlarınetkileriartarveciddi

kalpritmbozukluğuoluşabilir).

- TiyazidgrubuidrarsöktürücüleryadaDvitamini(birliktealındıklarındavücutta

kalsiyumbirikmesiriskiartar)

- Osteoporoz(kemikerimesi)durumundakullanılanbifosfonatlar,vücuttanormalde

bulunanvegebelikvbdurumlardakullanılanflorür,florokinolonvetetrasiklingrubundan

antibiyotikler(birlikteuygulandıklarındaemilimleriazalır).

- Salisilatlar(ateşdüşürücüolarakkullanılanbirilaçgrubu),barbitüratlar(havale

durumlarındakullanılanbirilaç)velityum(psikiyatrikhastalıklardakullanılanbirilaç)

gibiasidikilaçlar(NEOFLEKSDENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONU)idrarıalkali

halegetirdiğindenbuilaçlarınböbreklerdenatılımıartar,etkileriazalır).

- Buruntıkanıklığıgibidurumlardakullanılansempatomimetikilaçlar(örnefedrin,

pseudoefedrin)veiştahkesiciyadauyarıcı(stimülan)olarakkullanılan(deksamfetamin

sülfat,fenfluraminhidroklorürgibi)alkaliilaçlar(NEOFLEKSDENGELİ

ELEKTROLİTSOLÜSYONU)idrarıalkalihalegetirdiğindenbuilaçlarınböbreklerden

atılımıazalırvebeklenenetkidenfazlaetkiyeyolaçabilirler).

Eğerreçeteliveyareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.NEOFLEKSDENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONUnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Sizinbuilacahangimiktarlardaihtiyacınızolduğunavesizenezamanuygulanacağına

doktorunuzkararverecektir.Bunayaşınız,vücutağırlığınızvebuilacınsizeuygulanma

nedeninegörekararverecektir.Doktorunuzsizeayrıbirtavsiyedebulunmadıkçabu

talimatlarıtakipediniz.

lacınızızamanındaalmayıunutmayınız.

DoktorunuzNEOFLEKSDENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONUiletedavinizinnekadar

süreceğinisizebildirecektir.Tedaviyierkenkesmeyinizçünküistenensonucualamazsınız.

Uygulamayoluvemetodu:

Toplardamarlarınızauygunbirplastikboru(set)aracılığıylakullanılır.

Çocuklardakullanım:

Çocuklariçin,dozveuygulamasetininboyutunauygulamayıönerendoktortarafındankarar

verilir.

Yaşlılardakullanım:

Karaciğer,böbrekyadakardiyakişlevlerdeazalmadahasıkgörüldüğündenvebirliktebaşka

hastalıkgörülmeyadabaşkailaçkullanmaolasılığıdahafazlaolduğundangenelolarak

yaşlılardadozseçimidikkatlevegeneldedozaralığınınmümkünolanenalttakisınırıalınarak

yapılmalıdır.

Builaçbüyükorandaböbrekleryoluylaatıldığından,böbrekişlevlerininbozukolduğu

durumlardailacınzararlıetkileriningörülmeriskiartar.Yaşlılardaböbrekişlevlerinin

azalmasıdahafazlaolduğundandozseçimindedikkatliolunmalıvetedavisırasındaböbrek

işlevleriizlenmelidir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği

Builaçbüyükorandaböbrekleryoluylaatıldığından,böbrekişlevlerininbozukolduğu

durumlardailacınzararlıetkileriningörülmeriskiartar.

EğerNEOFLEKSDENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONU’nunetkisininçokgüçlüveyazayıf

olduğunadairbirizleniminizvarisedoktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendenfazlaNEOFLEKSDENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONU

kullandıysanız:

NEOFLEKSDENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONU’nukullanmanızgerekendenfazlasını

kullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıilekonuşunuz.

NEOFLEKSDENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONU’nukullanmayıunutursanız:

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

NEOFLEKSDENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONUiletedavisonlandırıldığında

oluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiNEOFLEKSDENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONU’nuniçeriğindebulunan

maddelereduyarlıolankişilerdeyanetkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,NEOFLEKSDENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONU’nu

kullanmayıdurdurunuzveDERHALdoktorunuzabildirinizveyasizeenyakın

hastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

- İ lacınuygulandığıbölgedekaşıntılıkızarıklık/kabarıklık,yanmahissi;

- Solunumsıkıntısı,hırıltılısolunum,göğüsteağrı;

- Vücuttaaşırısıcaklıkyadasoğuklukhissi;

- Ellerde,ayaklarda,dudaklarda,yüzdeveyatümvücuttaşişme;

Başdönmesi,bayılmahissi;

- Kalpteçarpıntı.

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinNEOFLEKSDENGELİELEKTROLİT

SOLÜSYONU'nakarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerekolabilir.

Ayrıcauygulamadevamederkenvücudunuzdaateş,titremegibibelirtileroluşursa(febril

reaksiyon)DERHALdoktorunuzabildiriniz;budurumdadoktoruygulamayasonvererekacil

tıbbimüdahaledebulunabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdabelirtilenyanetkilerinsıklığıbilinmemektedir(eldekiverilerilebelirlenemeyecek

kadarazhastadagörülebilir).

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Uygulamanınyapıldığıyerdeiltihaplanma,uygulamanınyapıldığıyerdenbaşlayarak

toplardamarlarınızboyuncayayılansertlik,kızarıklıkyadaşişlik.

- Vücudunuzdaveyakolyadabacaklarınızdasutoplanması(ödem),solukalıpvermenizde

zorlaşma,yatarkenyadamerdivençıkarkennefesalıpvermedezorlanma(konjestifkalp

yetmezliğibelirtileri)

- Kalbinizinnormaldenhızlıyadayavaşçalışması,göğüstesıkışmahissi,göğüsağrısı.

- Kolyadabacaklarınızdahissizlik,reflekskaybı,kasyadasolunumfelci,şuurda

bulanıklık,halsizlik,tansiyondüşmesi,kalbinritmininbozulması,elektrokardiyografide

anormallikler(Potasyumzehirlenmesinebağlıbelirtivebulgular).

−Sıcakbasması,terleme,tansiyondüşmesi,kalp,solunumvesinirsistemiişlevlerinin

azalması(Magnezyumzehirlenmesinebağlıbelirtivebulgular).

- Sıknefesalıpverme,morarma.

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Bulantı,kusma.

Karınağrısı.

shal.

BunlarNEOFLEKSDENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONU'nunhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.NEOFLEKSDENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONU’nunsaklanması

NEOFLEKSDENGELİELEKTROLİTSOLÜSYONU’nuçocuklarıngöremeyeceği,

erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°Caltısıcaklıktasaklayınız

Tekkullanımlıktır.Kısmenkullanılmıştorbalarsaklanmamalı;uygulamanınyapıldığısağlık

kuruluşununtıbbiatıkprosedürlerineuygunolarakimhaedilmelidir.

Herbirtorbanınetiketindesonkullanmatarihiyazmaktadır.Butarihgeçmişsesizebuilaç

verilmeyecektir.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraNEOFLEKSDENGELİELEKTROLİT

SOLÜSYONU’nukullanmayınız.

Ruhsatsahibiveüretici:TURKTIPSANSAĞLIKTURİZMEĞİTİMVETİCARETA.Ş.

BüğdüzMahallesiKaymakamA.GalipCaddesiNo:28

06750AKYURT/ANKARA

Tel:03128441508

Faks:03128441527

Bukullanmatalimatı…………….tarihindeonaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİBİLGİLERBUİLACIUYGULAYACAKSAĞLIKPERSONELİİÇİNDİR.

Çözeltisteriluygulamasetiaracılığıylaaseptikteknikkullanılarakuygulanmalıdır.Sisteme

havagirmemesiiçinuygulamasetinden,kullanımöncesisıvıgeçirilmelidir.

Ekilaçlar,aseptikkoşullardaenjeksiyonucundanbiriğneyardımıileinfüzyonöncesive

sırasındakatılabilir.Oluşansonürününizotonisitesiparenteraluygulamayapılmadanönce

belirlenmişolmalıdır.

Hastayauygulamadanönceeklenmişilacınçözeltiyletümüylekarışmışolmasıgereklidir.Ek

ilaçiçerençözeltiler,ilaçeklenmesindenhemensonrakullanılmalıdır;dahasonrakullanılmak

üzeresaklanmamalıdır.

Çözeltiyeekilaçkatılmasıyadayanlışuygulamatekniği,ürünepirojenkontaminasyonuna

bağlıateşreaksiyonunanedenolabilir.Adversreaksiyongörülmesidurumundainfüzyona

hemensonverilmelidir.

Tekkullanımlıktır.

Kısmenkullanılmışçözeltilersaklanmamalıdır.

Kısmenkullanılmıştorbalaryenidenhastayauygulanansistemlerebağlanmamalıdır.

Açmakiçin:

1.Dışambalajınsağlamlığınıvesızıntıolupolmadığınıkontrolediniz;ambalajhasar

gördüysekullanmayınız.

2.Koruyucudışambalajıyırtarakaçınız.

3.Koruyucuambalajiçindekitorbanınsağlamolupolmadığınısıkarakkontrolediniz.Torba

içindekiçözeltininberraklığınıveiçindeyabancımaddeiçermediğinikontrolediniz.

Uygulamahazırlıkları:

1.Torbayıasınız.

2.Uygulamaucundakikoruyucukapağıçıkarınız.

3.Uygulamasetininspaykını,uygulamaucunasıkıcabatırınız.

4.Çözeltininhastayauygulanmasıiçinsetinkullanımtalimatınauyulmalıdır.

Ekilaçekleme:

Dikkat:Tümparenteralçözeltilerdeolduğugibi,ürüneeklenecektümmaddelerürünle

geçimliolmalıdır.Ürüneeklemeyapılacaksa,hastayauygulamadanöncesonkarışımında

geçimlilikkontroledilmelidir.

Uygulamaöncesiilaçekleme

1. İ laçuygulamaucudezenfekteedilir.

2. Eklenecekilaç19-22gaugekalınlığındakibiriğnesiolanenjektörletorbaiçineeklenir.

3. Çözeltiveiçineeklenenilaçiyicekarıştırılır.Potasyumklorürgibiyoğunilaçlarda

torbanınuygulamaçıkışına,yukarıpozisyondaykenhafifçevurularakkarışmasısağlanır.

Dikkat:İçineekilaçuygulanmıştorbalarsaklanmamalıdır.

Uygulamasırasındailaçekleme

1. Setinklempikapatılır.

2. İ laçuygulamaucudezenfekteedilir.

3. Eklenecekilaç19-22gaugekalınlığındakibiriğnesiolanenjektörleilaçuygulamaucundan

uygulanır.

4. Çözeltiaskısındançıkarılırvetersçevrilir.

5. Bupozisyondaykentorbanınuygulamaçıkışıveenjeksiyongirişinehafifçevurularak

çözeltiveekilacınkarışmasısağlanır.

6. Torbayıeskikonumunagetirerekklempaçılırveuygulamayadevamedilir.