NEOFLEKS

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NEOFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKI SOLUSYONU 50 ML PP TORBA SETLI
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NEOFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKI SOLUSYONU 50 ML PP TORBA SETLI
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • karbonhidrat

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8697637690166
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

NEOFLEKS%5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONU

Damariçinekullanılır.

Etkinmadde: Her100mliçinde5gramdekstrozanhidrat(şeker)içerir.

Yardımcımadde: Sterilenjeksiyonluksu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.NEOFLEKS%5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONUnedirveneiçinkullanılır?

2.NEOFLEKS%5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONU’nukullanmadanöncedikkat

edilmesigerekenler

3.NEOFLEKS%5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONUnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.NEOFLEKS%5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONU’nunsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.NEOFLEKS%5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONUnedirveneiçinkullanılır?

-NEOFLEKS%5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONUdekstrozadıverilenvücudunenerji

gereksinimiiçingerekliolanbirşekeriiçerensteril(mikropsuz)damariçinekullanılmaküzere

hazırlanmışbirçözeltidir.

-Solüsyon50,100,150,250500ve1000mililitrehacmindePPtorbalardave500mlve1000

ml’likPVCtorbalardabulunmaktadır.Butorbalarındışındadahakalınkoruyucubirdış

kılıfbulunur.Toplardamarlariçineplastikbirboruyardımıylauygulanır.

-NEOFLEKS%5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONUvücudunsusuzkalması

(dehidratasyon)durumununtedavisindevücuttankaybedilensıvınınyerinekonmasındaişe

yarar.Ayrıcavücuttankaybedilenyadaağızyolundanyeterlidüzeydealınamayan

ekerleriyerinekoyarakvücudunenerjiihtiyacınınbirbölümünükarşılamakamacıylada

kullanılır.

-NEOFLEKS%5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONU,konsantreformdabulunanbazı

damariçiuygulamayauygunilaçlarındamariçineuygulanmadanönceseyreltilmesi

amacıyladakullanılmaktadır.

2.NEOFLEKS%5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONU’nukullanmadanöncedikkat

edilmesigerekenler

NEOFLEKS%5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONUbirçokhastadaemniyetlibirilaçtır.

Ancakkalbiniz,böbrekleriniz,karaciğerinizveyaakciğerlerinizdesorunlarvarsa,yadaşeker

hastasıysanızdoktorunuzbuilacısizeuygulamamayakararverebilir.

Ayrıcabuserum,kantransfüzyonuilebirlikte,infüzyonöncesindeveyasonrasındaaynı

infüzyonsetindenuygulanmamalıdır.

NEOFLEKS%5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONU’nuaşağıdakidurumlarda

KULLANMAYINIZ

Eğer;

−Kanşekeriniznormaldenyüksekse(hiperglisemi).

−Sizdekontrolaltınaalınmamışşekerhastalığı(diyabet)varsa.

−Vücudunuzdakiyapım-yıkımişlemlerininyavaşlamasıgibidurumlardaoluşabilen

ekerlerekarşıbirtahammülsüzlükvarsa.

−Vücudunuzaşırısusuzkalmışvebudurumudüzeltmekamacıylabüyükmiktarlarda

şekerlisıvıverilmesinebağlıolaraksizdebirkoma(hiperozmolarkoma)durumu

gelişmişse.

−Vücudunuzdakikarbonhidratlarınyıkımısonucuoluşanbiryanürünolanlaktikasitin

düzeyleriartmışsa(hiperlaktatemi).

−Mısıryadamısırürünlerinekarıaşırıduyarlılığınız(alerji)varsa.

NEOFLEKS%5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONU’nuaşağıdakidurumlarda

DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,

−Sizdebirsuzehirlenmesidurumuvarsa.

−İdrarmiktarınınazalmasıyadahiçidrarolmamasıylaseyredenağırbirböbrek

yetmezliğidurumunuzvarsa.

−Kalpyetmezliğinizvarsa.

−Akciğeryetmezliğinizvarsa.

−Beyindamarlarınızınaniolaraktıkanmasıveyakanamasısonucusizdebirfelçdurumu

(akutiskemikinme)oluşmuşsa.

−Son24saatiçindekafanızayönelikbirtravmageçirmişseniz.

−Kafaiçibasıncınızyüksekse.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

NEOFLEKS%5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONU’nunyiyecekveiçecekle

kullanılması

NEOFLEKS%5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONUdamaryoluylauygulananbirilaçtır;

yiyecekveiçeceklerlebilinenbiretkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

NEOFLEKS%5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONUgerekliolmadıkçahamilelik

dönemindekullanılmamalıdır.

Hamileysenizyadahamileolmaihtimalinizolduğunudüşünüyorsanızdoktorunuzaderhal

söylediğinizdeneminolunuz.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Araçvemakinakullanımı

NEOFLEKS%5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONUiletedavinizsırasındaaraçvemakina

kullanmakmümkündeğildir.Tedavidensonragünlükaktivitelerinizedevamedebilir,araç

vemakinakullanabilirsiniz.

NEOFLEKS%5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONU’nuniçeriğindebulunanbazı

yardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Özelbirdurumyoktur.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

NEOFLEKS%5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONU’naekolarakherhangibirilaç

almadanöncedoktorunuzadanışınız.

Eğersizdeşekerhastalığıvarsa,sizebuilaçverilmeyebiliryadaiçinekandakişekerinizi

nötralizeedecekbirilaçlabirlikteverilebilir.

Butedavisizeuygulanmadanönce,kullanmaktaolduğunuzreçeteliyadareçetesizherhangi

birilacıdoktorunuzaveyahemşirenizebildirmenizönemlidir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.NEOFLEKS%5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONUnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Sizinbuilacahangimiktarlardaihtiyacınızolduğunavesizenezamanuygulanacağına

doktorunuzkararverecektir.Bunayaşınız,vücutağırlığınızvebuilacınsize

uygulanmanedeninegörekararverecektir.

Doktorunuzsizeayrıbirtavsiyedebulunmadıkçabutalimatlarıtakipediniz.

- İ lacınızızamanındaalmayıunutmayınız.

- DoktorunuzNEOFLEKS%5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONUiletedavinizinne

kadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyierkenkesmeyinizçünküistenensonucu

alamazsınız.

Uygulamayoluvemetodu:

Toplardamarlarınızauygunbirplastiksetaracılığıylakullanılır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

Çocuklariçin,dozveuygulamasetininboyutunauygulamayıönerendoktortarafındankarar

verilir.

Yaşlılardakullanım:

Erişkinlerdekigibikullanılır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Böbrekvekaraciğeryetmezliğidurumundadoktorunuzhastalığınızınşiddetinebağlıolarak

builacısizeuygulamayabilir;uygulamayakararverdiğidurumlardaisesiziuygulama

sırasındadikkatleizleyecektir.

EğerNEOFLEKS%5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONU’nunetkisininçokgüçlüveyazayıf

olduğunadairbirizleniminizvarise,doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendenfazlaNEOFLEKS%5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONU

kullandıysanız

NEOFLEKS%5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONUkullanmanızgerekendenfazlasını

kullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıilekonuşunuz.

NEOFLEKS%5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONUkullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

NEOFLEKS%5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONUiletedavisonlandırıldığında

oluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiNEOFLEKS%5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONU’nuniçeriğinde

bulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkilereyolaçabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,NEOFLEKS%5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONUnu

kullanmayıdurdurunuzveDERHALdoktorunuzabildirinizveyasizeenyakın

hastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Yaygınyadayerelbirkurdeşen(ürtiker)durumu,hırıltılısolunum,göğsünüzdesıkışma

hissi,tansiyonunuzundüşmesi,yüksekateş,hastalıkhissi,midedeağrıyadatitreme/nezle

benzeribelirtiler

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinNEOFLEKS%5DEKSTROZSUDAKİ

SOLÜSYONU’nakarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildiriniz:

Vücudunuzdakisıvımiktarınınazalmasıvevücudunuzunsusuzkalması(dehidratasyon)

Kanınızdakiiyonadıverilenmaddelerin(potasyum,magnezyum,fosfatvb)düzeylerinde

azalmalar

Kanşekerinizdeyükselme(hiperglisemi)

Dolaşankanhacmininartması(hipervolemi)

−İdrarmiktarınızdaartış

−Uygulamanınyapıldığıbölgedendamardışınasızma.

−Uygulamanınyapıldığıbölgeninçevresindeağrı,kızarıklık,şişme

−Uygulamanınyapıldığıbölgedeiltihaplanma

−Uygulamanınyapıldığıdamarlardatahriş

−Uygulamanınyapıldığıbölgedenbaşlayaraktoplardamarlarboyuncayayılaniltihaplanma

−Uygulamanınyapıldığıbölgedenbaşlayaraktoplardamarlarınızıtıkayanpıhtıların

oluşumu

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.NEOFLEKS%5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONU’nunsaklanması

NEOFLEKS%5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONU’nuçocuklarıngöremeyeceği,

erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

Herbirtorbanınetiketindesonkullanmatarihiyazmaktadır.Butarihgeçmişsesizebuilaç

verilmeyecektir.

Eğersolüsyonberrakdeğilsekullanmayınız.

25°Caltısıcaklıktasaklayınız.

Yarımkalansolüsyonlarıatınız.Kullanılmayanbölümüyenidenuygulamayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraNEOFLEKS%5DEKSTROZSUDAKİ

SOLÜSYON’nukullanmayınız/sonkullanmatarihindenöncekullanınız.

Ruhsatsahibiveüretimyeri:TURKTIPSANSAĞLIKTURİZMEĞİTİMVETİCARETA.Ş.

BüğdüzMahallesiKaymakamAliGalipSokakNo:28

06750AKYURT/ANKARA

Tel:03128441508

Faks:03128441527

Bukullanmatalimatı14.12.2013tarihindeonaylanmıştır.