NEOFLEKS

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NEOFLEKS %5 DEKSTROZ %0,9 SODYUM KLORUR SUDAKI SOLUSYONU 500 ML PP TORBA SETLI
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NEOFLEKS %5 DEKSTROZ %0,9 SODYUM KLORUR SUDAKI SOLUSYONU 500 ML PP TORBA SETLI
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • karbonhidratlar ile elektrolitler

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8697637690845
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

NEOFLEKS%5DEKSTROZ%0.9SODYUMKLORÜRSUDAKİSOLÜSYONU

Damariçineuygulanır.

Etkinmaddeler: Herbirlitreçözelti9gramsodyumklorür(tuz)ve50gramglukoz

(dekstrozanhidrat)içerir.

Yardımcımaddeler: Sterilenjeksiyonluksu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.NEOFLEKS%5DEKSTROZ%0.9SODYUMKLORÜRSUDAKİSOLÜSYONUnedirve

neiçinkullanılır?

2.NEOFLEKS%5DEKSTROZ%0.9 SODYUMKLORÜRSUDAKİSOLÜSYONU’nu

kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.NEOFLEKS%5DEKSTROZ%0.9SODYUMKLORÜRSUDAKİSOLÜSYONUnasıl

kullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.NEOFLEKS%5DEKSTROZ%0.9SODYUMKLORÜRSUDAKİSOLÜSYONU’nun

saklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.NEOFLEKS%5DEKSTROZ%0.9SODYUMKLORÜRSUDAKİSOLÜSYONU

nedirveneiçinkullanılır?

NEOFLEKS%5DEKSTROZ%0.9SODYUMKLORÜRSUDAKİSOLÜSYONUvücutiçin

yaşamsalönemiolansodyum,klorüriyonlarıileglukoziçerendamariçiyoldankullanılansteril

birçözeltidir.

NEOFLEKS%5DEKSTROZ%0.9SODYUMKLORÜRSUDAKİSOLÜSYONU,500ve

1000mililitrehacmindepoliproplentorbalardasunulmuştur.Buesnektorbalarındışında

koruyucubirdışkılıfbulunur.Setlivesetsizikiformubulunmaktadır.

Vücuttankaybedilensıvınınvetuzunyerinekonmasındaişeyarar.Ayrıcavücudunenerji

ihtiyacınınbirbölümünüdekarşılar.

Vücudunsusuzvetuzsuzkalması(dehidratasyon)durumununtedavisindevebudurumun

oluşmasınıönlemekiçinkullanılır.Özellikleterleme,kusmaveameliyatvbgibidurumlarda

midesıvılarınındışarıçekilmesigibinedenlerlevücuttakiklorüradlıbirmaddeninkaybının,

sodyumadlımaddeninkaybınaeşityadadahafazlaolduğudurumlarda,kannaklineek

olarakayrıcasıvıverilmesiistenenhastalarda,ameliyatöncesivesonrasıbakımında,böbrek

fonksiyonlarınıbaşlatabilecekbirilaçolaraktercihedilir.

NEOFLEKS%5DEKSTROZ%0.9SODYUMKLORÜRSUDAKİSOLÜSYONU,konsantre

formdabulunanbazıdamariçiuygulamayauygunilaçlarındamariçineuygulanmadanönce

seyreltilmesiamacıyladakullanılmaktadır.

2.NEOFLEKS%5DEKSTROZ%0.9SODYUMKLORÜRSUDAKİSOLÜSYONU’nu

kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

NEOFLEKS%5DEKSTROZ%0.9SODYUMKLORÜRSUDAKİSOLÜSYONUbirçok

hastadaemniyetlibirilaçtır.Ancakkalbiniz,böbrekleriniz,karaciğerinizveyaakciğerlerinizde

sorunlarvarsa,şekerhastasıysanızyadavücudunuzdaaşırıtuzbirikiminebağlışişlikler(ödem)

varsadoktorunuzbuilacısizeuygulamamayakararverebilir.

NEOFLEKS%5DEKSTROZ%0.9SODYUMKLORÜRSUDAKİSOLÜSYONU

aşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

DahaönceNEOFLEKS%5DEKSTROZ%0.9SODYUMKLORÜRSUDAKİSOLÜSYONU,

içerdiğietkinmaddeleryadayardımcımaddeleriiçerenilaçlarıaldığınızdaalerjikbirtepki

gösterdiyseniz,yanisizdeanidensolukkesilmesi,hırıltılısolunum,deridöküntüleri,kaşıntıya

davücudunuzdaşişmegibibelirtileroluştuysabuilacıKULLANMAYINIZ.

Çözeltininiçindekietkinmaddelerdenherhangibirininuygulanmasınınzararlıolduğuaşağıdaki

durumlardadabuilacıKULLANMAYINIZ.

Kanhacmininarttığıdurumlar(hipervolemi)

Kansodyumununarttığıdurumlar(hipernatremi)

Kanpotasyumununarttığıdurumlar(hiperkalemi)

Kalpyetmezliği

Beyninoksijensizkalmasınabağlıanigelişenfelç(akutiskemikinme)

Kandalaktatadıverilenmaddeninnormaldenyüksekolmasınabağlıolarakkanın

asitliğininarttığıdurumlar(laktikasidoz)

Siroz(vücuttayaygınsubirikimivekarınboşluğundasıvıtoplanmasıylaseyredenbir

karaciğerhastalığı)

Böbrek,karaciğeryadakalpyetmezliğihastalarındagörülenvücuttasıvıbirikimi

Kafatravmasındansonrakiilk24saatte

Kontrolaltınaalınmamışşekerhastalığı

AyrıcamısırkaynaklıürünlerekarşıalerjinizvarsadabuilacıKULLANMAYINIZ.

Alerjinizolupolmadığındanemindeğilseniz,doktorunuzadanışınız.

NEOFLEKS%5DEKSTROZ%0.9SODYUMKLORÜRSUDAKİSOLÜSYONU

aşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğersizdeaşağıdakihastalıklardanbirivarsa:

kalpyetmezliği,

ciddiböbrekyetmezliği,

idraryollarındatıkanıklık,

vücudunuzdaveyakolyadabacaklarınızdasutoplanması(ödem)

veözellikledeameliyattanhemensonrakidönemdeysenizyadayaşlıisenizbuilaçsize

dikkatleuygulanmalıdır.

Eğer,

- ş ekerhastalığınızvarsa,

- herhangibirnedenlekarbonhidratlarakarşıtahammülsüzlüğünüzvarsa

builaçsizedikkatleuygulanmalıdır.

Eğer,

- builaçsizeelektronikbirpompaaracılığıylauygulanacaksa,torbanıntümüyle

boşalmadanöncepompanınçalışmasınındurmuşolduğunadikkatedilmelidir.

Builacınsizeuygulanırkenkullanılanboruların(setlerin)24saattebirdeğiştirilmesiönerilir.

Ayrıcayalnızcatorbasağlamvesızdırmıyorsa,içindekiçözeltiberraksakullanılmalıdır.

NEOFLEKS%5DEKSTROZ%0.9SODYUMKLORÜRSUDAKİSOLÜSYONU’nun

yiyecekveiçecekilekullanılması

NEOFLEKS%5DEKSTROZ%0.9SODYUMKLORÜRSUDAKİSOLÜSYONUdamar

yoluylauygulananbirilaçtır;uygulamaşekliaçısındanyiyecekveiçeceklerleherhangibir

etkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Doktorunuztarafındanözellikleuygungörülmediğitakdirde,gebelikdönemindeNEOFLEKS%

5DEKSTROZ%0.9SODYUMKLORÜRSUDAKİSOLÜSYONUkullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Bebeğiniziemziriyorsanız,budurumudoktorunuzabildiriniz.Doktorunuztarafından

özellikleuygungörülmediğitakdirde,emzirmedönemindeNEOFLEKS%5DEKSTROZ%

0.9SODYUMKLORÜRSUDAKİSOLÜSYONUkullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

NEOFLEKS%5DEKSTROZ%0.9SODYUMKLORÜRSUDAKİSOLÜSYONU’nun

araçyadamakinekullanımıüzerindeherhangibiretkisibulunmamaktadır.

NEOFLEKS%5DEKSTROZ%0.9SODYUMKLORÜRSUDAKİSOLÜSYONU’nun

içeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

NEOFLEKS%5DEKSTROZ%0.9SODYUMKLORÜRSUDAKİSOLÜSYONU’nun

içeriğindebulunanyardımcımaddelerekarşıbirduyarlılığınızyoksa,bumaddelerebağlı

olumsuzbiretkibeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Reçetesizalınanilaçlar,aşılarvebitkiselilaçlardadahilolmaküzerebaşkaherhangibirilaç

almayıplanlıyorsanız,alıyorsanızveyayakınzamandaaldıysanızlütfendoktorunuza

bildiriniz.

NEOFLEKS%5DEKSTROZ%0.9SODYUMKLORÜRSUDAKİSOLÜSYONUbazı

ilaçlarlageçimsizdir.Geçimsizolduğubilinenbuilaçlarçözeltiyeeklenmemeli;builaçların

seyreltilmesiiçinbaşkaçözeltilertercihedilmelidir:Aşağıdakilergeçimsizolduğubilinen

ilaçlardandır.

- Ampisilinsodyum

- Mitomisin

- AmfoterisinB

- Eritromisinlaktobinat

Ayrıcaçözeltiyeeklenecekherhangibaşkabirilaçlaolabilecekbirgeçimsizlikriskinienaza

indirmekiçin,karıştırmaişlemindenhemensonra,uygulamadanönceveuygulamasırasında

belirliaralarlauygulamasıyapılacaksonkarışımdaherhangibirbulanıklıkveyaçökelmeolup

olmadığısağlıkgörevlisitarafındankontroledilecektir.

NEOFLEKS%5DEKSTROZ%0.9SODYUMKLORÜRSUDAKİSOLÜSYONU,

karbenoksolon(mideülserindemideyüzeyinikoruyucuolarakkullanılır),kortikosteroid(çeşitli

alerjikdurumlardadamariçiyoldan,astımvbalerjiksolunumyoluhastalıklardasolunum

yoluylaveçeşitlialerjikdurumlardaciltüzerinesürülerekkullanılanbirilaç)veya

kortikotropin(beyindensalgılananbirhormondur;eksikliğindeilaçolarak kullanılır)

kullanan hastalardadikkatliuygulanmalıdır.

Böbrekişlevleriiyiolanaçhastalara,özelliklehastanındigitalistürükalpilaçlarıylatedavi

altındaolduğudurumlarda,NEOFLEKS%5DEKSTROZ%0.9 SODYUMKLORÜR

SUDAKİSOLÜSYONUyeterlipotasyumeklenerekuygulanmalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.NEOFLEKS%5DEKSTROZ%0.9SODYUMKLORÜRSUDAKİSOLÜSYONU

nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Sizinbuilacahangimiktarlardaihtiyacınızolduğunavesizenezamanuygulanacağına

doktorunuzkararverecektir.Bunayaşınız,vücutağırlığınızvebuilacınsizeuygulanma

nedeninegörekararverecektir.Doktorunuzsizeayrıbirtavsiyedebulunmadıkçabu

talimatlarıtakipediniz.

lacınızızamanındaalmayıunutmayınız.

DoktorunuzNEOFLEKS%5DEKSTROZ%0.9SODYUM KLORÜR SUDAKİ

SOLÜSYONUiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyierkenkesmeyiniz

çünküistenensonucualamazsınız.

Uygulamayoluvemetodu:

Toplardamarlarınızauygunbirplastikboru(set)aracılığıylakullanılır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

Çocuklariçin,dozveuygulamasetininboyutunauygulamayıönerendoktortarafındankarar

verilir.

Yaşlılardakullanım:

Karaciğer,böbrekyadakalpişlevlerindeazalmadahasıkgörüldüğündenvebirliktebaşka

hastalıkgörülmeyadabaşkailaçkullanmaolasılığıdahafazlaolduğundangenelolarak

yaşlılardadozseçimidikkatlevegeneldedozaralığınınmümkünolanenalttakisınırıalınarak

yapılmalıdır.

Builaçbüyükorandaböbrekleryoluylaatıldığından,böbrekişlevlerininbozukolduğu

durumlardailacınzararlıetkileriningörülmeriskiartar.Yaşlılardaböbrekişlevlerinin

azalmasıdahafazlaolduğundandozseçimindedikkatliolunmalıvetedavisırasındaböbrek

işlevleriizlenmelidir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Böbrekvekaraciğeryetmezliğidurumundadoktorunuzhastalığınızınşiddetinebağlıolarak

builacısizeuygulamayabilir;uygulamayakararverdiğidurumlardaisesiziuygulama

sırasındadikkatleizleyecektir.

EğerNEOFLEKS%5DEKSTROZ%0.9SODYUMKLORÜRSUDAKİSOLÜSYONU’nun

etkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise,doktorunuzveyaeczacınızile

konuşunuz.

KullanmanızgerekendenfazlaNEOFLEKS%5DEKSTROZ%0.9SODYUMKLORÜR

SUDAKİSOLÜSYONUkullandıysanız:

NEOFLEKS%5DEKSTROZ%0.9SODYUMKLORÜRSUDAKİSOLÜSYONUkullanmanız

gerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıilekonuşunuz.

NEOFLEKS%5DEKSTROZ%0.9 SODYUMKLORÜRSUDAKİSOLÜSYONU

kullanmayıunutursanız:

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

NEOFLEKS%5DEKSTROZ%0.9 SODYUMKLORÜRSUDAKİSOLÜSYONU

iletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiNEOFLEKS%5DEKSTROZ%0.9 SODYUMKLORÜRSUDAKİ

SOLÜSYONU’nuniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,NEOFLEKS%5DEKSTROZ%0.9SODYUMKLORÜR

SUDAKİSOLÜSYONUnukullanmayıdurdurunuzveDERHALdoktorunuzabildiriniz

veyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

−Yaygınyadayerelbirkurdeşen(ürtiker)durumu,hırıltılısolunum,göğsünüzdesıkışma

hissi,tansiyonunuzundüşmesi,yüksekateş,hastalıkhissi,midedeağrıyadatitreme/nezle

benzeribelirtiler.

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinNEOFLEKS%5DEKSTROZ%0.9SODYUM

KLORÜRSUDAKİSOLÜSYONU'nakarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbi

müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Vücuttasubirikimi,şişlikler(ödem)vesıvıbirikiminebağlıolan(konjestif)kalp

yetmezliğindeağırlaşma

- Vücudunuzdakisıvımiktarınınazalmasıvevücudunuzunsusuzkalması(dehidratasyon)

- Kanınızdakiiyonadıverilenmaddelerdenbazılarının(potasyum,magnezyum,fosfatvb)

düzeylerindeazalmalar

- Kanşekerinizdeyükselme(hiperglisemi)

- Vücutsıvılarınındahaasidikolması(asidoz)

- Başağrısı

- Başdönmesi

- Huzursuzlukhali

- Aşırıuyarılabilirlikhali

-Kasılmalar

-Komaveölüm

-Kalpçarpıntısı(taşikardi)

-Tansiyondayükselme

-Dolaşankanhacmininartması(hipervolemi)

-Akciğerlerdesıvıbirikimi(ödem)

-Solunumyavaşlaması

-Solunumdurması

-Bulantı,kusma,ishal,karındakramplar,susamahissi,tükürükmiktarındaazalma

-Terlemedeazalma

- Kaslardaseyirmevesertleşme

- Böbrekyetmezliği

- İ drarmiktarınızdaartış

- Ateş,halsizlik

- Uygulamanınyapıldığıbölgedendamardışınasızma.

- Uygulamanınyapıldığıbölgeninçevresindeağrı,kızarıklık,şişme

- Uygulamanınyapıldığıbölgedeiltihaplanma

- Uygulamanınyapıldığıdamarlardatahriş

- Uygulamanınyapıldığıbölgedenbaşlayaraktoplardamarlarboyuncayayılaniltihaplanma

- Uygulamanınyapıldığıbölgedenbaşlayaraktoplardamarlarınızıtıkayanpıhtıların

oluşumu

- Uygulamanınyapıldığıyerdeiltihaplanma

- Uygulamanınyapıldığıyerdenbaşlayaraktoplardamarlarboyuncayayılansertlik,

kızarıklıkyadaşişlik

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.NEOFLEKS%5DEKSTROZ%0.9SODYUMKLORÜRSUDAKİ

SOLÜSYONU’nunsaklanması

NEOFLEKS%5DEKSTROZ%0.9SODYUMKLORÜRSUDAKİSOLÜSYONU’nun

çocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°Caltısıcaklıktasaklayınız

Tekkullanımlıktır.Kısmenkullanılmıştorbalarsaklanmamalı;uygulamanınyapıldığısağlık

kuruluşununtıbbiatıkprosedürlerineuygunolarakimhaedilmelidir.

Herbirtorbanınetiketindesonkullanmatarihiyazmaktadır.Butarihgeçmişsesizebuilaç

verilmeyecektir.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraNEOFLEKS%5DEKSTROZ%0.9SODYUM

KLORÜRSUDAKİSOLÜSYON’nukullanmayınız.

Ruhsatsahibiveüretici:TURKTIPSANSAĞLIKTURİZMEĞİTİMVETİCARETA.Ş.

BüğdüzMahallesiKaymakamA.GalipCaddesiNo:28

06750AKYURT/ANKARA

Tel:03128441508

Faks:03128441527

Bukullanmatalimatı………………….tarihindeonaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİBİLGİLERBUİLACIUYGULAYACAKSAĞLIKPERSONELİİÇİNDİR.

Çözeltisteriluygulamasetiaracılığıylaaseptikteknikkullanılarakuygulanmalıdır.Sisteme

havagirmemesiiçinuygulamasetinden,kullanımöncesisıvıgeçirilmelidir.

Ekilaçlar,aseptikkoşullardaenjeksiyonucundanbiriğneyardımıileinfüzyonöncesive

sırasındakatılabilir.Oluşansonürününizotonisitesiparenteraluygulamayapılmadanönce

belirlenmişolmalıdır.

Hastayauygulamadanönceeklenmişilacınçözeltiyletümüylekarışmışolmasıgereklidir.Ekilaç

içerençözeltiler,ilaçeklenmesindenhemensonrakullanılmalıdır;dahasonrakullanılmaküzere

saklanmamalıdır.

Çözeltiyeekilaçkatılmasıyadayanlışuygulamatekniği,ürünepirojenkontaminasyonuna

bağlıateşreaksiyonunanedenolabilir.Adversreaksiyongörülmesidurumundainfüzyona

hemensonverilmelidir.

Tekkullanımlıktır.

Kısmenkullanılmışçözeltilersaklanmamalıdır.

Kısmenkullanılmıştorbalaryenidenhastayauygulanansistemlerebağlanmamalıdır.

Açmakiçin:

1. Dışambalajınsağlamlığınıvesızıntıolupolmadığınıkontrolediniz;ambalajhasar

gördüysekullanmayınız.

2. Koruyucudışambalajıyırtarakaçınız.

3. Koruyucuambalajiçindekitorbanınsağlamolupolmadığınısıkarakkontrolediniz.Torba

içindekiçözeltininberraklığınıveiçindeyabancımaddeiçermediğinikontrolediniz.

Uygulamahazırlıkları:

1. Torbayıasınız.

2. Uygulamaucundakikoruyucukapağıçıkarınız.

3. Uygulamasetininspaykını,uygulamaucunasıkıcabatırınız.

4. Çözeltininhastayauygulanmasıiçinsetinkullanımtalimatınauyulmalıdır.

Ekilaçekleme:

Dikkat:Tümparenteralçözeltilerdeolduğugibi,ürüneeklenecektümmaddelerürünle

geçimliolmalıdır.Ürüneeklemeyapılacaksa,hastayauygulamadanöncesonkarışımında

geçimlilikkontroledilmelidir.

Uygulamaöncesiilaçekleme

1. İ laçuygulamaucudezenfekteedilir.

2. Eklenecekilaç19-22gaugekalınlığındakibiriğnesiolanenjektörleilaçuygulamaucundan

uygulanır.

3. Çözeltiveiçineeklenenilaçiyicekarıştırılır.Potasyumklorürgibiyoğunilaçlarda

torbanınuygulamaçıkışına,yukarıpozisyondaykenhafifçevurularakkarışmasısağlanır.

Dikkat:İçineekilaçuygulanmıştorbalarsaklanmamalıdır.

Uygulamasırasındailaçekleme

1. Setinklempikapatılır.

2. İ laçuygulamaucudezenfekteedilir.

3. Eklenecekilaç19-22gaugekalınlığındakibiriğnesiolanenjektörleilaçuygulamaucundan

uygulanır.

4. Çözeltiaskısındançıkarılırvetersçevrilir.

5. Bupozisyondaykentorbanınuygulamaçıkışıveenjeksiyongirişinehafifçevurularak

çözeltiveekilacınkarışmasısağlanır.

6. Torbayıeskikonumunagetirerekklempaçılırveuygulamayadevamedilir.