NAVELBINE

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NAVELBINE 20 MG 1 YUMUSAK KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NAVELBINE 20 MG 1 YUMUSAK KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • radyoterapi uygulanan

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699749190039
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/14

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1 -

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

NAVELBINE 20 mg yumuşak kapsül

2 -

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde :

Vinorelbin tartarat 27.70mg (20mg vinorelbin baza eşdeğer)

Yardımcı maddeler:

D-sorbitol………………………10.54 mg

Etanol anhidroz……………………..5 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3 -

FARMASÖTİK FORM

Yumuşak kapsül

Üzerinde N20 baskısı olan oval, açık kahverengi kapsüller

4 -

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.Terapötik endikasyonlar

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde lokal ileri unrezektabl (evre IIIB) ve metastatik (evre

IV) hastalıkta tek başına ya da platin grubu ilaçlarla kombine olarak ve metastatik meme

kanserinde antrasiklin ve taksanlara dirençli hastalarda kullanımı endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Tek ilaç olarak

önerilen rejim:

İlk üç uygulama

Vücut yüzey alanına göre 60 mg/m

doz haftada bir kez uygulanır.

Daha sonraki uygulamalar

Üçüncü uygulamadan sonra, NAVELBINE dozunun, 60 mg/m

dozundaki ilk üç uygulama

sırasında nötrofil sayısı bir kez 500/mm

ya da birden fazla 500-1000/mm

arasında saptanan

hastalar dışında, haftada bir kez 80 mg/m

doza çıkartılması önerilmektedir.

60

mg/m

2

/hafta

dozundaki ilk üç

uygulamada

nötrofil sayısı

Nötrofiller

>1000

Nötrofiller

500 ve < 1000

(1 kez)

Nötrofiller

500 ve < 1000

(2 kez)

Nötrofiller

<500

4.

uygulamada

başlanması

önerilen doz

80

80

60

60

Doz değiştirilmesi

80 mg/m

dozda kullanılması planlanan herhangi bir uygulamada, nötrofil sayısı 500/mm

altındaysa ya da birden fazla 500-1000/mm

arasında olduğunda uygulama nötrofil sayısı

2/14

düzelinceye kadar ertelenmeli ve doz sonraki üç uygulamada haftada 80 mg/m

’den 60

mg/m

’ye düşürülmelidir.

80

mg/m

2

/hafta

dozundaki

4.

uygulamadan

sonra

nötrofil

sayısı

Nötrofiller

>1000

Nötrofiller

500 ve < 1000

(1 kez)

Nötrofiller

500 ve < 1000

(2 kez)

Nötrofiller

<500

Bir

sonraki

uygulamada

başlanması

önerilen doz

80

60

Nötrofil sayısı, daha önce tanımlanan kurallara göre uygulanan ve 60 mg/m

doz verilen ilk 3

uygulama süresince 500/mm

altına düşmediyse ya da birden çok kez 500 ile 1000/mm

arasında olmadıysa, haftalık doz tekrar 60 mg/m

2’

den 80 mg/m

’ye yükseltilebilir.

Kombinasyon tedavisinde, doz ve tedavi şeması tedavi protokolüne uyarlanır

Klinik çalışmalarla, 80 mg/m

oral dozun 30 mg/m

i.v forma ve 60 mg/m

oral dozun 25

mg/m

i.v doza karşılık geldiği gösterilmiştir.

özellik,

hastanın

tedaviye

uyumunu

artıran

oral

formların

değiştirilerek

kullanılabildiği kombinasyon rejimlerinin temeli olmuştur.

Kombinasyon tedavilerinde, doz ve tedavi şeması tedavi protokolüne uyarlanır.

Vücut yüzey alanı (VYA)≥ 2 m

olan hastalar dahil olmak üzere toplam doz 60 mg/ m

dozda

haftada 120 mg ve 80 mg/ m

dozda haftada 160 mg’ı geçmemelidir.

Uygulama şekli

NAVELBINE

mutlaka ağız yolundan kullanılmalıdır.

Kapsüller çiğnenmeden ya da emilmeden su ile yutulmalıdır. Kapsülün bir miktar yiyecek ile

birlikte alınması önerilmektedir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği

Renal atılımının çok az olması nedeniyle, ciddi renal yetmezliği olan hastalarda NAVELBINE

dozunun azaltılmasına ilişkin farmakokinetik bir gerekçe yoktur (bkz. bölüm 4.4, 5.2).

NAVELBINE

uygulamasına ilişkin özgün yönergelere uyulmalıdır (bkz. bölüm 6.6).

Karaciğer yetmezliği

NAVELBINE

hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda [bilirubin < 1.5 x ÜNS (üst normal

sınır) ve ALAT (alanin amino transferaz) ve/veya ASAT (aspartat amino transferaz) 1.5 -2.5 x

ÜNS] standart 60 mg/m²/hafta dozunda uygulanabilir. Orta derecede karaciğer yetmezliği olan

hastalarda (ALAT ve ASAT değeri ne olursa olsun, bilirubin 1.5-3 x ÜNS) NAVELBINE 50

mg/m²/hafta dozunda uygulanmalıdır. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalar için yeterli

farmakokinetik, etkililik ve güvenlilik verisi bulunmadığından NAVELBINE uygulanması

kontrendikedir (bkz. bölüm 4.4 ve 5.2).

3/14

Pediyatrik popülasyon:

Çocuklarda güvenlilik ve etkililiği saptanmadığından kullanılması önerilmez (bkz. bölüm

5.1).

Geriyatrik popülasyon:

Bazı hastalarda duyarlılığın daha fazla olması dışlanamamakla birlikte, klinik deneyim yaşlı

hastalarda yanıt oranları açısından farklılık saptamamıştır. Yaş vinorelbinin farmakokinetiğini

değiştirmez (bkz. bölüm 5.2).

4.3.

Kontrendikasyonlar

Vinorelbin ya da diğer vinka alkaloitlerine veya herhangi bir başka bileşenine karşı bilinen

hipersensitivite

Emilimi önemli ölçüde etkileyen hastalıklar

Daha önce geçirilmiş olan önemli bir mide ya da ince bağırsak cerrahi rezeksiyonu.

Nötrofil sayısının <1500/mm

olması ya da halen veya yakın zamanda (2 hafta içinde)

geçirilmiş ciddi infeksiyon

Trombosit sayısı < 100000/mm

Gebelik (bkz. bölüm 4.6)

Ciddi karaciğer yetmezliği

Laktasyon (bkz. bölüm 4.6)

Uzun süreli oksijen tedavisi gerektiren hastalar

Sarı humma aşısı ile kombinasyon (bkz. bölüm 4.5)

4.4.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Özel uyarılar

NAVELBINE, kemoterapide deneyimli olan bir hekim tarafından sitotoksik ilaç tedavisi

gerçekleştirilen bir birimde uygulanmak üzere reçete edilmelidir.

Eğer hasta kapsülü yanlışlıkla çiğner ya da emerse, sıvı irritasyona yol açar. Bu durumda ağız

su ya da tercihen tuzlu bir solüsyonla çalkalanır. Kapsülün herhangi bir şekilde kesilmesi ya

da zarar görmesi durumunda, dışarı çıkan sıvı tahriş edici bir sıvı olup, deri, mukoza ya da

gözlere teması durumunda zarar verebilir. Hasar görmüş olan kapsüller yutulmamalı ve uygun

bir biçimde imha edilmek üzere eczane ya da hekime geri götürülmelidir. Herhangi bir temas

olursa, temas ettiği yer derhal suyla ya da tercihen tuzlu bir solüsyonla yıkanmalıdır.

İlaç

alımından

sonraki

birkaç

saat

içerisinde

kusma

olursa,

dozun

hiçbir

şekilde

tekrarlanmaması gerekir. 5-HT

antagonistleri (örn. ondansetron, granisetron) gibi ilaçlarla

destek tedavi ile kusmanın oluşması azaltılabilir (bkz. bölüm 4.5).

Oral

NAVELBINE

bulantı/kusma

insidansı

İ.V.

formülasyona

göre

daha

yüksektir.

Antiemetiklerle primer profilaksi önerilir. Bulantı ve kusma sıklığında azalma gösterdiğinden

kapsüllerin bir miktar gıda ile birlikte verilmesi önerilmektedir (bkz. bölüm 4.2).

Eşzamanlı

morfin

veya

opioid

analjezik

alan

hastalar

için

laksatiflerin

bağırsak

hareketliliğinin dikkatle izlenmesi önerilir. Laksatiflerin reçetelenmesi, daha önce kabızlık

öyküsü olan hastalarda uygun olabilir.

4/14

Tedavi

sırasında

yakın

hematolojik

takip

yapılmalıdır

(her

yeni

uygulama

gününde

hemoglobin, lökosit, nötrofil ve trombosit sayımları yapılmalıdır).

Doz hematolojik duruma göre belirlenmelidir.

Nötrofil sayısı 1500/mm

altındaysa ve/veya trombosit sayısı 100000/mm

altındaysa,

tedavi bu değerler düzelinceye kadar ertelenmelidir.

Dozu haftada 60 mg/m

’den 80 mg/m

’ye yükseltmek için, üçüncü uygulamadan sonra

lütfen bölüm 4.2’ye bakınız.

80 mg/m

doz uygulamalarında, nötrofil sayısı 500/mm

altındaysa ya da birden fazla kez

500/mm

ile 1000/mm

arasında kaldıysa, uygulama yalnızca ertelenmekle kalmamalı,

aynı

zamanda

haftada

mg/m

’ye

düşürülmelidir.

Dozun

mg/m

’den

mg/m

’ye yükseltilmesi mümkün olduğunda lütfen bölüm 4.2’ye bakınız.

80 mg/m

doz ile tedaviye başlanan klinik çalışmalarda performans durumu kötü olan az

sayıda hastada aşırı nötropenik komplikasyonlar gelişmiştir. Bu nedenle 60 mg/m

doz ile

tedaviye başlanması ve bölüm 4.2’de tanımlandığı gibi doz tolere edildikten sonra 80 mg/m

doza çıkılması önerilir.

Enfeksiyonu düşündüren belirti ve semptomları olan hastalarda hemen araştırma yapılmalıdır.

Bu ürünün özellikle sarı humma aşısı ile eşzamanlı kullanımı kontrendikedir ve diğer canlı

atenü aşılarla eşzamanlı kullanımı önerilmez.

NAVELBINE CYP3A4 enziminin güçlü inhibitörleri ya da indükleyicileri ile eşzamanlı

kullanımında

(bkz.

bölüm

4.5)

dikkatli

olunmalıdır;

fenitoin,

fosfenitoin

(diğer

tüm

sitotoksikler gibi) itrakonazol,

ketokonazol ya da posakonazol (diğer tüm vinka alkaloitleri

gibi) kombinasyonu önerilmez.

Kullanım için özel önlemler

İskemik kalp hastalığı öyküsü olan (bkz. bölüm 4.8) ve performans durumu kötü olan

hastalarda kullanırken özel önlemler alınmalıdır.

NAVELBINE, tedavi alanı karaciğeri de kapsayacaksa, radyoterapi ile eşzamanlı olarak

kullanılmamalıdır.

Bu ürün özellikle sarı humma aşısı ile kontrendikedir ve diğer canlı zayıflatılmış aşılarla

birlikte kullanımı tavsiye edilmez (bkz. bölüm 4.3.)

Oral NAVELBINE aşağıdaki dozlarda karaciğer yetmezliği olan hastalarda çalışılmıştır:

- Hafif karaciğer yetmezliği olan (bilirubin < 1.5 x ÜNS ve ALAT ve/veya ASAT 1.5-2.5 x

ÜNS) hastalarda 60 mg/m²;

- Orta derecede karaciğer yetmezliği olan (bilirubin 1.5-3 x ÜNS; ALAT ve ASAT düzeyleri

ne olursa olsun) hastalarda 50 mg/m².

Bu hastalarda test edilen dozlarda vinorelbinin güvenilirlik ve farmakokinetiği değişmemiştir.

Oral NAVELBINE ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda çalışılmamıştır ve bu nedenle

bu hastalarda kullanılması kontrendikedir.(bkz. bölüm 4.2 ve 5.2).

5/14

Böbrek yoluyla atılımı az olduğundan, dozun böbrek fonksiyonu bozulmuş olan hastalarda

azaltılması için farmakokinetik bir gerekçe bulunmamaktadır (bkz. bölüm 4.2 ve 5.2).

Bu ürün sorbitol içermektedir. Fruktoz intoleransı gibi nadir görülen kalıtsal sorunları olan

hastaların bu kapsülleri kullanmamaları gerekmektedir.

Bu ürün her dozda 100mg’dan az olacak miktarda etanol (alkol) içermektedir, bu miktar

normal terapötik dozlarda hasta için herhangi bir risk taşımaz.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Tüm sitotoksiklerdeki ortak etkileşimler

Eşzamanlı kullanım kontrendikasyonu:

Sarı humma aşısı: Ölümcül yaygın aşı hastalığı riski.

Önerilmeyen eşzamanlı kullanımlar:

Canlı atenü aşılar: Ölümcül olma olasılığına sahip yaygın aşı hastalığı riski. Bu risk altta yatan

hastalık nedeniyle immün sistemi baskılanmış hastalarda artmıştır. Bu durumda varsa inaktif

bir aşı (poliomiyelit) kullanılması önerilir.

Fenitoin ve fosfenitoin: Sitotoksik ilaç tarafından fenitoin veya fosfenitoinin emiliminde

azalma olmasına bağlı olarak konvülziyonların alevlenme riski ya da fenitoinin hepatik

metabolizmayı arttırmasına bağlı olarak sitotoksik ilacın etkililik kaybı.

Itrakonazol: tüm vinka alkaloidlerde olduğu gibi, hepatik metabolizmanın azalmasına bağlı

olarak vinka alkoloidlerin artmış nörotoksisitesi.

Kullanım için özel dikkat isteyen etkileşimler:

Tümoral hastalıklarda trombotik risk artışı nedeniyle sıklıkla antikoagülan tedavi uygulanır.

Hastanın oral antikoagülan ile tedavisine karar verildiğinde, hastalıklar sırasında hastanın

koagülasyon eğilimindeki değişikliğin fazla olması nedeniyle oral antikoagülan ve antikanser

kemoterapi arasındaki etkileşiminin izlenmesinde INR (Uluslararası Normal Oran) değeri sık

olarak takip edilmelidir.

Makrolitler (Klaritromisin, eritromisin, telitromisin)

Karaciğer metabolizmasında klaritromisin, eritromisin veya telitromisin azalması nedeniyle,

anti-mitotik ajanlarda toksisite artışı riski

Yakın klinik izlem ve laboratuvar izlemi gerektirir. Mümkünse alternatif bir antibiyotik

kullanılır.

Kobisistat

Karaciğer metabolizmasındaki kobisistat nedeniyle, antimitotik nörotoksisitesinde artış.

Yakın klinik izlem ve anti-mitotik ajanların mümkün olan uygun dozda uygulanmasını

gerektirir.

Dikkat edilmesi gereken eşzamanlı kullanımlar:

Siklosporin,

takrolimus,

everolimus,

sirolimus:

Lenfoproliferasyon

riski

birlikte

aşırı

immünodepresyon.

6/14

Vinka alkaloitlerine özgü etkileşimler

Önerilmeyen eşzamanlı kullanımlar:

İtrakonazol, posakonazol, ketokonazol: Hepatik metabolizmalarının azalmasına bağlı olarak

vinka alkaloitlerinin nörotoksisitesinde artış.

Kullanım için özel dikkat isteyen etkileşimler:

Proteaz

inhibitörleri:

Proteaz

inhibitörleri

neden

olduğu

hepatik

metabolizmalarının

azalmasına bağlı olarak vinka alkaloitlerinin toksisitesinde artış. Yakın klinik izlem ve bunun

sonucunda kemoterapi dozajında azalma gereklidir.

Dikkat edilmesi gereken eşzamanlı kullanımlar:

Mitomisin

Bronkospazm

dispne

riskinde

artış,

nadiren

interstisyel

pnömoni

gözlenmiştir.

Vinka alkaloitleri P-glikoproteinin bir substratı olarak bilindiğinden ve bu konuda özgün bir

çalışma olmadığından NAVELBINE ile bu membran taşıyıcısının güçlü modülatörlerinin

eşzamanlı kullanımda dikkatli olunmalıdır.

Vinorelbine özgü etkileşimler

NAVELBINE ile kemik iliği toksisitesi bilinen ilaçların kombinasyonu miyelosüpresif advers

olayları alevlendirebilir.

NAVELBINE ile sisplatin kombinasyonunda birkaç siklus boyunca farmakokinetik etkileşim

ortaya çıkmaz. Bununla birlikte NAVELBINE ile ilişkili granülositopeni insidansı, tek başına

NAVELBINE tedavisine göre sisplatin kombinasyonunda daha yüksek olmuştur.

NAVELBINE ile diğer bazı kemoterapötik ilaçlar (paklitaksel, dosetaksel, kapesitabin ve oral

siklofosfamid) ile klinik olarak anlamlı farmakokinetik etkileşim gözlenmemiştir.

CYP 3A4 enzimi vinorelbin metabolizmasındaki temel enzim olduğundan bu izoenzimin

güçlü

inhibitörleri

(örn.

ketokonazol,

itrakonazol)

kombinasyon

vinorelbin

konsantrasyonlarını artırabilir ve bu enzimin güçlü indükleyicileri (örn. rifampisin, fenitoin)

ile kombinasyon vinorelbin kan konsantrasyonlarını azaltabilir (bkz. bölüm 4.4).

5-HT

antagonistleri (örn. ondansetron, granisetron) gibi antiemetik ilaçlar NAVELBINE

farmakokinetiğini değiştirmez (bkz. bölüm 4.4).

Faz I klinik çalışmada, intravenöz vinorelbin ve lapatinib kombinasyonunun incelenmesi ve

grade 3/4 nötropeni insidansında artış önerildi. Bu çalışmada günde 1000 mg lapatinib ile

kombine edilen intravenöz vinorelbin her 3 haftada bir 1. ve 8. günlerde 22.5 mg / m

olarak

önerilmiştir. Bu tip kombinasyonlarda uygulama dikkatli yapılmalıdır.

Yiyecekler vinorelbin farmakokinetiğini değiştirmez.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Özel popülasyonlara ilişkin herhangi bir etkileşim çalışması yoktur.

7/14

Pediyatrik Popülasyon

Pediyatrik hastalarda yapılmış herhangi bir etkileşim çalışması yoktur.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: D

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Doğurganlık çağında olan kadınlar, tedavi sırasında ve tedaviden sonra 3 ay boyunca etkili bir

doğum kontrol yöntemi uygulamalıdır (bkz. bölüm 4.3).

Gebelik dönemi

NAVELBINE’in

gebelik

ve/veya

fetus/yeni

doğan

üzerinde

zararlı

farmakolojik

etkileri

bulunmaktadır.

Hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri bulunmamaktadır. Hayvanlarda üreme

çalışmalarına göre vinorelbin, embriyotoksik ve teratojeniktir (bkz. bölüm 5.3).

NAVELBINE gebelik sırasında uygulandığında ciddi doğum defektlerine yol açması beklenir

(bkz. bölüm 5.3).

Hayvanlar üzerindeki çalışmalara ve ilacın farmakolojik etkisine dayanarak; embriyonik ve

fetal anormallikler için potansiyel risk bulunmaktadır.

NAVELBINE gebelik döneminde kontrendikedir (bkz. bölüm 4.3).

Tedavi

esnasında

hasta

hamile

kalırsa,

ölü

doğum

riskine

karşı

bilgilendirilmelidir

dikkatlice takip edilmelidir. Genetik danışmanlık alma konusunda doktorunuza danışınız.

Laktasyon dönemi

Vinorelbinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Vinorelbinin süte geçişi hayvanlarda çalışılmamıştır.

Emzirmeye

bağlı

risk

dışlanamadığından

NAVELBINE

tedavisine

başlamadan

önce

emzirmeye son verilmelidir (bkz. bölüm 4.3).

Üreme yeteneği / Fertilite

NAVELBINE ile tedavi edilen erkeklere tedavi sırasında ve tedaviden sonra en az 3 ay baba

olmamaları önerilir Vinorelbin tedavisinin sonucu olarak geri dönüşümsüz infertilite olasılığı

nedeniyle spermlerin saklanmasına ilişkin öneri için başvurulmalıdır.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerine etkilerini değerlendiren bir çalışma yapılmamış olmakla

birlikte, vinorelbinin araç ve makine kullanma yetisini etkilemesi beklenmez. Bununla birlikte

ilacın bazı advers etkileri düşünülerek vinorelbin ile tedavi edilen hastalar araç ve makine

kullanımı sırasında dikkatli olmalıdır (bkz. bölüm 4.8).

4.8. İstenmeyen etkiler

İstenmeyen

etkiler

için

bildirilen

toplam

sıklık,

önerilen

NAVELBINE

tedavisi

(ilk

üç

uygulamada 60mg/m²/hafta ardından 80mg/m²/hafta) uygulanmış 316 hastayı (küçük hücreli

8/14

olmayan

akciğer

kanseri

olan

meme

kanseri

olan

hasta)

içeren

klinik

çalışmalardan saptanmıştır.

Advers reaksiyonlar aşağıda sistem, organ ve sıklığa göre listelenmiştir.

Pazarlama

sonrası deneyime ilişkin ek advers reaksiyonlar, sıklık bilinmemekle birlikte

MedDRA sınıflamasına göre eklenmiştir.

Reaksiyonlar NCI yaygın toksisite ölçütlerine göre tanımlanmıştır.

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1,000 ila <1/100); seyrek

(≥1/10,000,

<1/1,000);

çok

seyrek

(<1/10,000),

bilinmiyor

(eldeki

verilerden

tahmin

edilemiyor).

Pazarlama öncesi deneyim:

En yaygın olarak bildirilen advers ilaç reaksiyonları nötropeni, anemi ve trombositopeni ile

birlikte kemik iliği depresyonu, bulantı, kusma, diyare, stomatit ve konstipasyon ile görülen

gastrointestinal toksisitedir. Yorgunluk ve ateş de çok yaygın bildirilmiştir.

Pazarlama sonrası deneyim:

NAVELBINE

tek ilaç olarak ya da sisplatin, kapesitabin, karboplatin, epirubisin, trastuzumab,

erlotinib, sorafenib gibi diğer kemoterapötik ya da hedef tedavilerle kombinasyon halinde

kullanılır.

Pazarlama sonrası deneyimde en yaygın görülen sistem organ sınıfları: “Kan ve lenfatik

sistem bozuklukları”, “Gastrointestinal bozukluklar”, “Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar” ve

“Genel

bozukluklar

uygulama

yeri

durumları”

olmuştur.

bilgi

pazarlama

öncesi

deneyim ile uyumludur.

Ayrıntılı advers reaksiyon bilgisi:

Reaksiyonlar DSÖ sınıflandırmasına (derece 1; derece 2; derece 3; derece 4; derece 1-4;

derece 1-2; derece 3-4) göre tanımlanmıştır.

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Çok yaygın:

Farklı

yerlerde

nötropeni

olmaksızın

bakteriyel,

viral

fungal

enfeksiyonlar, derece 1-4: %12.7; derece 3-4: %4.4

Yaygın:

Kemik iliği depresyonu ve/veya immün sistem yetmezliğinden kaynaklanan

bakteriyel,

viral

fungal

enfeksiyonlar

(nötropenik

enfeksiyonlar).

Nötropenik enfeksiyonlar derece 3-4: %3.5

Bilinmiyor:

Nötropenik sepsis, zaman zaman ölümcül komplike septisemi

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Çok yaygın:

Nötropeniye

açan

kemik

iliği

depresyonu

geri

dönüşümlüdür

sınırlayıcı toksisitesidir. Derece 1-4: %71.5; derece 3: %21.8; derece 4: %25.9.

Lökopeni derece 1-4: %70.6; derece 3: %24.7; derece 4: %6. Anemi derece 1-

4: %67.4; derece 3-4: %3.8. Trombositopeni derece 1-2: %10.8

Yaygın:

38 °C üzerinde ateş ile birlikte febril nötropeniyi de içeren derece 4 nötropeni:

%2.8

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Bilinmiyor:

Ciddi hiponatremi

9/14

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın:

İnsomnia derece 1-2: %2.8

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın:

Duyusal bozukluklar derece 1-2: %11.1 genellikle tendon refleksi kaybı

ile sınırlı olup nadiren şiddetlidir.

Yaygın:

Nöromotor bozukluklar derece 1-4: %9.2 ;derece 3-4: %1.3. Baş ağrısı

derece 1-4: 4.1%, derece 3-4: %0.6. Baş dönmesi: derece 1-4: %6;

derece 3-4: %0.6. Tat bozuklukları derece 1-2: %3.8.

Yaygın olmayan:

Ataksi derece 3: %0.3.

Göz hastalıkları

Yaygın:

Görme bozuklukları derece 1-2: %1.3

Kardiyak bozukluklar

Bilinmiyor:

Kardiyak tıbbi öyküsü veya kardiyak risk faktörleri bulunan hastalarda

miyokard enfarktüsü.

Vasküler hastalıklar

Yaygın:

Hipertansiyon derece 1-4: %2.5; derece 3-4: %0.3

Hipotansiyon derece 1-4: %2.2; derece 3-4: %0.6

Solunum, göğüs hastalıkları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın:

Dispne derece 1-4: %2.8; derece 3-4: %0.3. Öksürük derece 1-2: %2.8

Gastrointestinal hastalıklar

Çok yaygın:

Bulantı derece 1-4: %74.7 ; derece 3-4: %7.3. Kusma derece 1-4:

%54.7; derece 3-4: %6.3. Destekleyici tedaviler (örneğin oral setronlar)

bulantı ve kusmayı azaltabilir. Diyare derece 1-4: %49.7; derece 3-4:

%5.7. Anoreksi derece 1-4 : %38.6; derece 3-4: %4.1. Stomatit derece

1-4:

%10.4;

derece

3-4:

%0.9.

Karın

ağrısı:

derece

1-4:

%14.2.

Konstipasyon

derece

1-4:

%19;

derece

3-4:

%0.9.

Önceden

konstipasyon hikayesi olan ve/veya morfin veya morfin benzerleriyle

eşzamanlı

tedavi

uygulanan

hastalara

laksatif

reçete

edilmesi

gerekebilir. Gastrik bozukluklar derece 1-4: %11.7

Yaygın:

Özofajit derece 1-3: %3.8 ; derece 3: %0.3. Disfaji derece 1-2: %2.3

Yaygın olmayan:

Paralitik ileus derece 3-4: %0.9 (nadiren ölümcül). Normal barsak

hareketleri geri geldikten sonra tedaviye devam edilebilir.

Bilinmiyor:

Gastrointestinal kanama

Hepato-bilier hastalıklar

Yaygın:

Hepatik bozukluklar: derece 1-2: %1.3

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Çok yaygın:

Genellikle hafif nitelikte alopesi: derece 1-2: %29.4.

Yaygın:

Deri reaksiyonları derece 1-2: %5.7

10/14

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın:

Çene ağrısı dahil olmak üzere artralji, miyalji derece 1-4: %7, derece 3-4: %0.3

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Yaygın:

Dizüri derece 1-2: %1.6. Diğer genitoüriner bozukluklar derece 1-2: %1.9

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Çok yaygın:

Yorgunluk/halsizlik derece 1-4: %36.7; derece 3-4: %8.5. Ateş derece 1-4:

%13.0, derece 3-4: %12.1

Yaygın:

Tümör bölgesi dahil olmak üzere ağrı derece 1-4: %3.8, derece 3-4: %0.6.

Titreme: derece 1-2: %3.8

Araştırmalar

Çok yaygın:

Kilo kaybı derece 1-4: %25, derece 3-4: %0.3

Yaygın:

Kilo artışı derece 1-2: %1.3

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması:

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir.

(www.titck.gov.tr;

posta:tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Semptomlar

NAVELBINE

doz aşımı bazen infeksiyon, ateş, paralitik ileus ve hepatik bozukluklar ile

birlikte olan kemik iliği hipoplazisine yol açabilir.

Tedavi

Hekim

tarafından

gerekli

görüldüğünde

transfüzyonu,

büyüme

faktörleri

geniş

spektrumlu antibiyotik tedavisi ile birlikte genel destekleyici önlemler alınmalıdır. Karaciğer

işlevlerinin yakından izlenmesi önerilir. NAVELBINE

için bilinen bir antidot yoktur.

5 -

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1.Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Vinka alkaloitleri ve analogları

ATC Kodu: L01CA04

(L-Antineoplastikler ve immunomodülatörler)

Vinorelbin vinka alkaloitleri ailesinden bir antineoplastik ilaç olmakla birlikte, diğer tüm

vinka

alkaloitlerinden

farklı

olarak

vinorelbinin

katarantin

kısmı

yapısal

olarak

değiştirilmiştir.

Etkisini,

moleküler

düzeyde,

hücrenin

mikrotübül

aygıtındaki

tübülinin

dinamik dengesi üzerinde gösterir. Tübülin polimerizasyonunu inhibe eder ve tercihen mitotik

mikrotübüllere bağlanır, aksonal mikrotübülleri yalnızca yüksek konsantrasyonlarda etkiler.

Tübülin spiralizasyonunun indüksiyonu vinkristine göre daha azdır.

11/14

Vinorelbin

mitozu G2-M evresinde bloke ederek, interfazda ya da mitoz ardından hücre

ölümüne sebep olur.

NAVELBINE’in

pediatrik

hastalardaki

güvenliliği

etkililiği

saptanmamıştır.

Rabdomiyosarkom, diğer yumuşak doku sarkomları, Ewing sarkomu, liposarkom, sinoviyal

sarkom, fibrosarkom, merkezi sinir sistemi kanseri, osteosarkom ve nöroblastom da dahil

olmak üzere tekrarlayan solid tümörleri olan ve üç haftada bir 1. ve 8. Günlerde veya sekiz

haftada

hafta

süreyle

haftada

bir30-33,75

mg/m²

dozunda

intravenöz

vinorelbin

uygulanan 33 ve 46 pediatrik hastanın dahil edildiği iki tek kollu Faz II çalışmadan elde edilen

klinik veriler, anlamlı klinik etkililik ortaya koymamıştır. Toksisite profili erişkin hastalarda

bildirilene benzer bulunmuştur (bkz. bölüm 4.2).

5.2.Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Vinorelbinin farmakokinetik özellikleri kanda değerlendirilmiştir.

Emilim:

Vinorelbin, ağız yolundan uygulamadan sonra hızla emilir ve 80 mg/m

dozdan sonra yaklaşık

130 ng/ml olan plazma tepe konsantrasyonuna (C

maks

) 1.5 ile 3 saat (t

maks

) arasında ulaşılır.

Mutlak

biyoyararlanımı

yaklaşık

%40’dır

yiyeceklerle

birlikte

alınması

vinorelbin

maruziyetini değiştirmez.

60 mg/m

ve 80 mg/m

dozlarında oral vinorelbin, 25 mg/m

ve 30 mg/m

dozunda i.v formda

vinorelbinin kanda ulaştığı konsantrasyona karşılık gelir.

Kanda bulunan vinorelbin, 100 mg/m

doza dek oransal olarak artar. Maruziyetteki kişiler

arası fark oral ve iv uygulama ardından benzerdir.

Dağılım:

Kararlı durumdaki dağılım hacmi ortalama 21.2 l/kg (7.5-39.7 1/kg) olup, yaygın doku

dağılımı gösterir.

Plazma proteinlerine bağlanması zayıftır (%13.5); vinorelbin kan hücrelerine, özellikle de

trombositlere fazla bağlanır (%78).

Vinorelbinin akciğer tarafından alınması önemli düzeydedir; pulmoner cerrahi biyopsiler

vinorelbin

konsantrasyonunun

serum

konsantrasyonunun

katı

olduğunu

gösterir.

Vinorelbin merkezi sinir sisteminde bulunmaz.

Biyotransformasyon:

Vinorelbin

esas

olarak

karaciğer

sitokrom

P450’nin

izoenzimi

tarafından

metabolize

edilir.

Tüm

metabolitleri

tanımlanmış

olup,

muhtemelen

karboksilesteraz

oluşan kandaki ana metaboliti 4-O-deasetil vinorelbin dışında bu metabolitlerden hiçbiri aktif

değildir.

Sülfat ya da glukuronat konjugatı bulunmaz.

Eliminasyon:

Vinorelbinin terminal yarılanma ömrü yaklaşık 40 saattir. Kan klirensi yüksek olup, karaciğer

kan akımına yakındır ve ortalama 0.72 l/saat/kg’dır (0.32-1.26 l/saat/kg).

12/14

Böbreklerden atılımı azdır (uygulanan dozun <%5) ve çoğunlukla ana bileşik halinde atılır.

Safra ile atılım, hem metabolitlerinin hem de değişmemiş vinorelbinin esas atılım yoludur.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

Böbrek

fonksiyon

bozukluğunun

vinorelbin

farmakokinetiği

üzerindeki

etkileri

çalışılmamıştır. Bununla birlikte, böbrek fonksiyonlarının azalması durumunda, renal atılımın

düşük

düzeyde

olması

nedeniyle

vinorelbin

dozunun

azaltılması

gerekli

değildir.

Oral

vinorelbinin farmakokinetiği hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda (bilirubin < 1.5 x ÜNS

ve ALAT ve/veya ASAT 1.5-2.5 x ÜNS) 60 mg/m² doz sonrasında ve orta derecede karaciğer

yetmezliği olan hastalarda (bilirubin 1.5-3 x ÜNS ve ALAT ve ASAT düzeyi ne olursa olsun)

50 mg/m² doz sonrasında değişmemiştir. Vinorelbinin toplam klirensi, normal karaciğer

fonksiyonlu hastalardaki klirens ile karşılaştırıldığında, ne hafif ve orta derecede bozukluğu

olan hastalarda modifiye olmuş, ne de karaciğer bozukluğu olan hastalarda değişmiştir. Ciddi

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda

veri

bulunmadığından

NAVELBINE

hastalarda

kontrendikedir (bkz. bölüm 4.2 ve 4.4).

Yaşlı hastalar:

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastası yaşlılarda (≥70 yaş) yürütülen oral vinorelbin

çalışmasında yaşın vinorelbinin farmakokinetiği üzerinde bir etkisi olmadığı gösterilmiştir.

Bununla birlikte, yaşlı hastalar duyarlı olduğundan NAVELBINE dozu artırılırken dikkatli

olunmalıdır (bkz. bölüm 4.2).

Farmakokinetik/Farmakodinamik ilişki

Kandaki vinorelbin maruziyeti ile lökosit ya da PMN (polimorfonükleer nötrofil) azalması

arasında güçlü bir ilişki olduğu gösterilmiştir.

5.3.Klinik öncesi güvenlilik verileri

Mutajenik ve karsinojenik potansiyel

Mitoz sırasında NAVELBINE’nin akromatik iğ ipliği ile etkileşimi kromozomların yanlış

dağıtımına neden olabilir. Hayvan çalışmalarında intravenöz NAVELBINE anöploidi ve

poliploidiye neden olmuştur. Vinorelbin kromozom hasarına yol açmıştır, fakat Ames testinde

mutajenik

bulunmamıştır.

Vinorelbinin

insanda

mutajenik

etkilere

sebep

olabileceği

düşünülmektedir (anöploidi ve poliploidi indüksiyonu).

Ürünün toksik etkilerinden kaçınmak amacıyla NAVELBINE’nin iki haftada bir intravenöz

olarak uygulandığı karsinojenite çalışmaları negatif bulunmuştur.

Üreme çalışmaları

Vinorelbin,

hayvanlarda

yapılan

üreme

çalışmalarında,

embriyo-feto-letal

teratojenik

bulunmuştur. Sıçanda toksik olmayan dozu her üç günde bir 0.26 mg/kg’dır.

Sıçanlara her üç günde 1.0 mg/kg IV dozda perinatal ya da postnatal uygulamadan sonra

7.haftaya kadar olan yavrularda gecikmiş kilo alımı gözlenmiştir.

Farmakolojik güvenlilik

Tolere

edilebilen

yüksek

dozda

vinorelbin

alan

köpeklerde,

hemodinamik

etkilere

rastlanmamıştır; test edilen diğer vinka alkaloitlerinde olduğu gibi, yalnızca bazı minör ve

anlamlı olmayan repolarizasyon bozuklukları gözlenmiştir.

39 hafta süreyle tekrarlayan dozlarda vinorelbin alan memelilerde kardiyovasküler sistem

üzerinde herhangi bir etki gözlenmemiştir.

13/14

Hayvanlarda aşırı doz

Deney hayvanlarında doz aşımı semptomları kıl kaybı, anormal davranış (halsizlik, uyku hali),

pulmoner lezyonlar, kilo kaybı ve değişen derecelerde kemik iliği aplazisinden oluşmaktadır.

6 -

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Kapsül içi sıvısı:

Etanol anhidroz

Saf su

Gliserol

Macrogol 400

Kapsül kılıfı:

Jelatin

Gliserol %85

Anidrisorb 85/70 (D-sorbitol ve 1,4-sorbitan)

Sarı demir oksit E172

Titanyum dioksit E171

Orta zincirli trigliseritler

PHOSAL 53 MCT (fosfatidilkolin, gliseridler, etanol).

Yenilebilir baskı mürekkebi: E120

Hipromelloz

Propilen glikol

6.2. Geçimsizlikler

Yeterli veri yoktur.

6.3. Raf ömrü

36 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

2C°

-8C°

arasında

(buzdolabında)

saklayınız.

Orijinal

ambalajında

sıkıca

kapalı

olarak

saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

İterek açılan PVC/PVDC/ alüminyum blister.

Ambalaj büyüklüğü: 1 kapsül

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.

Kullanma talimatı

Ambalajı açmak için:

1. Blisteri siyah noktalı çizgi boyunca kesiniz

2. Yumuşak plastik folyoyu soyunuz

14/14

3. Kapsülü alüminyum folyodan iterek çıkarınız

7 -

RUHSAT SAHİBİ

PIERRE FABRE İLAÇ A.Ş.

Anel İş Merkezi Saray Mah.

Site Yolu Sok. No:5/27

34768 Ümraniye - İSTANBUL

Tel : 0 216 636 74 00

Faks: 0 216 636 74 04

8 -

RUHSAT NUMARASI

120/22

9 -

İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 29.05.2006

Ruhsat yenileme tarihi:

10 -

KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

……………

1-8-2018

Champix (Pfizer Europe MA EEIG)

Champix (Pfizer Europe MA EEIG)

Champix (Active substance: varenicline tartrate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5197 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/699/T/71

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Champix (Pfizer Limited)

Champix (Pfizer Limited)

Champix (Active substance: varenicline tartrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3620 of Mon, 04 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Procysbi (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Procysbi (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Procysbi (Active substance: mercaptamine (cysteamine bitartrate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3337 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2465/T/21

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/14/1306 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1306 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1306 (Active substance: Cysteamine bitartrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3151 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/070/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/14/1252 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1252 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/14/1252 (Active substance: Cysteamine bitartrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3133 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/164/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/10/778 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/10/778 (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

EU/3/10/778 (Active substance: Cysteamine bitartrate (gastroresistant)) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3137 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/034/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety