MUSFIXA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MUSFIXA 8 MG 14 KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MUSFIXA 8 MG 14 KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • intramuskuler

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8680760150133
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 17-05-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/6

KULLANMA TALİMATI

MUSFİXA8mgkapsül

Ağızyoluylaalınır.

Etkinmadde: Her birkapsülde8 mgTiyokolşikosid

Yardımcımaddeler:Laktozmanohidrat,mısırnişastası,magnezyumstearat,titanyum

dioksit(E171),sarı demir oksit, jelatin.

“Builaçekizlemeyetabidir.Buüçgenyenigüvenlilikbilgisininhızlıolarak

belirlenmesinisağlayacaktır.Meydanagelenherhangibiryanetkiyiraporlayarakyardımcı

olabilirsiniz.Yanetkilerinnasılraporlanacağınıöğrenmekiçin4.Bölümünsonuna

bakabilirsiniz.”

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacıkullandığınızı

doktorunuzasöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksekveya

düşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.MUSFİXAnedir veneiçinkullanılır?

2.MUSFİXA’yıkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.MUSFİXAnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5.MUSFİXA’nınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.MUSFİXAnedir veneiçinkullanılır?

MUSFİXA, kapsülformundaolup 8 mgtiyokolşikosid etkin maddesiniiçerir.10ve14kapsül

içerenkutulardabulunmaktadır.Sarıhomojentoziçerenkapağısarıvegövdesibeyazrenkli2

numaraopak sertjelatinkapsüldür.

MUSFİXAesasolarakkasgevşeticietkinliğesahiptir.MUSFİXA,yetişkinlerdeve16yaştan

itibarenergenlerdeaniortayaçıkanomurilikkaynaklıağrılıkaskasılmalarınınektedavisinde

kullanılır.

2.MUSFİXA’yıkullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

MUSFİXA’yıaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Kas veyakaslarıngörevyapamaması(kasılamaması) durumu varsa,

2/6

Etkin maddeyeyadayardımcı maddelerden herhangi birineaşırı duyarlılığınızvarsa,

Gebelik veemzirmedönemindeiseniz.

Gebekalmaolasılığınızvarsaveetkilibir doğumkontrolyöntemi kullanmıyorsanız,

16yaşından küçükseniz.

MUSFİXA’yıaşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Sarahastası isenizveyasaranöbetiriskinizvar ise,

MUSFİXAkullanırkenvücuttaoluşanmaddelerdenbiri,MUSFİXAyüksekdozlarda

kullanıldığındabazıhücrelerdehasara(anormalkromozomsayısına)nedenolabilir.Bu

durumhayvanlardavelaboratuardayapılançalışmalardagösterilmiştir.İnsanlardahücrelerde

ortayaçıkabilenbuhasarkanseriçinriskfaktörüoluşturur,doğmamışçocuğazararverebilir

veerkeklerdekısırlığanedenolabilir.Bunedenle“Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığı

içintalimatlar”kısmındabelirtilendozavetedavisüresinesıkıbirşekildeuyunuz.İlacıdaha

yüksekdozlardave7gündenfazlakullanmayınız.Başkasorularınızvarsalütfendoktorunuza

danışınız.

MUSFİXAiletedavisırasındakaraciğersorunlarıortayaçıkabilir.Eğer,aşağıdaki

belirtilerdenbirisizdeortayaçıkarsaderhaldoktorunuzabildiriniz:mide(karın)bölgesinde

ağrıveyarahatsızlıkhissi,iştahkaybı,bulantı,kusma,ciltteveyagözaklarındasararma

(sarılık), idrarın normalden koyurenkte olması,kaşıntı ve bunlarınyanı sıraateşveyorgunluk

(özelliklededahaöncesayılan belirtilerle birlikteyse). Bunlar karaciğersorunlarının belirtileri

olabilir.

Eğer tedavi sırasında ishal ortayaçıkarsaMUSFİXA ile tedaviyi kesiniz.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

MUSFİXA’nınyiyecekveiçecekilekullanılması

MUSFİXA’nınyiyecek veiçeceklerileetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamile isenizbu ilacı kullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanızbu ilacı kullanmayınız.

3/6

Araçvemakinekullanımı

Klinikçalışmalaragöre,tiyokolşikosidinruhsalaktiviteyebağlımotoretkilerileilgili

(psikomotor)performansüzerineetkisiyoktur.İlaçyaygınolarakuyuklamayavesersemliğe

neden olabildiğinden, araçvemakinekullanırkendikkatliolunuz.

MUSFİXA’nıniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

HerbirMUSFİXA8mgkapsülde218.85mglaktozmonohidratbulunmaktadır.Eğerdaha

öncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınızolduğusöylenmişsebutıbbi

ürünüalmadan öncedoktorunuzla temasageçiniz.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

MUSFİXA’nınkas-iskeletsistemiüzerindekasgevşeticietkigösterendiğerilaçlarla

birliktealınması,birbirlerininetkisiniartırabileceklerindendolayıönerilmemektedir.

Aynısebeptenötürü,düzkaslarüzerineetkiliolanbirdiğerilaçlabirliktekullanılması

durumunda,istenmeyenetkileringörülmesıklığınınartmasıihtimalinekarşıdikkatli

olunmalıdır.

Buuyarınınbelirlibirsüreöncekullanılmışveyagelecektebirzamankullanılacakürünlere

deuygulanabileceğinilütfen not ediniz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.MUSFİXAnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/ uygulama sıklığı içintalimatlar:

Önerilenvegünlükmaksimumdoz,her12saattebiralınmakkoşuluyla(12saataralık

verilerek)günde2kez1kapsül(8mgtiyokolşikosid)’dür.Yanibirgünde2kapsülden

(toplam 16 mgtiyokolşikosid) fazlaMUSFİXAkullanmayınız.

NormaldeMUSFİXA8mgkapsüliletedavi süresi 5-7 gündür.İlacı 7 ardışık günden

fazla kullanmayınız.

Uygulama yoluvemetodu:

MUSFİXAsadeceağızdan kullanımiçindir. Kapsülleri çiğnemeyiniz.

Kapsülleriyeterlimiktardasuile(örneğin,birbardaksuile),yemeklerdensonra

alınız.

Önerilen dozu aşmayınızveuzun sürelikullanımdan kaçınınız.

Doktorunuzayrı bir tavsiyedebulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanındaalmayıunutmayınız.

DoktorunuzMUSFİXAiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyierken

kesmeyinizçünkü istenen sonucu alamazsınız.

4/6

Değişikyaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

Bu ilacı 16yaşından küçük çocuklardakullanmayınız.

Yaşlılarda kullanımı:

MUSFİXA’nınyaşlıhastalardakigüvenilirlik veetkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

MUSFİXA’nınböbrek/karaciğeryetmezliğiolanhastalardakigüvenlilikveetkililiği

incelenmemiştir.

EğerMUSFİXA’nınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaMUSFİXA’yıkullandıysanız:

MUSFİXA’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

MUSFİXA’yıkullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

MUSFİXAiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,MUSFİXA’nıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,MUSFİXA’yıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Eller,ayaklar,bilekler,yüz,dudaklarınşişmesiyadaağzınveyaboğazınyutmayı

veyanefes almayı zorlaştıracak şekildeşişmesi,

Kaşıntı, deri ve mukozaüzerindeki şişmeler (anjiyonörotik ödem),

Baygınlık (vazovagal senkop),

Havale (nöbet).

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

Eğer bunlardan birisizdemevcut ise, sizinMUSFİXA’yakarşı ciddialerjinizvar demektir.

Aciltıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

5/6

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacil bölümünebaşvurunuz:

Mide(karın)bölgesindeağrıveyarahatsızlıkhissi,iştahkaybı,bulantı,kusma,ciltte

veyagözaklarındasararma(sarılık),idrarınnormaldenkoyurenkteolması,kaşıntı,

ateş veyorgunluk (bunlar karaciğer sorunlarının belirtileri olabilir)

Sersemlik,uyuklamahali

Kaşıntı,

Deri döküntüleri

Tansiyon düşüklüğü,geçici olarak bilinçtebulanıklık taşkınlık hali

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir.Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Ciddiyan etkilerçok seyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Bulantı

Kusma

İshal

Mide ağrısı

BunlarMUSFİXA’nın hafifyanetkileridir.

Buyan etkiler dozazaltıldığında veyatedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veeczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda,

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunutıklayarakyada0800314

0008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

hakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.MUSFİXA’nınsaklanması

MUSFİXA’yıçocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki odasıcaklıklarında saklanmalıdır.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraMUSFİXA’yıkullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizMUSFİXA’yı kullanmayınız.

RuhsatSahibi:PharmactiveİlaçSan. veTic. A.Ş.

MahmutbeyMah. DilmenlerCaddesi No:19/3Bağcılar-İstanbul

6/6

ÜretimYeri:PharmactiveİlaçSan. veTic. A.Ş.

KaraağaçMah., FatihBlv., No:32 ÇOSB-Kapaklı/Tekirdağ

Bu kullanma talimatı 12.02.2014tarihinde onaylanmıştır.