MUSFIXA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MUSFIXA 4 MG/2 ML IM 6 AMPUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MUSFIXA 4 MG/2 ML IM 6 AMPUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • intramuskuler

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8680760750012
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 28-06-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/5

KULLANMA TALİMATI

MUSFİXA4mg/2ml IMampul

Kas içineuygulanır.

Etkinmadde:Her birampulde 4 mgTiyokolşikosid

Yardımcımaddeler:Sodyum klorür, hidroklorikasit, enjeksiyonluk su

“Builaçekizlemeyetabidir.Buüçgenyenigüvenlilikbilgisininhızlıolarak

belirlenmesinisağlayacaktır.Meydanagelenherhangibiryanetkiyiraporlayarakyardımcı

olabilirsiniz.Yanetkilerinnasılraporlanacağınıöğrenmekiçin4.Bölümünsonuna

bakabilirsiniz.”

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.MUSFİXAnedir veneiçinkullanılır?

2.MUSFİXA'yıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler.

3.MUSFİXAnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.MUSFİXA'nınSaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.MUSFİXAnedir veneiçinkullanılır?

MUSFİXA,2ml'likampulformundaolup4mgtiyokolşikosidetkinmaddesiniiçerir.Herbir

kutuda 2 ml'lik 6 adet ampul bulunmaktadır.

MUSCORİLesasolarakkasgevşeticietkinliğesahiptir.MUSCORİL,yetişkinlerdeve16

yaştanitibarenergenlerdeaniortayaçıkanomurilikkaynaklıağrılıkaskasılmalarınınek

tedavisindekullanılır.

2.MUSFİXA'yıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

MUSFİXA'yı aşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

Kas veyakaslarıngörevyapamaması (kasılamaması) durumu varsa,

Etkin maddeyeyadayardımcı maddelerden herhangi birineaşırı duyarlılığınızvarsa,

Hamilelik veemzirmedönemindeiseniz,

Gebekalmaolasılığınızvarsaveetkili bir doğumkontrolyöntemi kullanmıyorsanız,

16yaşından küçükseniz.

2/5

MUSFİXA'yı aşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

Sarahastası isenizveyasaranöbetiriskinizvar ise

MUSFİXAkullanırkenvücuttaoluşanmaddelerdenbiri,MUSFİXAyüksekdozlarda

kullanıldığında bazı hücrelerdehasara(anormal kromozom sayısına) nedenolabilir. Bu durum

hayvanlardavelaboratuardayapılançalışmalardagösterilmiştir.İnsanlardahücrelerdeortaya

çıkabilenbuhasarkanseriçinriskfaktörüoluşturur,doğmamışçocuğazararverebilirve

erkeklerdekısırlığanedenolabilir.Bunedenle“Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçin

talimatlar”kısmındabelirtilendozavetedavisüresinesıkıbirşekildeuyunuz.İlacıdaha

yüksekdozlardave5gündenfazlakullanmayınız.Başkasorularınızvarsalütfendoktorunuza

danışınız.

MUSFİXAiletedavisırasındakaraciğersorunlarıortayaçıkabilir.Eğer,aşağıdaki

belirtilerdenbirisizdeortayaçıkarsaderhaldoktorunuzabildiriniz:mide(karın)bölgesinde

ağrıveyarahatsızlıkhissi,iştahkaybı,bulantı,kusma,ciltteveyagözaklarındasararma

(sarılık), idrarın normalden koyurenkteolması, kaşıntı ve bunlarınyanı sıraateşveyorgunluk

(özelliklededahaöncesayılan belirtilerle birlikteyse). Bunlar karaciğer sorunlarının belirtileri

olabilir.

Eğer tedavi sırasında ishal ortayaçıkarsaMUSFİXA ile tedaviyi kesiniz.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

MUSFİXA'nınyiyecekveiçecekilekullanılması

MUSFİXAsadecekas içine uygulandığı içinyiyecek veiçeceklerileetkileşimegirmez.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hamile isenizbu ilacıkullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Eğer emziriyorsanızbu ilacı kullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

Klinikçalışmalaragöre,MUSFİXA'nınruhsalaktiviteyebağlımotoretkilerileilgili

(psikomotor)performansüzerineetkisiyoktur.Ancak,nadiruyuklama,sersemlemevakaları

bildirilmiştir. Bu nedenlearaçvemakinekullanırken dikkatliolunuz.

MUSFİXA'nıniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

Butıbbiürünherdozunda1mmol(23mg)'dandahaazsodyumiçermektedir.Budozda

sodyuma bağlıherhangibiryanetkibeklenmemektedir.

3/5

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

MUSFİXA’nınkas-iskeletsistemiüzerindekasgevşeticietkigösterendiğerilaçlarlabirlikte

alınması,birbirlerininetkisiniartırabileceklerindendolayıönerilmemektedir.Aynısebepten

ötürü,düzkaslarüzerineetkiliolanbirdiğerilaçlabirliktekullanılmasıdurumunda,

istenmeyenetkileringörülmesıklığının artması ihtimalinekarşı dikkatliolunmalıdır.

Buuyarınınbelirlibirsüreöncekullanılmışveyagelecektebirzamankullanılabilecek

ürünleredeuygulanabileceğininot ediniz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.MUSFİXAnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Önerilenvegünlükmaksimumdoz,her12saattebiralınmakkoşuluyla(12saataralık

verilerek)günde2 kez1 ampul(4 mgtiyokolşikosid)’dür. Yani birgünde2 ampulden (toplam

8 mgtiyokolşikosid)fazla MUSFİXA kullanmayınız. Kas içineenjekteedilerek kullanılır.

Ampul formu ile önerilen tedavi süresi 3-5gündür.İlacı 5gündenfazla kullanmayınız.

Önerilendozu aşmayınızveuzun sürelikullanımdan kaçınınız.

Fiziktedaviseanslarındahazırlıkiçin;kasgevşeticietkinineldeedilmesiiçingerekensüre

(I.M. enjeksiyondan sonra30-40 dakika)gözönündebulundurulmalıdır.

Uygulama yoluvemetodu:

MUSFİXAkas içineenjekte edilerek kullanılır.

Enjeksiyon işlemibu konudaeğitimgörmüş bir sağlık hizmetleri uzmanı tarafındanyapılır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

Bu ilacı 16yaşından küçük çocuklardakullanmayınız.

Yaşlılarda kullanımı:

MUSFİXA'nınyaşlıhastalardakigüvenilirlik veetkinliği incelenmemiştir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği

MUSFİXA'nınböbrek/karaciğeryetmezliğiolanhastalardakigüvenilirlikveetkinliği

incelenmemiştir.

EğerMUSFİXA'nınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaMUSFİXA'yı kullandıysanız:

MUSFİXA'dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

4/5

MUSFİXA'yı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

MUSFİXAiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,MUSFİXAiçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,MUSFİXA'yıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Eller,ayaklar,bilekler,yüz,dudaklarınşişmesiyadaağzınveyaboğazınyutmayıveya

nefes almayı zorlaştıracak şekildeşişmeler,

Kaşıntı, deri vemukozaüzerindeki şişmeler (anjiyonörotik ödem),

Baygınlık (vazovagal senkop)

Havaleler,

Deri döküntüleri.

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinMUSFİXA'yakarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacil bölümünebaşvurunuz:

Mide(karın)bölgesindeağrıveyarahatsızlıkhissi,iştahkaybı,bulantı,kusma,ciltteveya

gözaklarındasararma(sarılık),idrarınnormaldenkoyurenkteolması,kaşıntı,ateşve

yorgunluk (bunlar karaciğer sorunlarının belirtileri olabilir),

Sersemlik, uyuklamahali

Kaşıntı,

Deri döküntüleri

Tansiyon düşüklüğü,geçici olarak bilinçtebulanıklık, taşkınlık hali

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyan etkilerçok seyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Bulantı

Kusma

İshal

Mideağrısı

BunlarMUSFİXA'nın hafifyan etkileridir.

Buyan etkiler dozazaltıldığında veyatedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5/5

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamış olacaksınız.

5.MUSFİXA'nınsaklanması

MUSFİXA’yıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklıklarında saklanmalıdır.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraMUSFİXA'yı kullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizMUSFİXA'yı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:PharmactiveİlaçSan. veTic.A.Ş.

MahmutbeyMah.DilmenlerCaddesi No:19/3Bağcılar-İstanbul

Üretimyeri:İdolİlaçDolumSan. veTic.A.Ş.

DavutpaşaCad., CebeAliBeySok., No:20 34020 Topkapı/İstanbul

Bu kullanma talimatı27.05.2015tarihinde onaylanmıştır.