MUSFIXA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MUSFIXA %0,25 30 G MERHEM
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MUSFIXA %0,25 30 G MERHEM
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • intramuskuler

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8680760370029
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 27-05-2014
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/4

KULLANMA TALİMATI

MUSFİXA%0.25 merhem

Deri yüzeyine uygulanır.

Etkin madde:30 g’lık tüpte;

Tiyokolşikosid 0.075 g

Yardımcımaddeler:Vazelinlikit,vazelinflant,setostearilalkol,makragolsetostearil eter,

metil parahidroksibenzoat(E218),propil parahidroksibenzoat(E216),

propilenglikol(E1520), lavanta esansı, safsu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünkü siziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacıkullandığınızı

doktorunuzasöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaçhakkında size önerilen dozun dışındayüksekveya

düşükdozkullanmayınız.

Bukullanma talimatında:

1. MUSFİXA nedir vene için kullanılır?

2. MUSFİXA’yıkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MUSFİXA nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5. MUSFİXA’nın saklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. MUSFİXA nedirve ne için kullanılır?

MUSFİXA, tiyokolşikosid etkin maddesini içerir.30 g’lık alüminyumtüp içinde 75mg etkin

madde bulunur.

MUSFİXAesas olarak kasgevşeticietkinliğe sahiptir. Tiyokolşikosid, ağrılıkas spazmlarının

semptomatiktedavisi amacıylakullanılır.

2. MUSFİXA’yıkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MUSFİXA’yıaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

·Kas veya kasların görevyapmaması(kasılamaması)durumuvarsa,

·Etkin maddeyeya dayardımcımaddelerdenherhangi birine aşırıduyarlılığınızvarsa,

·Gebelikve emzirme dönemindeiseniz.

Ayrıca,MUSFİXA’nın 15yaşınaltındakiçocuklarda kullanımıönerilmemektedir.

2/4

MUSFİXA’yıaşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Uzunsürelikullanmanız durumunda (aşırıduyarlık meydana gelebilir).

Bu uyarıgeçmiştekiherhangibir dönemde dahiolsasizin için geçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

MUSFİXA’nın yiyecek ve içecek ilekullanılması

MUSFİXA’nın yiyecek ve içeceklerile etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileisenizbuilacıkullanmayınız.

Tedavinizsırasında hamile olduğunuzufark edersenizhemen doktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız builacıkullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Nadirolarakuyuklamavakalarıbildirilmiştir.Bunedenlearaçvemakinekullanırken dikkatli

olunuz.

MUSFİXA’nın içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

Butıbbiürünmetilparahidroksibenzoatvepropilparahidroksibenzoatihtivaeder.Bu

maddeler,ürtikervebronkospazmile eşlikeden kontakt(temas) dermatitgibialerjik

reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Setostearil alkol içerir.Bunedenlelokal deri reaksiyonlarına(örneğin, kontaktdermatite)

sebebiyetverebilir.

Propilenglikoliçerir. Bu nedenle ciltte irritasyona neden olabilir.

Diğer ilaçlar ilebirlikte kullanımı

Herhangi biretkileşim bildirilmemiştir.

Eğer reçeteliya dareçetesiz herhangi bir ilacışu andakullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.MUSFİXAnasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığıiçin talimatlar:

Doktortarafından başkaşekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 2-3defa uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

Deriyüzeyineağrılıbölgeye sürülerek uygulanır.

Değişik yaşgrupları

Çocuklarda kullanımı:

Bu ilacı15 yaşınaltındakiçocuklarda kullanmayınız.

3/4

Yaşlılarda kullanımı:

MUSFİXA’nın yaşlıhastalardakigüvenilirlik veetkinliğiile ilgiliveriyoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

MUSFİXA’nınböbrek/karaciğeryetmezliği olan hastalardaki güvenilirlikveetkinliği ile

ilgili veriyoktur.

Eğer MUSFİXA’nınetkisinin çokgüçlüveya zayıfolduğunadair birizleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanızgerekenden daha fazla MUSFİXA kullandıysanız:

MUSFİXA’dan kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveya eczacıile

konuşunuz.

MUSFİXA’yıkullanmayıunutursanız:

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

MUSFİXA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olasıyan etkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi,MUSFİXA içeriğindebulunanmaddelere duyarlıolan kişilerdeyan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,MUSFİXA’yıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildirinizveya size en yakın hastanenin acilbölümüne başvurunuz:

·Kaşıntı, döküntü,alerjisonucu yüz ve boğazdaşişme gibianiaşırıduyarlılık tepkisi

Bunların hepsiçok ciddi yanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizde mevcut ise,sizinMUSFİXA’yakarşıciddialerjiniz vardemektir.

Aciltıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerekolabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildirinizveya size

en yakın hastaneninacilbölümüne başvurunuz:

·Sersemlik, uyuklama hali

·Alerjik derireaksiyonu, deridöküntüleri

Bunların hepsiciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

·Bulantı

·Kusma

·İshal

·Mideağrısı

BunlarMUSFİXA’nınhafif yan etkileridir.

4/4

Eğer bukullanmatalimatında bahsigeçmeyen herhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerinraporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumunda,hekiminiz, eczacınızveyahemşirenizile konuşunuz.Ayrıca karşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesinde yeralan“İlaçYanEtkiBildirimi” ikonunutıklayarak yada

0 800 31400 08numaralıyan etkibildirimhattınıarayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz. Meydana gelenyanetkileribildirerekkullanmakta olduğunuzilacın

güvenliliğihakkında daha fazla bilgiedinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

5. MUSFİXA’nın saklanması

MUSFİXA’yıçocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeve ambalajında saklayınız.

25°C’ninaltındaki oda sıcaklıklarında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarakkullanınız.

Ambalajdaki son kullanmatarihinden sonra MUSFİXA’yıkullanmayınız.

Eğer üründeve/veya ambalajında bozukluklarfarkederseniz MUSFİXA’yıkullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Pharmactiveİlaç San.ve Tic.A.Ş.

Mahmutbey Mah. Dilmenler Cad. No:19 Bağcılar /İstanbul

ÜretimYeri:

Pharmactiveİlaç San.ve Tic.A.Ş.

KaraağaçMah. FatihBlv. No:32 ÇOSB- Kapaklı/ Tekirdağ

Bu kullanma talimatı13.02.2014tarihinde onaylanmıştır.