MUSCURON

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MUSCURON 50 MG/5 ML ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN 5 FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MUSCURON 50 MG/5 ML ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN 5 FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • injeksiyonu bromür

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699828770473
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-12-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

MUSCURON100mg/10ml enjeksiyoniçinçözeltiiçerenflakon

İntravenözolarak kullanılır.

Etkinmadde:Roküronyum bromür.

Yardımcımaddeler:Sodyum asetat, sodyum klorür, asetik asit,sodyum hidroksit,

enjeksiyonluk su.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatliceokuyunuz,

çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanma talimatınısaklayınız. Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişisel olaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımı sırasında, doktora veyahastaneyegittiğinizde doktorunuza builacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkında sizeönerilen dozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.MUSCURONnedirveneiçinkullanılır?

2.MUSCURON'ukullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.MUSCURONnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.MUSCURON'unsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.MUSCURONnedir veneiçinkullanılır?

MUSCURON,kasgevşeticileriolarakbilinenbirilaçgrubununüyesidir.Kasgevşeticiler,

genelanestezininbirbölümüolarakameliyatsırasındakullanılır.Ameliyatolurken,

kaslarınızıntamamengevşemesigerekir;busayedecerrah,ameliyatıdahakolay

gerçekleştirir.Normaldesinirler,taşıdıklarımesajlarıkaslara,impulslarşeklindeiletir.

2

MUSCURONbuimpulslarıblokeettiğinden,kaslargevşer.Busıradasolunumdakullanılan

kaslarımızdagevşediğinden;ameliyatsırasındavesonrasında,kendibaşınızasolunum

yapıncayakadarsolunumunuzayardımedilmesigerekir(yapaysolunum).Kasgevşeticisinin

etkisi,ameliyatsırasındasüreklikontroledilirvegerekirse,birazdahakasgevşeticiverilir.

Ameliyatınsonunda,MUSCURON'unetkisininortadankalkmasınaizinverilirvekendi

başınızasolunumyapmayabaşlarsınız.Bunuhızlandırmakiçinbazen,başkabirilaçdaha

verilir.MUSCURONayrıcaYoğunBakımBirimi'nde,kaslarıgevşekdurumdatutmak

amacıyla kullanılır.

2.MUSCURON'ukullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

MUSCURON'uaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğerroküronyuma,bromüriyonunaveyaMUSCURON'uniçerisindekidiğeryardımcı

maddelerekarşı aşırı duyarlılığınız(alerjiniz) varsa,MUSCURONkullanmayınız.

MUSCURON'uaşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ:

Tıbbigeçmişiniz,MUSCURON'un sizdekullanılmasınıetkileyebilir. Aşağıdakilerden

herhangi biri sizdemevcutsayadadahaönceolmuşsa, uzman doktorunuzabildiriniz:

kas gevşeticilerinekarşıalerji

böbrekfonksiyonundaazalmaveyaböbrek hastalığı

kalp hastalığı

ödem (örneğin ayak bileklerinizdesıvıtutulması)

karaciğer veyasafrakesesi hastalığı veyakaraciğer fonksiyonundaazalma

sinirleri veyakasları etkileyen hastalıklar

Belirli tıbbidurumlar,MUSCURON'un etkimekanizması üzerindeetkilidir. Örneğin:

kandaki potasyum düzeyinin düşük olması

kandaki magnezyum düzeyininyüksekolması

kandaki kalsiyum düzeyinin düşük olması

kandaki protein düzeylerinin düşük olması

su kaybı (dehidrasyon)

kandaki asitmiktarının çok fazla olması

kandaki karbon dioksitmiktarının çok fazla olması

genel sağlık durumununbozuk olması

aşırı kilolar

yanıklar

3

Sizdebu durumlardan herhangi biri varsauzman doktorunuz, sizdekullanılacakMUSCURON

dozunakarar verirken bunugözönündebulunduracaktır.

Bu uyarılar,geçmişteki herhangi bir dönemdedahi olsasizin için geçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

Hamilelikveemzirme

Hamileyseniz, hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanızyadaemziriyorsanız, sizeMUSCURON

verilmedenönceuzman doktorunuzun tavsiyelerini sorunuz.

Anestezi öncesinde hamileolduğunuzufark edersenizhemen doktorunuza danışınız.

Araçvemakinekullanımı

SizeMUSCURONverilmesinin ardından, araçveyatehlikeli olabilecekmakinelerigüvenlibir

şekildenezaman kullanabileceğinizi doktorunuzsizebildirecektir.

MUSCURON'uniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Bu tıbbi ürün her dozunda1 mmol (23 mg)’dan dahaazsodyum ihtivaeder;bu dozdasodyuma

bağlıherhangi biryanetkibeklenmemektedir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanılması

Aşağıdaki ilaçlar,MUSCURON'unetkilerinde değişikliğeneden olabilir:

MUSCURON'un etkisini artıran ilaçlar:

ameliyat sırasında uyumanıziçin kullanılan belirliilaçlar(anestetikler)

YoğunBakımBirimi'ndeMUSCURONilebirlikteuzun sürekullanılan

kortikosteroidler

bakteri enfeksiyonlarınıntedavisindekullanılan belirli ilaçlar(antibiyotikler)

bipolar bozukluk (manik-depresif)tedavisindekullanılan belirli ilaçlar(lityum)

kalp hastalıklarındaveyayüksektansiyon tedavisindekullanılan belirli ilaçlar

(kinidin, kalsiyum antagonistleri, beta-blokerler)

sıtma tedavisindekullanılan belirli ilaçlar(kinin)

idrar hacmini artıran ilaçlar (diüretikler)

magnezyum tuzları

lokal anestetikler (lidokain, bupivakain)

ameliyat sırasında epilepsi tedavisiiçin kullanılan ilaçlar(fenitoin)

4

MUSCURON'un etkisini azaltan ilaçlar:

epilepsi ilaçlarının (fenitoin ve karbamazepin) uzun sürekullanılması

pankreasiltihabında, kanpıhtılaşması bozukluklarında veyaakut kan kaybında

kullanılan ilaçlar(proteazinhibitörleri;gabeksat,ulinastatin)

MUSCURONüzerindeki etkileri değişken olanilaçlar:

diğer kasgevşeticileri

MUSCURON, aşağıdakiilaçların etkisinde değişiklikyapabilir:

lokal anestetiklerin (lidokain) etkisi artabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınızabunlarhakkında bilgiveriniz.

3.MUSCURONnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

SizeverilecekMUSCURONdozunudoktorunuzbelirleyecektir.MUSCURONsize,cerrahi

birgirişimöncesindeve/veyasırasındaverilecektir.Vücutağırlığınınherkilogramıiçin0.6

mgroküronyumbromür,genelliklekullanılandozdurve30-40dakikasüreyleetkilidir.

Ameliyat sırasında,MUSCURON'un etkisinin devam edip etmediği kontrol edilmelidir.

İhtiyaçhalindesize,ilavedozlarverilebilir.Sizeverilecekdoz,çeşitlifaktörlerebağlıolarak

şekillenir.MUSCURONilebirlikteaynızamandaverilmişolabilecekdiğerilaçlarla

etkileşim, ameliyatın beklenen süresi ve sağlık durumunuzgibifaktörlerdendir.

Uygulama yoluvemetodu

MUSCURON,sizinkendibaşınızakullanabileceğinizbirilaçdeğildir.Birçözeltiolarak

toplardamaraenjekteedilir. Tek bir enjeksiyonyadasürekliinfiizyon olarak verilebilir.

Enjeksiyonlar, bir doktoryadahemşiretarafındanyapılmalıdır.

Doktorunuzhastalığınızabağlıolarak ilacınızın dozunubelirleyecek vesizeuygulayacaktır.

Çocuklar veyetişkinlerdekullanımı

MUSCURON,30günlüktenitibarenergenyaşakadarolmaküzereçocuklardaveileri

yaştakilerdekullanılabilir ama doktorunuzun öncetıbbi geçmişinizi değerlendirmesi gerekir.

Özel kullanımdurumları

Özel kullanım durumları yoktur.

5

Kullanmanız gerekendendahafazlaMUSCURONkullandıysanız

Durumunuzameliyatsırasındabirtıppersonelitarafındanizlenmekteolacağından,sizeçok

fazlaMUSCURONverilmeolasılığıneredeysehiçyoktur.Dozaşımıyinedegerçekleşirse

yapaysolunum,sizkendibaşınızasolunumyapıncayakadardevamettirilecektir.

MUSCURON'unetkilerinitersineçevirenilaçlarkullanılarak,fazlaverilmişolanilacın

etkilerinigidermek vekas gevşemesinin sonlandırılmasınıçabuklaştırmak mümkündür.

MUSCURON'ukullanmayı unutursanız

Uygun değildir.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi,MUSCURON'un içeriğinde bulunan maddelereduyarlı olan kişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbir olursa,MUSCURON'ukullanmayı durdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

MUSCURONhekimgözetimindeuygulandığı için herhangi bir olumsuzluktaacilmüdahale

edilecektir.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, hemendoktorunuza bildiriniz veya sizeen

yakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

MUSCURONhekimgözetimindeuygulandığı için herhangi bir olumsuzluktaacilmüdahale

edilecektir.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

BunlarMUSCURON'unhafifyanetkileridir.

Yaygın olmayan veyaseyrek (hastaların %0.01-%1'inde)görülenyan etkiler:

kalp atımsayısının artması (taşikardi)

kan basıncının düşmesi (hipotansiyon)

MUSCURON'unetkisinin artması veyaazalması

enjeksiyonyerindeağrı

MUSCURON'un kasgevşetici etkisinin, normaldebeklenenden dahauzun süre

devam etmesi

6

Çok seyrek (hastaların <%0.01'inde)görülenyanetkiler:

kanbasıncının veyakalp atımsayısının değişmesi, dolaşımdaki kan miktarının aşırı

azalmasına bağlışok gibi, aşırı duyarlılık reaksiyonları

havayollarındaki kasların krampı(bronkospazm)sonucu göğüste sıkışma

deri değişiklikleri (ödem,kızarıklık, döküntüveyakabarcık)

kaslardadermansızlık veyafelç

MUSCURON'un vekortikosteroidlerin YoğunBakımBirimi'ndeki hastalarda

beraberce, uzun sürekullanılmasınagenellikleuzun sürelikas disfonksiyonu (steroid

miyopatisi) eşlik eder.

Eğer bu kullanma talimatında bahsigeçmeyen herhangibir yan etki ilekarşılaşırsanız,

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0800314

0008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)‘ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

hakkında dahafazla bilgiedinilmesine katkısağlamış olacaksınız.

5.MUSCURON'unsaklanması

MUSCURON, hastanedesaklanır. 2°C-8° arasında (buzdolabında) saklayınız. Ürün buzdolabı

dışındaki 30°Caltındakiodasıcaklığındaen fazla 12 haftaboyuncasaklanabilir. Buzdolabından

alınan ürün, tekrar buzdolabınakonulmamalıdır. Saklamasüresi, raf ömrünü aşmayabilir.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraMUSCURON'u kullanmayınız/son kullanma

tarihinden öncekullanınız.

Çözeltide tanecikler mevcut olduğunu veyaçözeltinin berrak olmadığınıfark ederseniz,

MUSCURON'ukullanmayınız.

RuhsatSahibi:KOÇAKFARMAİlaçveKimyaSanayi A.Ş.

MahmutbeyMah. KuğuSk. No:18

Bağcılar /İSTANBUL

Tel. :0212 410 39 50

Faks: 0212 447 61 65

7

İmal yeri :KoçakFarmaİlaçveKimyaSanayi A.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi

KaraağaçMah. 11. Sok. No:5

Kapaklı/Tekirdağ

Bukullanma talimatı(05/11/2015)tarihindeonaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİBİLGİLERBUİLACIUYGULAYACAKSAĞLIK PERSONELİİÇİNDİR

Ürünbuzdolabıortamındançıkarıldıktansonratekrarbuortamakonamaz.Buzdolabıdışında

30°Caltındaki odasıcaklığında enfazla 12 haftasaklanabilir.

Ürün%0,9sodyumklorür,%5dekstroz,salin(tuzlusu)içinde%5dekstroz,enjeksiyonluk

sterilsu,ringerlaktatvehaemaccelilebellikonsantrasyonlarda(0,5mg/ml,2,0mg/ml)

seyreltildiğinde 30 °C’de72 saat fiziksel vekimyasal olarak stabildir.

Seyreltilmişürün,eğerhemenkullanılmazsaveseyreltmekontrollüveaseptikkoşullarda

gerçekleşmediyse2°C-8°Carasında 24 saatten fazla saklanamaz.

Kullanılmamış solüsyonlar atılmalıdır.

14-12-2018


Summary of opinion: Trimbow,beclometasone / formoterol / glycopyrronium bromide, 13/12/2018, Positive

Summary of opinion: Trimbow,beclometasone / formoterol / glycopyrronium bromide, 13/12/2018, Positive

Summary of opinion: Trimbow,beclometasone / formoterol / glycopyrronium bromide, 13/12/2018, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-11-2018

Anoro Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Anoro Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Anoro Ellipta (Active substance: umeclidinium bromide / vilanterol trifenatate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)8049 of Wed, 28 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-11-2018

Incruse Ellipta (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Incruse Ellipta (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Incruse Ellipta (Active substance: umeclidinium bromide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7876 of Thu, 22 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2809/T/22

Europe -DG Health and Food Safety

16-11-2018

Incruse Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Incruse Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Incruse Ellipta (Active substance: umeclidinium bromide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7676 of Fri, 16 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

16-11-2018

Laventair Ellipta (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Laventair Ellipta (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Laventair Ellipta (Active substance: umeclidinium bromide / vilanterol trifenatate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7673 of Fri, 16 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3754/T/26

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2018

Laventair Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Laventair Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Laventair Ellipta (Active substance: umeclidinium bromide / vilanterol trifenatate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7611 of Wed, 14 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Seebri Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Seebri Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Seebri Breezhaler (Active substance: glycopyrronium bromide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4513 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2430/T/27

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Tovanor Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Tovanor Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Tovanor Breezhaler (Active substance: glycopyrronium bromide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4526 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2690/T/30

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

Enurev Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Enurev Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Enurev Breezhaler (Active substance: glycopyrronium bromide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4342 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2691/T/27

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Incruse (Glaxo Group Ltd)

Incruse (Glaxo Group Ltd)

Incruse (Active substance: umeclidinium bromide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3855 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ultibro Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ultibro Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ultibro Breezhaler (Active substance: indacaterol/glycopyrronium bromide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3259 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2679/R/24

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Xoterna Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Xoterna Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Xoterna Breezhaler (Active substance: indacaterol/glycopyrronium bromide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3265 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3755/R/27

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Ulunar Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ulunar Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ulunar Breezhaler (Active substance: indacaterol/glycopyrronium bromide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3058 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3875/T/24

Europe -DG Health and Food Safety

2-5-2018

Trydonis (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Trydonis (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Trydonis (Active substance: beclometasone / formoterol / glycopyrronium bromide) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)2713 of Wed, 02 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4702

Europe -DG Health and Food Safety

26-4-2018

Riarify (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Riarify (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Riarify (Active substance: beclometasone / formoterol / glycopyrronium bromide) - New authorisation - Commission Decision (2018)2581 of Thu, 26 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4836

Europe -DG Health and Food Safety