MUSCORIL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MUSCORIL 4 MG 20 KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MUSCORIL 4 MG 20 KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • intramuskuler

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699809156722
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

MUSCORİL4 mg kapsül

Ağızyoluyla alınır.

Etkinmadde:Her birkapsülde4mgTiyokolşikosid

Yardımcımaddeler:Laktozmonohidrat, mısır nişastası, magnezyum stearat

Bu ilaçek izlemeyetabidir. Bu üçgenyenigüvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini

sağlayacaktır.Meydanagelenherhangibiryanetkiyiraporlayarakyardımcıolabilirsiniz.Yan

etkilerin nasılraporlanacağınıöğrenmek için 4.Bölümün sonunabakabilirsiniz.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

-Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

-Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

-Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

-Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz

-Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.MUSCORİLnedir veneiçinkullanılır?

2.MUSCORİL’ i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.MUSCORİL nasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.MUSCORİL’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.MUSCORİLnedir veneiçinkullanılır?

MUSCORİL,kapsülformundaolup4mgtiyokolşikosidetkinmaddesiniiçerir.Herbir

kutuda, blisterde20 kapsül bulunmaktadır.Şeffafher birkapsül,açıksarı toziçerir.

MUSCORİLesasolarakkasgevşeticietkinliğesahiptir.MUSCORİL,yetişkinlerdeve16

yaştanitibarenergenlerdeaniortayaçıkanomurilikkaynaklıağrılıkaskasılmalarınınek

tedavisindekullanılır.

2. MUSCORİL’ i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

MUSCORİL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

Kas veyakaslarıngörevyapamaması (kasılamaması) durumu varsa,

Etkin maddeyeyadayardımcı maddelerden herhangi birineaşırı duyarlılığınızvarsa,

Gebelik veemzirmedönemindeiseniz,

Gebekalmaolasılığınızvarsaveetkilibir doğumkontrolyöntemi kullanmıyorsanız,

16yaşınküçükseniz.

MUSCORİL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

Sarahastası isenizveyasaranöbetiriskinizvar ise.

MUSCORİLkullanırkenvücuttaoluşanmaddelerdenbiri,MUSCORİLyüksekdozlarda

kullanıldığında bazı hücrelerdehasara(anormal kromozom sayısına) nedenolabilir. Bu durum

hayvanlardavelaboratuardayapılançalışmalardagösterilmiştir.İnsanlardahücrelerdeortaya

çıkabilenbuhasarkanseriçinriskfaktörüoluşturur,doğmamışçocuğazararverebilirve

erkeklerdekısırlığanedenolabilir.Bunedenle“Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçin

talimatlar”kısmındabelirtilendozavetedavisüresinesıkıbirşekildeuyunuz.İlacıdaha

yüksekdozlardave7gündenfazlakullanmayınız.Başkasorularınızvarsalütfendoktorunuza

danışınız.

MUSCORİLiletedavisırasındakaraciğersorunlarıortayaçıkabilir.Eğer,aşağıdaki

belirtilerdenbirisizdeortayaçıkarsaderhaldoktorunuzabildiriniz:mide(karın)bölgesinde

ağrıveyarahatsızlıkhissi,iştahkaybı,bulantı,kusma,ciltteveyagözaklarındasararma

(sarılık), idrarın normalden koyurenkteolması, kaşıntı ve bunlarınyanı sıraateşveyorgunluk

(özelliklededahaöncesayılan belirtilerle birlikteyse). Bunlar karaciğer sorunlarının belirtileri

olabilir.

Eğer tedavi sırasında ishal ortayaçıkarsaMUSCORİLiletedaviyi kesiniz.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

MUSCORİL’in yiyecekveiçecekilekullanılması

MUSCORİL’inyiyecekveiçeceklerileetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamile isenizbu ilacı kullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanızbu ilacı kullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

Klinikçalışmalaragöre,tiyokolşikosidinruhsalaktiviteyebağlımotoretkilerileilgili

(psikomotor)performansüzerineetkisiyoktur.Ancak,ilaçyaygınolarakuyuklamayave

sersemliğenedenolabildiğinden,araçvemakinekullanırken dikkatliolunuz.

MUSCORİL’in içeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

HerbirMUSCORİL4mgkapsülde218.3mglaktozbulunmaktadır.Eğerdahaönceden

doktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünü

almadan öncedoktorunuzla temasageçiniz.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

MUSCORİL’inkas-iskeletsistemiüzerindekasgevşeticietkigösterendiğerilaçlarla

birliktealınması,birbirlerininetkisiniartırabileceklerindendolayıönerilmemektedir.Aynı

sebeptenötürü,düzkaslarüzerineetkiliolanbirdiğerilaçlabirliktekullanılmasıdurumunda,

istenmeyenetkileringörülmesıklığının artması ihtimalinekarşı dikkatliolunmalıdır.

Buuyarınınbelirlibirsüreöncekullanılmışveyagelecektebirzamankullanılacakürünlere

deuygulanabileceğinilütfen not ediniz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.MUSCORİL nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Önerilenvegünlük maksimum doz, her 12 saattebir alınmak koşuluyla (12 saat aralık

verilerek)günde2 defa2kapsül(8mgtiyokolşikosid)’dür.Yani birgünde4 kapsülden

(toplam 16mgtiyokolşikosid) fazlaMUSCORİLkullanmayınız.

NormaldeMUSCORİL4mgkapsüliletedavi süresi 5-7 gündür.İlacı 7 günden fazla

kullanmayınız.

Uygulama yoluvemetodu:

MUSCORİLsadeceağızdan kullanımiçindir. Kapsülleri çiğnemeyiniz.

Kapsülleriyeterlimiktardasu ile (örneğin, bir bardak su ile),yemeklerdensonraalınız.

Önerilendozuaşmayınızveuzun sürelikullanımdan kaçınınız.

Doktorunuzayrı bir tavsiyedebulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanındaalmayıunutmayınız.

DoktorunuzMUSCORİLiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyierken

kesmeyinizçünkü istenen sonucu alamazsınız.

Değişikyaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

Bu ilacı16yaşından küçükçocuklardakullanmayınız.

Yaşlılarda kullanımı:

MUSCORİL’inyaşlıhastalardakigüvenilirlik veetkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği

MUSCORİL’inböbrek/karaciğeryetmezliğiolanhastalardakigüvenlilikveetkililiği

incelenmemiştir.

EğerMUSCORİL’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınızilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazla MUSCORİL’i kullandıysanız:

MUSCORİL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

MUSCORİL’i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemekiçin çift doz almayınız.

MUSCORİLiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,MUSCORİL’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,MUSCORİL’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Eller,ayaklar,bilekler,yüz,dudaklarınşişmesiyadaağzınveyaboğazınyutmayıveya

nefes almayı zorlaştıracak şekildeşişmesi,

Kaşıntı, deri ve mukozaüzerindeki şişmeler (anjiyonörotik ödem),

Baygınlık (vazovagal senkop),

Havaleler(nöbet).

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinMUSCORİL’ekarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacil bölümünebaşvurunuz:

Mide(karın)bölgesindeağrıveyarahatsızlıkhissi,iştahkaybı,bulantı,kusma,ciltteveya

gözaklarındasararma(sarılık),idrarınnormaldenkoyurenkteolması,kaşıntı,ateşve

yorgunluk (bunlar karaciğer sorunlarının belirtileri olabilir),

Sersemlik,uyuklamahali,

Kaşıntı,

Deri döküntüleri,

Tansiyon düşüklüğü,geçici olarak bilinçtebulanıklık, taşkınlık hali.

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Ciddiyan etkilerçok seyrekgörülür

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Bulantı,

Kusma,

İshal,

Mideağrısı.

BunlarMUSCORİL’inhafifyanetkileridir.

Buyan etkiler dozazaltıldığında veyatedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumunda,hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunutıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. MUSCORİL’insaklanması

MUSCORİL’içocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’nin altındaki odasıcaklıklarında saklanmalıdır.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraMUSCORİL’ikullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizMUSCORİL’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:Sanofi aventisİlaçlarıLtd.Şti.

Büyükderecad. No:193Levent 34394-İSTANBUL

Tel: (212)339 10 00

Faks: (212)339 10 89

Üretimyeri:

ZentivaSağlık ÜrünleriSan veTic.A.Ş.

Küçükkarıştıran 39780LüleburgazKırklareli

Bu kullanma talimatı………….tarihindeonaylanmıştır.