MUSCORIL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MUSCORIL 4 MG 2 ML 6 AMPUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MUSCORIL 4 MG 2 ML 6 AMPUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • intramuskuler

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699809759121
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

MUSCORİL4 mg/2mlIMampul

Kas içineuygulanır.

Etkinmadde:Her birampulde 4 mgTiyokolşikosid

Yardımcımaddeler:Sodyum klorür, hidroklorikasit, enjeksiyonluk su

Bu ilaçek izlemeyetabidir. Bu üçgenyenigüvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini

sağlayacaktır.Meydanagelenherhangibiryanetkiyiraporlayarakyardımcıolabilirsiniz.Yan

etkilerin nasılraporlanacağınıöğrenmek için 4.Bölümün sonunabakabilirsiniz.

BuKullanma Talimatında:

1.MUSCORİLnedir veneiçinkullanılır?

2.MUSCORİL’ i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.MUSCORİL nasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.MUSCORİL’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.MUSCORİLnedir veneiçinkullanılır?

MUSCORİL,2ml’likampulformundaolup4mgtiyokolşikosidetkinmaddesiniiçerir.Her

bir kutuda2 ml’lik 6 adet ampulbulunmaktadır.

MUSCORİLesasolarakkasgevşeticietkinliğesahiptir.MUSCORİL,yetişkinlerdeve16

yaştanitibarenergenlerdeaniortayaçıkanomurilikkaynaklıağrılıkaskasılmalarınınek

tedavisindekullanılır.

2. MUSCORİL’ i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

MUSCORİL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

Kas veyakaslarıngörevyapamaması (kasılamaması) durumu varsa,

Etkin maddeyeyadayardımcımaddelerden herhangi birineaşırı duyarlılığınızvarsa,

Hamilelik ve emzirmedönemindeiseniz,

Gebekalmaolasılığınızvarsaveetkilibir doğumkontrolyöntemi kullanmıyorsanız,

Builacı kullanmaya başlamadanöncebuKULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizdedoktorunuza bu

ilacı kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlaraaynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışında

yüksekveya düşük dozkullanmayınız.

MUSCORİL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

Sarahastası isenizveyasaranöbetiriskinizvar ise

MUSCORİLkullanırkenvücuttaoluşanmaddelerdenbiri,MUSCORİLyüksekdozlarda

kullanıldığında bazı hücrelerdehasara(anormal kromozom sayısına) nedenolabilir. Bu durum

hayvanlardavelaboratuardayapılançalışmalardagösterilmiştir.İnsanlardahücrelerdeortaya

çıkabilenbuhasarkanseriçinriskfaktörüoluşturur,doğmamışçocuğazararverebilirve

erkeklerdekısırlığanedenolabilir.Bunedenle“Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçin

talimatlar”kısmındabelirtilendozavetedavisüresinesıkıbirşekildeuyunuz.İlacıdaha

yüksekdozlardave5gündenfazlakullanmayınız.Başkasorularınızvarsalütfendoktorunuza

danışınız.

MUSCORİLiletedavisırasındakaraciğersorunlarıortayaçıkabilir.Eğer,aşağıdaki

belirtilerdenbirisizdeortayaçıkarsaderhaldoktorunuzabildiriniz:mide(karın)bölgesinde

ağrıveyarahatsızlıkhissi,iştahkaybı,bulantı,kusma,ciltteveyagözaklarındasararma

(sarılık), idrarın normalden koyurenkteolması, kaşıntı ve bunlarınyanı sıraateşveyorgunluk

(özelliklededahaöncesayılan belirtilerle birlikteyse). Bunlar karaciğer sorunlarının belirtileri

olabilir.

Eğertedavi sırasındaishal ortayaçıkarsaMUSCORİLiletedaviyi kesiniz.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

MUSCORİL’in yiyecekveiçecekilekullanılması

MUSCORİLsadecekas içineuygulandığı içinyiyecek veiçeceklerileetkileşimegirmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamile isenizbu ilacı kullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Eğeremziriyorsanızbu ilacı kullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

Klinikçalışmalaragöre,MUSCORİL’inruhsalaktiviteyebağlımotoretkilerileilgili

(psikomotor)performansüzerineetkisiyoktur.Ancak,ilaçyaygınolarakuyuklamayave

sersemliğenedenolabildiğinden,araçvemakinekullanırken dikkatliolunuz.

MUSCORİL’in içeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

Butıbbiürünherdozunda1mmol(23mg)’dandahaazsodyumihtivaeder;yaniesasında

“sodyum içermez”.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

MUSCORİL’inkas-iskeletsistemiüzerindekasgevşeticietkigösterendiğerilaçlarlabirlikte

alınması,birbirlerininetkisiniartırabileceklerindendolayıönerilmemektedir.Aynısebepten

ötürü,düzkaslarüzerineetkiliolanbirdiğerilaçlabirliktekullanılmasıdurumunda,

istenmeyenetkileringörülmesıklığının artması ihtimalinekarşı dikkatliolunmalıdır.

Buuyarınınbelirlibirsüreöncekullanılmışveyagelecektebirzamankullanılabilecek

ürünleredeuygulanabileceğini notediniz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.MUSCORİL nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Önerilenvegünlükmaksimumdoz,her12saattebiralınmakkoşuluyla(12saataralık

verilerek)günde2kez1ampul(4mgtiyokolşikosid)’dür.Yanibirgünde2ampulden

(toplam8mgtiyokolşikosid)fazlaMUSCORİLkullanmayınız.Kasiçineenjekte

edilerek kullanılır.

Ampul formu ile önerilen tedavi süresi 3-5gündür.İlacı 5gündenfazla kullanmayınız.

Önerilendozuaşmayınızveuzun sürelikullanımdan kaçınınız.

Fiziktedaviseanslarındahazırlıkiçin;kasgevşeticietkinineldeedilmesiiçingerekensüre

(I.M. enjeksiyondan sonra30-40 dakika)gözönündebulundurulmalıdır.

Uygulama yoluvemetodu:

MUSCORİLkas içineenjekteedilerek kullanılır.

Enjeksiyon işlemibu konudaeğitimgörmüş bir sağlık hizmetleri uzmanı tarafındanyapılır.

Değişikyaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

Bu ilacı16yaşından küçükçocuklardakullanmayınız.

Yaşlılarda kullanımı:

MUSCORİL’inyaşlıhastalardakigüvenilirlik veetkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği

MUSCORİL’inböbrek/karaciğeryetmezliğiolanhastalardakigüvenliliğiveetkililiği

incelenmemiştir.

EğerMUSCORİL’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazla MUSCORİL’i kullandıysanız:

MUSCORİL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

MUSCORİL’i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

MUSCORİLiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,MUSCORİLiçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,MUSCORİL’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Eller,ayaklar,bilekler,yüz,dudaklarınşişmesiyadaağzınveyaboğazınyutmayıveya

nefes almayı zorlaştıracak şekildeşişmesi,

Kaşıntı, deri ve mukozaüzerindeki şişmeler (anjiyonörotik ödem),

Baygınlık (vazovagal senkop),

Havaleler,

Deri döküntüleri.

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinMUSCORİL’ekarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacil bölümünebaşvurunuz:

Mide(karın)bölgesindeağrıveyarahatsızlıkhissi,iştahkaybı,bulantı,kusma,ciltteveya

gözaklarındasararma(sarılık),idrarınnormaldenkoyurenkteolması,kaşıntı,ateşve

yorgunluk (bunlar karaciğer sorunlarının belirtileri olabilir),

Sersemlik, uyuklamahali,

Kaşıntı,

Deridöküntüleri,

Tansiyon düşüklüğü,geçici olarak bilinçtebulanıklık, taşkınlık hali.

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Ciddiyan etkilerçok seyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuzasöyleyiniz:

Bulantı,

Kusma,

İshal,

Mideağrısı.

BunlarMUSCORİL’inhafifyanetkileridir.

Buyan etkiler dozazaltıldığında veyatedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumunda,hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunutıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. MUSCORİL’insaklanması

MUSCORİL’içocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklıklarında saklanmalıdır.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraMUSCORİL’ikullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizMUSCORİL’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Sanofi aventisİlaçlarıLtd.Şti.

Büyükderecad. No:193

Levent 34394-İstanbul

Tel: (212)339 10 00

Faks: (212) 33910 89

Üretimyeri:

ZentivaSağlık ÜrünleriSan veTic.A.Ş.Küçükkarıştıran 39780Lüleburgaz

Bu kullanma talimatı…………..tarihindeonaylanmıştır.