MUSCORIL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MUSCORIL %0,25 30 GR MERHEM
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MUSCORIL %0,25 30 GR MERHEM
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • intramuskuler

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699809370012
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

MUSCORİLmerhem%0.25

Deri yüzeyineuygulanır.

Etkinmadde:

30 g’lık tüpte;

Tiyokolşikosid 75 mg

Yardımcımaddeler:Etilparahidroksibenzoat, propilparahidroksibenzoat, metil

parahidroksibenzoat, hidrojenelanolin

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINI

dikkatliceokuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfendoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuza

bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozun

dışındayüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.MUSCORİLnedir veneiçinkullanılır?

2.MUSCORİL’ i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.MUSCORİL nasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.MUSCORİL’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.MUSCORİLnedir veneiçinkullanılır?

MUSCORİL,tiyokolşikosidetkinmaddesiniiçerir.30g’lıkalüminyumtüpiçinde75mg

etkin maddebulunur.

MUSCORİLesasolarakkasgevşeticietkinliğesahiptir.Tiyokolşikosid,ağrılıkas

spazmlarının semptomatik tedavisiamacıyla kullanılır.

2. MUSCORİL’i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

MUSCORİL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

Kas veyakaslarıngörevyapamaması (kasılamaması) durumu varsa,

Etkin maddeyeyadayardımcı maddelerden herhangi birineaşırı duyarlılığınızvarsa,

Gebelik veemzirmedönemindeiseniz.

Ayrıca,MUSCORİL’in15yaşınaltındakiçocuklardakullanımı önerilmemektedir.

MUSCORİL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Uzun sürelikullanmanızdurumunda(aşırı duyarlık meydanagelebilir).

Buuyarıgeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

MUSCORİL’in yiyecekveiçecekilekullanılması

MUSCORİL’inyiyecekveiçeceklerileetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamile isenizbu ilacı kullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanızbu ilacı kullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

Nadirolarakuyuklamavakalarıbildirilmiştir.Bunedenlearaçvemakinekullanırkendikkatli

olunuz.

MUSCORİL’in içeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

Butıbbiürünetilparahidroksibenzoat,metilparahidroksibenzoat,propilparahidroksibenzoat

ihtivaeder.Bumaddeler,ürtikervebronkospazmileeşlikedenkontakt(temas)dermatitgibi

alerjik reaksiyonlara(muhtemelengecikmiş) sebebiyet verebilir.

Hidrojenelanoliniçerir.Bunedenlelokalderireaksiyonlarına(örneğin,kontaktdermatite)

sebebiyet verebilir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Herhangi biretkileşimbildirilmemiştir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.MUSCORİL nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Doktortarafından başkaşekildetavsiyeedilmediği takdirdegünde2–3 defauygulanır.

Uygulama yoluvemetodu:

Deriyüzeyineağrılı bölgeyesürülerek uygulanır.

Değişikyaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

Bu ilacı15yaşın altındakiçocuklardakullanmayınız.

Yaşlılarda kullanımı:

MUSCORİL’inyaşlıhastalardakigüvenilirlik veetkinliğiileilgili veriyoktur.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği

MUSCORİL’inböbrek/karaciğeryetmezliğiolanhastalardakigüvenilirlikveetkinliğiile

ilgili veriyoktur.

EğerMUSCORİL’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazla MUSCORİL’i kullandıysanız:

MUSCORİL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

MUSCORİL’i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozkullanmayınız.

MUSCORİLiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,MUSCORİLiçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,MUSCORİL’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Kaşıntı, döküntü, alerjisonucuyüzveboğazdaşişme gibiani aşırı duyarlılık tepkisi

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinMUSCORİL’ekarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacil bölümünebaşvurunuz:

Sersemlik, uyuklamahali

Alerjik deri reaksiyonu,deri döküntüleri

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Bulantı

Kusma

İshal

Mideağrısı

BunlarMUSCORİL’inhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumunda,hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunutıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5. MUSCORİL’insaklanması

MUSCORİL’içocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki odasıcaklıklarında saklanmalıdır.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraMUSCORİL’ikullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizMUSCORİL’i kullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

Sanofi aventisFransa lisansı ile;

Sanofi aventisİlaçlarıLtd.Şti.

BüyükdereCaddesiNo:193Levent 34394-İSTANBUL

Tel: (212)339 10 00

Faks: (212) 33910 89

Üretimyeri:

ZentivaSağlık ÜrünleriSanayi veTicaret A.Ş.

Küçükkarıştıran 39780LüleburgazKırklareli

Bu kullanma talimatı………..tarihindeonaylanmıştır.