MUSCAL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MUSCAL 4 MG/2 ML ENJEKTABL SOLUSYON ICEREN 6 AMPUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MUSCAL 4 MG/2 ML ENJEKTABL SOLUSYON ICEREN 6 AMPUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • intramuskuler

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699033750048
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/ 8

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

ilaç

izlemeye

tabidir.

üçgen

yeni

güvenlilik

bilgisinin

hızlı

olarak

belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları

TÜFAM’a bildirmeleri beklenmektedir. Bakınız Bölüm 4.8. Şüpheli advers reaksiyonların

raporlanması.

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

MUSCAL 4 mg / 2 ml IM Enjektabl Solüsyon İçeren Ampul

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Tiyokolşikosid

4 mg

Yardımcı maddeler:

Sodyum klorür

16,8 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Ampul

2 ml’lik renksiz, Tip I cam ampul içinde berrak sarı çözelti.

4.

KLİNİK ÖZELLİKLERİ

4.1.

Terapötik endikasyonları:

Yetişkinlerde

yaştan

itibaren

adolesanlarda,

akut

spinal

patolojideki

ağrılı

spazmlarının ek tedavisinde endikedir.

4.2.

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi

Yetişkinler:

Önerilen ve maksimum doz, her 12 saatte bir (günde 2 kez) 4 mg’lık 1 ampul (8 mg

tiyokolşikosid/gün)’dür.

Ampul formu ile önerilen tedavi süresi 3-5 gündür. Tedavi süresi ardışık 5 gün ile sınırlıdır.

Önerilen dozların aşılması veya uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır.

Fizik tedavi seanslarında hazırlık için; kas gevşetici etkinin elde edilmesi için gereken süre

(I.M. enjeksiyondan sonra 30-40 dakika) göz önünde bulundurulmalıdır.

Uygulama şekli

Kas içine (I.M.) uygulanır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

MUSCAL'in

böbrek/karaciğer

yetmezliği

olan

hastalardaki

güvenlilik

etkililiği

incelenmemiştir.

2/ 8

Pediyatrik popülasyon:

MUSCAL, güvenlik endişeleri nedeniyle 16 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır

(bkz. Bölüm 5.3.).

Geriyatrik popülasyon:

MUSCAL'in yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

4.3.

Kontrendikasyonlar

Gevşek paralizide; adale hipotonisinde,

Tiyokolşikoside ya da yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olanlarda,

Tüm gebelik ve laktasyon süresince kullanımı,

16 yaş ve altındaki çocuklarda,

Çocuk

doğurma

potansiyeli

olan

etkili

kontrasepsiyon

kullanmayan

kadınlarda

kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.6).

4.4.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Klinik öncesi çalışmalarda, tiyokolşikosidin metabolitlerinden biri (SL59.0955), insanlarda

oral yolla günde iki kez 8 mg’lık dozlarda gözlenen maruziyete yakın konsantrasyonlarda

anöploidiye

(bölünen

hücrelerde

kromozom

sayılarının

birbirine

eşit

olmaması)

neden

olmuştur (bkz. Bölüm 5.3). Anöploidinin teratojenisite, embriyofetotoksisite/spontan düşük,

kanser ve erkeklerde kısırlık için bir risk faktörü olduğu bildirilmiştir. Bir önlem olarak,

ürünün önerilen dozun üzerindeki dozlarda veya uzun süreli kullanımından kaçınılmalıdır

(bkz. Bölüm 4.2).

Pazarlama sonrası deneyiminde, tiyokolşikosidle sitolitik ve kolestatik hepatit bildirilmiştir.

Eş zamanlı olarak NSAİİ veya parasetamol kullanan hastalarda ağır vakalar (örn. fulminan

hepatit) bildirilmiştir. Hastalar karaciğer toksisitesiyle ilgili olabilecek belirtileri hemen

bildirmeleri konusunda uyarılmalıdır (bkz. Bölüm 4.8)

Tiyokolşikosidin çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Tiyokolşikosid,

özellikle

epilepsisi

olan

hastalarda

nöbet

riski

olan

hastalarda

nöbetleri hızlandırabilir (bkz. Bölüm 4.8).

Hastalar olası bir gebeliğin potansiyel riski ve izlenmesi gereken etkili kontrasepsiyon

yöntemleri hakkında özenle bilgilendirilmelidir.

Diyare görülmesi halinde tiyokolşikosid tedavisi kesilmelidir.

Vazovagal senkop vakaları bildirilmiştir, bu nedenle enjeksiyon sonrasında hastalar takip

edilmelidir (bkz. Bölüm 4.8).

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında

“sodyum içermez”.

4.5.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri

Herhangi

etkileşim

bildirilmemiştir.

Ancak

benzer

etkideki

diğer

ilaçlarla

birlikte

kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.

3/ 8

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlara ilişkin etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyona ilişkin etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6.

Gebelik ve laktasyon

Gebelik kategorisi: X

MUSCAL gebelik döneminde kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Tiyokolşikosidin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Hayvanlar

üzerinde

yapılan

araştırmalar

teratojenik

etkiler

dahil

olmak

üzere

üreme

toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir.İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar tedavi süresince etkili doğum kontrolü uygulamak

zorundadırlar.

Gebelik dönemi:

Hayvanlar üzerinde yürütülen çalışmalarda üreme toksisitesi görülmüştür (bkz. Bölüm 5.3).

Gebelik sırasında kullanım güvenilirliğini değerlendirebilmek amacıyla yeterli klinik veri

bulunmamaktadır.

Dolayısıyla,

embriyo

fetüs

için

oluşabilecek

potansiyel

zararlar

bilinmemektedir.

Sonuç

olarak,

tiyokolşikosid

gebelik

döneminde

çocuk

doğurma

potansiyeli olup etkili kontrasepsiyon kullanmayan kadınlarda kontrendikedir (bkz. Bölüm

4.3).

Laktasyon dönemi:

Tiyokolşikosid anne sütüne geçtiği için, emzirme döneminde MUSCAL kullanılmamalıdır

(bkz. Bölüm 4.3).

Üreme yeteneği /Fertilite:

Sıçanlar üzerinde gerçekleştirilen fertilite çalışmasında 12 mg/kg’a kadar olan dozlarda-

hiçbir

klinik

etki

indüklenmeyen

seviyelerinde-

hiçbir

fertilite

bozulması

göstermemiştir. Tiyokolşikosid ve metabolitleri, farklı doz düzeylerinde anöjenik etkiye

neden

olur

(bkz.

Genotoksisite);

anöjenik

etkinin

insanlarda

erkek

fertilitesinin

bozulmasında bir risk faktörü olduğu bilinmektedir (bkz. Bölüm 4.4). Bir önlem olarak,

ürünün önerilen dozun üzerindeki dozlarda veya uzun süreli kullanımından kaçınılmalıdır

(bkz. Bölüm 4.2).

4.7.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanma üzerindeki etkisine dair veri yoktur.

Klinik çalışmalar, tiyokolşikosidin psikomotor performans üzerine etkisi olmadığını ortaya

koymuştur. Bununla birlikte yaygın olarak sersemlik hali ortaya çıkabildiğinden, araç ve

makine kullanırken bu durum dikkate alınmalıdır.

4/ 8

4.8.

İstenmeyen etkiler

Klinik çalışmalarda gözlemlenen ve tiyokolşikosid alımına bağlı olan advers etkiler aşağıda

listelenmiştir:

Advers ilaç reaksiyonları aşağıdaki sıklık derecesine göre belirtilmiştir:

Çok yaygın(≥ 1/10); yaygın (≥ 1/100 ila ≤ 1/10); yaygın olmayan (≥ 1/1000 ila ≤ 1/100);

seyrek (≥ 1/10000 ila ≤ 1/1000); çok seyrek (≤ 1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden

hareketle tahmin edilemiyor)

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Yaygın olmayan: Kaşıntı

Seyrek: Ürtiker

Bilinmiyor: Anjiyonörotik ödem, intramüsküler enjeksiyon sonrasında anaflaktik şok.

Sinir sistemi bozuklukları

Yaygın: Somnolans

Bilinmiyor: Genellikle intramuskuler enjeksiyon sonrasındaki ilk birkaç dakikada vazovagal

senkop (bkz. Bölüm 4.4), konvülsiyonlar (bkz. Bölüm 4.4).

Kardiyovasküler sistem bozuklukları

Seyrek: İntramüsküler uygulamayı takiben çok nadir olarak hipotansiyon

Gastrointestinal bozuklukları

Yaygın: Diyare (bkz. Bölüm 4.4), gastralji

Yaygın olmayan: Bulantı, kusma

Hepatobilier hastalıklar

Bilinmiyor: Sitolitik ve kolestatik hepatit (bkz. Bölüm 4.4).

Deri ve derialtı doku bozuklukları

Yaygın olmayan: Alerjik deri reaksiyonu.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli

ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirilmesi gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9.

Doz aşımı ve tedavisi

Belirtiler: Tiyokolşikosid ile tedavi edilen hastalarda aşırı dozun spesifik bir semptomu

bildirilmemiştir.

Tedavi: Doz aşımı olduğunda, medikal gözlem ve semptomatik tedbirler önerilmektedir.

(bkz. Bölüm 5.3).

5/ 8

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

5.1.

Farmakodinamik özellikleri

Farmakoterapötik grubu: Santral etkili miyorelaksan

ATC Kodu: M03BX05

Tiyokolşikosid, kas gevşetici farmakolojik etkinliğe sahip, yarı-sentetik sülfürlenmiş bir

kolşikosit türevidir. Tiyokolşikosid, in-vitro ortamda yalnızca GABA-A ve striknine-duyarlı

glisin reseptörlerine bağlanır. Bir GABA-A reseptör antagonisti olarak etkinlik gösteren

tiyokolşikosid,

gevşetici

etkilerini

supraspinal

düzeyde

düzenleyici

kompleks

mekanizmalarla gösteriyor

olabilir; bununla

birlikte glisinerjik etki mekanizması hariç

tutulamaz. Tiyokolşikosidin GABA-A reseptörleriyle etkileşim özellikleri, dolaşımdaki ana

metaboliti olan glukuronid türeviyle kalitatif ve kantitatif olarak ortaktır (bkz. bölüm 5.2).

Tiyokolşikosid

metabolitinin

gevşetici

özellikleri,

in-vivo

olarak

sıçan

tavşanlarda gerçekleştirilen çeşitli prediktif modellerde gösterilmiştir.

Tiyokolşikosidin spinalize sıçanlarda kas gevşetici etkisinin bulunmaması, bu bileşiğin

baskın supraspinal etkisini göstermektedir.

Çeşitli deneysel modellerde oral, subkütan, intraperitoneal ve intramusküler uygulamalardan

sonra tiyokolşikosidin anti-enflamatuvar ve analjezik etkinliğe sahip olduğu da anlaşılmıştır.

Ayrıca, farmako-EEG çalışmalarında, tiyokolşikosidin ve ana metabolitinin hiçbir sedatif

etkisinin olmadığı gösterilmiştir.

5.2.

Farmakokinetik özellikleri

Emilim:

IM uygulama sonrasında tiyokolşikosidin maksimum plazma konsantrasyonları 30 dakika

içinde ortaya çıkar ve 4 mg’lık dozun ardından 113 ng/mL, 8 mg’lık dozun ardından 175

ng/mL değerlerine ulaşılır. Bunlara karşılık gelen EAA değerleri sırasıyla 283 and 417

ng.saat/mL’dir.

Farmakolojik olarak aktif metaboliti SL18.0740 daha düşük konsantrasyonlarda da gözlenir.

Doz sonrasında 5. saatte ulaşılan Cmaks 11.7 ng/mL, EAA 83 ng.saat/mL’dir. İnaktif

metaboliti olan SL59.0955 ile ilgili veri yoktur.

Dağılım:

Tiyokolşikosid

insanlarda

serum

proteinlerine

düşük

düzeyde

bağlanır

(%13)

bağlanma

terapötik

tiyokolşikosid

konsantrasyonuna

bağımlı

değildir;

serum

protein

bağlanmasında esas olarak serum albumini rol oynamaktadır.

IM 8 mg’lık dozun ardından tiyokolşikosidin görünür dağılım hacmi ve sistemik klerensi,

sırasıyla 42,7 litre/saat ve 19 litre/saattir. Her iki metaboliti ile ilgili veri yoktur.

Biyotransformasyon:

Oral

uygulama

sonrasında

tiyokolşikosid

önce

aglikon

3-demetiltiyokolşikoside

(SL59.0955) metabolize olur. Bu adımın esas olarak intestinal metabolizma aracılığıyla

gerçekleşmesi,

oral

yolla

uygulandığında

dolaşımda

değişmemiş

tiyokolşikosid

bulunmayışını açıklamaktadır. Daha sonra SL59.0955, tiyokolşikoside eşdeğer farmakolojik

6/ 8

etkinliğe

sahip

olan

SL18.0740’a

metabolize

olur

oral

uygulama

sonrasında

tiyokolşikosidin farmakolojik etkinliğini destekler.

SL59.0955, didemetil-tiyokolşisine de demetile olur.

Eliminasyon:

IM uygulama sonrasında tiyokolşikosidin görünür eliminasyon yarı ömrü (t

) 1,5 saat,

plazma klerensi 19,2 L/saat’tir.

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:

İntramüsküler yoldan tek doz 8 mg tiyokolşikosid uygulamasından sonra, tiyokolşikosid ve

glukuronid metabolitinin, aktif bileşenlere maruz kalma durumunu yansıtan ortalama eğri

ahndaki alanı (EAA) yaklaşık 500 ng.saat/ml'dir.

5.3.

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Akut toksisite:

Tiyokolşikosid, yüksek dozlarda, oral yoldan akut uygulamayı takiben köpeklerde şiddetli

kusmaya,

sıçanlarda

diyareye

rodentlerde

rodent-

olmayanlarda

konvülsiyonlara sebep olmuştur.

Kronik toksisite:

Tiyokolşikosid profili, parenteral ve oral uygulamayı takiben in-vitro ve in-vivo olarak

değerlendirilmiştir.

Hem sıçanlarda ≤2 mg/kg/günlük tekrarlayan dozlarda hem de insan-olmayan primatlarda

≤2.5 mg/kg/günlük tekrarlayan dozlarda, 6 aylık dönemlere kadar oral yoldan uygulanan

tiyokolşikosid ile, primatlarda 0.5 mg/kg/güne kadar tekrarlayan dozlarda 4 hafta süreyle

intramüsküler yoldan uygulanan tiyokolşikosid iyi tolere edilmiştir.

Yüksek dozlarda, oral yolla akut uygulama sonrasında tiyokolşikosid köpeklerde kusmayı,

sıçanlarda diyareyi ve hem kemirgenler hem de kemirgen olmayanlarda konvülziyonları

indüklemiştir.

Tiyokolşikosid,

tekrarlayan

uygulamalarda,

oral

yoldan

uygulandığında

gastrointestinal

rahatsızlıklara (enterit, kusma), intramüsküler yoldan uygulandığında ise kusmaya sebep

olmuştur.

Karsinojenite

Karsinojenik potansiyeli değerlendirilmemiştir.

Genotoksisite

Tiyokolşikosidin kendisi bakterilerde gen mutasyonuna (Ames testi), in-vitro kromozom

hasarına (insan lenfositlerinde kromozom aberasyon testi) ve in-vivo kromozomal hasara

(fare kemik iliğinde in-vivo intraperitoneal mikronukleus testi) neden olmamıştır.

Major

glukurokonjüge

metaboliti

SL18.0740

bakterilerde

mutasyonuna

neden

olmamıştır (Ames testi); buna karşılık in-vitro kromozomal hasara (insan lenfositlerinde in-

vitro

mikronukleus

testi)

in-vivo

kromozomal

hasara

(fare

kemik

iliğinde

in-vivo

intraperitoneal

mikronukleus

testi)

neden

olmuştur.

Mikronukleusların

çoğunlukla

7/ 8

kromozom kaybı (FISH sentromer boyaması sonrası sentromer pozitif mikronükleuslar)

sonucunda oluşması, anöjenik özelliklerin bir göstergesidir. SL18.0740’ın anöjenik etkisi,

in-vitro testteki konsantrasyonlarda ve in-vitro testte, tedavi dozlarında insan plazmasında

gözlenenden daha yüksek (EAA’ya göre 10 kat daha yüksek) EAA plazma maruziyetinde

gözlenmiştir.

Aglikon

metaboliti

demetiltiyokolşisin–SL59.0955)

in-vitro

kromozom

hasarına (insan lenfositlerinde in-vitro mikronukleus testi) ve in-vivo kromozomal hasara

(fare

kemik

iliğinde

in-vivo

intraperitoneal

mikronukleus

testi)

neden

olmuştur.

Mikronukleusların çoğunlukla kromozom kaybı (FISH veya CREST sentromer boyaması

sonrası sentromer pozitif mikronükleuslar) sonucunda oluşması, anöjenik özelliklerin bir

göstergesidir. SL59.0955’in anöjenik etkisi, in-vitro testteki konsantrasyonlarda ve in-vitro

testte, günde iki kez 8 mg’lık tedavi dozlarında insan plazmasında gözlenenden daha yüksek

maruziyetlerde gözlenmiştir.

Anöjenik etki bölünen hücrelerde anöploid hücre oluşumuna neden olabilir. Anöploidi

kromozom

sayısının

değişmesi

heterozigotluğun

kaybı

kendini

gösterir

teratojenisite,

embriyofetotoksisite/spontan

düşük,

üreme

hücrelerini

etkilediğinde

erkeklerde kısırlık, vücut hücrelerini etkilediğinde kanser için potansiyel bir risk faktörü

oluşturduğu bilinmektedir.

Teratojenite:

Sıçanlarda 12 mg/kg dozda tiyokolşikosid fetotoksisite (gelişme geriliği, embriyo ölümü,

cinsiyet dağılım oranında bozulma) ile birlikte majör malformasyonlara neden olmuştur.

Toksik etki göstermeyen doz 3 mg/kg olmuştur. Tavşanlarda tiyokolşikosid 24 mg/kg

dozdan

başlayarak

maternal

toksisite

göstermiştir.

Ayrıca

minör

anormallikler

(fazla

kaburga, kemikleşmede gecikme) gözlenmiştir.

Fertilite bozuklukları:

Sıçanlarda

gerçekleştirilen

fertilite

çalışmasında,

mg/kg’a,

yani

klinik

etki

oluşturmayan doz düzeylerine kadar fertilitede bir bozulma gözlenmemiştir. Tiyokolşikosid

ve metabolitleri, farklı doz düzeylerinde anöjenik etkiye neden olur (bkz. Genotoksisite);

anöjenik

etkinin

insanlarda

erkek

fertilitesinin

bozulmasında

risk

faktörü

olduğu

bilinmektedir (bkz. Bölüm 4.4).

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER:

6.1.

Yardımcı maddelerin listesi:

Sodyum klorür

Enjeksiyonluk su

6.2.

Geçimsizlikler

Bilinmemektedir.

6.3.

Raf ömrü

36 ay

6.4.

Saklamaya yönelik özel uyarılar

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

8/ 8

6.5.

Ambalajın niteliği ve içeriği

Tip I, renksiz, tek kullanımlık 2 ml'lik cam ampul (6 adet), AI/PVC blister ambalajlarda ve

karton kutudadır.

6.6.

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği” ve

“Ambalaj

Ambalaj

Atıklarının

Kontrolü

Yönetmelikleri”ne

uygun

olarak

imha

edilmelidir.

7.

RUHSAT SAHİBİ

Pensa İlaç San. ve Tic. AŞ.

Fulya Mah. Yeşil Çimen Sok.

Polat Tower 441-442,

34394 Şişli / İstanbul

Tel: 0212 266 74 75

Faks: 0212 266 74 44

8.

RUHSAT NUMARASI

216/12

9.

İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 24.06.2008

Ruhsat yenileme tarihi:

10.

KÜB'ÜN YENİLENME TARİHİ

.../.../....