MULTISEF

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MULTISEF 750 MG 1 FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MULTISEF 750 MG 1 FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • cefuroxime

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699541271707
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-02-2018
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

MULTİSEF750mgEnjektablFlakon

Damariçineveyakasiçineuygulanır.

Etkinmadde:Herflakon750mgsefuroksimeeşdeğer789.0mgsefuroksimsodyum

içerir.

Yardımcımaddeler:Enjeksiyonluksu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. MULTİSEFnedirveneiçinkullanılır?

2. MULTİSEF’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. MULTİSEFnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. MULTİSEF’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.MULTİSEFnedirveneiçinkullanılır?

MULTİSEF;sefalosporinsınıfınaait,sefuroksimetkenmaddesiniiçerenbirantibiyotiktir.

Antibiyotiklerenfeksiyonanedenolanbakterivemikroplarıöldürmekiçinkullanılır.

MULTİSEF;enjeksiyoniçintozveçözücüformundaolup,kullanımyolu6mLçözücü

yardımıyla750mgilacındamariçineveyakasiçineuygulanmasıdır.MULTİSEF,750mg

Sefuroksimeeşdeğersteril789.0mgSefuroksimsodyumiçermektedir.

6mLenjeksiyonluksuilaveedilipkasiçi(intramüsküler)veyadamariçi(intravenöz)

uygulamaiçinhazırlandığındasarımtırakçözeltihalinialır.Renktekibudeğişikliklerilacınyarar

vegüvenilirliğinietkilemez.

Builaçduyarlımikroorganizmalarınsebepolduğuhastalıklarıntedavisindeveyabunların

önlenmesindekullanılır.MULTİSEFsolunumyoluhastalıkları,kulak,burun,boğazhastalıkları,

idraryoluhastalıkları,kemikveeklemhastalıkları,kadınvedoğumhastalıkları,derive

yumuşakdokuhastalıkları,belsoğukluğu(gonore)vebeyinzarıiltihabı(menenjit)tedavisinde

kullanılır.Ayrıcabazıameliyatlardanöncevesonrahastalıklardankorunmaamacıylada

kullanılabilir.

2.MULTİSEF’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

MULTİSEF’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

DahaönceMULTİSEF’e,sefuroksimveyapenisilingibidiğerantibiyotiklerekarşıalerjiniz

olduysa

Furosemidiçerenbiridrarsöktürücü(diüretik)ilaçkullanıyorsanız

Aminoglikozidgrububirantibiyotikveyadiğerantibiyotiklerdenkullanıyorsanız

Böbreklerinizleilgilibirprobleminizvarsa

İltihabibağırsakhastalığı(ülseratifkolit),bölgeselincebağırsakiltihabı(enterit)veya

antibiyotikkullanımınabağlıolarakgelişensindirimsistemirahatsızlığınızvarsa.

MULTİSEF’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

MULTİSEF,kantestisonuçlarındadeğişikliklerenedenolabilir.Ancakidrarınızdaşeker

aranacaksa,MULTİSEFdiğersefalosporingrubuantibiyotiklergibihatalıpozitifsonuçlar

vermez.

Beyinzarıiltihabı(menenjit)tedavisindekullanılandiğerilaçlardaolduğugibi,MULTİSEF’

in,beyinzarıiltihabıolanhastalarınvücudundanatılmasızamanalır.

Bundandolayı,MULTİSEFkullanımındansonrabazıhastalarda,beyinzarıiltihabından

kaynaklananişitmekaybımeydanagelmiştir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

MULTİSEF’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Yiyeceklerleetkileşmediğindenaçveyatokkarnınauygulanabilir.

Hamilelik

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız .

MULTİSEF’inannekarnındakibebeğiolumsuzetkilediğinedairbirkanıtyoktur.Ancaktüm

ilaçlardaolduğugibigebeliğinilkaylarındaMULTİSEFdikkatliverilmelidir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

MULTİSEFannesütünegeçmektedir.Bunedenle,eğerbebeğiniziemziriyorsanız,ilacı

kullanmadanöncedoktorunuzadanışınız.

Araçvemakinakullanımı

Araçvemakinekullanımıüzerindeherhangibiretkisiyoktur.

MULTİSEF’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

BirgramMULTİSEF2,24mmoLsodyumiçerir.Budurumkontrollüsodyumdiyetindeolan

hastalariçingözönündebulundurulmalıdır.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Yüksekdozlardasefalosporinantibiyotikleri,güçlüidrarsöktürücüilaçlarlaveyaböbreği

etkileyenantibiyotiklerle(aminoglikozidlerile)kullanılırsaböbrekfonksiyonlarıetkilenebilir.

Probenesid,sefuroksiminböbrektenatılımını(eliminasyon)yavaşlatarak,yarı-ömrünün

uzamasınanedenolabilir.Birliktekullanımındadikkatliolunmalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3. MULTİSEFnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

MULTİSEF’ikullanırkenherzamandoktorunuzuntalimatlarınakesinolarakuyunuz.

Eminolmadığınızdadoktorunuzaveyaeczacınızasorunuz.

DoktorunuzMULTİSEF’inhangidozununsizeuygunolduğuna,enfeksiyonuntipine,kilonuza

veyaşınızagörekararverecektir.Eğerböbrekprobleminizvarsa,doktorunuzhangidozunsize

uygunolduğunubelirtecektir.

Genellikleyetişkindozu,kasiçineveyadamariçineenjeksiyonşeklindegündeüçkez(8saatte

bir)750mg’dır.Birçokenfeksiyongündeüçkez750mgenjeksiyonacevapverecektir.Daha

ağırenfeksiyonlardabudozgünde3kezdamariçine1.5g'akadarartırılmalıdır;enjeksiyonlar

eğergerekirsegünlük3ile6gtotaldozverilerek6saatlikaralarlayapılabilir.

Belsoğukluğu(Gonore):Belsoğukluğunda1.5gtekdozolarakuygulanmalıdır.Budozfarklı

yerlerdenörneğinherbirkalçayaayrıayrı750mgenjeksiyonşeklindeyapılabilir.

Beyinzarıiltihabı(Menenjit):Erişkinlerdehersekizsaattebirdamariçine3golarak

uygulanabilir.

Korunmaamacıyla:Karın,kalça,kemikveeklemoperasyonlarındanönce,enfeksiyondan

korunmakiçin,anestezibaşlarken1.5gMULTİSEFdamariçineenjeksiyonşeklindeuygulanır.

Gerekirse8ve16saatsonraikikezdaha750mg’lıkdozlarilaveedilerekdamarveyakasiçine

uygulanabilir.

Kalp,solunumyolları,yemekborusu(özofagus)vedamaroperasyonlarındageneldozanestezi

başlarken1.5g’dırvedamariçineuygulanır,dahasonraki24ile48saatiçindegündeüçkez750

mgkasiçineuygulanarakdevamedilir.

Uygulamayoluvemetodu:

MULTİSEF,genelliklebirdoktorveyahemşiretarafındandamariçineveyakasiçineuygulanır.

Bazıdurumlarda,serumiçerisineilaveedilerekdeuygulanabilir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Bebeklerveçocuklar:Bebeklerveçocuklarda,dozvücutağırlığınabağlıdırvegenelliklegünde

30mg/kgile100mg/kgarasında,üçveyadörtayrıdozabölünerekuygulanır.

Yenidoğanlardadadozbebeklerveçocuklardakigibidirancakikiveyaüçdozabölünerek

uygulanır.İlküçaysüresincekullanımgüvenliğiyoktur.

Bebekveçocuklardakibeyinzarıiltihabı(menenjit)tedavisinde150ile250mg/kg/gündamar

içineüçeveyadördebölünerekverilebilir.Yenidoğanlardaisedozdamariçine100

mg/kg/gün’dür.

Günlükdoz,enfeksiyonunbasityadakomplikeolmasınavedeaynızamandabaşka

antibiyotiklerinkullanımınabağlıdır.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlıhastalardadozayarlanmasınagerekyoktur.Ancakyaşlaberaberböbrekfonksiyonlarda

bozulmaolabileceğigözönündebulundurularakdoktorunuztarafındangerekirsedozayarlaması

yapılabilir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

BöbrekprobleminizvarsadoktorunuzsizebazıtestleruygulayacakvegerekirseMULTİSEF’in

dozunudüşürecektir.

EğerMULTİSEF’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaMULTİSEFkullandıysanız:

MULTİSEF’tenkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

görüşünüz.

Sefalosporinlerinaşırıdozusara(epilepsi)nöbetlerineyolaçanbazıbeyinhastalıklarınaneden

olabilir.Sefuroksimserumdüzeylerihemodiyalizveyaperitonealdiyaliziledüşürülebilir.

MULTİSEF’ikullanmayıunutursanız:

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

Eğerbirdozualmayıunutursanız,almayıhatırladığınızandaalınız.Ancakunuttuğunuzusonraki

dozualmazamanındahatırlarsanız,unuttuğunuzdozutamamlamakiçinçiftdozalmayınız.

MULTİSEFiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

MULTİSEFkullanmayıdoktorunuzadanışmadanbırakmayınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,MULTİSEF’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaMULTİSEF’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Gözkapaklarının,yüzünveyadudaklarınşişmesi

Dildeşişmeveyakızarma

Cilttesutoplanmasıveyasoyulma

Eklemlerdealışılmadıkağrıveyaanikasgüçsüzlüğü

Nefesalmadazorlukveyagöğüstedaralmahissi

Tedavigerektirenaşırıveyakanlıishal

‘Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinMULTİSEF’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Acil

tıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.’

‘Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.’

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveya

sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Enjeksiyonunuygulandığıyerdeağrıyadakızarıklık

Kanhücrelerininsayısındaazalma,kansızlık

Ağıziçindeyadavajinadapamukçuk

Barsağınaltbölümününiltihaplanmasındankaynaklananşiddetliishal

Böbrekproblemleri

Karaciğerproblemleri,sarılık

‘Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.’

‘Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.’

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

İshalveyabarsakhareketlerindedeğişiklik

Ateş,başağrısı,halsizlikveyaaşırıaktifolmahissi,sinirlilik,uykubozuklukları,bilinç

bulanıklığı

Cilttekabarmalar,deridöküntüsü(kızarıklık),kaşıntı

‘BunlarMULTİSEF’inhafifyanetkileridir.’

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.MULTİSEF’insaklanması

MULTİSEF’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25ºC’ninaltındaışıktankorunarakambalajındasaklanmalıdır

Sulandırılansolüsyonlarodasıcaklığında24saatvebuzdolabında48saatsüreylesaklanabilir.

Sonkullanmatarihiileuyumluolarakkullanınız.

EtiketinveyaambalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraMULTİSEF’i

kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizMULTİSEF’ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

MustafaNevzatİlaçSanayiiA.Ş.

PakİşMerkeziProf.Dr.BülentTarcanSok.

No:5/134349Gayrettepe–İstanbul

Üretici:

EnjektablFlakon

MustafaNevzatİlaçSanayiiA.Ş.

ÇobançeşmeMah.SanayiCad.No:13

34530Yenibosna–İstanbul

Ampul

dolİlaçDolumSanayiveTicaretA.Ş.

DavutpaşaCad.

CebeAliBeySok.No:20

34020-Topkapı/İstanbul

Bukullanmatalimatı…….2009tarihindeonaylanmıştır.

19-12-2018

Safety and efficacy of vitamin B2 (riboflavin 5′‐phosphate ester monosodium salt) for all animal species when used in water for drinking

Safety and efficacy of vitamin B2 (riboflavin 5′‐phosphate ester monosodium salt) for all animal species when used in water for drinking

Published on: Tue, 18 Dec 2018 Following a request from the European Commission, the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) was asked to deliver a scientific opinion on vitamin B2 in the form of riboflavin 5′‐phosphate ester monosodium salt as an additive for all animal species for use in water for drinking. The additive under assessment is obtained from ■■■■■ a source of riboflavin produced by Ashbya gossypii. No information was provided on the identity and character...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

18-12-2018

Enovachem Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Dyural-40 and Dyural-80 Convenience Kits Containing Recalled Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Latex Hazard

Enovachem Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Dyural-40 and Dyural-80 Convenience Kits Containing Recalled Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Latex Hazard

Torrance, CA, Asclemed USA Inc is voluntarily recalling 20 lots of Dyural-40 and 61 lots of Dyural-80, to the user level. The products include recalled Sodium Chloride, USP, 0.9% manufactured by Fresenius Kabi, which has been recalled due to product labeling incorrectly stating stoppers do not contain latex.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi USA is voluntarily recalling 163 lots of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 10 mL fill in a 10 mL vial and Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 20 mL fill in a 20 mL vial to the user level. The product insert states that stoppers for both the 10mL and the 20mL vials do not contain natural rubber latex; the tray label for the two vial sizes and the vial label for the 20mL vial also state that the stoppers do not contain latex. The product is being recalled because the stoppers contain n...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-11-2018

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The coccidiostat Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) is considered safe for chickens for fattening and chickens reared for laying at the highest use level of 50 mg monensin and 50 mg nicarbazin/kg complete feed. This conclusion is extended to chickens reared for laying. For both active substances, the metabolic pathways in the chicken are similar to those in the turkey and rat. Nicarbazin, when ingested, is rapidly split in its two components dinitrocarbanilide (DNC)...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

9-11-2018

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Published on: Thu, 08 Nov 2018 00:00:00 +0100 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP) assessed the safety of polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, FCM substance No 1015, which is intended to be used as a liquid absorber in the packaging of fresh or frozen foods such as meat, poultry and seafood as well as fresh fruits and vegetables. Specific migration tests were not performed due to the high absorption of liquids by the substance. The Panel noted that if polya...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

5-11-2018

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Plant protection products containing metam-sodium are used in market gardening and horticulture to disinfect the soil. Following the substance's approval at European level, ANSES reassessed the dossiers and notified the industrial companies concerned of its intention to withdraw all marketing authorisations for metam-sodium products. ANSES is also taking this opportunity to reiterate the importance of phytopharmacovigilance and the requirement for professionals to report any adverse effects on humans or ...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

18-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Published on: Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State Austria for the pesticide active substance sodium hydrogen carbonate are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use of sodium hyd...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-8-2018

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA is warning the public about a voluntary recall of one lot of montelukast sodium tablets made by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

Requiring a new warning about this risk to be added to the prescribing information of all SGLT2 inhibitors and to the patient Medication Guide.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

East Windsor, New Jersey, AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling two lots of Piperacillin and Tazobactam for injection, USP 3.375 g (Piperacillin Sodium equivalent to 3 g of Piperacillin USP and Tazobactam Sodium equivalent to 0.375 g of Tazobactam USP. Each vial contains 7.05 mEq (162 mg) of Sodium) in a Single-Dose vial, to the hospital level. One vial from lot# PP0317012-A was found to contain particulate matter, identified as glass within the vial and another vial from lot# PP0317059-A was fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Safety advisory - diabetic ketoacidosis and surgical procedures

Therapeutic Goods Administration - Australia

25-5-2018

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

On 8 February 2013, orphan designation (EU/3/13/1103) was granted by the European Commission to SciPharm S.a.r.L, Luxembourg, for treprostinil sodium for the treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension.

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-12-2018


Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Europe - EMA - European Medicines Agency

17-12-2018


Orphan designation: Polyphenyl(disodium 3-O-sulfo-beta-D-glucopyranuronate)-(1->3)-beta-D-galactopyranoside, Treatment of anti-MAG neuropathy, 17/07/2017, Positive

Orphan designation: Polyphenyl(disodium 3-O-sulfo-beta-D-glucopyranuronate)-(1->3)-beta-D-galactopyranoside, Treatment of anti-MAG neuropathy, 17/07/2017, Positive

Orphan designation: Polyphenyl(disodium 3-O-sulfo-beta-D-glucopyranuronate)-(1->3)-beta-D-galactopyranoside, Treatment of anti-MAG neuropathy, 17/07/2017, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

14-12-2018


Referral: Fosfomycin-containing medicinal products, fosfomycin calcium, fosfomycin disodium, fosfomycin sodium, fosfomycin trometamol, Article 31 referrals, Procedure started, 13/12/2018

Referral: Fosfomycin-containing medicinal products, fosfomycin calcium, fosfomycin disodium, fosfomycin sodium, fosfomycin trometamol, Article 31 referrals, Procedure started, 13/12/2018

Referral: Fosfomycin-containing medicinal products, fosfomycin calcium, fosfomycin disodium, fosfomycin sodium, fosfomycin trometamol, Article 31 referrals, Procedure started, 13/12/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2018


Magnesium sulphate heptahydrate, sodium sulphate anhydrous, potassium sulphate: CMDh scientific conclusions and grounds for variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - EMEA/H/N/PSR/S/0016

Magnesium sulphate heptahydrate, sodium sulphate anhydrous, potassium sulphate: CMDh scientific conclusions and grounds for variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - EMEA/H/N/PSR/S/0016

Magnesium sulphate heptahydrate, sodium sulphate anhydrous, potassium sulphate: CMDh scientific conclusions and grounds for variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - EMEA/H/N/PSR/S/0016

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2018


Magnesium sulphate heptahydrate, sodium sulphate anhydrous, potassium sulphate: List of nationally authorised medicinal products - EMEA/H/N/PSR/S/0016

Magnesium sulphate heptahydrate, sodium sulphate anhydrous, potassium sulphate: List of nationally authorised medicinal products - EMEA/H/N/PSR/S/0016

Magnesium sulphate heptahydrate, sodium sulphate anhydrous, potassium sulphate: List of nationally authorised medicinal products - EMEA/H/N/PSR/S/0016

Europe - EMA - European Medicines Agency

10-12-2018

EU/3/17/1893 (SFL Regulatory Services GmbH)

EU/3/17/1893 (SFL Regulatory Services GmbH)

EU/3/17/1893 (Active substance: Polyphenyl(disodium 3-O-sulfo-beta-D-glucopyranuronate)-(1?3)-beta-D-galactopyranoside) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)8628 of Mon, 10 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/048/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

3-12-2018


Withdrawn application: Zydax, glucuronoxylan sulfate sodium, Date of withdrawal: 03/12/2018, Initial authorisation

Withdrawn application: Zydax, glucuronoxylan sulfate sodium, Date of withdrawal: 03/12/2018, Initial authorisation

Withdrawn application: Zydax, glucuronoxylan sulfate sodium, Date of withdrawal: 03/12/2018, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-11-2018

PHEBURANE (Eurocept International BV)

PHEBURANE (Eurocept International BV)

PHEBURANE (Active substance: Sodium Phenylbutyrate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8043 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2500/T/20

Europe -DG Health and Food Safety

22-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Exviera,Dasabuvir (sodium monohydrate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0174/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Exviera,Dasabuvir (sodium monohydrate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0174/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Exviera,Dasabuvir (sodium monohydrate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0174/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Citric acid (as citric acid anhydrous) / sodium chloride / simeticone / macrogol 4000 / sodium citrate /sodium sulfate (as sodium sulfate anhydrous) / potassium chloride (PMF104), decision type:

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Citric acid (as citric acid anhydrous) / sodium chloride / simeticone / macrogol 4000 / sodium citrate /sodium sulfate (as sodium sulfate anhydrous) / potassium chloride (PMF104), decision type:

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Citric acid (as citric acid anhydrous) / sodium chloride / simeticone / macrogol 4000 / sodium citrate /sodium sulfate (as sodium sulfate anhydrous) / potassium chloride (PMF104), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0223/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-11-2018


Questions and answers on sodium laurilsulfate used as an excipient in medicinal products for human use

Questions and answers on sodium laurilsulfate used as an excipient in medicinal products for human use

Questions and answers on sodium laurilsulfate used as an excipient in medicinal products for human use

Europe - EMA - European Medicines Agency

26-9-2018

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Active substance: Monensin sodium) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6324 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2235/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Active substance: enoxaparin sodium) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)6101 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4264/X/18, 26

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Active substance: Fondaparinux sodium) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)5708 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/403/PSUSA/1467-201712

Europe -DG Health and Food Safety

3-8-2018

Sodium oxybate

Sodium oxybate

Sodium oxybate (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018)5381 of Fri, 03 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10612/201710

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Active substance: Combination of carboplatin and sodium valproate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5275 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/036/18

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Active substance: Alendronate Sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4518 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/619/T/42

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Active substance: Alendronate sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4477 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/759/T/39

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Active substance: Sodium phenylbutyrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4483 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-6-2018

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3912 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/593/T/74

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

Valproate

Valproate

Valproate (Active substance: medicinal products containing substances related to valproate (sodium valproate, valproic acid, valproate semisodium, valpromide, valproate magnesium)) - Community Referrals - Art 31 - Commission Decision (2018)3623 of Fri, 01 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-31/1454

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (Active substance: Sodium (1R,3R,4R,5S)-3-({2-N-acetylamino-2-deoxy-3-O-[(1S)-1-carboxylato-2-cyclohexylethyl]-beta-D-galactopyranosyl}oxy)-4-({6-deoxy-alpha-L-galactopyranosyl}oxy)-5-ethyl-cyclohexan-1-yl-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39-azahentetracontan-41-yl)carboxamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2011 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Active substance: Volanesorsen sodium) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1822 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/082/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety