MULTIMIX

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MULTIMIX 100 ML SURUP
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MULTIMIX 100 ML SURUP
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • multivitaminler, düz

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699839570062
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

MULTİMİXpediatrikşurup

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Herbirölçek(5mL)2500IUAvitamini,0.9mgB

vitamini,1

mgB

vitamini,1.3mgB

vitamini,45mgCvitamini,400IUD

vitamini,8.94

mgEvitamini,3.5mgD-Pantenol,0.085mgD-Biotin,11mgNikotinamid

içerir.

Yardımcımaddeler:Ksilitol,gliserin,propilenglikol,kremoforRH40,DL-

lakton,sodyumbenzoat(E211),sodyumhidroksit,etanol,portakalesansı,

demineralizesu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfendoktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. MULTİMİXnedirveneiçinkullanılır?

2. MULTİMİX’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. MULTİMİXnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. MULTİMİX’insaklanması

başlıklarıyeralmaktadır.

1. MULTİMİXnedirveneiçinkullanılır?

MULTİMİX,

MULTİMİX,dengelioranlardabirarayagetirilmişbirvitamindir.İçeriğindeki

vitaminmiktarları2-12yaşarasındakiçocuklarıngünlükgereksinimlerini

karşılayacak şekildeayarlanmıştır.

100 mililitrelik şişelerdebulunur.

İçeriğindekivitaminlerineksikliğiningörüldüğüveyagereksinimininarttığı

durumlardaeksikliğin giderilmesindekullanılır.Şu durumlardatakviyegerekebilir:

Anikilokaybı,dengesizveyetersizbeslenme,günlükvitaminihtiyacını

karşılamayan beslenme(ör. sütalımınınolmadığıvejeteryandiyetler)

Yanıklar,ateş,kronikateş,kronikhemodiyaliz(kanıntemizlenmesiişlemi),

karaciğer-safrakanalıhastalıkları,hipertiroidizm(tiroidbezininfazlaçalışması,

belirtileri;metabolizmadahızlanma,kilokaybı,terleme,güçsüzlük),uzamış

hastalıklar/enfeksiyonlar,barsakhastalıkları,pankreasyetmezliğinebağlıolarak

besinlerinyetersizemilimi,proteineksikliği,yağemilimininbozulduğu

durumlar.

Ağız-boğazhasarları/bozuklukları, sarılık

2. MULTİMİX’ikullanmadanöncedikkat edilmesigerekenler

MULTİMİX’iaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer çocuğunuzun;

İlacıniçerdiğimaddelerden herhangibirinealerjisivarsa,

HipervitaminozAveD(vücuttakivitamin fazlalığı) varsa,

Hiperkalsemisi(kandakalsiyumderişiminin normalden fazlaolması) varsa,

Retinoidtedavisigörüyorsa(epitelhücrelerinçoğalmasınıengelleyenAvitamini

sentetiktürevibir ilaçileyapılan tedavi)

MULTİMİX’iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer çocuğunuzaşağıdakiilaçlardan herhangibirinikullanıyorsa,

Dvitaminiiçeren ilaçlar

Avitaminiiçerenilaçlar

Anesteziiçin kullanılan barbitüratlar

Nöbettedavisindekullanılan ilaçlar

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsaçocuğunuziçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

MULTİMİX’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

Bu tıbbiürün her ölçeğinde100 mg’dandahaazetanol(alkol) içerir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

BazıilaçlarilebirliktekullanıldığındaMULTİMİX’inyadakullanılandiğerilacın

etkisideğişebilir.Çocuğunuzaşağıdakiilaçlarıkullanıyorsalütfendoktorunuza

söyleyiniz:

Antikonvülsanlar

Anesteziiçin kullanılan barbitüratlar

Nöbettedavisindekullanılan ilaçlar

Ganglionikblokörler(Sinirhücrelerininbirarayagelmesiyleoluşanbölgelerde

sinir iletimineengelolarak kanbasıncınıdüşürenilaçlar)

Eğerçocuğunuzreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsaveya

sonzamanlardakullandıysalütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3. MULTİMİXnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzayrıbir tavsiyedebulunmadıkça:

6 yaşından küçükçocuklaragündeyarımölçek,

6 yaşından büyük çocuklardagünde1 ölçekveriniz.

Uygulamayoluvemetodu:

MULTİMİXsadeceağızdankullanımiçindir.

MULTİMİX´i6yaşındanküçükçocuklarasu,meyvesuyuveyamamayakarıştırarak,6

yaşından büyük çocuklarakahvaltıilebirlikteverebilirsiniz.

DoktorunuzMULTİMİXiletedavinizin nekadar süreceğinisizebildirecektir.

EğerMULTİMİX’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveya eczacınızilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekendendaha fazlaMULTİMİXkullandıysanız

ÇocuğunuzMULTİMİX’tenkullanmasıgerekendenfazlasınıkullanmışsabirdoktor

veyaeczacıilekonuşunuz.

MULTİMİX’ikullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çocuğunuza çiftdozMULTİMİXvermeyiniz.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,MULTİMİX’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yanetkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuza söyleyiniz:

AveDvitaminifazlalığı(Avitaminininfazlaalımınabağlıolarakkafaiçibasıncıartar,

kusmaveiştahsızlıkgelişir.YüksekdozdaalınanDvitaminisonucukemiklerden

belirginderecedekalsiyumçözülümünebağlıolarakkandakikalsiyummiktarıaşırı

yükselir.Budurumunuzunsürmesiözelliklebebeklerdezihinselvefizikselgelişmede

gerilemeyeneden olur.)

Bunlar MULTİMİX’in hafif yanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızıbilgilendiriniz.

5. MULTİMİX’inSaklanması

MULTİMİX’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25ºC’nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonra MULTİMİX’ikullanmayınız.

Bu ürün ve/veyaambalajıherhangibir bozuklukiçeriyorsakullanılmamalıdır.

RuhsatSahibi: KEYMENİLAÇSAN. veTİC.A.Ş.

ŞehitGaffar Okkan Cad. No:40

Gölbaşı06830Ankara

:0 312 485 37 60

Faks:0 312 485 37 61

e-posta:keymen@keymen.com.tr

Üretimyeri: AbdiİbrahimİlaçSan. veTic.A.Ş.

Esenyurt/İstanbul

Bu kullanma talimatı05/10/2012tarihindeonaylanmıştır.

10-12-2018

The J.M. Smucker Company Issues Voluntary Recall of Specific Lots of 9Lives® Protein Plus® Wet, Canned Cat Food Due to Low Levels of Thiamine (Vitamin B1)

The J.M. Smucker Company Issues Voluntary Recall of Specific Lots of 9Lives® Protein Plus® Wet, Canned Cat Food Due to Low Levels of Thiamine (Vitamin B1)

The J.M. Smucker Company today announced a voluntary recall of specific lots of 9Lives® Protein Plus® wet, canned cat food due to possible low levels of thiamine (Vitamin B1). No illnesses related to this issue have been reported to date and the product is being recalled out of an abundance of caution.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.